Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa

NN 65/2001 (18.7.2001.), Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1069

Na temelju članka 321. stavak 2. točke 2. i 3. Zakona o sigur­nosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 59/96) ministar pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA I ISPITIVANJU TAHOGRAFA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju tehnički uvjeti koje moraju zadovoljavati nadzorni uređaji kojima se osigurava upis vremena vožnje članova posade vozila, vremena provedenog u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene udaljenosti (u dalj­njem tekstu »tahograf«), izradbeni zahtjevi za tahografe i zapisne listove, uvjeti za ugradnju i popravak tahografa, tipno ispitivanje tahografa i zapisnih listova, izgled službene oznake i pe­riodični nadzor tahografa (u daljem tekstu: ispitivanje taho­grafa­).

Ovim se Pravilnikom propisuju i uvjeti koje moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe odnosno obrtnici za dobivanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika smatra se da je:

tahograf – nadzorni uređaj koji se ugrađuje u vozilo u svrhu pokazivanja i zapisivanja podataka o kretanju vozila u cestovnom prometu kao i određenog rada vozača, kojim se osigurava upis vremena vožnje članova posade (vozača) vozila, vremena u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravljanje vo­zilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene uda­lje­nosti,

zapisni list – dio u tahografu na kojem pisaljka neprekidno piše podatke koji moraju trajno ostati zapisani,

– stalnica »k« tahografa – veličina koja navodi vrijednost ulaznog signala potrebnog za pokazivanje i zapisivanje duljine prijeđenoga puta od 1 km, a izražava se brojem okretaja po kilometru (k = ... okr/km) ili impulsima po kilometru (k = ... imp/km),

stalnica »w« vozila – veličina koja navodi vrijednost izlaznog signala, a koja nastaje na priključnom mjestu tahografa i vozila (na mjenjaču ili na osovini kotača), i to pod normalnim uvjetima ispitivanja duljine prijeđenoga puta od jednog kilometra, a izražava se brojem okretaja po kilometru (w = …okr/km) ili impulsima po kilometru (w =... imp/km),

– djelatni opseg pogonskog kotača vozila – srednja vrijednost duIjine prijeđenoga puta pogonskog kotača kod punog okretaja u normalnim uvjetima ispitivanja i propisanom postupku, a izražava se u obliku: »l = ... mm«.

II. OPĆE ZNAČAJKE RADA TAHOGRAFA

Članak 3.

Tahograf mora vjerodostojno pokazivati i zapisivati:

1. duljinu prijeđenoga puta vozila,

2. brzinu vozila,

3. trajanje upravljanja vozilom,

4. trajanje drugih vrsta rada i pripravnosti,

5. trajanje prekida rada i trajanje dnevnih odmora,

6. otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list,

7. samo za elektroničke tahografe: svaki prekid napona na­pa­janja tahografa dulji od 100 ms (osim osvjetljenja) te svaki pre­kid vodiča od davača duljine prijeđenoga puta i brzine do tahografa.

Članak 4.

Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača (posada vozila), tahograf mora na dva različita zapisna lista istodobno i odvojeno zapisivati vremenske podatke iz članka 3. točka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

III. IZRADBENI ZAHTJEVI ZA TAHOGRAF
I ZAPISNI LIST

A. OPĆI ZAHTJEVI

Članak 5.

Tahograf se sastoji od:

1. pokaznih dijelova uređaja koji pokazuju:

– duljinu prijeđenoga puta vozila (brojač kilometara),

– brzinu vozila (brzinomjer),

– vrijeme (sat).

2. zapisnih dijelova uređaja koji zapisuju:

– duljinu prijeđenoga puta vozila,

– brzinu vozila,

– vremenske podatke iz članka 3. točka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

3. naprave koje na zapisnim listovima odvojeno zapisuju:

– svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list (listovi),

– samo za elektroničke tahografe – svaki prekid napona napajanja tahografa dulji od 100 ms (osim osvjetljenja), najkasnije do trenutka ponovnog uključenja napona napajanja,

– samo za elektroničke tahografe – svaki prekid napona napajanja davača duljine prijeđenoga puta i brzine dulji od 100 ms i svaki prekid prijenosa signala od davača duljine prijeđenoga puta i brzine do tahografa.

Članak 6.

Tahografu iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se dodavati i druge naprave.

Dodavanjem tahografu drugih naprava ne smije se utjecati na njegov ispravan rad.

Članak 7.

Sastavni dijelovi tahografa moraju biti od gradiva koje u uvjetima normalne uporabe neće promijeniti svoja svojstva tako da bi to moglo utjecati na skup tehničkih svojstava i značajki pro­pisanih ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Duljina prijeđenoga puta vozila može se prikazivati i zapisivati kod vožnje unaprijed i unatrag ili samo kod vožnje unaprijed.

Svako zapisivanje duljine prijeđenoga puta vozila kod vož­nje unatrag ne smije utjecati na jasnoću i točnost ostalih zapisa.

Članak 9.

Vlastita frekvencija i prigušenje tahografa mora biti tako izabrana da pokazivanje i zapis brzine vozila može, unutar mjernog pod­ručja, slijediti ubrzanje od 2 m/s2, ne prelazeći granice naj­većih dopuštenih pogrešaka.

