Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 59/2001 (30.6.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

HRVATSKI SABOR

 

968

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2104/2
Zagreb, 29. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00. i 59/00.), u članku 2. riječ: »kaznenik« za­mje­njuje se riječju: »zatvorenik«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječi: »ovim Zakonom« zamjenjuju se riječju: »zakonom«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1., 2., 3. i 4. riječi: »Ministarstvo pra­vo­su­đa« zamjenjuju se riječima: »Uprava za zatvorski ustav« u od­gova­rajućem padežu.

U stavku 5. riječ »državni« briše se.

Članak 4.

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Punoljetne osobe koje su na izdržavanju kazne ma­loljetničkog zatvora navršile dvadeset tri godine života izdr­žavaju kaznu odvojeno od ostalih punoljetnika.«

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. i 4. riječi: »Ministarstvu pravosuđa« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Središnjem uredu Upravi za zatvorski sustav« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu i provedbom ovoga Zakona obavlja Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u skladu s propisima.

(2) U provedbi upravnog nadzora nadzire se osobito zakonitost rada i postupanja, zakonitost akata iz nadležnosti upravitelja, svrhovitost unutarnjeg ustroja kaznionica, zavoda i Centra za izobrazbu, osposobljenost državnih službenika i namještenika, dje­lotvornost, ekonomičnost i svrhovitost rada u obavljanju poslova iz djelokruga kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu.

(3) Središnji ured Uprave za zatvorski sustav osim ovlasti iz općeg propisa u svezi s obavljanjem nadzora, ovlašten je poništiti ili ukinuti svaki nepravilan ili nezakonit opći ili pojedinačni akt upravitelja, ili sam donijeti akt, odnosno odluku koju upravitelj nije donio.

(4) Inspekcijski nadzor nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu obavljaju ovlaštene službene osobe Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav. U provedbi inspekcijskog nadzora provodi se izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada u kaznionicama, zatvorima i Centru za izobrazbu, te postupanje sa zatvorenicima. Ovlaštena službena osoba može tije­kom inspekcijskog nadzora narediti otlkanjanje utvrđenih nezakonitosti, nedostataka ili nepravilnosti koje će upravitelj bez odgode izvršiti i izvijestiti nalogodavca.

(5) Upravitelj će po saznanju i bez odgode pisanim putem izvijestiti Središnji ured Uprave za zatvorski sustav o svakom nezakonitom postupanju.

(6) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu.

(7) Nadzor nad pružanjem zdravstvene zaštite zatvorenicima obavlja ministarstvo nadležno za poslove zdravstvene zaštite, a nad programima izobrazbe za kažnjenike i njihovom provedbom ministarstvo nadležno za poslove prosvjete.«

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »Uprave za izvršenje sankcija Ministarstva pravosuđa« zamjenjuju se rije­čima: »Uprave za zatvorski sustav«. Druga rečenica mijenja se i glasi: »Uprava za zatvorski sustav je jedinstvena upravna organizacija u sastavu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Upravom za zatvorski sustav upravlja ravnatelj s polo­žajem pomoćnika ministra koji je ujedno i čelnik Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav.

(3) Ravnatelja Uprave za zatvorski sustav, na prijedlog ministra nadležnog za poslove pravosuđa, imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

(4) Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav za svoj rad odgovoran je ministru nadležnom za poslove pravosuđa i Vladi Republike Hrvatske.

(5) U Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav ustrojavaju se službe. Radom službe upravlja načelnik. Načelnika službe imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog ravnatelja Uprave za zatvorski sustav.«

Dosadašnji stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 8.

U članku 20. stavku 5. iza riječi: »bolnici« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u kojoj se izvršava sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja kad je izrečena uz kaznu zatvora«.

U stavku 6. riječi: »ministra pravosuđa« zamjenjuju se rije­čima: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav«.

U stavku 7. drugoj rečenici riječi: »ministar pravosuđa« za­mje­njuju se riječima: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. riječi: »i 2.« zamjenjuju se riječima: »i članka 152. stavka 4.«.

U stavku 2. riječi: »ministra pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav«.

U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi: »ustrojbenih jedinica« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a u njima se izvršava kazna zatvora« brišu se. Iza prve rečenice dodaje se nova druga rečenica koja glasi: »U odjelu zatvora može se izvršavati kazna zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci.« U drugoj rečenici koja postaje treća rečenica riječi: »ministar pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zatvor u Zagrebu, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u Odjelu za psihosocijalnu dijagnostiku obavljaju se poslovi medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade zatvorenika. Za potrebe kriminološke obrade zatražit će se podaci i od centra za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.«

Članak 10.

