Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fundacijama

NN 64/2001 (16.7.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fundacijama

HRVATSKI SABOR

 

1051

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA I FUNDACIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fundacijama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. srpnja 2001.

Broj: 01-081-01-2228/2
Zagreb, 11. srpnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA I FUNDACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, ustrojstvo, djelatnost i prestanak zaklada i fundacija, registracija i prestanak pred­stav­niš­tava stranih zaklada, odnosno fundacija te nadzor nad njihovim radom.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 6. riječi: »Ministarstvo uprave« za­mjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove opće up­rave«.

Članak 3.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Strana zaklada, odnosno fundacija, u smislu ovoga Zakona, je zaklada sa sjedištem u inozemstvu koja je valjano osnovana i registrirana po pravu zemlju u kojoj ima sjedište.

Strana zaklada, odnosno fundacija može u Republici Hrva­t­skoj, po načelu uzajamnosti, osnovati svoje predstavništvo putem kojeg obavlja svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj u skladu s njenim propisima. Načelo uzajamnosti se ne primjenjuje na stranu zakladu koja ima sjedište te je valjano osnovana i registrirana u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije.

Predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije (u daljnjem tekstu: predstavništvo) smatra se osnovanim danom upisa u upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvat­skoj kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

U Republici Hrvatskoj predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije može djelovati samo u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima koji uređuju djelovanje zaklade i fundacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.«

Članak 4.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije upisuje se u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: upisnik).

Predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije ne može početi obavljati svoju djelatnost prije upisa u upisnik iz stavka 1. ovoga članka.

Upisnik predstavništava vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Obrasce i način vođenja upisnika predstavništava propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave.«

Članak 5.

Iza članka 11. dodaju se članci 11.a, 11.b, 11.c i 11.d koji glase:

»Članak 11.a

Predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije u Republici Hrvatskoj osniva se odlukom osnivača ili ovlaštenog tijela strane zaklade, odnosno fundacije. Potpis osnivača ili odgovorne osobe stra­ne zaklade, odnosno fundacije na odluci o osnivanju predstav­ništva mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Odluka o osnivanju predstavništva mora sadržavati: naziv i sjedište strane zaklade, odnosno fundacije koja osniva predstav­ništvo, naziv i sjedište predstavništva, svrhu strane zaklade, odnosno fundacije, krug osoba kojima je zaklada, odnosno fundacija namijenjena, djelatnost predstavništva i ime osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade, odnosno fundacije u Republici Hrvat­skoj.

Zahtjev za osnivanje predstavništva u Republici Hrvatskoj podnosi osoba ovlaštena za zastupanje predstavništva ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave.

Članak 11.b

Predstavništva stranih zaklada, odnosno fundacija nisu pravne osobe. Njihovim poslovanjem prava i obveze stječe strana zaklada, odnosno fundacija. Predstavništvo posluje pod svojim nazivom, ali pri tome mora navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.

Članak 11.c

Zahtjevu za upis predstavništva u upisnik prilaže se, u izvorniku i ovjerovljenom prijevodu na hrvatski jezik:

– izvadak iz registra u kojem je u zemlji sjedišta strana zakla­da, odnosno fundacija upisana, ne stariji od dva mjeseca, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati zakladu, odnosno fundaciju te s kojom svrhom je ona registrirana,

– odluka o osnivanju predstavništva,

– akt o osnivanju, statut ili drugi dokument o osnivanju strane zaklade, odnosno fundacije iz kojeg je vidljiva njena svrha i djelatnost, javno ovjereni po propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište,

– javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju zaklade, odnosno fundacije,

– javno ovjerena suglasnost osobe ovlaštene za zastupanje stra­ne zaklade, odnosno fundacije u Republici Hrvatskoj o prih­vaćanju te dužnosti.

Zahtjev za osnivanje predstavništva podnosi se u dva primjerka na propisanom obrascu. Obrazac zahtjeva propisuje se pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za poslove opće uprave.

Zahtjev za upis u upisnik podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade, odnosno fundacije.

Članak 11.d

O upisu predstavništva u upisnik donosi se rješenje.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: naziv, sje­dište i datum upisa predstavništva, registarski broj pod kojim je upis izvršen, svrhu te krug osoba kojima je zaklada, odnosno fundacija namijenjena te imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade, odnosno fundacije u Republici Hrvatskoj.

Predstavništvo može započeti svoju djelatnost nakon upisa u upisnik predstavništava.«

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Kao sjedište zaklade uzima se mjesto određeno aktom o osnivanju.

U sjedištu zaklade je i sjedište njezinih tijela upravljanja i zastupanja.«

Članak 7.

Ministar nadležan za poslove opće uprave donijet će pravilnik iz članka 3.a ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 8.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe općih propisa o zakladama i fundacijama.

Članak 9.

U čitavom tekstu Zakona riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječju: »ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-01/01-01/01
Zagreb, 6. srpnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.