Članak 10.

Kad se mehanizam za pokretanje zapisnog lista nadzire satnim mehanizmom, besprijekorno vrijeme rada sata mora biti najmanje 10% dulje od najduljeg mogućeg trajanja zapisivanja na zapisnom listu.

Članak 11.

Tahograf mora biti opskrbljen osvjetljenjem koje ne zaslje­p­ljuje.

U normalnim radnim uvjetima svi unutarnji dijelovi tahografa moraju biti zaštićeni od vlage i prašine.

Svi unutarnji dijelovi tahografa štite se od dodira kućištima, koja u svrhu nadziranja njihova otvaranja imaju propisana mjesta za žigosanje.

B. POKAZNI DIO TAHOGRAFA

Članak 12.

Vrijednost najmanjega mjernoga podjeljka brojača kilometara iznosi 0,1 km, a brojevi koji označuju svakih 100 metara prije­đenoga puta moraju se jasno razlikovati od onih koji pred­stav­ljaju cijele kilometre.

Na brojaču kilometara brojevi moraju biti visine najmanje 4 mm i jasno čitljivi.

Brojač kilometara mora omogućiti prikaz od najmanje
99 999, 9 kilometara.

Članak 13.

Unutar pokaznog mjernog područja brzinomjera, Ijestvica mora imati linearnu podjelu od 1, 2, 5 ili 10 km/h.

Vrijednost podjeljka Ijestvice brzine (duljina podjeljka izme­đu dvije uzastopne oznake) ne smije prijeći vrijednost 10% najveće vrijednosti brzine koju ljestvica pokazuje.

Područje prikaza koji se nalazi izvan pokaznog mjernog područja ne mora se označiti brojkama.

Duljinu podjeljka koji odgovara promjeni brzine od 10 km/h ne smije biti manja od 10 mm.

Razmak između kazaljke i Ijestvice brzinomjera s kazaljkom ne smije biti veći od 3 mm.

Članak 14.

Prikaz na satu mora biti vidljiv izvana, a očitavanje mora biti pouzdano, lako i nedvojbeno.

C. ZAPISNI DIO TAHOGRAFA

Članak 15.

Svaki tahograf bez obzira na oblik zapisnog lista mora imati oznaku koja omogućuje pravilno ulaganje zapisnog lista, i to tako da se vremenski prikaz na satu podudara s oznakom vremena na zapisnom listu.

Mehanizam za pomicanje zapisnog lista mora biti izveden tako da pomicanje zapisnog lista bude bez praznog hoda te da se zapisni list može u svako vrijeme uložiti i izvaditi.

Članak 16.

Kod tahografa sa zapisnim listom u obliku diska satni mehanizam upravlja pomicanjem pogonskog sklopa.

Okretanje zapisnog lista mora biti neprekidno i jednolično s brzinom ne manjom od 7 mm/h, mjereno na unutarnjem rubu plohe za zapisivanje brzine vozila.

Članak 17.

Svaki kilometar duljine prijeđenoga puta mora biti prikazan na odgovarajućoj koordinati zapisom duljine od najmanje 1 mm.

Zapis duljine prijeđenoga puta, i kad brzina dostigne gornju granicu zapisnog mjernog područja, mora biti nedvojbeno čitljiv.

Članak 18.

Pisaljka za brzinu mora biti vođena pravocrtno i okomito na smjer pomicanja zapisnog lista, neovisno o obliku zapisnog lista.

Pomicanje pisaljke može biti i kružno kad su ispunjeni ovi uvjeti:

– trag crtanja pisaljke mora biti okomit na srednji opseg kruga (kod zapisnog lista u obliku diska) ili okomit na uzdužnu os plohe predviđene za zapisivanje linearne brzine (kod zapisnog lista u obliku vrpce)

– odnos između polumjera zakrivljenosti traga nacrtanog pisaljkom prema širini polja predviđenog za zapisivanje linearne brzine ne smije biti manji od 2,4: 1, neovisno o obliku zapisnog lista

– oznake na vremenskoj ljestvici moraju na zapisnoj plohi presijecati krivulju istoga polumjera kao što ga ima trag koji crta pisaljka, a razmak između oznaka na vremenskoj ljestvici mora pri­kazivati vremenski odsječak koji nije dulji od jednog sata.

Članak 19.

Svaka promjena brzine od 10 km/h mora biti prikazana zapisom duljine od najmanje 1,5 mm na odgovarajućoj koordinati.

Članak 20.

Duljina prijeđenoga puta vozila, brzina vozila i svako otvaranje kućišta u koji je uložen zapisni list odnosno zapisni listovi, automatski se zapisuju.

Članak 21.

Tahograf zapisuje vrijeme trajanja upravljanja vozilom i omo­gućuje prepoznatljivo i jasno zapisivanje ostalih radnih aktiv­­nosti vozača kad se preklopnik automatski ili ručno prebaci u položaj:

1. označen znakom: vremena upravljanja vozilom,

2. označen znakom: vremena ostalih vrsta rada,

3. označen znakom: vremena pripravnosti i to:

– vrijeme čekanja, tj. vrijeme u kojem vozač mora ostati na svom radnom mjestu čekajući poziv da krene, da započne novu vožnju ili da obavi drugi zadatak,

– vrijeme tijekom vožnje provedeno uz vozača,

– vrijeme tijekom vožnje provedeno u kabini za spavanje.

