Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima

NN 55/2001 (15.6.2001.), Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

875

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o sudovima (»Narod­ne novine« br. 3/94, 100/96, 131/97 i 129/00) ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

o sudskim sluŽbenicima i namjeŠtenicima

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju nazivi radnih mjesta u sudovima, posebni uvjeti za raspored na radno mjesto koje moraju ispunjavati službenici i namještenici glede stručne spreme, struke i radnog staža u struci.

Članak 2.

Sudski službenici su zaposlenici visoke, više ili srednje struč­ne spreme u sudovima koji kao redovito zanimanje obavljaju stručne i uredske poslove utvrđene člankom 74. st. 1. Zakona o sudovima i Sudskim poslovnikom (»Narodne novine« br. 80/97 i 20/98).

Sudski namještenici su zaposlenici srednje i niže stručne spreme koji u sudovima obavljaju tehničke poslove utvrđene člankom 74. st. 1. Zakona o sudovima, kao i druge pomoćne poslove potrebne za pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova iz djelokruga tijela sudbene vlasti.

II. SLUŽBENICI

Članak 3.

Državni službenici u sudovima (u daljnjem tekstu: sudski službenici) raspoređuju se na položaje i radna mjesta odgovara­juće vrste ako ispunjavaju uvjete određene stručne spreme, struke i radnog staža u struci.

Članak 4.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama utvrđenim Zakonom o sudovima, Zakonom o zemljišnoj knjizi ili Sudskim poslovnikom u tijelima sudbene vlasti (u daljnjem tekstu: sudovi) su:

Položaj I. vrste

1. Tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2. Tajnik Upravnog suda Republike Hrvatske

3. Tajnik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

4. Tajnik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

5. Tajnik suda

Stručni uvjeti za točku 1., kao za višeg sudskog savjetnika, propisani su člankom 75. st. 3. i člankom 76. st. 6. Zakona o sudovima.

Stručni uvjeti za točke 2. do 4. propisani su člankom 75. st. 2. Zakona o sudovima.

Stručni uvjeti za točku 5. propisani su člankom 75. st. 1. Zakona o sudovima.

6. Načelnik odjela financijsko-materijalnog poslovanja u sudu

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema ekonomske, knjigovodstvene ili financijske struke, 10 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

7. Voditelj odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja u sudu

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema ekonomske, knjigovodstvene ili financijske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

8. Voditelj knjižnice u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema bibliotekarske struke, 10 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

Položaj II. vrste

1. Voditelj odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja u sudu

Stručni uvjeti: viša stručna sprema ekonomske, knjigovodstvene ili financijske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

2. Upravitelj ureda predsjednika suda - u sudovima s više od 50 sudaca u kojima ured predsjednika suda ima više ustrojstvenih jedinica

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

3. Voditelj zemljišne knjige:

a) u sudu preko 50 sudaca

b) u sudu od 31 do 50 sudaca

c) u sudu od 11 do 30 sudaca

d) u sudu do 10 sudaca

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne, upravne ili geodetske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

4. Voditelj sudskog registra:

a) u sudu preko 50 sudaca

b) u sudu od 31 do 50 sudaca

c) u sudu od 11 do 30 sudaca

d) u sudu do 10 sudaca

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

5. Voditelj ovršnog odjela:

a) u sudu preko 30 sudaca

b) u sudu do 30 sudaca

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

6. Upravitelj sudske pisarnice:

a) u sudu preko 30 sudaca

b) u sudu od 11 do 30 sudaca

c) u sudu do 10 sudaca

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

7. Upravitelj pisarnice sudske uprave:

a) u sudu preko 30 sudaca

b) u sudu od 11 do 30 sudaca

c) u sudu do 10 sudaca

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

8. Voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične ili neke druge) u sudu s većim opsegom poslova sukladno odredbama Sudskog poslovnika:

a) u sudu preko 15 sudaca sudskog odjela

b) u sudu od 6 do 15 sudaca sudskog odjela

c) u sudu do 6 sudaca sudskog odjela

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

9. Voditelj posebne ustrojstvene jedinice ureda predsjednika suda u sudu s većim opsegom poslova sukladno odredbama Sud­skog poslovnika

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

Položaj III. vrste

1. Voditelj zemljišne knjige:

a) u sudu preko 50 sudaca

b) u sudu od 31 do 50 sudaca

c) u sudu do 30 sudaca

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, geodetske ili ekonomske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