U članku 23. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) U kaznionicama i zatvorima, ovisno o veličini i o sadržaju poslova kaznionice, odnosno zatvora mogu se ustrojiti odjeli. Odjeli mogu biti: osiguranja, tretmanski i upravni. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje unutarnji ustroj, položaje, radna mjesta i zvanja zaposlenika Uprave za zatvorski sustav, te kriterije za utvrđivanje dodataka na plaću, njihov iznos i način isplate.

(2) Poslovi odjela osiguranja jesu: poslovi osiguranja, kaznionice, odnosno zatvora te nadzor nad zatvorenicima uz sudjelovanje u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora. Ove poslove obavlja pravosudna policija.«

U stavku 3. riječi: »tretmanskog sektora, odnosno« brišu se, a iza riječi: »odjela« dodaje se riječ: »tretmana«, a iza riječi: »izvanrednih pravnih lijekova« dodaju se riječi: »vođenje propisanih evidencija zatvorenika,«.

U stavku 4. riječi: »vođenje propisanih evidencija zatvorenika« zamjenjuju se riječima: »osiguranje uvjeta smještaja, prehrane i opreme zatvorenika«, a riječi: »u proizvodno-uslužnim djelatnostima« zamjenjuju se riječima: »rada i strukovne izobrazbe zatvorenika, zaštita ljudi i imovine u otvorenim kaznionicama«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U kaznionicama i zatvorima gdje za to postoji potreba, može se ustrojiti kao poseban odjel: zdravstvene zaštite kaž­nje­nika, za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, te financijsko-
-knjigov­odstvenih poslova.«.

Članak 11.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »stručnu spremu«, briše se zarez i dodaju riječi: »i ostale uvjete prema općem propisu te«, a iza riječi: »stručno i radno iskustvo« dodaju se riječi: »u zatvorskom sustavu«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 2. iza riječi: »provedbe zadaća« briše se točka i dodaju riječi: »iz nadležnosti kaznionice, odnosno zatvora«.

Članak 13.

U članku 26. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Upravitelje na prijedlog ravnatelja Uprave za zatvorski sustav bira ministar nadležan za poslove pravosuđa na temelju natječaja i raspoređuje na položaj na četiri godine.

(3) Pomoćnike upravitelja na prijedlog upravitelja bira ravnatelj Uprave za zatvorski sustav na temelju natječaja i raspoređuje na položaj na četiri godine.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(4) Načelnike odjela u kaznionicama i zatvorima na prijedlog upravitelja bira, raspoređuje na položaj i razrješuje s položaja ravnatelj Uprave za zatvorski sustav.

(5) Ako upravitelj ili pomoćnik upravitelja ne bude ponovo izabran, rasporedit će se na radno mjesto odgovarajuće njegovoj stručnoj spremi u istoj kaznionici, zatvoru ili Centru za izobrazbu, a u slučaju da nema upražnjenoga odgovarajućega radnog mjesta, stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

(6) Državne službenike odjela osiguranja prima u službu, postavlja u zvanja i razrješuje ravnatelj Uprave za zatvorski sustav po prethodnom mišljenju upravitelja. Državne službenike odjela osiguranja na radna mjesta raspoređuje upravitelj.

(7) Upravitelj prima u državnu službu, odnosno na rad ostale zaposlenike i raspoređuje ih na radna mjesta uz prethodnu suglasnost ravnatelja Uprave za zatvorski sustav.

(8) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može razriješiti s položaja upravitelja, a ravnatelj Uprave za zatvorski sustav po­moćnika upravitelja i prije proteka roka na koji je izabran, odnosno ravnatelj Uprave za zatvorski sustav može razriješiti s položaja načelnika odjela u kaznionici ili zatvoru ako je:

– kažnjen u postupku zbog teške povrede službene dužnosti,

– ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«,

– odbio izvršenje zakonitog naređenja,

– u upravnom ili inspekcijskom nadzoru utvrđen propust u obavljanju službe iz njegove nadležnosti koji je doveo do većih štetnih posljedica.«

Članak 14.

U članku 27. stavku 3. riječi: »izvan kaznionice, odnosno zatvora« zamjenjuju se riječima: »koje nisu zaposlenici Uprave za zatvorski sustav«, a riječi: »ministra pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav.«

Članak 15.

U članku 28. stavku 1. riječi: »ministar pravosuđa« zamje­njuju se riječju: »ravnatelj«, a riječi: »Uprave za izvršenje sankcija Ministarstva pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav«, a druga rečenica briše se.

Članak 16.

