Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

960

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2082/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97. i 27/01.) u članku 2. stavku 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. Mlađa punoljetna osoba je osoba koja je navršila 18, a još nije navršila 21. godinu.«

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 4., 5. i 6.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi i jedinice područne (regionalne) samouprave ustrojavaju i usklađuju dje­latnost socijalne skrbi.

(2) Obavljanje djelatnosti socijalne skrbi nadzire ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(3) Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovim Zakonom osigurava Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost socijalne skrbi obavljaju centri za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne skrbi, te upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s ovim Zakonom.

(2) Jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno ovom Zakonu i na način propisan posebnim propisom.«

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Sredstva za financiranje centra za socijalnu skrb osiguravaju se u državnom proračunu i u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području centar djeluje.

(2) U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za:

- izdatke za zaposlene (bruto plaće, naknade plaće, doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenima),

- izobrazbu i stručno usavršavanje zaposlenika,

- nabavku kapitalnih sredstava (zemljišta, građevinski objekti, uredski namještaj i oprema, prijevozna sredstva, ostala materijalna imovina, nematerijalna imovina, nabavka sitnog inventara, izgradnja kapitalnih objekata, investicijsko održavanje).

(3) U proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za:

- izdatke za materijal (uredski i ostali potrošni materijal); ener­giju, komunalne i ostale usluge (izdaci za komunikacije, in­for­­mi­ranje, službena putovanja, osiguranje i unajmljivanje); teku­će održavanje (prijevoznih sredstava, namještaja i druge opreme i zgrada); financijske izdatke (izdaci za platni promet i bankarske us­luge, kamate i ostali financijski izdaci); i ostali nespomenuti iz­daci (izdaci za reviziju, članarine, pribavljanje stručnog mišlje­nja i intelektualne usluge i reprezentacije).«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinica lokalne samouprave obvezna je u svom pro­računu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a jedinica područne (regionalne) samouprave za podmirenje troškova ogrjeva pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom.

(2) Jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje drugih prava utvrđenih ovim Zakonom u većem opsegu, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan njihovim općim aktom.

(3) Jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrjeva u većem opsegu od propisanog ovim Zakonom.«

Članak 6.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Troškovi stanovanja u smislu ovoga Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, gri­janje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

(2) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.«

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. riječi: »u najmu« brišu se.

Članak 8.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Pomoć za podmirenje troškova stanovanja nema samac ni ob­itelj, ako samac ili član obitelji ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor.«

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se, mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 16. stavku 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 16. ovoga Zakona ako se po ocjeni centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

(3) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.«

Članak 10.

Iza članka 38. dodaje se članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim njihovim općim aktima, a centar za socijalnu skrb o ostvarivanju prava za podmirenje troškova ogrjeva, te o tome dostavljati izvješća nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave koja će objedinjeno izvješće dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

(2) Sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije, te na­čin i rokove za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisuje nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.«

Članak 11.

U članku 72. stavku 3. riječ: »iznimno,« briše se, a iza riječi: »otkloniti« dodaju se riječi: »primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili«.

Članak 12.

Iza članka 84. dodaje se članak 84.a koji glasi:

»Članak 84.a

(1) Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće, koje imenuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(2) Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan struč­ni djelatnik centra za socijalnu skrb kojeg predlaže njegovo stručno vijeće i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave kojeg predlaže njezino predstavničko tijelo.

(3) Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke ili više stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom društvenom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.

(4) Način imenovanja, odnosno izbora članova, trajanje mandata i nadležnosti upravnog vijeća utvrđuje se aktom o osnivanju, odnosno statutom centra za socijalnu skrb.

(5) Članovi upravnog vijeća mogu ostvariti pravo na naknadu za rad ako osnivač za tu namjenu ima osigurana sredstva.«

Članak 13.

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja.«

U stavku 6. riječi: »ministar nadležan za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »upravno vijeće centra za socijalnu skrb«.

Članak 14.

U članku 87. stavku 2. riječ: »ravnatelj« zamjenjuje se riječju: »upravno vijeće«.