4. označen znakom: vremena prekida rada i dnev­nog odmora.

Članak 22.

Između različitih vremena, a na temelju značajki zapisanih tragova, njihovu relativnom položaju i, ako je potrebno, uporabom oznaka iz članka 21. ovoga Pravilnika mora biti nedvojbeno jasna razlika.

Različita vremena mogu se međusobno razlikovati različitim debljinama tragova ili bilo kojim drugim oblikom koji osigurava jednaku mogućnost očitavanja i tumačenja zapisa.

Članak 23.

Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača koji čine posadu vozila, zapisi iz članka 21. ovog Pravilnika vode se na odvojenom listu svakog vozača.

Pomicanje pojedinih listova iz stavka 1. ovog članka izvodi se jednim zajedničkim mehanizmom ili odvojenim sinkroniziranim mehanizmima.

D. ZATVARANJE TAHOGRAFA

Članak 24.

Kućište u koje je uložen zapisni list odnosno zapisni listovi i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata, mora biti opremljeno sigurnosnom napravom protiv otvaranja.

Članak 25.

Svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list odnosno zapisni listovi i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata automatski se zapisuje na zapisnom listu odnosno zapisnim listovima.

E. OZNAKE

Članak 26.

Tahograf na prednjoj strani ima ove oznake:

1. mjernu jedinicu za duljinu prijeđenoga puta s kraticom »km« neposredno do brojača kilometara

2. blizu ljestvice brzine oznaku »km/h«,

3. mjerno područje brzinomjera u obliku »Vmin... km/h, Vmax... km/h«, ako se ovi podaci ne nalaze na tipskoj pločici tahografa.

Članak 27.

Tipska pločica je ugrađena u tahograf i nosi ove podatke (koji moraju biti jasno vidljivi i čitljivi kad je tahograf ugrađen u vozilo):

1. ime i naslov proizvodača tahografa,

2. tvornički broj i godinu proizvodnje,

3. službenu oznaku vrste tahografa,

4. stalnicu »k« tahografa u obliku »k = ... okr/km« ili »k = ... imp/km«,

5. moguće je i mjerno područje brzinomjera u obliku propisanom u članku 26. točka 3. ovoga Pravilnika,

6. ako je tahograf osjetljiv na nagib tako da to utječe na prekoračenje dopuštenih granica pogrešaka tahografa, mora se navesti kut u obliku: pri čemu je a kut koji zatvara prednja ploča tahografa s vodoravnom ravninom i u kojem je položaju tahograf tipski ispitan, a kutovi prikazuju najveći dopušteni otklon prema gore odnosno prema dolje od kuta a.

F. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE
TAHOGRAFA

Članak 28.

Najveće dopuštene pogreške prije ugradnje u vozilo mogu biti unutar granica:

– za duljinu prijeđenoga puta: ± 1% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km

– za brzinu: ± 3 km/h od stvarne brzine

– za vrijeme: ± 2 min/dan, a najviše 10 minuta nakon 7 dana, ako hod sata bez navijanja nije kraći od sedam dana.

Članak 29.

Najveće dopuštene pogreške kod ugradnje u vozilo mogu biti unutar granica:

– za duljinu prijeđenoga puta: ± 2% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km,

– za brzinu: ± 4 km/h od stvarne brzine,

– za vrijeme: ± 2 min/dan, ili 10 minuta nakon 7 dana.

Članak 30.

Najveće dopuštene pogreške tijekom uparabe u vozilu mogu biti unutar granica:

– za duljinu prijeđenoga puta: ± 4% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km,

– za brzinu: ± 6 km/h od stvarne brzine,

– za vrijeme: ± 2 min/dan, ili 10 minuta nakon 1 dana.

Članak 31.

Najveće dopuštene pogreške propisane u članku 28., 29. i 30. ovoga Pravilnika vrijede za temperaturu okoliša od 0°C do 40°C, mjereno neposredno na tahografu.

Članak 32.

Mjerenje najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 29. i 30. ovoga Pravilnika mora se izvoditi u uvjetima propisanim u članku 53. ovoga Pravilnika.

G. ZAPISNI LISTOVI

Članak 33.

Zapisni listovi moraju biti izrađeni na način da ne ometaju normalan rad tahografa te da zapisi budu neizbrisivi, čitljivi i prepoznatljivi, a dimenzije zapisnih listova i svi zapisi ne smiju se promijeniti tijekom rada u normalnim uvjetima vlage i temperature.

Članak 34.

Svaki vozač mora na zapisnom listu zapisati, a da ne ošteti list i ne umanji njegovu čitljivost, ove podatke:

1. na početku uporabe lista svoje ime i prezime,

2. na početku i kraju uporabe lista nadnevak i mjesto,

3. registarsku oznaku vozila koje mu je dodijeljeno, i na početku prve vožnje koja je zapisana na listu, i u slučaju promjene vozila, tijekom uporabe lista,

4. stanje brojača kilometara i to:

– na početku prve vožnje zapisane na listu,

– na kraju zadnje vožnje zapisane na listu,

– u slučaju promjene vozila tijekom radnoga dana (stanje brojača kilometara koje napušta i stanje brojača prijeđenoga puta vozila koje mu je dodijeljeno),

5. vrijeme svake promjene vozila.