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »uvjeta rada« umjesto zareza stavlja se dvotočka i dodaju riječi: »povećana opasnost za život i zdravlje radi nasilja, izloženosti zaraznim bolestima, smjenski rad, rad na državne blagdane i neradne dane i pripravnost, te stalna izloženost stresu«, iza riječi: »šesnaest« dodaje se zarez i riječi: »odnosno četrnaest«, iza riječi: »osiguranja« umjesto zareza stav­lja se točka, a riječi: »a u državnom proračunu osigurava se dodatak na plaću najmanje 20% mjesečno« brišu se.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(2) Plaća ovlaštene službene osobe sastoji se od osnovne plaće i dodataka na plaću.

(3) Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je ovlaštena službena osoba raspoređena i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža.

(4) Osnovica za izračun osnovne plaće ovlaštene službene osobe utvrđuje se na način utvrđen propisima o državnim službenicima.

(5) Poslove s posebnim uvjetima rada i pravo na posebne dodatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

(6) Ovlaštenoj službenoj osobi privremeno premještenoj na rad u skladu sa člankom 31. stavkom 9. ovoga Zakona, pripada pravo na mjesečnu naknadu za odvojeni život ako uzdržava obitelj, smještaj, prehranu, naknadu troškova prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora, državnih blagdana i neradnih dana u visini sukladno općem propisu i plaću onoga radnog mjesta koja je za nju povoljnija.

(7) Ovlaštena službena osoba koja je odlukom nadležne zdrav­stvene komisije iz članka 31. stavka 11. ovoga Zakona pro­glašena nesposobnom za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe zbog oboljenja ili ozljede koja je nastupila u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zadržava plaću i druga prava iz službeničkog odnosa do donošenja pravomoćnog rješenja o pravu na mirovinu, a najduže tri godine od dana donošenja odluke o nesposobnosti.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 8. i 9.

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Obitelj ovlaštene službene osobe koja izgubi život u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe ima pravo na nadoknadu troškova pokopa, a uzdržavani članovi obitelji i jednokratnu novčanu pomoć u visini šest zadnjih plaća ovlaštene službene osobe.

(11) Ostvarivanje prava iz stavka 10. ovoga članka isključuje ostvarivanje istih prava iz kolektivnih ugovora.«

Članak 17.

U članku 31. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Prigodom svakog ulaska u kaznionicu i zatvor zaposlenike se može pretražiti.

(5) Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav svojom odlukom može odrediti da zaposlenici u nekoj kaznionici i zatvoru nose jednoobraznu odjeću.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 7. riječi: »držav­nog službenika kaznionice, zatvora i Ministarstva pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenu službenu osobu iz članka 28. ovoga Zakona«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. riječi: »državnom službeniku iz stavka 5. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenoj službenoj osobi iz članka 28. ovoga Zakona«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. riječi: »ministar pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav«, riječi: »državnog službenika iz stavka 5. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenu službenu osobu iz član­ka 28. ovoga Zakona«, a riječi: »privremeno uputiti« zamje­nju­ju se riječima: »privremeno premjestiti«.

Stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Sposobnost za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe utvrđuje zdravstvena komisija osnovana odlukom ministra nadležnog za poslove pravosuđa i ministra nadležnog za unutarnje poslove. Ovlaštenoj službenoj osobi koja odbije postupiti po rješenju o upućivanju na ocjenu sposobnosti za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe prestaje služba s danom konačnosti rješenja o upućivanju.«

Članak 18.

U članku 32. stavku 2. riječi: »Ministarstva pravosuđa – Uprave za izvršenje sankcija« zamjenjuju se riječima: »Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 19.

Naziv članka 33. mijenja se i glasi: »Odjel osiguranja«, a u članku 33. stavku 1. riječi: »Pripadnici nadzornog sektora, odnosno odjela« zamjenjuju se riječima: »Državni službenici odjela osiguranja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslove unutarnjeg osiguranja kaznionice, odnosno zatvora obavljaju državne službenice odjela osiguranja.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na poslovima vanjskog i unutarnjeg osiguranja kaznionica i zatvora državni službenici odjela osiguranja mogu koristiti službene pse.«

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Državni službenici odjela osiguranja obavljaju i poslove osiguranja pravosudnih tijela sukladno Zakonu o sudovima i drugim propisima.«

Članak 20.

Naziv članka 34. mijenja se i glasi: »Posebni uvjeti za prijam u državnu službu u pravosudnu policiju.«

U članku 34. stavku 1. točka 2) briše se, a točka 3) postaje točka 2).

U stavku 2. i u cijelom tekstu Zakona riječi: »ministar zdravstva« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove zdrav­stvene zaštite«.

Članak 21.

