Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I 030-02/2001-01/26

NN 61/2001 (6.7.2001.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I 030-02/2001-01/26

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

998

Na teme­lju članaka 27. i 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98) u upravnoj stvari ocjene ugovora o kupoprodaji, sklop­ljenog 27. ožujka 2001. između poduzetnikâ LEDO d.d. za proizvod­nju i promet sladoleda i smrznute hrane (da­lje: LEDO d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Čavićeva 9, zastupanog po Mislavu Galiću, direktoru, i INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. (da­lje: INA d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Av. V. Ho­ljevca 10, zastupanog po Že­ljku Vrbanoviću i Že­ljku Belošiću, članovima Uprave, a po zahtjevu poduzetnika LEDO d.d., od 2. svib­nja 2001., ravnate­lj Agencije za zaštitu tržišnog natjeca­nja donosi s­ljedeće

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da su poduzetnici Ledo d.d., Zagreb i INA-Industrija nafte d.d., Zagreb, sklapa­njem Ugovora o kupoprodaji od 27. ožujka 2001. narušili slobodno tržišno natjeca­nje na tržištu prodaje sladoleda na benzinskim postajama Ine d.d., Zagreb, na području Republike Hrvatske.

2. U Ugovoru o kupoprodaji iz točke 1. ovog rješe­nja ništave su sljedeće odredbe:

Članak 6. stavak 2., koja glasi:

»Prodavate­lj će odobriti Kupcu dodatnih 3% rabata na ukupno isporučenu količinu za prodaju isk­ljučivo Ledovog sladoleda na prodajnim mjestima Kupca«.

Članak 6. stavak 4., koja glasi:

»U slučaju nepoštiva­nja te odredbe, Prodavate­lj će Kupca teretiti za dodatno odobreni rabat«.

3. Nalaže se ugovornim stranama iz točke 1. izreke ovoga rješe­nja da sporne odredbe, koje su označene ništavim u točki 2. izreke ovoga rješe­nja, brišu i u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješe­nja Agenciji za zaštitu tržišnog natjeca­nja dostave dokaz o izvrše­nju.

4. Obvezuju se ugovorne strane da u slučaju ugovara­nja novih odredbi u Ugovoru o kupoprodaji iz točke 1. izreke ovoga rješe­nja, Agenciji za zaštitu tržišnog natjeca­nja na ponovnu ocjenu u roku od trideset (30) dana od dana sklapa­nja, dostave novi ugovor o kupoprodaji i/ili dodatak ugovoru iz točke 1. izreke ovoga rješe­nja.

5. Ovo rješe­nje bit će objav­ljeno u »Narodnim novinama«.

6. Obveznik uplate upravne pristojbe u iznosu od 5.000,00 kuna je poduzetnik Ledo d.d. Upravna pristojba plaća se u korist Državnog proračuna. 

 

Obrazlože­nje 

I. Poduzetnik Ledo d.d. za proizvod­nju i promet sladoleda i smrznute hrane (da­lje: Ledo d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Čavićeva 9, zastupan po Mislavu Galiću, direktoru, dostavio je 2. svib­nja 2001. Agenciji za zaštitu tržišnog natjeca­nja (da­lje: Agencija) Ugovor o kupoprodaji, sklop­ljen 27. ožujka 2001. između poduzetnikâ Ledo d.d., i INA – Industrija nafte d.d. (da­lje: INA d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Av. V. Ho­ljevca 10, zastupan po Že­ljku Vrbanoviću i Že­ljku Belošiću, članovima Uprave, radi ocjene, sukladno odredbi članka 11. stavak 2. i članka 12. Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; da­lje: ZZTN).

Predmet Ugovora o kupoprodaji (da­lje: Ugovor) je kupoprodaja robe iz prodajnog programa poduzetnika Ledo d.d., prema specifikaciji koja je privitak 1. Ugovoru, kako je navedeno u članku 1. ugovora.

Ugovor je sklop­ljen na rok od godinu dana, kako je propisano člankom 11.

II. Uvidom u sadržaj odredbi predmetnog ugovora i dostav­ljenu dokumentaciju utvrđeno je da je u predmetnom slučaju riječ o ugovoru čije odredbe imaju karakteristike ugovora o isk­ljučivoj kup­nji (primjerice: isk­ljučiva kup­nja od određenog proizvođača, kup­nja cjelokupnog asortimana robe i minimalnih količina robe koja je predmet obveze isk­ljučive kup­nje, ugovoren neto godiš­nji promet, te ugovorna kazna u slučaju neispu­nje­nja tih obveza, sve navedeno uređeno člancima 1., 3. stavak 4., 6. stavak 4. ugovora).

