Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

967

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2103/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00. i 129/00.) u članku 2. stavku 2. briše se alineja 3. i dodaju se alineje 3. i 4. koje glase:

»– osigurati obav­­­lja­­­nje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,«

»– osigurati javnost rada.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 10. iza riječi: »posebnih propisa« stav­­­lja se zarez i dodaju se riječi: »te gospodare­­­nje cestovnim zem­­­ljištem uz nerazvrstane ceste«.

U stavku 14. iza riječi: »uređaja javne rasvjete« dodaju se rije­či: »uk­­­ljučivo podmiriva­­­nje troškova električne energije«.

Iza stavka 14. dodaje se stavak 15. koji glasi:

»(15) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog znače­­­nja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.«

Članak 3.

Članak 6. mije­­­nja se i glasi:

Jedinica lokalne samouprave u trgovačkom društvu iz članka 4. stavka 1. točke 1., odnosno jedinice lokalne samouprave u trgo­vač­kim društvima iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona drže ve­ćinski dio dionica, odnosno udjela.«

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mije­­­nja se i glasi:

»(1) Koncesijom se može steći pravo obav­­­lja­­­nja komunalnih djelatnosti te izgrad­­­nja i korište­­­nje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ci­­­lju obav­­­lja­­­nja ovih komunalnih djelatnosti:

– opskrba pitkom vodom,

– odvod­­­nja i pročišćava­­­nje otpadnih voda,

– crpe­­­nje, odvoz i zbri­­­njava­­­nje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

– opskrba plinom,

– opskrba toplinskom energijom,

– prijevoz putnika u javnom prometu,

– skup­­­lja­­­nje i odvoz komunalnog otpada,

– odlaga­­­nje komunalnog otpada,

– tržnice na malo,

– obav­­­lja­­­nje pogrebnih poslova i

– obav­­­lja­­­nje dim­­­njačarskih poslova.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlu­kom određuje komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka kao i iz članka 3. stavka 15. ovoga Zakona te utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikup­­­lja­­­nja ponuda ili javnog natječaja za dava­­­nje koncesije.

(3) Odluku o objavi prikup­­­lja­­­nja ponuda ili javnog natječaja donosi poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.«

Dosadaš­­­nji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 5.

U članku 11. stavak 1. briše se.

Stavak 2. postaje stavak 1.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluka o dava­­­nju koncesije obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaća­­­nja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu i

5. obvezu koncesionara.«

Članak 6.

U članku 12. stavku 1. riječi: »s podnosite­­­ljem ponude« zamje­­­njuju se riječima: »s odabranim podnosite­­­ljem ponude«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. sporazumom stranaka«.

Članak 8.

U članku 13.a stavku 2. iza riječi: »za provedbu« riječ: »javnoga« briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odluku o objavi prikup­­­lja­­­nja ponuda ili javnog natječaja donosi poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.«

U stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »nakon provedenoga« riječ: »javnog« briše se.

U stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »iz stavka 3.« zamje­­­njuje se riječima: »iz stavka 4.«

U stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »iz stavka 4.« zamje­­­njuju se riječima: »iz stavka 5.«

U stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavka 3.« zamje­­­njuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 2. iz točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. korište­­­nju javnih površina«.

Dosadaš­­­nje točke 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 10.

U članku 15. stavku 1. riječi: »i propisa donijetih na teme­­­lju ovoga Zakona« brišu se.

Članak 11.

U članku 18. stavku 3. iza riječi: »na području« dodaju se rije­či: »ili za potrebe«, a riječi: »iz članka 22. stavka 4.:« zamje­­­njuju se riječima: »iz članka 22. stavka 2. i 3.«.

Članak 12.

U članku 18.a stavak 1. mije­­­nja se i glasi:

»(1) Isporučite­­­lj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost poglavarstva jedinice lokalne samouprave na području kojih se isporučuje usluga.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je očitovati se u roku od 15 dana od dana podnoše­­­nja zahtjeva za pri­bav­­­lja­­­nje prethodne suglasnosti.

(3) Ukoliko se poglavarstvo jedinice lokalne samouprave u roku iz stavka 2. ovoga članka ne očituje, smatra se da je suglasnost dana.

(4) Kada se uskrati suglasnost poglavarstva jedinica lokalne samouprave na nove cijene, nove cijene, odnosno tarife usluga primje­­­njuju se kada ih prihvate jedinice lokalne samouprave koje drže većinski paket vlasništva isporučite­­­lja komunalne usluge.«

Dosadaš­­­nji stavci 3. i 5. brišu se, a stavci 2. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Održava­­­nje grob­­­lja i krematorija«.

Dosadaš­­­nja točka 5. postaje točka 6.