Naziv članka 34. mijenja se i glasi: »Odjel tretmana«.

U članku 35. riječi: »tretmanskom sektoru, odnosno« brišu se, a iza riječi: »odjelu« dodaje se riječ: »tretmana«.

Članak 22.

U članku 36. stavku 1. iza prve rečenice dodaju se rečenice koje glase: »Prijedlog za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti podnosi upravitelj. Ako upravitelj ne podnese prijedlog, takav prijedlog može podnijeti ravnatelj Uprave za zatvorski sustav.«

Članak 23.

U članku 38. stavku 2. riječi: »u proizvodno-uslužnim djelatnostima i sredstva ostvarena radom zatvorenika kod drugog poslodavca izvan kaznionice, odnosno zatvora« brišu se.

U stavku 3. prva rečenica briše se, a druga rečenica postaje prva rečenica. Iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ministar nadležan za poslove pravosuđa može odlučiti da se sred­stva iz stavka 2. ovoga članka rasporede drugoj kaznionici, zatvoru ili Centru za izobrazbu.«

U stavku 4. riječi: »obavljanje zakonskih zadaća, tekućih izdataka i kapitalnih ulaganja«, zamjenjuju se riječima: »tekuće i kapitalne izdatke,«.

Stavak 5. briše se.

Članak 24.

Naziv članka 39. mijenja se i glasi: »Sredstva za tekuće i kapitalne izdatke«.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Tekući izdaci jesu:

1) izdaci za zaposlene,

2) izdaci za materijal, energiju, komunalne i ostale usluge,

3) izdaci za tekuće održavanje,

4) financijski i ostali vanjski izdaci,

5) izdaci za posebne namjene.

(2) Kapitalni izdaci jesu:

1) izdaci za izgradnju i adaptaciju objekata i pratećih sadržaja u kaznionicama, zatvorima i Centru za izobrazbu te stanova za službene potrebe zaposlenika,

2) izdaci za nabavu opreme.«.

Članak 25.

Naziv članka 40. mijenja se i glasi: »Sredstva za posebne namjene«.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Sredstva za posebne namjene, sastoje se od:

1) sredstva za pokriće izdataka uzdržavanja zatvorenika, koja se koriste za:

– prehranu, odjeću, obuću i smještaj,

– zdravstvenu zaštitu, održavanje čistoće i osobne higijene,

– naknadu za rad, školovanje i nezaposlenost, novčanu pomoć i nagradu,

– izdatke upućivanja, sprovođenja, premještaja i otpuštanja,

– tjelovježbu i slobodne aktivnosti,

– izobrazbu,

– opremu,

– osiguranje od odgovornosti od nesreće na poslu,

– provedbu mjere obveznog liječenja od ovisnosti,

– pokriće izdataka stručnih usluga trećih osoba u svezi s poslovima iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona,

– troškove pokopa,

2) sredstva za pokriće posebnih izdataka zaposlenika kaznionice, zatvora i Centra za izobrazbu, koja se koriste za:

– odore, opremu, naoružanje i zdravstvene preglede u svezi sa službom,

– troškove izobrazbe,

– sredstva veze između Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu,

– troškove prijama u službu, odnosno na rad i sredstva za izdatke privremenog upućivanja na rad u drugu kaznionicu, zatvor i Centar za izobrazbu,

– izdatke nastale u svezi smrti zaposlenika u obavljanju službe ili u svezi sa službom,

– naknada zaposlenicima ili trećim osobama u slučaju tjelesne ozljede nastale napadom zatvorenika u kaznionici, odnosno zatvoru ili tijekom sprovođenja.«

Članak 26.

U članku 42. stavku 2. točka 2) mijenja se i glasi:

»2) sudskoj zaštiti prava odlučivanjem o žalbi protiv odluke upravitelja u slučajevima predviđenim ovim Zakonom,«.

U točki 4. riječi: »odobravanju i« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »upravitelja« stavlja se točka, a zarez i riječi: »odnosno Ministarstva pravosuđa.« brišu se.

U stavku 4. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav.«.

Članak 27.

U članku 43. stavku 2. broj: »9.« zamjenjuje se brojem: »8.«, a iza riječi: »opozivu prekida izdržavanja kazne ili« dodaje se riječ: »opozivu«.

U stavku 4. iza riječi: »opozivu prekida izdržavanja kazne ili« dodaje se riječ: »opozivu«.

Članak 28.

U članku 44. stavku 3. zarez i riječi: »državni odvjetnik« brišu se.

U stavku 6. iza riječi: »službene dokumente« dodaju se riječi: »koji se odnose na kažnjenika«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Sudac izvršenja može održati ročište u odgovarajućim prostorijama kaznionice ili zatvora.«

Članak 29.