Članak 35.

U normalnim uvjetima skladištenja zapisnog lista zapisi moraju ostati jasno čitljivi najmanje 3 (tri) godine.

Članak 36.

Trajanje zapisivanja zapisnog lista, bez obzira na njegov oblik, mora biti 24 sata.

Ako je međusobno povezano nekoliko zapisnih listova, radi povećanja mogućnosti zapisivanja tijekom trajanja vožnje, koje se očekuje bez naknadne zapovijedi poslodavca, spojevi pojedinih listova moraju biti izvedeni tako da zapisi na prijelaznim mjestima ne pokazuju ni prekid ni preklapanje.

Članak 37.

Zapisni listovi moraju imati:

– plohu predviđenu isključivo za zapisivanje podataka koji se odnose na brzinu,

– plohu predviđenu isključivo za zapisivanje podataka koji se odnose na duljinu prijeđenoga puta vozila,

– jednu ili više ploha za zapisivanje podataka koji se odnose na vrijeme upravljanja vozilom, druge vrste rada i pripravnosti te prekida rada i dnevnog odmora.

Članak 38.

Ploha za zapisivanje brzine mora imati ljestvicu, a vrijednost podjeljka ne smije biti veća od 20 km/h.

Svaka razdjelna crta mora biti obilježena brojkom odgo­varajuće brzine.

Kratica »km/h« mora se nalaziti najmanje na jednom mjestu zapisne plohe.

Posljednja razdjelna crta mora se slagati s gornjom granicom zapisnog mjernoga područja.

Članak 39.

Ploha za zapisivanje duljine prijeđenoga puta mora biti tako razdijeljena da broj kilometara prijeđenoga puta bude lako čitljiv.

Članak 40.

Ploha ili plohe za zapisivanje vremena upravljanja vozilom, drugih vrsta rada i pripravnosti te prekida rada i, dnevnog odmora moraju biti označene tako da se mogu jasno razlikovati različita vremena.

Članak 41.

Na svakom zapisnom listu moraju biti tiskani ovi podaci:

– ime i naslov ili trgovački znak proizvodača,

– službena oznaka tipa zapisnog lista,

– službena oznaka tipa nadzornog uređaja u kojima se zapisni list može upotrebljavati,

– gornja granica mjernoga područja brzine izražena u km/h.

Na svakom zapisnom listu mora biti tiskana vremenska ljes­tvica koja je tako podijeljena da omogućuje izravno očita­vanje vremena svakih 15 minuta te da se vremenski odsječci od 5 minuta mogu bez teškoće odrediti.

Članak 42.

Zapisni list mora imati slobodnu plohu na kojoj vozač zapisuje najmanje sljedeće podatke, a da se pritom ne ošteti druge podatke:

– ime i prezime vozača,

– nadnevak i mjesto gdje je počela uporaba lista, te nadnevak i mjesto gdje je završena njegova uporaba,

– registracijska oznaka vozila koje je vozaču dodijeljeno tijekom uporabe lista,

– stanje brojača kilometara vozila kojem je vozač dodijeljen tijekom uporabe lista,

– vrijeme svake promjene vozila.

IV. UGRADNJA I POPRAVAK TAHOGRAFA

Članak 43.

Ugradnju tahografa u vozilo vrši ovlaštena pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika.

Tahograf se ugrađuje u vozilo tako da vozač može sa svoga sjedala jasno očitati duljinu prijeđenoga puta, brzinu vozila i vrije­me, a svi dijelovi tahografa, uključujući i prijenosne elemente, moraju istodobno biti zaštićeni od nenamjernih oštećenja.

Popravak tahografa vrši servis, kojeg ovlasti Ministarstvo po­morstva, prometa i veza.

Članak 44.

Stalnica tahografa »k« mora se moći prilagoditi stalnici vozila »w« s pomoću ugradne naprave za prilagođavanje.

Vozila koja imaju dva ili više prijenosnih odnosa osovina, moraju biti opremljena preklopnom napravom s pomoću koje se različiti prijenosni odnosi automatski dovode na stalnicu vozila »w« za koju je učinjena prilagodba tahografa prilikom ugradnje u vozilo.

Članak 45.

Nakon ugradnje i obavljenog ispitivanja u vozilo se pokraj tahografa ili na njega na vidljivu mjestu stavlja propisana naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa, i treba je osigurati zaštitnom folijom.

Poslije svakoga ispitivanja tahografa u ispitnom mjestu potrebno je zamijeniti naljepnicu sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i osigurati je zaštitnom folijom.

Na naljepnici se upisuje datum do kada vrijedi ispitivanje tahografa, izmjereni djelatni obod mjerenog pogonskog kotača, stal­nica »w« vozila, te zadnjih osam brojeva VIN oznake/šasije vozila. Na desnoj strani naljepnice otiskuje se pečat sa jasno čitljivim nazivom i oznakom ispitnog mjesta.

Pečat mora biti u dimenzijama 25 mm x 15 mm.

