Rješenje o početku rada Graničnog prijelaza Aržano, Carinarnice Split

NN 65/2001 (18.7.2001.), Rješenje o početku rada Graničnog prijelaza Aržano, Carinarnice Split

CARINSKA UPRAVA

1070

Na teme­lju članka 14. stavak 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 53/91 i 106/93), ravnate­ljica Carinske uprave donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA GRANIČNOG PRIJELAZA ARŽANO, CARINARNICE SPLIT

I. Granični prijelaz Aržano, kao organizacijska jedinica Carinarnice Šibenik, poči­nje s radom 18. lip­nja 2001. godine.

II. Ovo rješe­nje stupa na snagu danom donoše­nja.

Klasa: 212-02/01-01/87
Urbroj: 513-02-1820/03-01-2
Zagreb, 21. lip­nja 2001.

Ravnate­ljica
mr. Katarina Bakija, v. r.