Članak 15.

U članku 89. riječi: »ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »upravnog vijeća centra za socijalnu skrb«.

Članak 16.

U članku 93. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) dom za djecu i mlađe punoljetne osobe (za djecu bez roditelja ili koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, ili je to iz drugih razloga u interesu djeteta ili mlađe punoljetne osobe, za djecu s poremećajima u ponašanju, tjelesno, mentalno ili višestruko oštećenu ili psihički bolesnu djecu, te dje­cu ovisnike o drogama ili drugim opojnim sredstvima).«

U točki b) na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se točka c) koja glasi:

»c) dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.«

Članak 17.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»(1) Dom za djecu iz članka 93. stavka 1. točke a), dom za odrasle osobe (za tjelesno, mentalno ili višestruko oštećene ili psi­hički bolesne odrasle osobe, ovisnike o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima) i dom za djecu i odrasle - žrtve obitelj­skog nasilja osniva se u skladu s potrebama koje za određeno pod­ručje utvrdi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(2) Dom za odrasle osobe (za starije i nemoćne osobe) osniva se u skladu s potrebama koje utvrdi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi uz prethodno mišljenje jedinice područne (regionalne) samouprave za svoje područje.«

Članak 18.

U članku 96. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Jedinica područne (regionalne) samouprave može osnovati dom socijalne skrbi iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i ovim Zakonom.«

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su prije osnivanja doma socijalne skrbi iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona zatražiti odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, a osobe iz stavka 1. ovoga članka za osnivanje doma socijalne skrbi iz članka 94. stavka 2. ovoga Zakona od nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4., iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 19.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi na zahtjev osnivača doma socijalne skrbi rješenjem utvrđuje da je odluka o osnivanju doma socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o ustanovama i ovim Zakonom.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi na zahtjev doma socijalne skrbi iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona, a jedinica područne (regionalne) samouprave na zahtjev doma socijalne skrbi iz članka 94. stavka 2. ovoga Zakona, rješenjem utvrđuju da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika, zdravstveni i ekološki uvjeti, te da su opći akti doma u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka donosi se na temelju nalaza povjerenstva kojeg u tu svrhu za dom iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona imenuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, a za dom iz članka 94. stavka 2. ovoga Zakona nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka kojeg donosi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi nije dopuštena žal­ba, ali se može voditi upravni spor.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka kojeg donosi jedinica područne (regionalne) samouprave, može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

(6) Dom socijalne skrbi može početi radom po pribavljenom konačnom rješenju iz stavka 1. i 2. ovoga članka i nakon upisa u upisnik ustanova socijalne skrbi.«

Članak 20.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osnivači doma socijalne skrbi dužni su najmanje šest mjeseci prije donošenja odluke o prestanku rada doma o tome izvijestiti tijelo koje je sukladno članku 97. stavku 2. ovoga Zakona donijelo rješenje o ispunjavanju uvjeta kao i korisnike, odnosno njihove zakonske zastupnike.«

U stavku 4. riječi: »ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »tijela iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Tijela iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona mogu svo­jom odlukom odrediti da poslove skrbi o korisnicima iz stavka 4. ovoga članka obavlja odgovarajuća ustanova socijalne skrbi kojoj su oni osnivači.«

Članak 21.

U članku 99. stavku 1. iza riječi: »vijeće« briše se točka i do­daju riječi: »kojeg imenuje osnivač.«.

U stavku 2. riječ: »zaposlenih« zamjenjuje se riječju: »zaposlen«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti oso­be visoke ili više stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom društvenom djelatnošću, te fizička osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Članovi upravnog vijeća mogu ostvariti pravo na naknadu za rad ako osnivač za tu namjenu ima osigurana sredstva.«

Članak 22.

U članku 100. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Ravnatelja doma razrješuje upravno vijeće pod uvjetima i na način utvrđen zakonom, aktom o osnivanju ili statutom doma socijalne skrbi.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 23.