U nazivu članka 45. zarez i riječi: »odnosno Ministarstva pravosuđa« brišu se.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zatvorenik može podnijeti žalbu sucu izvršenja protiv odluke upravitelja u roku od osam dana od dana dostave odluke, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 30.

U članku 46. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »Žalba ne zadržava izvršenje rješenja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.«

U stavku 2. prvoj rečenici iza riječi: »sudskom vijeću« dodaju se riječi: »županijskog suda«.

Članak 31.

Naziv članka 47. mijenja se i glasi: »Upućivanje u prava zatvorenika«.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Najmanje jedanput godišnje nadležni sudac izvršenja obilazi zatvorenike, razgovara s njima i upućuje ih u njihova prava iz ovoga Zakona i načine ostvarivanja tih prava.«

Članak 32.

U članku 49. stavku 1. riječi: »u pravilu« brišu se, a riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. u prvoj re­čenici riječi: »jedne godine« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«. U drugoj rečenici riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. broj: »3.« zamjenjuje se brojem »2.«.

Članak 33.

U članku 50. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »Žalba protiv rješenja o upućivanju zadržava izvršenje rješenja.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Troškove javnog prijevoza osuđeniku snosi sud upućivanja.«

Članak 34.

U članku 53. stavku 1. dodaje se nova rečenica koja glasi: »Prigodom uzimanja izjave na zapisnik pritvorenik će biti upozoren da će u kaznionici ili zatvoru u pravima i obvezama biti izjednačen sa zatvorenicima.«

U stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 35.

U članku 69. stavku 3. riječi: »radnom mjestu« zamjenjuju se riječju: »radu«.

Članak 36.

U članku 71. stavku 2. točki 3) riječi: »tretmanskog sektora, odnosno« brišu se, a iza riječi: »odjela« dodaje se riječ: »tretmana«.

Članak 37.

U članku 37. stavku 1. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 38.

U članku 80. stavku 5. zarez i riječi: »na temelju ugovora o radu,« brišu se, a riječi: »radno mjesto« zamjenjuju se riječju: »rad«, a riječi: »proizvodno-uslužnim djelatnostima« zamjenjuju se riječima: »radu i strukovnoj izobrazbi«.

Članak 39.

U članku 81. stavku 1. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) O molbi iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odlučuje Središnji ured Uprave za zatvorski sustav po prethodno pribavljenom mišljenju upravitelja.«

Članak 40.

U članku 84. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »radnog mjesta« zamjenjuju se riječju: »rada«. U trećoj rečenici riječi: »radnih mjesta« zamjenjuju se riječju: »rada«.

Članak 41.

Naziv članka 87. mijenja se i glasi: »Povrede obveza iz rada«.

U članku 87. stavku 1. riječi: »obveza iz ugovora o radu« zamjenjuju se riječima: »obveza iz rada«.

U stavku 2. riječi: »drugo radno mjesto«, zamjenjuju se riječima: »na druge poslove«, a riječi: »raskinuti ugovor o radu« zamjenjuju se riječima: »prekinuti rad«.

U stavku 3. riječi: »raskidu ugovora« zamjenjuju se riječima: »prekidu rada zatvorenika«.

Članak 42.

U članku 90. riječi: »radnom mjestu i duljini rada« zamjenjuju se riječju: »radu«.

Članak 43.

U članku 91. stavku 3. riječi: »prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »nadležnog za poslove prosvjete«.

Članak 44.

U članku 102. stavku 1. drugoj rečenici riječi: »za njegov rad« zamjenjuju se riječima: »njegovih troškova nabave materijala«.

Članak 45.

U članku 106. stavku 3. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 46.

U članku 111. stavku 5. treća rečenica briše se, a četvrta rečenica postaje treća rečenica.

Članak 47.

U članku 112. stavku 2. riječi: »Ministarstvo zdravstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove zdravstvene zaštite«.

Članak 48.

U članku 121. stavcima 3., 6., 7. i 8. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav« u odgovarajućem padežu.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) U kaznionicama i zatvorima može se obaviti pretraga posjetitelja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 49.

U članku 124. stavku 1. iza riječi: »dopisivanje« dodaju se riječi: »na vlastiti trošak«.

U stavku 3. u prvoj rečenici umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a pismo uložiti u osobnik«. Druga rečenica briše se. Treća rečenica postaje druga rečenica.

U stavku 4. iza riječi: »dopisivati s odvjetnikom« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi:  »tijelima državne vlasti« do­daju se riječi: »i s međunarodnim organizacijama za zaštitu ljud­skih prava kojih je Republika Hrvatska članica«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 50.