2. Voditelj sudskog registra:

a) u sudu preko 50 sudaca

b) u sudu od 31 do 50 sudaca

c) u sudu do 30 sudaca

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

3. Voditelj ovršnog odjela:

a) u sudu preko 20 sudaca

b) u sudu do 20 sudaca

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

4. Upravitelj sudske pisarnice:

a) u sudu preko 30 sudaca

b) u sudu od 11 do 30 sudaca

c) u sudu do 10 sudaca

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema pravne ili upravne struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

5. Upravitelj pisarnice sudske uprave:

a) u sudu preko 30 sudaca

b) u sudu od 11 do 30 sudaca

c) u sudu do 10 sudaca

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

6. Voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične ili neke druge) u sudu s većim opsegom poslova sukladno odredbama Sudskog poslovnika:

a) u sudu preko 15 sudaca sudskog odjela

b) u sudu od 6 do 15 sudaca sudskog odjela

c) u sudu do 6 sudaca sudskog odjela

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

7. Voditelj posebne ustrojstvene jedinice ureda predsjednika suda u sudu s većim opsegom poslova sukladno odredbama Sud­skog poslovnika

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke, 5 godina radnog staža u struci i položen držav­ni stručni ispit.

Za voditelja ili upravitelja III. vrste ispunjavaju uvjete i službenici koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju, grafičku ili drugu četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke.

Radna mjesta I. vrste

1. Viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvat­ske

2. Sudski savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

3. Viši sudski savjetnik u Upravnom sudu Republike Hrvat­ske, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske

4. Sudski savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Visokom pre­kršajnom sudu Republike Hrvatske

5. Viši sudski savjetnik u županijskom sudu

6. Viši sudski savjetnik u trgovačkom, općinskom i prekršaj­nom sudu

7. Sudski savjetnik u županijskom sudu

8. Sudski savjetnik u trgovačkom, općinskom i prekršajnom sudu

Stručni uvjeti za radna mjesta od 1. do 8. utvrđeni su člankom 76. Zakona o sudovima, a složenost poslova tih radnih mjesta utvrđena je njihovim redoslijedom.

9. Stručni savjetnik u sudu

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema defektološke, pedagoš­ke, ekonomske, knjigovodstvene, financijske i druge struke sukladno članku 77. st. 1. Zakona o sudovima, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

10. Stručni suradnik u sudu

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema defektološke, pedagoš­ke, ekonomske, knjigovodstvene, financijske i druge struke sukladno članku 77. st. 1. Zakona o sudovima i položen državni stručni ispit.

11. Viši informatički savjetnik

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema elektrotehničke, tehnič­ke ili informatičke struke, 10 godina radnog staža u struci i polo­žen državni stručni ispit.

12. Informatički savjetnik

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema elektrotehničke, tehnič­ke ili informatičke struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

13. Lektor na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Stručni uvjeti: Visoka stručna sprema pedagoške struke, zna­nje jednog svjetskog jezika i položen državni stručni ispit.

Radna mjesta II. vrste

1. Stručni suradnik u sudu

Stručni uvjeti: viša stručna sprema defektološke, pedagoške, ekonomske, knjigovodstvene, financijske i druge struke sukladno članku 77. st. 1. Zakona o sudovima, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

2. Viši sudski referent (zemljišnoknjižni)

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke i položen državni stručni ispit.

3. Viši stručni referent u sudskom registru

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne, upravne ili ekonomske struke i položen državni stručni ispit.

4. Viši sudski referent za izvršenje kazne

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne, upravne ili ekonomske struke i položen državni stručni ispit.

5. Viši sudski referent – sudski ovršitelj

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne, upravne ili ekonomske struke i položen državni stručni ispit.

6. Viši informatički referent

Stručni uvjeti: viša stručna sprema elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke i položen državni stručni ispit.

7. Glavni knjigovođa

Stručni uvjeti: viša stručna sprema ekonomske, knjigovodstvene ili financijske struke i položen državni stručni ispit.

Radna mjesta III. vrste

1. Sudski referent (zemljišnoknjižni)

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke i položen državni stručni ispit.

2. Sudski referent u sudskom registru

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke i položen državni stručni ispit.

3. Sudski referent za izvršenje kazni

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke i položen državni stručni ispit.

4. Sudski referent - sudski ovršitelj

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke i položen državni stručni ispit.

5. Administrativni referent - upisničar

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke i položen državni stručni ispit.

6. Informatički referent

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema elektrotehničke, tehnič­ke ili informatičke struke i položen državni stručni ispit.

7. Administrativni referent - sudski zapisničar

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke i položen državni stručni ispit.

8. Sudski zapisničar - daktilograf

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke i položen državni stručni ispit.