U članku 102. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako dom i njegova podružnica imaju više od dvadeset stručnih djelatnika, stručno vijeće čine predstojnik podružnice te najmanje pet predstavnika stručnih djelatnika određenih na način utvrđen općim aktom doma.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 24.

U članku 104. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stav­lja se zarez i dodaju se riječi: »a dom za starije i nemoćne osobe i jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje«.

Članak 25.

U članku 105. stavku 1. brojka: »63.« zamjenjuje se brojkom: »62.«, a iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »za korisnike iz članka 68., 70., 71. i 72. ovoga Zakona«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za korisnike iz članka 68., 70. i 71. ovoga Zakona odobrenje daje ministar nadle­žan za poslove socijalne skrbi, a za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za korisnike iz članka 72. ovoga Zakona odobrenje daje županijski ured nadležan za poslove socijalne skrbi.«

Članak 26.

U članku 107. riječi: »općina, grad i Grad Zagreb« za­mjenjuju se riječima: »jedinica lokalne ili područne (regionalne) sa­mouprave«.

Članak 27.

U članku 109. stavku 1. i 2. i članku 113. stavku 2. riječi: »za rad, zdravstvo i socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »nadležan za socijalnu skrb«.

Članak 28.

U članku 110. stavku 1. iza riječi: »ravnatelj« briše se točka i dodaju se riječi: »kojeg na temelju javnog natječaja imenuje os­ni­vač.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 29.

U članku 112. iza riječi: »skrbi« briše se točka i dodaju se riječi: »i nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave.«

Članak 30.

U članku 121. iza riječi: »savjetovališta« stavlja se točka, a riječi: »i poslove pružanja pomoći i njege« brišu se.

Članak 31.

U članku 124. stavku 1. riječi: »i poslove pružanja pomoći i njege« brišu se.

Članak 32.

Članak 127. briše se.

Članak 33.

U članku 136. iza riječi: »skrb« dodaju se riječi: »upravno tijelo jedinice lokalne samouprave«, a iza riječi: »postupku« dodaju se riječi: »i metode stručnog socijalnog rada«.

Članak 34.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»(1) Cijenu usluga i način plaćanja skrbi izvan vlastite obitelji za korisnika kojem je to pravo priznato rješenjem centra za socijalnu skrb u dom socijalne skrbi kojem osnivač nije Republika Hrvatska, utvrdit će se ugovorom kojeg sklopi ministarstvo nad­ležno za poslove socijalne skrbi i osnivač doma.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se broj ko­risnika i cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji, ovisno o vrsti skrbi izvan vlastite obitelji, pruženim uslugama i kategoriji doma, koju plaća ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(3) Prihod kojeg dom socijalne skrbi iz članka 94. stavka 2. ovoga Zakona ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, ostalih usluga ili na drugi način, smatra se vlastitim prihodom do­ma.«

Članak 35.

U članku 203. stavku 1. točki 7. na kraju rečenice umjesto toč­ke stavlja se zarez i dodaju se točke 8., 9., 10. i 11. koje glase:

»8. neosnovano ne osigurava sredstva sukladno članku 7. ovoga Zakona i ne izvršava obveze utvrđene člankom 38.a i član­kom 190. stavkom 4. ovoga Zakona,

9. ne dostavi odluku o smještaju, prestanku smještaja i poduzimanju drugih mjera te ne surađuje s centrom za socijalnu skrb na čijem području udomiteljska obitelj ima prebivalište (članak 117. stavak 3. i 4.),

10. smjesti korisnika u udomiteljsku obitelj, a da prethodno ne utvrdi da li obitelj ispunjava uvjete iz članka 114. stavka 1. ovoga Zakona,

11. ima na smještaju više od 10 osoba koje su smještene na temelju ovoga Zakona ili ako je ukupan broj osoba o kojima skrbe na temelju ovoga Zakona ili drugih propisa veći od 10 (članak 114. stavak 2.).«

Članak 36.

(1) Vlada Republike Hrvatske, ili od nje ovlašteno ministarstvo, prenijet će odlukom svoja osnivačka prava nad domovima socijalne skrbi iz članka 94. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi na jedinicu područne (regionalne) samouprave na čijem području domovi imaju sjedište, u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i ovoga Zakona.

