Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01

NN 60/2001 (4.7.2001.), Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01

HRVATSKI SABOR

974

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. lip­nja 2001., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 31. STAVKA 1., ČLANKA 46. STAVKA 1.
I 2., ČLANKA 53. STAVKA 4. I ČLANKA 90. STAVKA 1. ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (»Narodne novine«, br. 33/01.)

Glede primjene pojma »u pravilu« sadržanog u odredbi član­ka 46. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (re­gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01. – u da­lj­njem tekstu: Zakon), nedvojbeno je da je zakonodavac utvrdio mogućnost da predstavnička tijela županija, gradova i općina članove svojih poglavarstava biraju u pravilu iz reda svojih članova, ali i da mogu birati sve članove poglavarstva ili određeni broj ­njih i iz reda osoba koje nisu članovi predstavničkih tijela, dakako, ako tu moguć­nost, ­njihov broj, uvjete i način izbora, utvrde svojim statutom.

Odredba stavka 1. članka 31. u svezi s odredbom stavka 2. članka 90. ovoga Zakona znači da predsjednici predstavničkih tijela županija, gradova i općina tu dužnost ne mogu obnašati profesionalno, dakle nemaju pravo na plaću, a pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika, gradonačelnika ili župana, odnosno za ­njihova zamjenika pod uvjetom da je tako općim aktom predstavničkog tijela određeno. Nedvojbeno je da članovi poglavarstva, koje je izvršno tijelo s propisanim djelokrugom, tu dužnost mogu obav­ljati profesionalno i tada imaju pravo na plaću, jer sukladno odredbi stavka 1. članka 5. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01.) ne mogu ni biti članovi predstavničkog tijela.

Pročelnik upravnog tijela županije, grada i općine ne može biti član poglavarstva, jer ono sukladno odredbi stavka 4. članka 53. ovoga Zakona imenuje pročelnike, ali član poglavarstva može biti zadužen za obav­lja­nje određenih poslova iz područja djelokruga lokalne, odnosno područne (re­gionalne) samouprave, no ne kao pročelnik već u sklopu ovlasti i zadaća poglavarstva.

Klasa: 015-01/01-01/02
Zagreb, 28. lip­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.