Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o trgovini

NN 62/2001 (11.7.2001.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

1002

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI
I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o trgovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. srp­nja 2001.

Broj: 01-081-01-2180/2
Zagreb, 5. srp­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96., 75/99. i 76/99.) u članku 17. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vlada Republike Hrvatske će na usuglašeni prijedlog ministra nadležnog za trgovinu i ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređe­nja propisati posebne uvjete za obav­lja­nje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica.«

Dosadaš­nji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Članak 19. mije­nja se i glasi:

»Radno vrijeme i raspored dnevnoga i tjednoga radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine, radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana u kojem je trgovac dužan poslovati te radno vrijeme tržnice propisuje poglavarstvo općine, odnosno grada, sukladno propisu koji donosi ministar.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka na jedinstven način uredit će se pita­nja iz prethodnog stavka ovoga članka, te utvrditi kriteriji na teme­lju kojih nadležno tijelo grada, odnosno općine može ta pita­nja urediti i na drukčiji način.«

Članak 3.

Propis iz članka 1. ovoga Zakona Vlada će donijeti u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Propis iz članka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Propise o rasporedu radnog vremena iz članka 2. ovoga Zakona poglavarstvo općine, odnosno grada uskladit će s propisima iz članka 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu toga propisa.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/01-01/01
Zagreb, 4. srp­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.