Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

962

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O  IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2084/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98. i 127/00.) članku 146. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici plaćanja doprinosa plaćaju doprinose na jedinstveni račun Državne riznice.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2001.

Klasa: 140-01/01-01/03
Zagreb, 28. lipnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.