Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

NN 64/2001 (16.7.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

HRVATSKI SABOR

 

1050

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. srpnja 2001.

Broj: 01-081-01-2197/2
Zagreb, 9. srpnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93. i 90/96.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

(2) Osobe koje obavljaju obrt iz stavka 1. ovoga članka, u vrije­me trajanja sezonskog obavljanja obrta, uspostavljaju svojstvo osiguranika.

(3) Sezonsko obavljanje obrta trajno se upisuje u obrtni registar.

(4) Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti utvrđuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost nadležnog ministra, ovisno o djelatnosti obrta.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. slobodni obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet ne traži is­pit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit,

2. vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet traži majstorski ispit.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Popis vezanih obrta, stupanj i vrstu stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje te popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica utvrđuje ministar za obrt malo i srednje poduzetništvo nakon, prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrt­nič­ke komore i uz suglasnost nadležnog ministra ovisno o dje­latnosti obrta.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava sljedeće opće uvjete:

1. da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom,

2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

(2) Radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava u svezi s radnim odnosom, ako ta prava ne ostvaruje po drugoj osnovi.«

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 6. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Vezane obrte mogu obavljati i fizičke osobe – izumitelji na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu ako ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovoga Zakona.

(4) Vezane obrte mogu obavljati i fizičke osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom ako je sjedište obrta na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi i Zakonom o otocima.

(5) Fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su u roku od godine dana nakon stjecanja uvjeta iz članka 50. ovoga Zakona položiti majstorski ispit za odgovarajuće majstorsko zvanje.«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Prostor u kojem se obrt obavlja i oprema moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti.«

Članak 7.

U članku 8. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Trgovačko društvo iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona mora zaposliti najmanje jednog djelatnika koji ispunjava uvjete iz članka 3. i članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Trgovačko društvo iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, ako obrt obavlja na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi i Zakonom o otocima, mora zaposliti najmanje jednog djelatnika koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovoga Zakona i ima završenu odgovarajuću srednju stručnu spremu.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Djelatnik iz stavka 2. ovoga članka dužan je u roku od godine dana nakon stjecanja uvjeta iz članka 50. ovoga Zakona položiti majstorski ispit za odgovarajuće majstorsko zvanje.

(4) Trgovačko društvo iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona može početi obavljati obrte nakon što županijski ured donese rješenje da je udovoljeno svim uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 8.

U članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu.

(2) Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati i povlasticu.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sadržaj i oblik obrtnice i povlastice propisuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Obrtnica se izdaje u dvije veličine od kojih je veću obrtnik dužan izložiti u sjedištu obrta, na vidnom mjestu.«

Članak 9.

U članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Obrt se upisuje u obrtni registar koji vodi nadležni župa­n­i­j­ski ured, odnosno ured Grada Zagreba. Obrtni je registar javan.

(2) Oblik i način vođenja obrtnog registra i oblik i način vođenja evidencija iz članka 8. ovoga Zakona, te mogućnosti njihova korištenja propisat će ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo.«

Stavak 3. se briše.

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba izdat će obrtnicu fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 3., 5. i 6. ovoga Zakona.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.«

Članak 11.

Iza članka 2. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»Članak 22.a

(1) Iznimno od članka 22. stavka 2. ovoga Zakona obrtnici i trgovačka društva koji obavljaju vezane obrte u izdvojenom pogonu na području određenom Zakonom o područjima posebne državne skrbi i Zakonom o otocima, ako izdvojeni pogon prvi put prijavljuju nadležnom županijskom uredu, mogu imenovati stručnog poslovođu koji pored uvjeta iz članka 3. ovoga Zakona ima odgovarajuću srednju stručnu spremu.

(2) Stručni poslovođa iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od godinu dana od stjecanja uvjeta iz članka 50. ovoga Zakona položiti majstorski ispit za odgovarajuće majstorsko zvanje.«

Članak 12.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Ako nasljednici žele prenijeti obrtnicu na sebe nakon smrti obrtnika, dužni su to prijaviti nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka mora se priložiti:

1. izvod iz knjige umrlih,

2. pravomoćna sudska odluka o nasljeđivanju,

3. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. i 5. ovoga Zakona.

(3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje te upisuje prijenos obrtnice i nastavak vođenja obrta u obrtni registar.«

Članak 13.

Članak 30. briše se.

Članak 14.

Članak 31. briše se.

Članak 15.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Ako nasljednici umrlog obrtnika, bračni drug ili djeca, propuste rok iz članka 29. ovoga Zakona gube pravo na prenošenje obrtnice, a obrt prestaje po sili Zakona.«

Članak 16.

U članku 33. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno obrtnik može obustaviti obavljanje obrta dulje od jedne godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile.