Naljepnica je veličine 77 mm x 17 mm, sa slobodnim prostorom za pečat s desne strane u širini od 30 mm, sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i izgleda kao na crtežu:

Članak 46.

Na tahografu moraju biti žigosani ovi dijelovi:

1. završeci spojeva izmedu tahografa i vozila,

2. ugradna naprava za prilagođivanje i spojno mjesto gdje je ona uključena u spojni vod,

3. preklopna naprava vozila s dva ili više prijenosnih odnosa osovina,

4. spojevi naprave za prilagođivanje i preklopne naprave s drugim dijelovima tahografa,

5. kućišta propisana u članku 11. stavka 3. ovoga Pravilnika, na kojima je oznaka žiga ovlaštenog servisa tahografa.

6. naljepnice sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i stalnice k, sa zaštitnom folijom.

Žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm. Linijom je krug podijeljen u dva jednaka dijela. U brojniku se nalazi oznaka »HR 25«, a u nazivniku se nalazi brojevna oznaka ispitnog mjesta za tahografe. Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga.

Žig se može naručiti samo na temelju valjanog ovlaštenja i izgleda kao na crtežu:Pored dijelova iz stavka 1. ovog članka na tahografu mogu biti žigosani i drugi dijelovi, sukladno tipnom odobrenju.

U slučaju hitne potrebe smiju se ukloniti samo žigovi s dije­lova iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.

O vremenu i okolnostima pod kojima je došlo do uništenja žigova sastavlja se zapisnik.

V. TIPNO ISPITIVANJE

Članak 47.

Tipno ispitivanje tahografa i zapisnog lista određenoga prototipa, obavlja se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugim propisima.

Na tipno ispitivanje podnosi se traženi broj prototipova iste vrste tahografa ili zapisnih listova.

Prototip tahografa i zapisnog lista koji zadovoljava zahtjeve pro­pisane ovim Pravilnikom označuje se službenom oznakom vrst­e tahografa i zapisnog lista.

Članak 48.

U tipnom odobrenju za određenu vrstu zapisnog lista mora se navesti službena oznaka vrste (vrsta) tahografa za koji se odobrava uporaba zapisnog lista.

Članak 49.

Službena oznaka vrste tahografa i zapisnog lista sastoji se od pravokutnika dimenzija najmanje 7x4,5 mm unutar kojeg se upisuje slovo »e« iza kojeg slijedi broj 25, a ispod pravokutnika je broj službene oznake iz tipnog odobrenja.

Službena oznaka vrste tahografa i zapisnog lista izgleda kao na crtežu:


 

Dimenzije su dane u milimetrima, mogu biti i veće, ali se odnosi veličina moraju zadržati.

Tipno ispitivanje tahografa obavlja Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

VI. ISPITIVANJE TAHOGRAFA

Članak 50.

Tahograf, nov ili popravljen, prije ugradnje mora biti ispitan, a ispitivanjem se utvrđuje sukladnost s tipnim odobrenjem i is­prav­­nost uređaja.

Tahograf sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednost mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 28. ovoga Pravilnika, žigoše se u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. ovoga Pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označivanje stalnice tahografa »k« i naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i treba ih osigurati zaštitnom folijom.

Naljepnica za označavanje stalnice »k« tahografa pravokutnog je oblika dimenzija 26x15mm, i izgleda kao na crtežu:


Članak 51.

Tahograf koji se prvi put ugrađuje u vozilo mora biti ispitan zajedno s cijelom instalacijom.

Tahograf sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednosti mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka iz članka 29. ovoga Pravilnika, žigoše se u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. ovoga Pravilnika i na njega se stav­lja naljepnica za označavanje stalnice tahografa »k« i naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa, te trebaju biti osi­gurane zaštitnom folijom.

   Članak 52.

Ponovno ispitivanje i ovjeravanje sastoji se od pregleda tahografa i instalacije, ispitivanja s ispitnim uređajem i ispitivanja na ispitnoj stazi ili ispitnim valjcima.

Pregled tahografa i instalacije sastoji se od provjere:

– sukladnosti tahografa s tipnim odobrenjem,

– neoštećenosti žigova na uređaju i drugim ugrađenim dijelovima,

– veličine opsega pogonskoga kotača (odgovara li ona veličini zapisanoj na naljepnici s bitnim značajkama za uporabu tahografa),

– ispravnosti žigova temeljenih člankom 11. stavkom 3. ovog Pravilnika.

Na tahograf koji zadovoljava propisane tehničke zahtjeve stavlja se naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i žigoše se na svim mjestima propisanim člankom 46. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Ispitivanje tahografa vrijedi godinu dana.

Svaki ugrađeni tahograf mora biti ispitan.  

Visinu naknade za ispitivanje tahografa utvrđuje ministar po­morstva, prometa i veza.

Članak 53.

Mjerenje pogreške kod ugradnje i tijekom uporabe obavlja se pod normalnim uvjetima rada, odnosno referencijskim uvjetima, a to su:

– nenatovareno vozilo u stanju spremnom za vožnju,

– tlak u gumama prema uputi proizvođača,

– istrošenost guma u okviru propisanih dopuštenih granica,

– kretanje vozila: vozila se moraju kretati snagom vlastitog motora, pravocrtno na ravnoj površini brzinom od 50 +/– 5 km/h; mjerenje se može obaviti i na propisanom ispitnom mjestu s valjcima ako mjerni postupak ima propisanu točnost.