Sklapa­nje ugovora o isk­ljučivoj kup­nji u europskoj komparativnoj praksi, ali isto tako i na području primjene ZZTN, tj. na području Republike Hrvatske, mora imati za ci­lj pogodnosti kako za obje ugovorne strane, tako i za potrošače.

Sporazum kojim jedan poduzetnik pristaje nabav­ljati cjelokupan asortiman roba od drugog poduzetnika, če­ga je pos­ljedica isk­ljuče­nje svih drugih poduzetnika, dobav­ljača, s mjerodavnog tržišta ograničavajući je s aspekta tržišnog natjeca­nja, ali djelova­nje tog sporazuma treba razmotriti u ekonomskom i pravnom kontekstu, u kojem isti proizvodi pravne učinke.

Naime, isk­ljučivost, kao sadržaj takvih ugovora, nije uvijek zabra­njena već se, sukladno odredbi članka 8. ZZTN, pri ocjeni uzimaju u obzir uvjeti na tržištu, odnosno, obujam i raznovrsnost ponude i potraž­nje robe i usluga, brojnost natjecate­lja i ­njihov udio na tržištu, način opskrbe tržišta i potrošača robom i uslugama, dostupnost istovrsne-zamjenske robe na tržištu, te prodaja u rijetko nase­ljenim područjima.

Obveze nastale sklapa­njem ugovora o isk­ljučivoj kup­nji imaju posebno izraženo ograničavajuće djelova­nje kad je struktura tržišta takva da nema dovo­ljan broj poduzetnika koji distribuiraju određenu vrstu robe, odnosno kada je riječ o većem asortimanu roba, te kad su ugovori sklop­ljeni na du­lje vremensko razdob­lje.

S obzirom na omjer prednosti i ograniče­nja, koje takvi ugovori donose, ocje­njuje se jesu li isti u suprotnosti s odredbama ZZTN.

Slijedom iznijetog, Agencija je kao sporne odredbe označila odredbe stavaka 2. i 4. članka 6. Ugovora o kupoprodaji, kojima Ledo d.d. benzinskim postajama Ine d.d. odobrava dodatnih 3% rabata na ukupno isporučenu količinu za prodaju isk­ljučivo Ledovog sladoleda na tim postajama, a u slučaju nepoštiva­nja navedene odredbe, kupca će Ledo d.d. teretiti za dodatno odobreni rabat.

III. U postupku ocjene Ugovora Agencija je kao mjerodavno tržište, u smislu odredbe članka 19. stavaka 1. i 2. ZZTN, odredila tržište prodaje sladoleda na benzinskim postajama na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Nada­lje je utvrđeno da na području Republike Hrvatske ima 611 benzinskih postaja koje se bave trgovinom na malo motornim gorivima i mazivima (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, NKD 50.50, »Narodne novine«, broj 3/97 i 7/97), od kojih je 389 poduzetnika Ine d.d., što je 63,67 % udjela na mjerodavnom tržištu.

BENZINSKE POSTAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

(na dan 7. prosinca 2000.)

NAZIV PODUZETNIKA

broj

benzinskih

postaja u RH

tržišni

udjel

u %

INA-OSIJEK PETROL d.d. za

unutar­nju i va­njsku trgovinu*

9

1.47%

PETROL d.d.*

2

0.33%

INA d.d.*

389

63.67%

INA-CRO PETROL d.d.*

7

1.15%

OSTALI PODUZETNICI

 

 

(prodavate­lji)

204

33.39%

UKUPNO

611

100.00%

*poduzetnici u kojima Ina d.d. ima 10% ili više udjela u teme­ljnom kapit. na mjerodavnom tržištu

Izvor: podaci od poduzetnika Ine d.d., Zagreb

 

Također, Ina d.d., kao što se vidi iz gor­nje tabele, ima 10% ili više udjela u teme­ljnom kapitalu u još 18 benzinskih postaja (INA – OSIJEK PETROL d.d. za unutar­nju i va­njsku trgovinu, Petrol d.d. i INA – CRO PETROL d.d.), te ukupni udio Ine d.d. na mjerodavnom tržištu benzinskih postaja iznosi 66,61%.

Iz navedenih podataka nesporan je iznimno visok vladajući položaj poduzetnika INE d.d. na tom tržištu, sukladno članku 15. stavku 2. ZZTN.

