Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

HRVATSKI SABOR

963

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2099/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93., 48/99., 15/00. i 127/00.) u članku 2. i svim narednim odred­bama riječ: »jedinice lokalne uprave i samouprave« u određenom broju i padežu zamje­­­njuju se riječima: »jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »prenijeti« u određenom obliku zamje­­­njuje se riječju: »povjeriti« u odgovarajućem obliku.

Članak 2.

Članak 3. mije­­­nja se i glasi:

»Tijela državne uprave su ministarstva, državne upravne organizacije i uredi državne uprave.

Ministarstva i državne upravne organizacije su središ­­­nja tijela državne uprave, a uredi državne uprave se osnivaju kao prvo­stupa­­­njski uredi državne uprave u jedinicma područne (re­gio­nalne) samouprave.«

Članak 3.

Članak 4. mije­­­nja se i glasi:

»Za obav­­­lja­­­nje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti središ­­­njih tijela državne uprave mogu se u županiji, gradu i općini osnivati područne jedinice.«

Članak 4.

Članak 5. mije­­­nja se i glasi:

»Za obav­­­lja­­­nje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave mogu se u gradu odnosno općini osnivati ispostave.«

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječi: »župani, po­­­džupani, gradona­čel­nik Grada Zagreba i ­­­nje­govi zamjenici« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »zakonodavnoj vlasti« stav­­­lja se zarez i dodaju riječi: »sudbenoj vlasti«.

Članak 6.

Članak 7. mije­­­nja se i glasi:

»Poslove državne uprave u tijelima državne uprave obav­­­ljaju državni službenici, koji se primaju u državnu službu na teme­­­lju javnog natječaja, ako zakonom nije što drugo određeno.

Pomoćno-tehničke poslove u tijelima državne uprave obav­­­ljaju namještenici.

Prava, obveze, odgovornosti i način određiva­­­nja plaće državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave uređuju se propisima o državnim službenicima i namještenicima.«

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. riječi: »iz članka 18. stavka 1.« zamje­­­njuju se riječima: »iz članka 17. stavka 1.«, a riječi: »u županijskim, odnosno gradskim uredima« zamje­­­njuju se riječima: »u uredima državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«. Iza riječi: »stanovništvu županije« briše se zarez i stav­­­lja se točka, a riječi na kraju rečenice: »odnosno Grada Zagreba« brišu se.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. točki 2. riječi: »Županijski, odnosno gradski uredi« zamje­­­njuju se riječima: »Uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«, a riječi na kraju rečenice: »odnosno Grada Zagreba« brišu se.

Stavak 2. mije­­­nja se i glasi:

»Nadležno ministarstvo, odnosno državna upravna organizacija može u obav­­­lja­­­nju poslova državne uprave koji su povjereni tijelima županije, grada, odnosno općine davati županu, grado­načelniku, odnosno načelniku naredbe u skladu sa zakonom.«

Stavak 4. briše se.

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. i 2. riječi: »županijski, odnosno gradski uredi« u odgovarajućem padežu zamje­­­njuju se riječima: »uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 10.

U članku 38. stavku 1. riječi: »Ministarstva objav­­­ljuju« zamje­­­njuju se riječima: »Ministarstva obav­­­ljaju«.

Članak 11.

U članku 44. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »odnosno ravnate­­­lj s položajem pomoćnika ministra«.

Članak 12.

U članku 45. stavak 3. briše se.

Članak 13.

Podnaslov iznad članka 50. i članak 50. mije­­­njaju se i glase:

»1. Uredi državne uprave

Članak 50.

Za obav­­­lja­­­nje poslova državne uprave u više upravnih područja na području jedinice područne (re­gionalne) samouprave ustrojava se ured državne uprave.

Unutar­­­nje ustrojstvo ureda državne uprave uređuje se ured­bom Vlade.«

Članak 14.