Pogreške mjerenja kod ugradnje i tijekom uporabe moraju se nalaziti unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih člankom 29. i 30. ovoga Pravilnika.

Članak 54.

Na ispitivanje tahografa mogu se podnositi tahografi koji ima­ju tipno odobrenje i službenu oznaku vrste tahografa, koju je izdala za to ovlaštena institucija države potpisnice Europskog sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju među­na­rodne cestovne prijevoze (AETR).

Članak 55.

Rezultati pregleda i ispitivanja unose se u izvješće o ispitivanju i čuvaju se 3 (tri) godine.

VII. UVJETI ZA OVLAŠĆIVANJE RADI ISPITIVANJA TAHOGRAFA

Članak 56.

Ispitivanje tahografa obavlja se na ispitnom mjestu na kojem pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavak 2. ovog Pravil­nika ima pravo uporabe.

Ispitno mjesto se mora nalaziti na istoj adresi i u prostoru za koji je pravna osoba ili obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravil­nika dobio ovlaštenje.

Poslovi ispitivanja tahografa smiju se obavljati isključivo na ispitnom mjestu.

Ispitno mjesto u sastavu pravne osobe ili obrtnika koji se bavi i ostalim trgovačkim djelatnostima (prodaja, servisiranje, pro­izvodnja i sl.), mora biti ustrojeno kao funkcionalna cjelina, a prostorija za ispitivanje i evidenciju tahografa mora biti fizički odvojena od drugih prostorija pravne osobe ili obrtnika koji su ovlašteni za ispitivanje tahografa.

Članak 57.

Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika koja se ovlašćuje za ispitivanje tahografa mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

1. djelatnika,

2. prostorije za ispitivanje i evidenciju tahografa,

3. staze ili ispitnih valjaka,

4. kanala, navoza ili dizalice,

5. pristupnog prostora za vozila,

6. kontrolni uređaj,

7. ispitne opreme i pribora,

8. ispitnih postupaka za tahografe.

Zadovoljavanje svih uvjeta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje povjerenstvo od tri člana koje prema potrebi imenuje ministar pomorstva, prometa i veza.

1. DJELATNICI

Članak 58.

Pravna osoba odnosno obrtnik ovlaštena za ispitivanje tahografa mora na ispitnom mjestu zapošljavati najmanje dva djelatnika.

Djelatnici raspoređeni na poslovima ispitivanja tahografa mo­raju imati najmanje srednju stručnu spremu strojarskog, elek­tro­tehničkog ili prometnog smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva u svojoj struci.

Djelatnici raspoređeni na poslovima ispitivanja tahografa moraju biti stručno osposobljeni za ispitivanje tahografa.

Stručna osposobljenost djelatnika dokazuje se ispravom pro­izvođača tahografa ili od njega ovlaštenog zastupnika o osposob­ljenosti za ispitivanje i ugradnju tahografa i potvrdom o završe­nom školovanju za ispitivanje i ugradnju tahografa prema programu odobrenom od ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Isprava o osposobljenosti djelatnika vrijedi pet godina od završetka obuke za tip tahografa za koji je osposobljen.

Po isteku roka iz prethodnog stavka stručna osposobljenost pro­vodi se provjerom znanja djelatnika koju provodi Ministarstvo pomorstva, prometa i veza u suradnji s ovlaštenim zastupnikom proizvođača tahografa.

Postupak utvrđivanja stručne osposobljenosti djelatnika za ispitivanje tahografa provodi se pri utvrđivanju zadovoljavanja ispitnog mjesta propisanim uvjetima.

Poslove ispitivanja tahografa ne mogu obavljati oni djelatnici koji nisu pristupili provjeri stručne osposobljenosti ili na istoj nisu zadovoljili, kao ni oni kojima je radi nesavjesna rada Rje­šenjem Ministarstva pomorstva, prometa i veza izrečena zabrana rada na poslovima ispitivanja tahografa.

2. PROSTORIJA ZA ISPITIVANJE I EVIDENCIJU TAHOGRAFA

Članak 59.

Ispitno mjesto mora imati prostoriju za pregled, ispitivanje, smještaj dijelova i pribora te evidenciju ispitanih tahografa koja je:

1. izgrađena u skladu s propisanim tehničkim normativima i uvjetima higijensko-tehničke zaštite u pogledu vibracija, prašine, para, štetnih plinova, zračenja i drugog,

2. izgrađena tako da nije prolazna prostorija i s tako izvedenim ulazom da se u nju ne može ući izravno iz vanjskog nezaštićenog prostora,

3. prostrana toliko da u nju mogu stati najmanje dva radna stola duljine 120 cm s pripadajućim stolicama te najmanje jedan ormar ili polica za smještaj dijelova i pribora za ispitivanje te evidenciju o tahografima.

Članak 60.

Prostorija za ispitivanje i evidenciju tahografa može se upotrebljavati samo za navedene poslove.