Na benzinskim postajama Ine d.d. u 2000. godini bila su prisutna četiri proizvođača sladoleda, i to: Ledo d.d., Zagreb, Unilever Croatia d.o.o., Zagreb, Aled d.o.o., Zagreb, i Ital-Ice d.o.o., Poreč.

Prema podacima koje je Ina d.d., podneskom od 29. svib­nja 2001., dostavila Agenciji, proizlazi da je tržišni udio poduzetnika Ledo d.d. na benzinskim postajama Ine d.d. u 2000. godini, prema vrijednosti prodaje, iznosio 94,18%, a prema količini prodanog sladoleda u litrama, 94,24%.

Tržišni udjeli svih poduzetnika – proizvođača sladoleda, na benzinskim postajama Ine d.d. u 2000. iznosili su, prema vrijednosti prodaje, odnosno količini prodanog sladoleda u litrama, kako slijedi:

R.

br.

Poduzetnik – dobav­ljač

INA d.d., Zagreb

Vrijednost

prodaje u kn

po maloprodajnim

cijenama

– tržišni udjel u %

Količina

prodanog

sladoleda u

litrama

– tržišni udjel u %

1

LEDO d.d., Zagreb

94,18%

94,24%

2

ALED d.o.o. Zagreb

0,79%

0,74%

3

ITAL-ICE d.o.o., Poreč

0,20%

0,23%

4

UNILEVER Croatia d.o.o.,

Zagreb

4,83%

4,80%

 

SVEUKUPNO

100,00%

100,00%

IV. Budući da je člankom 16. ZZTN uređeno da poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu ili na dijelu tržišta, sukladno članku 15. stavak 2. ZZTN, ako je ­nje­gov udjel na tom tržištu veći od 30%, nesporan je iznimno visok vladajući položaj i tržišna snaga oba poduzetnika, potpisnika predmetnog ugovora na mjerodavnom tržištu.

Nada­lje, uzme li se obzir i razvijenost prodajne mreže poduzetnika Ina d.d., na području Republike Hrvatske, te tržišna snaga ugovornih strana, poduzetnika Ledo d.d. i Ine d.d., koja se procje­njuje, sukladno odredbama članka 18. ZZTN, sklapa­nje predmetnog ugovora s karakteristikama ugovora o isk­ljučivoj kup­nji između poduzetnika koji imaju tako visok udjel na mjerodavnom tržištu, nesporno je rezultiralo sprečava­njem slobodnog natjeca­nja na tom tržištu.

U predmetnom slučaju nije moguće primijeniti odredbu članka 9. stavka 1. ZZTN, kojom je uređeno izuzeće od primjene odredbi članka 7. ZZTN, budući da sudionici sporazuma ostvaruju ukupan godiš­nji promet u iznosu većem od 50% u djelatnosti za koju su isti re­gistrirani.

Ugovor nije moguće izuzeti niti primjenom članka 10. ZZTN. Naime, tim člankom predviđena je primjena tzv. »pozitivnog ekonomskog balansa«, te se ne smatraju sporazumom iz članka 7. ZZTN sporazumi koji sadrže ograniče­nja s ci­ljem unapređe­nja proizvod­nje i distribucije robe i usluga, unapređe­nja tehnološkog i gospodarskog razvitka, poveća­nja natjecate­ljske snage poduzetnika na međunarodnom tržištu, ako udovo­ljavaju sljedećim uvjetima: da se dogovorenim i primije­njenim ograniče­njima ostvaruju pogodnosti unapređe­nja kakvoće robe i pruža­nja usluga, pobo­ljša­nje opskrbe tržišta, skraćiva­nje tijekova distribucije robe i usluga te pogodnosti snižava­nja cijena, ukoliko ­njihov ci­lj nije kratko­ročno snižava­nje cijena ispod troškova s ci­ljem preuzima­nja ili zadržava­nja monopolističkog ili vladajuće­g položaja na tržištu.

V. Predmetnim ugovorom tzv. »pozitivni ekonomski balans«, uređen člankom 10. ZZTN, nije postignut, već je, naprotiv, navedenim ugovorom potrošačima onemogućena kup­nja sladoleda od bilo koje­g drugog poduzetnika, osim poduzetnika Ledo d.d. na benzinskim postajama Ine d.d. na području RH.

