Ispravak Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

NN 55/2001 (15.6.2001.), Ispravak Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

883

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u pročišćenom tekstu Ustava Republike Hrvatske objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 41 od 7. svib­nja 2001., te se daje

ISPRAVAK

USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst)

U Izvorišnim osnovama stavku 1. podstavku 12. umjesto riječi: »Državne« treba stajati riječ: »Države« a umjesto riječi: »izrađenom« treba stajati riječ: »izraženom«.

U članku 2. stavku 4. umjesto riječi: »Hrvatski sabor i narod neposredno« trebaju stajati riječi: »Hrvatski sabor ili narod neposredno«.

U članku 7. iza stavka 3. trebaju stajati dva stavka koji glase:

»U slučajevima predviđenim u člancima 17. i 100. Ustava, oružane se snage mogu, ako to zahtijeva narav pogibe­lji, koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima.

Obrambeno ustrojstvo, zapovijeda­nje, uprav­lja­nje i demo­krat­ski nadzor nad oružanim snagama Republike Hrvatske ure­đuje se Ustavom i zakonom.«

U članku 80. iza podstavka 6. treba stajati podstavak 7. koji glasi:

»– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,«.

Klasa: 012-02/01-01/03
Zagreb, 13. lip­nja 2001.

Tajnica
Odbora za Ustav, Poslovnik i
politički sustav Hrvatskoga sabora
Jasna Klarin-Kušpilić,
v. r.