Prostorija za ispitivanje mora imati:

1. napajanje etalona i ispitnih uređaja: 220 V ± 10%, 50 Hz ± 1%,

2. napon napajanja tahografa: 12 (24) V ± 10% odnosno nazivna vrijednost ± 10%.

3. STAZA ILI ISPITNI VALJCI

Članak 61.

Ispitno mjesto mora imati stazu. Staza može biti opremljena ispitnim valjcima.

Duljina staze bez ispitnih valjaka, ako se za ispitivanje pri­jenosnog omjera koristi elektronički uređaj za ispitivanje prijenosnog omjera–etalon mora biti najmanje 30 m, odnosno najmanje 50 m, ako se koristi mehanički uređaj za ispitivanje prijenosnog omjera–etalon.

Tahografi kod kojih se ispitnim postupkom zahtijeva dulja staza od propisane u stavku 1. ovog članka, ispitno mjesto koje nema takvu stazu ne smije ispitivati takve tahografe. Širina ispitne staze mora biti najmanje 4 m. Staza mora biti smještena na vodoravnom terenu s odstupanjem +/– 2%.

Kad ispitno mjesto ima stazu s mjernim valjcima, dimenzije staze moraju biti primjerene uvjetima za uporabu valjaka. Valjci moraju imati standardnu nesigurnost najmanje tri puta manju od dopuštene pogreške značajke prijenosnog omjera.

Staza mora biti izvan javne prometne površine i mora biti smještena uz prostoriju za ispitivanje i evidenciju tahografa.

Direktni izlaz sa staze na javnu prometnu površinu mora omogućavati sigurno uključivanje vozila u promet.

4. KANAL, NAVOZ ILI DIZALICA

Članak 62.

Ispitno mjesto mora imati kanal, navoz ili dizalicu koji se upotrebljavaju u postupku ispitivanja tahografa i koji duljinom, širinom i nosivošću moraju biti primjereni osovinskim razmacima motornih vozila u koje se ugrađuju tahografi.

Kanal, navoz ili dizalica moraju biti izvan javne prometne površine i moraju biti smješteni uz prostoriju za ispitivanje i evidenciju tahografa.

Kanal, navoz ili dizalica najmanje se moraju nalaziti u nad­kritom prostoru koji štiti od padavina.

Direktni izlaz s kanala, navoza ili dizalice na javnu prometnu površinu mora omogućavati sigurno uključivanje vozila u promet.

5. PRISTUPNI PROSTOR ZA VOZILA

Članak 63.

Ispitno mjesto mora imati pristupni prostor kojim se omo­gu­ćava prilaz vozila stazi i kanalu, navozu ili dizalici.

Na pristupnom prostoru mora biti vidljivo označen smjer kretanja vozila i mjesto za njegovo parkiranje.

Pristupni prostor se mora nalaziti izvan javne površine i biti dovoljno prostran da se na njega može parkirati najmanje jedno vozilo primjereno dimenzijama motornih vozila, u koje se ugra­đuju tahografi.

6. UREĐAJI ZA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI TAHOGRAFA

Članak 64.

Ispitno mjesto mora imati najmanje sljedeće uređaje za ispitivanje ispravnosti tahografa (etaloni):

1. dva uređaja za ispitivanje brzine i prijeđenog puta, od kojih se barem na jednom mogu ispitati tahografi na mehanički pogon,

2. uređaj za ispitivanje mjerila vremena u tahografu,

3. dva uređaja za ispitivanje prijenosnog omjera transmisije vozila.

Za ispitivanje tahografa smiju se upotrebljavati samo uređaji za ispitivanje koji su ovjereni i imaju valjani ovjerni žig odnosno ovjernicu o zadovoljavanju mjeriteljskom zahtjevu.

   Članak 65.

Najveća dopuštena pogreška uređaja iz članka 64. stavak 1. točka 1. mora biti najmanje tri puta manja od dopuštene pogreške mjerila brzine i duljine prijeđenog puta u tahografu.

   Članak 66.

Najveća dopuštena pogreška uređaja iz članka 64. stavak 1. točka 2. mora biti najmanje deset puta manja od dopuštene pogreške mjerila vremena u tahografu.

 Članak 67.

Najveća dopuštena pogreška iz članka 64. stavak 1. točka 3. mora biti najmanje tri puta manja od dopuštene pogreške mjerila prijenosnog omjera transmisije vozila u tahografu.

7. ISPITNA OPREMA I PRIBOR

 Članak 68.

Ispitno mjesto mora imati najmanje sljedeću ispitnu opremu:

1. uređaj za pumpanje guma s odgovarajućim tlakomjerom smještenim uz ispitnu stazu ili kanal, navoz ili dizalicu,

2. mjernu vrpcu duljine 30 m,

3. kontrolne šablone s priborom,

4. opremu za plombiranje i žigosanje,

5. osnovni automehaničarski i autoelektričarski alat,

6. ispitne uređaje za ispitivanje tahografa (prema uputama proizvođača tahografa).

Ispitna oprema iz točaka 1., 2. i 6. stavka 1. ovog članka mora imati valjan ovjerni žig, odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima.

8. ISPITNI POSTUPCI ZA TAHOGRAFE

Članak 69.