U članku 126. stavku 1. riječi: »prehrambenim i drugim« brišu se.

U stavku 5. iza riječi: »obavijestiti zatvorenika« briše se zarez, stavlja se točka, a riječi: »a obrazloženu odluku dostaviti sucu izvršenja« brišu se. Dodaje se rečenica koja glasi: »Protiv odluke upravitelja kažnjenik ima pravo žalbe sucu izvršenja. Žalba ne zadržava izvršenje.«

Stavak 6. briše se.

Članak 51.

U članku 127. stavku 5. riječi: »na štednju« zamjenjuju se riječima: »u banku, štedionicu ili na polog novca«.

Članak 52.

Naziv članka 128. mijenja se i glasi: »Izvanredni izlasci«.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»(1) Upravitelj može zatvoreniku odobriti izvanredni izlazak radi:

1) nazočnosti pokopu člana obitelji,

2) posjeta teško bolesnom članu obitelji,

3) rođenja, krštenja i vjenčanja u obitelji,

4) odlaska na sud ili tijelo uprave zbog sudskog ili upravnog postupka radi ostvarenja pravnih interesa,

5) radi obavljanja neodgodivog i važnog posla.

(2) Izvanredni izlasci iz stavka 1. ovoga članka odobravaju se jednokratno u pravilu na vlastiti trošak, pod nadzorom ili bez nad­zora u trajanju do tri dana.

(3) Molbi za izvanredni izlazak zatvorenik će priložiti dokumentaciju u svezi s razlogom zbog kojeg izlaz traži.

(4) Zbog neopravdanog kašnjenja u trajanju duljem od dvadeset četiri sata upravitelj će dati nalog za raspisivanjem tjeralice.

(5) Zatvoreniku se neće računati u izdržavanje kazne zatvora neopravdano kašnjenje u trajanju duljem od dvadeset četiri sata.«

Članak 53.

Naziv članka 129. mijenja se i glasi: »Pojam i sadržaj pogodnosti«.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»(1) Pogodnosti su skup poticajnih mjera usmjerenih na pru­žanje povjerenja zatvorenika, ublažavanje zatvorske stege, sma­njivanje negativnih učinaka zatvaranja, održavanje i promicanje odnosa s obitelji, drugim ljudima i javnim službama, kao i poti­canje vlastitog sudjelovanja u ostvarivanju programa izvrša­vanja, jačanje odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja zatvorenika za život u skladu s pravnim poretkom i ispunjavanje gra­đanskih obveza.

(2) Pogodnosti se sastoje od:

1) ublažavanja uvjeta unutar kaznionice, odnosno zatvora,

2) smanjivanja ograničenja kretanja unutar kaznionice, odnosno zatvora,

3) češćih dodira s vanjskim svijetom.

(3) Izvanredne pogodnosti su izvanredni izlasci iz kaznionice, odnosno zatvora.«

Članak 54.

Naziv članka 130. mijenja se i glasi: »Vrste pogodnosti«.

Članak 130. mijenja se i glasi:

»(1) Pogodnosti ublažavanja uvjeta unutar kaznionice, odnosno zatvora jesu:

1) korištenje vlastitog televizijskog prijamnika,

2) samostalna priprava hrane i napitka,

3) uređenje životnog prostora osobnim stvarima,

4) češće primanje paketa i primanje paketa u većoj težini,

5) slobodno raspolaganje određenim novčanim iznosom s pologa unutar kaznionice, odnosno zatvora,

6) nagrađivanje novčano ili u stvarima.

(2) Pogodnosti smanjivanja ograničenja kretanja unutar kaznionice, odnosno zatvora jesu:

1) nezaključavanje prostorija za smještaj i boravak zatvorenika,

2) produljen boravak u zajedničkim prostorijama (čitaonica, knjižnica, prostorije za dnevni boravak, učionice, dvorana za tjelovježbu, športska igrališta, blagovaonica i drugi prostori i prostorije za korištenje slobodnog vremena),

3) produljeni boravak na zraku.