Članak 51. mije­­­nja se i glasi:

»Ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave obav­­­lja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima za koja je ustrojen, a osobito:

1. neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava ­­­njihovu provedbu,

2. rješava u upravnim stvarima u prvom stup­­­nju, ako to posebnim zakonom nije stav­­­ljeno u nadležnost središ­­­njim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne odnosno područne (re­gionalne) samouprave,

3. provodi upravni, odnosno inspekcijski nadzor,

4. prati sta­­­nje u svom djelokrugu, te središ­­­njim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređe­­­nje sta­­­nja u pojedinim upravnim područjima.«

Članak 15.

Podnaslov iznad članka 52. i članak 52. mije­­­njaju se i glase:

»2. Predstojnik ureda državne uprave

Članak 52.

Radom ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave uprav­­­lja predstojnik.

Predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave je čelnik tog ureda.

Predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave imenuje i razrješava Vlada na prijedlog ministra nadležnog za poslove opće uprave na teme­­­lju prethodno provedenog javnog natječaja.

Za obav­­­lja­­­nje poslova u uredu državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave predstojnik ureda odgovoran je Vladi i ministru nadležnom za poslove opće uprave.

Članak 16.

Članak 53. mije­­­nja se i glasi:

»Natječaj iz članka 52. stavka 3. ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.«

Članak 17.

Članak 54. mije­­­nja se i glasi:

»Predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave uprav­­­lja radom ureda, a osobito:

1. brine o provedbi zakona i drugih propisa,

2. nadzire zakonitost i pravovremenost obav­­­lja­­­nja poslova, usklađuje rad u uredu državne uprave i provodi neposredan nadzor nad radom u uredu, poduzima mjere za osigura­­­nje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove, daje upute za rad, brine o stručnom osposob­­­ljava­­­nju i usavršava­­­nju državnih službenika i namještenika i o urednom i pravilnom korište­­­nju imovine i sredstava za rad te poduzima mjere za utvrđiva­­­nje odgovornosti za povrede službene dužnosti određene zakonom,

3. obav­­­lja nadzor nad poslovima državne uprave u ispostavama u općinama i gradovima,

4. osigurava surad­­­nju ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne)  samouprave s tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.«

Članak 18.

Članak 55. mije­­­nja se i glasi:

»Predstojnik ureda državne uprave može imati zamjenika koje­g imenuje i razrješava ministar nadležan za poslove opće uprave, na prijedlog predstojnika ureda, a na teme­­­lju prethodno provedenog javnog natječaja.

Zamjenik predstojnika ureda državne uprave zamje­­­njuje pred­stojnika u slučaju ­­­nje­gove odsutnosti ili spriječenosti te obav­­­lja druge poslove koje mu povjeri predstojnik.

Ako zamjenik predstojnika ureda državne uprave ne bude imenovan, ministar nadležan za poslove opće uprave određuje državnog službenika koji će obav­­­ljati poslove zamjenika predstojnika ureda državne uprave, ali ne duže od šest mjeseci.«

Članak 19.

Podnaslov iznad članka 56. i članak 56. mije­njaju se i glase:

»3. Ispostave ureda državne uprave

Članak 56.

Za obav­lja­nje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave mogu se osnovati ispostave u gradovima i općinama koje odredi Vlada na prijedlog predstojnika ureda državne uprave.

Ispostavom uprav­lja vodite­lj ispostave koji je za svoj rad i rad u ispostavi odgovoran predstojniku ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave.«

Članak 20.

U članku 58. iza riječi: »odgovorni su« dodaje se riječ: »župan,«.

Članak 21.

U članku 61. stavku 1. točka 3. mije­nja se i glasi:

»3. za ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave, predstojnik.«

Članak 22.

U članku 62. stavku 1. točki 3. iza riječi: »a osobito razriješiti, odnosno predložiti razrješe­nja čelnika tijela državne uprave«, brišu se riječi: »tijela jedinice lokalne samouprave i uprave«.

Članak 23.

U članku 64. riječi: »županijskim, odnosno gradskim uredima« zamje­njuju se riječima: »uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 24.