U ispitnom mjestu mora postojati i moraju se primjenjivati metode i postupci ispitivanja tahografa koji sadrže najmanje:

1. metode i postupke ispitivanja tahografa, koje propisuje proizvođač tahografa,

2. postupke održavanja i praćenja ispravnosti uređaja za ispitivanje ispravnosti tahografa–etaloni, ispitne opreme i pribora za ispitivanje tahografa,

3. postupke zaprimanja zahtjeva za ispitivanje tahografa, evidentiranja rezultata ispitivanja tahografa, čuvanja izvješća o ispitivanju tahografa i dr.,

4. postupke preuzimanja, upotrebe i čuvanja žigova,

5. propise i norme iz područja ispitivanja tahografa.

Postupci i metode iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađene u pisanom obliku te moraju biti stalno dostupne djelatnicima ispitnog mjesta.

Članak 70.

U metodama i postupcima ispitivanja iz članka 69. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika mora biti utvrđen sadržaj izvješća o ispitivanju tahografa, koji mora imati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i adresu ispitnog mjesta,

2. naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

3. tip, serijski broj i službenu oznaku tipa ovjeravanog tahografa,

4. vrstu i registarsku oznaku vozila u koje je tahograf ugrađen,

5. datum prijama i datum ugradbe tahografa,

6. podatke o upotrijebljenim kontrolnim uređajima,

7. rezultate ispitivanja tahografa,

8. zaključak o stanju tahografa,

9. ime i potpis djelatnika koji je obavio ispitivanje,

10. žig ispitnog mjesta.

U privitku izvješća mora biti postupkom ispitivanja određen broj zapisnih listova s rezultatima ispitivanja. Na svakom zapisnom listu mora biti naveden tip tahografa. Svaki zapisni list mora ovjeriti djelatnik koji je obavio ispitivanje.

Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora izvješća o ispitivanju čuvati najmanje dvije godine.

Članak 71.

Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora voditi evidenciju obavljenih ispitivanja tahografa s pomoću elektroničkog računala u bazi koja sadrži najmanje:

1. redni broj upisa,

2. datum prijama tahografa,

3. naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

4. tip, serijski broj i službenu oznaku tahografa,

5. vrstu, registarsku oznaku i broj šasije vozila u koje je tahograf ugrađen,

6. broj ispitnog mjesta u kojem je prethodno ispitivanje bilo obavljeno,

7. datum prethodnog ispitivanja,

8. datum do kada vrijedi ispitivanje tahografa,

9. podatke o upotrijebljenim kontrolnim uređajima,

11. tlak zraka u zračnicama vozila,

12. rezultate ispitivanja,

13. zaključak o stanju tahografa,

14. ime osobe koja je obavila ispitivanje.

Podatke iz evidencije iz stavka 1. ovog članka pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora čuvati na primjeren način (diskete, CD ROM …) najmanje dvije godine po isteku roka ispitivanja tahografa.

Članak 72.

Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika tijekom važenja ovlaštenja mora:

1. zadovoljavati uvjete propisane ovim Pravilnikom,

2. obavljati ispitivanje tahografa koji imaju valjanost tipnog odobrenje, sukladno odobrenom postupku ovjeravanja i obuče­nosti djelatnika, te opremljeno ispitno mjesto,

3. obavijestiti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu Ministarstvo) o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ispitnog mjesta da zadovolji uvjete propisane ovim Pravilnikom,

4. svakog prvog mjeseca tekuće godine izvjestiti Ministarstvo o obavljenim ispitivanjima iz protekle godine na primjeren način prema članku 71. ovog Pravilnika,

5. provoditi stručno usavršavanje djelatnika ispitnog mjesta prema planu stručnog usavršavanja,

6. omogućavati djelatnicima ispitnog mjesta sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanje koje organizira Ministarstvo ili ustanova koja obavlja djelatnost obrazovanja u Republici Hrvat­skoj iz ove djelatnosti,

7. pridržavati se visine i načina plaćanja troškova ovjeravanja tahografa.

Ako pravna osoba odnosno obrtnik, tijekom važenja ovla­štenja za ispitivanje tahografa prestane ispunjavati bilo koji od gore navedenih uvjeta Ministarstvo pomorstva, prometa i veza oduzet će mu ovlaštenje za rad.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

 Ovlaštenje koje se daje temeljem članka 284. Zakona o sigurnosti prometa na cestama pravnoj osobi odnosno obrtniku vrijedi najdulje 5 (pet) godina.

   Članak 74.

Ovlašteni mjeriteljski laboratoriji koji su ovlašteni prema Pravilniku o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 52/97, 104/98 i 120/99), mogu obavljati ispitivanje tahografa do isteka roka va­lja­nosti danog im ovlaštenja.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka zamijenit će se, s valja­nošću do njegova isteka, Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

   Članak 75.

Tahografi koji imaju tipno odobrenje izdano prema Pravilniku o metrološkim uvjetima za daljinomjere, brzinomjere i kronotahografe (»Narodne novine«, br. 53/91) i Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 44/95) mogu se upotrebljavati i podnositi na ispitivanje do roka utvrđenog posebnim propisima.

   Članak 76.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 011-01/01-02/39
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 11. srpnja 2001.

    Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.