9. Administrativni tajnik

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke i položen državni stručni ispit.

10. Računovodstveni referent

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema ekonomske struke i položen državni stručni ispit.

11. Ekonom

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema ekonomske struke i položen državni stručni ispit.

Za radna mjesta III. vrste od 1. do 11. ispunjavaju uvjete i službenici koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke.

Članak 5.

Sudski službenici koji status voditelja posebnih ustrojstvenih jedinica u sudu imaju na temelju posebnih propisa (Zakon o zemljišnim knjigama, Sudski poslovnik i dr.) smatraju se nadređe­nim službenicima bez obzira na broj izvršitelja za odgovarajuće poslove.

Članak 6.

U uredu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrđuju se posebni nazivi radnih mjesta i položaja za sudske službenike:

Položaj I. vrste

1. Predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Stručni uvjeti: visoka stručna sprema pravne, upravne ili druge odgovarajuće struke, 5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.

Radna mjesta II. vrste

1. Viši stručni tajnik u Uredu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Stručni uvjeti: viša stručna sprema pravne ili upravne struke i položen državni stručni ispit.

Radna mjesta III. vrste

1. Administrativni tajnik u Uredu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke i položen državni stručni ispit.

Složenost poslova za položaje i posebna radna mjesta u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske utvrđuju se sukladno odgovarajućim položajima i radnim mjestima u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Vlade RH, pod uvjetom da su za obavljanje poslova posebnih položaja i radnih mjesta propisani isti stručni uvjeti.

III. NAMJEŠTENICI

Članak 7.

U sudovima namještenici rade na radnim mjestima III. i IV. vrste, pod uvjetom da imaju odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž u struci.

Položaji III. vrste

1. Voditelj pomoćno-tehničkih poslova

2. Voditelj službe prijevoza

3. Voditelj portirske službe

4. Voditelj poslova održavanja čistoće

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema tehničke, prometne ili druge odgovarajuće struke i 5 godina radnog staža u struci.

Radna mjesta III. vrste

1. Vozač

2. Vozač – dostavljač

3. Nadstojnik zgrade

4. Ložač

5. Telefonist

6. Održavanje vozila i opreme

7. Portir

8. Ostali tehnički i pomoćni poslovi potrebni sudu

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema odgovarajuće struke.

Radna mjesta IV. vrste

1. Dostavljač

2. Čistačica

3. Ostali pomoćni poslovi

Stručni uvjeti: niža stručna sprema ili osnovna škola.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Sudski službenici zatečeni na radu u sudovima na dan stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji ne ispunjavaju uvjete stručne spreme ili struke propisane ovim Pravilnikom, rasporedit će se na radna mjesta sukladno poslovima koje su do sada obavljali, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) ako su od prijama u službu do stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima obavljali istovrsne ili slične poslove,

b) ako su položili državni stručni ispit, stručni ispit ili im je taj ispit priznat odnosno od njegova su polaganja oslobođeni su­klad­no tada važećim propisima.

Sudski službenici sa završenom osnovnom školom rasporedit će se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i to samo na radna mjesta za koja je propisan uvjet srednje stručne spreme, ako su u državnu službu u sudu primljeni najkasnije za vrijeme važenja Uredbe o jedinstvenim nazivima poslova i radnih zadataka u redovnim sudovima.

Članak 9.

Pravilnik o unutarnjem redu u sudovima uskladit će se s od­red­bama ovoga Pravilnika najkasnije u roku propisanom člankom 126. st. 5. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Predsjednik suda će u roku od 15 dana od stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu suda, sukladno članku 127. st. 1. u svezi s člankom 20. st. 1. Zakona o državnim službenicima i na­mješ­tenicima donijeti rješenje o rasporedu službenika i namješte­nika na radna mjesta.

Članak 10.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na zaposlenike u državnim odvjetništvima sukladno članku 56. st. 2. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« br. 75/95 i 36/98), te u državnim pravobraniteljstvima sukladno članku 67. st. 2. Zakona o državnom pravobraniteljstvu (»Narodne novine« br. 75/95).

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važititi Pravil­nik o sudskim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« br. 63/97), osim odredbi iz članka 7. do 62., koje će se primjenjivati do donošenja posebnog pravilnika o stručnom osposobljavanju vježbenika, državnom stručnom ispitu, programu državnoga stručnog ispita i stručnom usavršavanju.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-01/95-01/25

Urbroj: 514-05-04-01-2

Zagreb, 5. lipnja 2001.

Ministar
prof. dr. Stjepan Ivanišević, v. r.