(3) Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom jesu:

1) češći i dulji posjeti obitelji i trećih osoba s nadzorom ili bez nadzora u kaznionici, odnosno zatvoru,

2) telefoniranje bez nadzora,

3) boravak s bračnim ili izvanbračnim drugom u posebnoj prostoriji bez nadzora,

4) korištenje godišnjeg odmora ili dijela godišnjeg odmora u poluotvorenom ili otvorenom dijelu kaznionice, odnosno zatvora ili izvan kaznionice, odnosno zatvora,

5) izlazak s posjetiteljem u mjesto u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor u trajanju od dva do osam sati,

6) izlazak bez posjeta u mjesto u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor u trajanju od dva do četiri sata,

7) izlazak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta ili drugo mjesto, ili izlazak radi posjeta članovima obitelji ili drugoj osobi u ukupnom trajanju do sto dvadeset sati mjesečno, a u mjesecima u kojima su blagdani, do sto četrdeset četiri sata,

8) raspored u odjel s blažim uvjetima izdržavanja kazne iste kaznionice, odnosno zatvora.

(4) Rješenje o odobravanju i uskrati s pogodnosti unosi se u osobnik.

(5) Zbog neopravdanog kašnjenja s pogodnosti izlaska u trajanju duljem od dvadeset četiri sata upravitelj će dati nalog za raspisivanje tjeralice.

(6) Zatvoreniku se neće računati izdržavanje kazne zatvora neopravdano kašnjenje u trajanju duljem od dvadeset četiri sata.«

Članak 55.

U članku 131. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 56.

U članku 133. stavku 2. riječi: »ministra pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 57.

U članku 136. stavku 2. riječi: »državni službenik koji je naredio« zamjenjuju se riječima: »ovlaštena službena osoba koja je naredila«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 58.

U članku 137. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »stav­kom 3.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 2.«.

Članak 59.

U članku 139. stavku 3. druga rečenica briše se.

Članak 60.

U članku 142. stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:

»1) zahvati za privođenje i tehnike obrane,«.

U stavku 9. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 61.

U članku 144. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O svakom bijegu ovlaštena službena osoba odmah izvješćuje upravitelja, a upravitelj Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i suca izvršenja. O pokušaju bijega upravitelj izvješćuje Središnji ured Uprave za zatvorski sustav.«

Članak 62.

U članku 148. stavku 3. riječi: »čelnika ustrojbene jedinice« zamjenjuju se riječima: »načelnika ustrojbene jedinice«.

Članak 63.

U članku 151. stavku 1. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav«.

Stavak 3. briše se.

Članak 64.

U članku 152. stavku 4. riječi: »ministar pravosuđa« zamje­njuju se riječima: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 65.

U članku 154. stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »sucu izvršenja« zamjenjuju se riječima: »ravnatelju Uprave za zatvorski sustav«.

U stavku 3. riječi: »Sudac izvršenja« zamjenjuju se riječima: »Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 66.

U članku 156. stavku 1. iza riječi: »na prijedlog upravitelja« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno na prijedlog ravnatelja Uprave za zatvorski sustav«.

U stavku 4. riječi: »Ministarstvu pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav«.

Članak 67.

U članku 158. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 68.

U članku 159. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) O prijedlogu za uvjetni otpust odlučuje Povjerenstvo od četiri stalna člana koje imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa i to jednog člana Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav, jednog člana iz državnog odvjetništva i dva suca, te promjenjivi član i to sudac izvršenja prema mjestu izvršavanja kazne zatvora. Ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Pravilnik o radu Povjerenstva za uvjetni otpust«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prijedlog za uvjetni otpust podnosi se Povjerenstvu putem uprave kaznionice, odnosno zatvora. Upravitelj će Povjerenstvu dostaviti prijedlog i mišljenje. Presliku prijedloga upravitelj će dostaviti na mišljenje sudu koji je donio presudu u prvom stupnju, a sud će mišljenje dostaviti Povjerenstvu.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »sudac izvršenja« zamjenjuju se riječima: »Povjerenstvo će«, riječ: »pregledat« zamjenjuje se riječju: »pregledati«, iza riječi: »pregledati« riječ: »će« briše se, a riječi: »državnog odvjetnika prema sjedištu kaznionice, odnosno zatvora« zamjenjuju se riječima: »pročitati mišljenje suda koji je donio presudu u prvom stupnju«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »stavkom 3.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 4.«.

Članak 69.

U članku 161. stavku 1. riječ: »ovlašten« zamjenjuje se riječju: »dužan«, a iza riječi: »uvjetnog otpusta« dodaju se riječi: »u skladu sa člankom 165. stavkom 2. i 3. ovoga Zakona.«.

Članak 70.

U nazivu glave XXVII. iza riječi: »zbog prijestupa« dodaju se riječi: »i kazne zatvora kojom je zamjenjena novčana kazna izrečena u postupku zbog prijestupa ili prekršaja«.

Članak 71.

U članku 169. stavku 1. iza riječi: »novčana kazna« dodaju se riječi: »u postupku zbog prijestupa ili prekršaja«.