U članku 65. riječi: »županijski, odnosno gradski ured« zamje­njuju se u odgovarajućem padežu riječima: »uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 25.

U članku 66. stavku 1. točki 2. riječi: »tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno« brišu se.

Članak 26.

Poglav­lje V. DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI i članci 74. do 81. brišu se.

Članak 27.

U članku 83. stavku 1. iza riječi: »državnih upravnih organizacija« briše se zarez, a riječi: »župani te gradonačelnik Grada Zagreba« zamje­njuju se riječima: »predstojnici ureda državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 28.

U članku 84. stavku 1. riječi: »župani te gradonačelnik Grada Zagreba« zamje­njuju se riječima: »predstojnici ureda državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«.

U stavku 2. riječi: »župani i gradonačelnik Grada Zagreba« brišu se.

Članak 29.

U članku 90. riječi: »župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba« zamje­njuju se riječima: »predstojnici ureda državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 30.

U članku 92. stavku 1. riječi: »županijskih, odnosno gradskih ureda« zamje­njuju se riječima: »uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave«.

U stavku 2. riječi: »župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba« zamje­njuju se riječima: »predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave«.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 31.

Vlada će uredbom urediti unutar­nje ustrojstvo ureda državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave dužno je u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona raspisati natječaj za imenova­nje predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave.

Do imenova­nja predstojnika ureda državne uprave, poslove predstojnika ureda državne uprave obav­ljat će pročelnik županij­skog ureda koje­g će odrediti Vlada Republike Hrvatske najkasnije u roku od 15 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave donijet će Pravilnik o unutar­njem redu ureda državne uprave u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 32.

Ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave preuzima državne službenike i namještenike županijskih ureda.

Državni službenici i namještenici županijskih ureda nastav­ljaju s radom na poslovima koje su obav­ljali do stupa­nja na snagu ovoga Zakona do donoše­nja rješe­nja na teme­lju Pravilnika iz članka 31. stavka 4. ovoga Zakona.

Predstojnik ureda državne uprave dužan je rješe­nja iz stavka 2. ovoga članka donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu Pravilnika o unutar­njem redu.

Državne službenike i namještenike ureda župana koji su obav­ljali poslove prijema i otpreme pošte, arhivira­nja te ostale poslove pismohrane, odnosno druge poslove za potrebe župana i upravnih odjela i službi županije u ­njezinom samoupravnom dje­lokrugu, može preuzeti županija na teme­lju sporazuma.

Na državne službenike i namještenike koji ne budu ras­poređeni u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka primje­njuju se odredbe Zakona o državnim službenicima i namješte­nicima.

Članak 33.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona županijski uredi i ­njihove ispostave nastav­ljaju radom kao unutar­nje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave, do donoše­nja uredbe iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona.

Uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave preuzimaju poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze županijskih ureda.

Uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave nastav­ljaju radom u poslovnim prostorima županijskih ureda.

Poslovni prostor u vlasništvu županije koji su koristili županijski uredi kao tijela državne uprave, a koji su županije stekle na teme­lju odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92., 94/93., 117/93., 5/97., 17/99., 128/99., 51/00. i 105/00.) nastav­ljaju koristiti uredi državne uprave u jedinicama područne (re­gionalne) samouprave pod uvjetima pod kojima su ih koristili županijski uredi do stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Vlasništvo nad poslovnim prostorom iz stavka 4. ovoga članka Republika Hrvatska i županija mogu urediti posebnim sporazumom.

Članak 34.

Vlada Republike Hrvatske će uskladiti Uredbu o sadržaju naziva tijela  državne uprave, lokalne i mjesne samouprave (»Narodne novine«, br. 25/94.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

Poslove državne uprave u Gradu Zagrebu nastav­ljaju obav­ljati upravna tijela Grada Zagreba dok se ovo pita­nje ne uredi posebnim zakonom.

Članak 36.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sustavu državne uprave.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/04
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.