(4) Za vrijeme privremene obustave obavljanja obrta obrtnik je dužan predati obrtnicu u nadležni županijski ured, odnosno u ured Grada Zagreba.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 17.

U članku 35. iza riječi: »vijeće« dodaju se riječi: »po prethodno pribavljenom mišljenju područne obrtničke komore«.

Članak 18.

U članku 35.a dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) radi obavljanja gospodarske djelatnosti jedna fizička osoba može obavljati više zajedničkih obrta.«

Članak 19.

U članku 35.b stavak 4. briše se.

Članak 20.

U članku 35.c dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ako fizička osoba pristupi u obrt ili istupi iz zajedničkog obrta, obavljanje obrta se nastavlja.

(3) Istupanje fizičke osobe iz zajedničkog obrta i pristupanje novih fizičkih osoba prijavljuje se nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba, koji te promjene upisuje u obrtni registar.«

Članak 21.

U članku 38. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. smrću obrtnika ako se ne nastavi vođenje obrta na temelju članka 29. ovoga Zakona«.

Točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. ako obrtnik ili trgovačko društvo iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ne postupi sukladno odredbama članka 6. stavka 4. i 5. i članka 8. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.«

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako obrtnik, odnosno trgovačko društvo ne imenuje po­slo­vođu u skladu s odredbom članka 22. i članka 22.a ovoga Zakona.«

Dosadašnja točka 8. postaje točka 7.

Dosadašnja točka 9. koja postaje točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ako obrtnik protivno odredbi članka 33. ovoga Zakona obustavi obavljanje obrta dulje od mjesec dana.«

Dosadašnje točke 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju točke 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 22.

U članku 39. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Obrazovanje za stjecanje srednje stručne spreme za obrtnička zanimanja izvodi se prema programu koji se sastoji od opće-obrazovnog dijela i naukovanja.

(2) Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog i praktičnog dijela.

(3) Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se nastavni predmeti opće-obrazovnog dijela, nastavna područja naukovanja, sadržaj nastavnih područja, oblici, kadrovski i materijalni uvjeti izvođenja, njegovo trajanje, godišnji i tjedni broj sati nastave te program polaganja pomoćničkih ispita.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(4) Stručno-teorijski i praktični dio programa iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar za obrt, malo i srednje poduzet­ništvo nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.«

Članak 23.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Opće-obrazovni i stručno-teorijski dio programa naukovanja izvodi se u obrtničkoj ili drugoj srednjoj strukovnoj školi.

(2) Praktični dio programa naukovanja izvodi se kod obrtnika ili u trgovačkom društvu.

(3) Obrtničke ili druge strukovne škole mogu izvoditi praktični dio programa naukovanja uz uvjet da se pretežni dio programa izvodi kod obrtnika ili u trgovačkom društvu.«

Članak 24.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Način ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te prava, obveze, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje naučnika propisuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.«

Članak 25.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati dozvolu (licencu).

(2) Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Hrvatska obrtnička komora.

(3) Praktični dio naukovanja izvode obrtnici s položenim majstorskim ispitom, odnosno obrtnici kojima se priznaju prava koja ovaj Zakon priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom.

(4) Obrtnik koji nema položen majstorski ispit ili kojem se ne priznaju prava koja ovaj Zakon priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom može izvoditi praktični dio naukovanja ako ima zaposlenu osobu koja udovoljava uvjetima iz ovoga članka.

(5) Praktični dio naukovanja može se izvoditi u trgovačkom društvu, ako trgovačko društvo zapošljava osobu s položenim majstorskim ispitom ili ako zapošljava osobu kojoj se priznaju prava koja ovaj Zakon priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom.

(6) Postupak i način izdavanja dozvole i stavka 1. ovoga članka te uvjete za izvođenje praktičnog dijela naukovanja propisuje Hrvatska obrtnička komora.«

Članak 26.

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na trgovačka društva iz članka 42. stavka 5. ovoga Zakona.«

Članak 27.

U članku 45. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima posebnu zdravstvenu sposobnost za zanimanje za koje se školuje.«

Članak 28.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na ugovor iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju koje propisuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore.«

Članak 29.

Članak 46.a mijenja se i glasi:

»(1) Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje svje­dodž­ba.

(2) Oblik i sadržaj svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar prosvjete i športa uz suglasnost ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

(3) Oblik i sadržaj svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka ministar prosvjete i športa propisat će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 30.

U članku 47. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nakon završetka stručno-teorijskog i praktičnog dijela pro­grama naučnik polaže pomoćnički ispit.

(2) Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti i osobe koje imaju neodgovarajuću srednju stručnu spremu u istom strukovnom području i najmanje jednu godinu radnog iskustva u zanimanju za koji žele polagati pomoćnički ispit.«

Članak 31.