Ledo d.d. je, kako je već navedeno, u godini koja prethodi godini sklapa­nja Ugovora, tj. 2000., imao na tržištu prodaje sladoleda na benzinskim postajama Ine d.d. udio od 94,18%, te je sklapa­njem predmetnog ugovora imao za ci­lj ograničava­nje ili sprečava­nje pristupa tržištu poduzetnika koji nisu sudionici sporazuma.

U novinskim člancima, objav­ljenim u Jutar­njem listu od 28. ožujka i 3. trav­nja 2001., navodi se da je Mislav Galić, direktor poduzetnika Ledo d.d., izjavio da se, sukladno sklop­ljenom ugovoru, poduzetnik Ledo d.d. obvezao kupovati gorivo samo od Ine d.d., a Ina d.d. prodavati samo Ledo sladolede.

Rečeni su članci bili povod Agenciji da, sukladno odluci Savje­ta za zaštitu tržišnog natjeca­nja s 45. sjednice, održane 15. svib­­nja 2001., dopisom od 16. svib­nja 2001. zatraži pisano očito­va­nje o istima od oba potpisnika sporazuma.

Također, zatraženo je i očitova­nje o tome postoji li, uz već sklop­ljeni Ugovor o kupoprodaji, i poseban ugovor koji re­gulira takvu kup­nju, te, ukoliko postoji, dostava istoga Agenciji na ocje­nu.

Naime, Agencija je trebala utvrditi je li u predmetnom slučaju, eventualno, riječ o prešutnom dogovoru ili usklađenom djelova­nju poduzetnika Ledo d.d. i Ine d.d., sukladno članku 6. točka 1. ZZTN, kojima su potpisnici ovog ugovora namjeravali podijeliti mjerodavno tržište.

U dopisu poduzetnika Ledo d.d., zaprim­ljenom u Agenciji 31. svib­nja 2001. navodi se, u bitnome, cit.:

.»… da medijska izvješća i napisi u tiskovinama ne odražavaju pravi odnos Ine d.d. i Leda d.d., te da autori teksta ne razumiju temu o kojoj pišu.

Nije točno da je Mislav Galić izjavio da će, sklapa­njem ovog ugovora, Ledo d.d. kupovati gorivo samo od Ine d.d., a kao dokaz priloženi su preslici računa iz kojih je vid­ljivo da Ledo d.d. kupuje gorivo i na benzinskim postajama drugih poduzetnika.

Također se navodi da Ledo d.d. najveću količinu goriva kupuje na benzinskim postajama Ine d.d. zbog rasprostra­njenosti mreže Ine d.d. na cjelokupnom području Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu, te međusobnim dobrim poslovnim odnosima«.

Uvidom u račune kup­ljenom gorivu, koje je poduzetnik Ledo d.d. dostavio Agenciji, a koji su trebali poslužiti kao dokaz navoda Leda d.d. da nema prešutnog dogovora o podjeli mjerodavnog tržišta između navedenih ugovornih strana, Agencija je utvrdila da je riječ o preslikama sedam (7) izdanih računa, uči­njenih u razdob­lju od 9. siječ­nja do 21. ve­ljače 2001., dakle u razdob­lju prije sklapa­nja rečenog Ugovora, te da isti ne mogu služiti kao dokaz tvrdnjama Leda d.d.

Agencija je 11. lip­nja 2001. zaprimila pisano očitova­nje i poduzetnika Ine d.d. u kojem se navodi da, osim rečenog Ugovora o kupoprodaji, ne postoji drugi ugovor kojim se Ledo d.d. obvezuje kupovati naftne derivate samo od INE d.d. te da, prema sazna­njima Ine d.d., Ledo d.d. kupuje naftne derivate i od drugih pravnih osoba.

Savjet za zaštitu tržišnog natjeca­­­­nja (da­­­­lje: Savjet), sukladno odredbi članka 30. stavak 2. točka 1. i stavka 2. ZZTN, na 46. sjednici, održanoj 12. lip­­­­nja 2001., ocijenio je da su poduzetnici Ledo d.d. i Ina d.d. sklapa­­­­njem Ugovora o kupoprodaji narušili slobodno tržišno natjeca­­­­nje na tržištu prodaje sladoleda na benzinskim postajama Ine d.d.

Naime, riječ je  sporazumu kojemu je ci­­­­lj, pos­­­­ljedica ili mogući učinak ograničava­­­­nje ili sprečava­­­­nje slobodnog tržišnog natjeca­­­­nja podjelom tržišta, odnosno izvora nabave roba, te ograničava­­­­nje pristupa tržištu, odnosno isključiva­­­­nje s tržišta poduzetnika koji nisu sudionici sporazuma.

