Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 54/2001 (14.6.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

ministarstvo financija

873

Na teme­lju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/2000 i 73/2000) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 – ispravak, 44/2000., 63/2000., 80/2000. i 109/2000.) u članku 26. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»U skladu s odredbom članka 2. stavka 1. točke 2c. Zakona, rashodi koji se smatraju vlastitom potroš­njom i podliježu oporeziva­nju jesu:

1. 70% izdataka reprezentacije i

2. 30% izdataka u svezi s vlastitim ili unajm­ljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba.«

Članak 2.

U članku 33b. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od odredaba stavka 8. točke 8. ovoga članka, kod privremenog izvoza i iznajm­ljiva­nja – dava­nja u leasing prijevoznih sredstava u države koje nisu članice Europske unije (i nemaju uveden sustav oporeziva­nja porezom na dodanu vrijednost), mjestom obav­lja­nja usluge smatra se mjesto korisnika usluge.«

Članak 3.

U članku 51. u stavku 5. zad­nja rečenica mije­nja se i glasi:

»Kod usluga kreditira­nja poreznu osnovicu čini ugovorena kamata. Ako je ugovorena kamata niža od 6% godiš­nje, poreznu osnovicu čini kamata od 6% godiš­nje.«

Članak 4.

Članak 70. mije­nja se i glasi:

 

»(1) Poreza na dodanu vrijednost oslobođen je privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića. Humanitarnom pomoći u smislu članka 12. točke 1. i 12. Zakona, smatra se uvoz dobara za potrebe humanitarnih organizacija (oprema, potrošni materijal) i za pro­grame pomoći što ih te organizacije daju, te donacije dobara kada ih inozemni donatori pokla­njaju zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima i tijelima državne, lokalne i područne (re­gionalne) samouprave kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz prim­ljenih inozemnih novčanih donacija.

(2) S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge.

(3) Za ostvare­nje poreznog oslobođe­nja pri uvozu potrebno je priložiti isprave prema carinskim propisima.«

Članak 5.

U članku 72. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako domaći poduzetnik primi dobro od poduzetnika –korisnika slobodne zone radi dorade ili opleme­njiva­nja i kad se ta dorada ili opleme­njiva­nje obav­lja u postupku unutar­nje proizvod­nje u skladu s carinskim propisima, te ako se nakon dorade odnosno opleme­njiva­nja to dobro isporučuje naručite­lju u slobodnu zonu, takva isporuka je oslobođena plaća­nja poreza na dodanu vrijednost.«

Dosadaš­nji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 73b. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»(1) U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića, kad se plaćaju iz prim­ljenih inozemnih novčanih donacija danih humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, te tijelima državne, lokalne i područne (re­gionalne) samouprave. S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge.«

Članak 7.

U članku 75. stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 103. stavak 3. i 4. brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/01-01/292
Urbroj: 513-07/01-1
Zagreb, 8. lip­nja 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.