U stavku 2. iza riječi: »novčanu kaznu« dodaju se riječi: »u postupku zbog prijestupa ili prekršaja«.

Članak 72.

Dio četvrti i glava XXVIII. s člancima 174. i 175. i glava XXIX. s člancima 176., 177., 178. i 179. brišu se.

Članak 73.

U članku 180. stavku 1. riječ: »dosadašnjih« briše se, a riječ: »donošenja« zamjenjuje se riječju: »stupanja na snagu«.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »ministar pravosuđa« za­mjenjuju se riječima: »Vlada Republike Hrvatske«. U drugoj re­če­nici riječi: »Uprave za izvršenje sankcija Ministarstva pra­vosuđa« zamjenjuju se riječima: »Središnjeg ureda Uprave za zatvorski su­stav«, riječi: »razmjeran broj članova« zamjenjuju se rije­čju: »član­stvo«, iza riječi: »trgovačkog društva« stavlja se toč­ka, a riječi: »a predsjednik nadzornog odbora uvijek je pred­stav­nik Ministarstva pravosuđa« brišu se. Treća rečenica mijenja se i glasi: »Upravitelj kaznionice član je uprave trgovačkog dru­štva.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prava i obveze između trgovačkog društva i kaznionice utvrdit će se aktom o osnivanju trgovačkog društva i ugovorom između trgovačkog društva i kaznionice.«

U stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »u skladu s aktom o osnivanju,«, a iza riječi: »zapošljavat će« dodaje se riječ: »i«. Druga i treća rečenica brišu se.

Stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 74.

U članku 181. stavku 1. riječi: »do dana« zamjenjuju se riječima: »u roku od tri mjeseca od«.

U stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:

»1) Uredbu o unutarnjem ustroju, položajima, radnim mjestima i zvanjima zaposlenika Uprave za zatvorski sustav te kriterijima utvrđivanja dodataka na plaću, njihovim iznosima i načinu isplate (članak 23. stavak 1.)«.

Iza točke 1) dodaje se nova točka 2) koja glasi:

»2) Uredbu o posebnim uvjetima rada i pravo na posebne dodatke (članak 30. stavak 5.)«.

Dosadašnja točka 2) postaje točka 3).

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa u roku od tri mjeseca od donošenja Uredbe iz stavka 1. točke 1) ovoga članka izabrat će upravitelje, a ravnatelj Uprave za zatvorski sustav pomoćnike upravitelja i načelnike odjela u kaznionicama, zatvorima i Centru za izobrazbu.«

Članak 75.

U članku 182. stavku 1. točki 1) u zagradi broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »6.«

U točki 7) riječi: »proizvodno-uslužnim djelatnostima« zamjenjuju se riječima: »radu i strukovnoj izobrazbi«.

Iza točke 12) dodaje se točka 13) koja glasi:

»13) Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust (članak 159. stavak 1.).«

Članak 76.

U članku 183. stavku 1. riječ: »krivična« zamjenjuje se riječju: »kaznena«, a u zagradi iza broja: »19/90.« stavlja se zarez, riječi: »i« briše se, a iza broja: »66/93.« dodaju se riječi: »i 73/00.«.

U stavku 2. riječ: »krivična« zamjenjuje se riječju: »kaznena«, a u zagradi iza broja: »19/90.« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza broja: »66/93.« dodaju se riječi: »i 73/00.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Do donošenja Uredbe iz članka 181. stavka 1. točke 1) ovoga Zakona odnosno do osnivanja trgovačkog društva iz članka 180. ovoga Zakona, gospodarske jedinice kaznionica nastavljaju s radom prema odredbama glave VIII. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 21/74., 39/74., 55/88., 19/90., 66/93. i 73/00.).«

Članak 77.

U svim odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00. i 59/00.), riječi: »kaznenik«, »Ministarstvo unutarnjih poslova«, »prijma«, »ministar pra­vo­suđa«, »pripadnici«, »ministar zdravstva«, »prosvjete i športa«, »nadzornog sektora, odnosno odjela« zamjenjuju se riječima: »zatvorenik«, »ministarstva nadležnog za unutarnje poslove«, »prijama«, »ministar nadležan za poslove pravosuđa«, »državni služ­be­nici«, »ministar nadležan za poslove zdravstvene zaštite«, »nad­lež­nog za poslove prosvjete«, »odjela osiguranja« u odgo­va­ra­jućem broju, rodu i padežu, a riječi: »središnjem državnom«, »sektori ili« i »sektori, odnosno« brišu se.

Članak 78.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Članak 79.

Ovaj Zakon objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2001.

Klasa: 730-04/01-01/01
Zagreb, 29. lipnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.