Takvi sporazumi su, sukladno odredbi članka 7. stavak 1. točke 2. i 6. zabra­­­­njeni, te sukladno stavku 2. istog članka ZZTN, ex le­ge ništavi.

Ovim ugovorom, također, Ina d.d. i Ledo d.d. ne unaprađuju tržišno natjeca­­­­nje, već koristeći vladajući položaj, sprečavaju slobodno natjeca­­­­nje na tržištu, sukladno članku 20. točka 9. ZZTN.

Slijedom iznijetog, Savjet je potvrdio odluku Agencije, te je odredbe stavaka 2. i 4. članka 6. Ugovora o kupoprodaji, navedene u točki 2. izreke ovog rješe­­­­nja, ocijenio ništavima, promatrajući položaj oba poduzetnika na mjerodavnom tržištu, te uzevši u obzir da rečeni Ugovor, osim pogodnosti za ugovorne strane, ne nudi nikakve pogodnosti niti za druge proizvođače koji imaju interes da ­­­­njihovu robu distribuira poduzetnik Ina d.d., niti za potrošače, jer iste ograničava u izboru sladoleda na benzinskim postajama Ine d.d.

Slijedom iznijetoga, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog rješe­­­­nja.

Također, praksa u drugim europskim državama pokazuje da je prednost prisustvo najma­­­­nje dva proizvođača sladoleda na benzinskim postajama, jer se na taj način širim asortimanom roba privlače kupci te osigurava konkurentnost cijena proizvođača sladoleda.

III. Budući da su odredbe Ugovora o kupoprodaji, naznačene u točki 2. izreke ovoga rješe­­­­nja ocije­­­­njene ništavima, sukladno odredbi članka 35. stavak 2. ZZTN, nalaže se ugovornim stranama da ništave odredbe brišu i u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješe­­­­nja Agenciji dostave dokaz o izvrše­­­­nju navedenog naloga.

IV. Ukoliko ugovorne strane iz točke 1. izreke ovoga rješe­­­­nja ugovore nove odredbe u Ugovoru o kupoprodaji, navedenom u točki 1. izreke ovoga rješe­­­­nja, novi ugovor i/ili dodatak ugovoru potrebno je dostaviti Agenciji na ocjenu, kako je navedeno u točki 4. izreke ovoga rješe­­­­nja.

Nepostupa­­­­nje po ovom rješe­­­­nju, koje je konačno u pravnom postupku, imat će za pos­­­­ljedicu poduzima­­­­nje rad­­­­nji radi primjene kaznenih odredbi iz članka 40. stavak 1. točka 4. ZZTN na ugovorne strane, te poduzima­­­­nje rad­­­­nji radi primjene kaznenih odred­bi iz članka 40. stavak 2. ZZTN na ­­­­njihove odgovorne osobe.

V. Sukladno članku 37.a stavak 1. ZZTN, rješe­­­­nja donesena prema odredbama članaka 35. i 36. ZZTN, bit će objav­­­­ljena u »Narodnim novinama«, te je odlučeno kao u točki 5. izreke ovog rješe­­­­nja.

VI. Izdava­­­­nje rješe­­­­nja kojim se okončava postupak pred Agencijom, sukladno odredbi članka 35. ZZTN, podliježe naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 14. tarifni Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96 i 131/97), u iznosu od 5.000,00 kuna.

Iznos iz točke VI. izreke ovoga rješe­­­­nja (5.000,00 kuna na ime tarifnog broja 108.) uplaćuje se posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješe­­­­nja, na račun broj: 30102-630-16, poziv na broj: 24/5002 – (navesti MB).

Pristojbeni obveznik dužan je dokaz o izvršenoj uplati up­rav­­ne pristojbe dostaviti Agenciji bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od izvršene uplate, pozivom na broj, klasa: UP/I 030-02/2001-01/26. U protivnom će Agencija, primjenom članka 10. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama, pokrenuti pred nadležnom Poreznom upravom postupak prisilne naplate upravne pristojbe od pristojbenog obveznika.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješe­­­­nje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješe­­­­nja nije dopuštena žalba, ali nezadovo­­­­ljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješe­­­­nja.

Klasa: UP/I 030-02/2001-01/26
Urbroj: 580-02-01-07-13
Zagreb, 3. srp­­­­nja 2001.

Ravnate­­­­lj
mr. sc. Hrvoje Momčinović, v. r.