U članku 48. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od najmanje tri člana. U komisiji moraju biti zastupljene osobe koje imaju odgovarajuće majstorsko zvanje i nastavnici obrtničke ili druge strukovne škole odgovarajućeg zanimanja, s time da osobe iz obrta čine većinu.

(3) Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Hrvatska obrtnička komora izdaje svjedodžbu o pomoćničkom zvanju, a obrtnička škola svjedodžbu o završnom ispitu. Svjedodžbu o završnom ispitu izdaje škola nakon savladanog opće-obrazovnog dijela programa i položenog ispita prema Pravilniku o maturi i završnom ispitu.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Oblik i sadržaj svjedodžbe o pomoćničkom zvanju pro­pi­suje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo nakon pret­hodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.«

Članak 32.

U članku 49. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:

»Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenom osnovnom školom.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) O položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti uvjerenje izdaje Hrvatska obrtnička komora.«

Članak 33.

U članku 50. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju, za koje žele položiti majstorski ispit i zavr­šeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgo­varajućom srednjom stručnom spremom ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.«

Članak 34.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Na majstorskom ispitu ispitanik dokazuje praktične vještine i sposobnosti, stručno-teorijska znanja prijeko potrebna za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu, znanja iz gospodarstva i pravnih propisa potrebnih za samostalno obavljanje obrta te znanja potrebna za podučavanje naučnika.«

Članak 35.

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Program majstorskog ispita donosi ministar za obrt, ma­lo i srednje poduzetništvo nakon prethodno pribavljena mišlje­nja Hrvatske obrtničke komore.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Postupak i način polaganja pomoćničkog i majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti propisuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 36.

U članku 53. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Troškove polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog ispita (osim za redovne učenike) i majstorskog ispita snosi polaznik sam ili fizička i pravna osoba koja polaznika upućuje na ispit.

(3) Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo rješenjem utvr­đuje cijenu polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, po­moć­ničkog ispita (osim za redovne učenike) i majstorskog ispita, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore.«

Članak 37.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Obrazovanje za obavljenje obrta može se stjecati i u majstorskoj školi u skladu s ovim Zakonom.

(2) Nakon završetka majstorske škole polaže se majstorski ispit i stječe odgovarajuće majstorsko zvanje.«

Članak 38.

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Područna obrtnička komora osniva se radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Područ­na obrtnička komora pravna je osoba.«

Stavak 3. briše se.

Članak 39.

U članku 58. stavku 2. riječi: »organizacija i teritorijalni obuhvat« brišu se.

Članak 40.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Područne obrtničke komore članovi su Hrvatske obrtnič­ke komore.«

Članak 41.

U članku 64. stavku 2. iza podstavka 9. dodaju se podstavci 10. i 11. koji glase:

»– donosi pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti, te o postupku i mjerama koje on može izreći,

– donosi odluku o broju područnih obrtničkih komora, njihovu teritorijalnom obuhvatu i ustroju.«

Članak 42.

U članku 65. stavku 1. podstavci 9. i 10. zamjenjuju se novim podstavkom 9. koji glasi:

»– način osnivanja područnih obrtničkih komora,«.

Članak 43.

U članku 66. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Usklađivanje statuta Hrvatske obrtničke komore s ovim Zakonom utvrđuje Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzet­ni­štvo, a usklađenost statuta područnih obrtničkih komora i udru­ženja obrtnika sa statutom Hrvatske obrtničke komore utvrđuje Hr­vatska obrtnička komora.«

Članak 44.

U članku 70. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predsjednik Hrvatske obrtničke komore ne može biti član nadzornog i upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore, pod­ručne obrtničke komore, niti udruženja obrtnika.«

Članak 45.

U članku 71. stavak 3. briše se.

Članak 46.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode nadležna tijela državne uprave i inspekcije u sklopu svojih nadležnosti propisanih posebnim propisima.«

Članak 47.

Članak 76. briše se.

Članak 48.

U članku 77. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. ako obavlja sezonski obrt u vremenu u kojem nije registriran za sezonsko obavljanje obrta (članak 2. stavak 2.)«.

Članak 49.

U članku 78. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako obavlja obrt bez obrtnice, odnosno povlastice te, ako povremeno ili trajno obavlja djelatnost za koju nije registrirana, odnosno za koju nema odobrenje (članak 1. i 9.).«

Članak 50.

Članak 87. briše se.

Članak 51.

Članak 93. briše se.

Članak 52.

Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore, udruženja obrtnika uskladit će svoje statute i ustroj s odredbama ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 53.

U svim odredbama Zakona riječi: »Ministarstvo gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo«, riječi: »ministar gospodarstva« riječima: »ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo« riječi: »ministar kulture i prosvjete« riječima: »ministar prosvjete i športa«, a riječ: »djelatnika« riječju: »radnika«.

Članak 54.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o obrtu.

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/00-01/01
Zagreb, 5. srpnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.