Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima sudova

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima sudova

HRVATSKI SABOR

964

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sje­diš­tima sudova, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2100/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 3/94 i 104/97) u članku 2. Glava XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI – mije­nja se i glasi:

»XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU za područje općinskih sudova u Belom Manastiru, Do­njem Miho­ljcu, Đakovu, Našicama, Osijeku i Valpovu.

Općinski sud u Belom Manastiru za područje općina: Bi­lje, Čeminac, Darda, Draž, Jagod­njak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, te grad Beli Manastir.

Općinski sud u Do­njem Miho­ljcu za područje općina: Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Vi­ljevo, te grad Do­nji Miho­ljac.

Općinski sud u Đakovu za područje općina: Dre­nje, Gorjani, Leva­njska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Seme­ljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci, te grad Đakovo.

Općinski sud u Našicama za područje općina: Do­nja Moti­čina, Đurđenovac, Feričanci, Koška i Podgorač, te grad Našice.

Općinski sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Če­pin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, te grad Osijek.

Općinski sud u Valpovu za područje općina: Bizovac i Petrijevci, te gradova Belišće i Valpovo.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/01-01/02
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.