Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

966

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2102/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98 i 105/99, 25/00, 73/00 i 30/01), osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika određena u članku 12. stavku 3. uma­njuje se za 7% od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/05
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.