Stavak 3. mije­­­nja se i glasi:

»(3) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 2. ovoga članka koje se nalaze unutar građevinskog područja nase­­­lja kao i za stambeni poslovni prostor izvan građevinskog područja nase­­­lja na kojem se najma­­­nje obav­­­ljaju komunalne djelatnosti iz stavka 1. točke 3., 4. i 6. ovoga članka i koje su oprem­­­ljene najma­­­nje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.«

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Obveznik plaća­­­nja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina.«

Članak 14.

U članku 20. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– rokovi plaća­­­nja komunalne naknade«.

Dosadaš­­­nji podstavak 5. postaje podstavak 6.

Dosadaš­­­nji podstavak 6. koji postaje podstavak 7. mije­­­nja se i glasi:

»– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mo­že odobriti potpuno ili djelomično oslobađa­­­nje od plaća­­­nja komunalne naknade.«

Iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»– izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj pot­punog ili djelomičnog oslobađa­­­nja od plaća­­­nja komunalne naknade«.

U stavku 2. riječi: »upravni odjel« zamje­­­njuju se riječima: »upravno tijelo« a riječi: »do 31. siječ­­­nja« zamje­­­njuju se riječima: »do 31. ožujka«.

U stavku 3. iza riječi: »mjesečni iznos komunalne naknade« stav­­­lja se zarez i dodaju riječi: »osim za nekretnine iz članka 20.d stavka 4. ovoga Zakona«.

Stavak 4. briše se.

Dosadaš­­­nji stavak 5. postaje stavak 4.

U dosadaš­­­njem stavku 6. koji postaje stavak 5. iza riječi: »izvr­šava« dodaju se riječi: »upravno tijelo iz stavka 2. ovoga član­ka«.

U dosadaš­­­njem stavku 7. koji postaje stavak 6. iza riječi: »iz stavka 2.« stav­­­lja se zarez i dodaju riječi: »4.i«.

Članak 15.

U članku 20.b stavku 1. riječ: »rujna« zamje­­­njuje se riječju: »studenoga«.

U stavku 3. riječ: »rujna« zamje­­­njuje se riječju: »studenoga«.

Članak 16.

U članku 20.d iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za hotele, apartmanska nase­­­lja i kampove visina godiš­­­nje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga go­diš­­­nje­g prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim nase­­­ljima i kampovima koji se nalaze na području dotič­ne jedinice lokalne samouprave.«

Članak 17.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Sredstva prikup­ljena komunalnom naknadom, mogu se od­lukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu održava­nja objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.«

Dosadaš­nji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 18.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

Izgrad­nja objekta i uređaja komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku.«

Članak 19.

Članak 22. mije­nja se i glasi:

»(1) Građe­nje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. grob­lja i krematorije,

4. javnu rasvjetu,

financira se iz:

1. komunalnog doprinosa,

2. proračuna jedinice lokalne samouprave,

3. naknade za koncesiju,

4. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

(2) Građe­nje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvod­nju i pročišćava­nje otpadnih voda,

3. opskrbu plinom,

4. opskrbu toplinskom energijom,

financira se iz:

1. cijene komunalne usluge,

2. naknade za prik­ljuče­nje,

3. proračuna jedinice lokalne samouprave,

4. naknade za koncesije,

5. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

(3) Građe­nje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

1. prijevoz putnika,

2. održava­nje čistoće,

3. odlaga­nje komunalnog otpada,

4. tržnice na malo,

financira se iz:

1. cijene komunalne usluge,

2. proračuna jedinice lokalne samouprave,

3. naknade za koncesije,

4. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financira­nja donosi Program grad­nje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stav­ka 1., 2. i 3. ovoga članka, za četverogodiš­nje kalendarsko raz­dob­lje koje obvezatno sadrži:

– opis poslova s procjenom troškova za grad­nju pojedinih ob­jekata i uređaja, te za nabavku opreme,

– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvariva­nje programa s naznakom izvora financira­nja po djelatnostima.

(5) Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lo­kalne samouprave izvješće o izvrše­nju Programa iz stavka 4. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 20.

U članku 23. stavku 3. podstavku 4. ispred riječi: »uvjeti« do­daje se riječ: »opći«.

Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj pot­punog ili djelomičnog oslobađa­nja od plaća­nja komunalnog doprinosa«.

Članak 21.

U članku 24. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»(2) Rješe­nje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalno gospodarstvo, na teme­lju odluke o komunalnom doprinosu iz članka 23. stav­ka 3. ovoga Zakona, u postupku pokrenutom po zahtjevu stran­ke ili po službenoj dužnosti.«

U stavku 3. točka 4. mije­nja se i glasi:

»4. popis i rok izgrad­nje objekata i uređaja komunalne infrastrukture«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Obveza plaća­nja komunalnog doprinosa po rješe­nju iz stavka 2. ovoga članka poči­nje teći od dana konačnosti akta na teme­lju koje­g se može graditi.«

Dosadaš­nji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

U dosadaš­njem stavku 6. koji postaje stavak 7. iza riječi: »doprinosu izvršava« dodaju se riječi: »upravno tijelo iz stavka 2. ovoga članka«.