(2) Osnivačka prava iz stavka 1. ovoga članka prenijet će se danom 1. siječnja 2002.

(3) Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na koje su prenijeta osnivačka prava iz stavka 1. ovoga članka, dužno je od dana njihova prijenosa osiguravati sredstva za nastavak obavljanja djelatnosti doma.

(4) Započeta kapitalna ulaganja u domove socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz državnog proračuna i nakon prijenosa osnivačkih prava nad tim domovima do završetka izgradnje.

(5) Jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je u svom proračunu, u skladu s posebnim propisima, osigurati domu socijalne skrbi iz članka 94. stavak 2. ovoga Zakona nad kojim su prenijeta osnivačka prava sukladno ovome Zakonu razliku sredstava od ukupnih izdataka umanjenih za vlastiti prihod doma.

(6) Tijelo iz stavka 3. ovoga članka ne može domu socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka promijeniti djelatnost bez prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Članak 37.

(1) Upravno vijeće i ravnatelj doma iz članka 36. stavka 1. danom prijenosa osnivačkih prava nastavljaju s radom do isteka mandata, a upravno vijeće dužno je u roku 60 dana od dana prijenosa osnivačkih prava uskladiti statut i druge opće akte doma sukladno Zakonu o ustanovama i ovome Zakonu.

(2) Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samo­uprave na koju su prenijeta osnivačka prava može donijeti odluku o razrješenju ravnatelja i upravnog vijeća iz stavka 1. ovoga član­ka i prije isteka njihova mandata te započeti postupak imenovanja tijela doma u skladu sa Zakonom o ustanovama i ovim Zakonom.

(3) Ako predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave donese odluku o razrješenju upravnog vijeća i ravnatelja doma prije isteka njihova mandata, imenovat će vršitelja duž­nosti ravnatelja koji će do konstituiranja upravnog vijeća obavljati i poslove upravnog vijeća doma.

(4) Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samo­uprave koje donese odluke iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku 30 dana od dana njihova donošenja imenovati upravno vije­će koje će u roku od 60 dana od imenovanja uskladiti statut i opće akte doma te započeti postupak imenovanja ravnatelja u skladu sa Zakonom o ustanovama, ovim Zakonom i statutom i općim aktima doma.

Članak 38.

(1) Postupci za izdavanje odobrenja za osnivanje doma za starije i nemoćne osobe, započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do početka primjene ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe kojima je dano odobrenje za osnivanje doma za starije i nemoćne osobe do početka primjene ovoga Za­kona zahtjev za izdavanje odobrenja za početak rada podnose do 31. prosinca 2001. ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi, a nakon toga roka nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samoprave.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi na zahtjev nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave dostavit će već izdana odobrenja za osnivanje doma za starije i ne­moćne osobe.

Članak 39.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovat će upravno vijeće koje je dužno u roku od 60 dana od dana imenovanja uskladiti statut i opće akte centra za socijalnu skrb i započeti postupak za imenovanje ravnatelja u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima centra, te razrješenje ravnatelja iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Do konstituiranja upravnog vijeća poslove ravnatelja i tijela upravljanja centrom za socijalnu skrb nastavit će obavljati osoba koja je obnašala dužnost ravnatelja na dan primjene ovoga Zakona.

Članak 40.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o minimalnim standardima za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi za decentralizirane funkcije koje će biti temelj za planiranje potpora iz Državnog proračuna na godišnjoj razini.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvat­ske donosi do 30. rujna tekuće godine.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 41.

Predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave donijet će propis iz članka 38.a ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 42.

U članku 8., 96., 105., 113., 137. i 138. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 37/97. i 21/01.) riječi: »općina, grad i Grad Zagreb« zamjenjuju se riječima: »jedinica lokalne samouprave«, u odgovarajućem padežu.

Članak 43.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2001.

Klasa: 550-01/01-01/02
Zagreb, 28. lipnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.