Članak 22.

U članku 25. stavak 1. briše se.

U stavku 2. riječi: »pristupne površine iz stavka 1. ovog članka« zamje­njuju se riječima: »objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona«.

Članak 23.

Članak 26. mije­nja se i glasi:

»Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o prik­ljuče­nju na komunalnu infrastrukturu za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvod­nju otpadnih i oborinskih voda,

3. opskrbu plinom,

4. opskrbu toplinskom energijom.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se:

– postupak,

– tehničko-tehnološki uvjeti,

– rokovi za pojedine prik­ljučke,

– naknada za prik­ljuče­nje,

– način plaća­nja naknade i

– kaznene odredbe.

(3) Vlasnik građevine dužan je prik­ljučiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvod­nju otpadnih voda.

(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrditi područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze prik­ljuče­nja na komunalnu infrastrukturu iz stavka 3. ovoga  članka, ukoliko je isti na zadovo­ljavajući način pojedinačno osigurao svoje potrebe.«

Članak 24.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

(1) Vlasnik građevne čestice, odnosno građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog prik­ljučka neposredno nosite­lju izvedbe prik­ljučka na teme­lju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

(2) Naknada za prik­ljuče­nje iz članka 26. stavka 2. ovoga Za­kona prihod je proračuna  jedinice lokalne samouprave namije­nje­na za financira­nje građe­nja objekata i uređaja komunalne infras­truk­ture u skladu s Programom građe­nja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Visina naknade za prik­ljuče­nje po pojedinom prik­ljučku za potrebe stanova­nja ne može biti veća od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Članak 25.

U dosadaš­njem članku 26.a koji postaje članak 26.b u stavku 1. riječi: »stavka 2.« zamje­njuju se riječima: »stavka 1.«, a u stav­ku 2. riječi: »članka 26. stavka 3.« zamje­njuju se riječima: »članka 26.a stavka 2.«

Članak 26.

U dosadaš­njem članku 26.b koji postaje članak 26.c u stavku 1. riječi: »stavka 2.« zamje­njuju se riječima: »stavka 1.«

Članak 27.

Iza članka 26.c dodaje se članak 26.d koji glasi:

»Članak 26.d

(1) Upravno tijelo jedinice područne (re­gionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva dužan je voditi evidenciju o visini komunalne naknade (vrijednosti boda, koeficijenta zone i koeficijenta namjene), naknade za prik­ljuče­nje i komunalnog doprinosa (jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedine zone) u jedinicama lokalne samouprave na pod­ručju županije.

(2) Upravno tijelo jedinice područne (re­gionalne) samouprave u čijem je djelokrugu gospodarstvo dužno je voditi evidencije o visini cijena komunalnih usluga iz članka 18. stavka 3. ovoga Za­kona u jedinicama lokalne samouprave na području jedinice pod­ručne (re­gionalne) samouprave, te načinu ­njihova obračuna i plaća­nja.«

Članak 28.

U članku 27. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obav­ljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«

Članak 29.

U članku 28. stavku 1. točka 5. mije­nja se i glasi:

»5. ne pribavi prethodnu suglasnost pri promjeni cijene komunalne usluge (članak 18.a stavak 1.)«

U točki 6. riječi: »26. stavak 3.« zamje­njuju se riječima: »26.a stavka 1.«

Točka 7. mije­nja se i glasi:

»7. pravna ili fizička osoba koja se protupravno koristi prik­ljučkom na uređaje za opskrbu pitkom vodom i odvod­njom otpad­nih voda kaznit će se novčanom kaznom u visini od 3.000,00 do 7.000,00 kuna.«

U točki 8. riječi: »26.a« zamje­njuju se riječima: »26.b«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4, 5. i 6. koji glase:

»(4) Zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka pokreće Državni inspektorat.

(5) Fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 19. stavka 7. ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godiš­nje komunalne naknade.

(6) Zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 5. ovoga članka pokreće upravno tijelo jedinice lokalne sa­mouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.«

Dosadaš­nji stavak 4. postaje stavak 7.

Članak 30.

(1) Postupci započeti prema odredbama općih akata jedinice lokalne samouprave donesenim prije stupa­nja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema odredbama tih propisa.

(2) Prekršajni postupci pokrenuti za djela koja su prema propisima koji su bili na snazi do stupa­nja na snagu ovoga Zakona bila propisana kao prekršaj dovršit će se prema propisima koji su važili do dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su do 31. prosinca 2001. uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona.

(2) Propisi jedinice lokalne samouprave koji nisu usklađeni s odredbama ovoga Zakona prestaju važiti nakon isteka roka iz stav­ka 1. ovoga članka.

Članak 32.

Odredbe članka 19. stavka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97. i 128/99.) prestaju važiti 31. prosinca 2001.

Članak 33.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-02/01-01/01
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.