Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika

NN 65/2001 (18.7.2001.), Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

1071

Na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 16. srpnja 2001., donio je

Pravilnik

o obavljanju poslova banke skrbnika

Članak 1.

Poslove banke skrbnika propisane čl. 80 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), može obavljati banka koja zadovoljava uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 2.

(1) Za obavljanje poslova skrbništva, banka mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) visina uplaćenog temeljnog kapitala banke mora iznositi najmanje 200 milijuna kuna;

b) mora imati pozitivno mišljenje o reviziji financijskih izvje­štaja za posljednje tri godine;

c) u tekućem poslovanju mora zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o bankama i drugim aktima Hrvatske narodne banke;

d) mora imati posebnu organizacijsku jedinicu koja je tehnički i kadrovski osposobljena za poslove skrbništva;

(2) Pod tehničkom osposobljenošću posebice se smatra:

a) odgovarajuća računalna oprema;

b) programska podrška za obavljanje poslova skrbništva;

c) uspostavljene komunikacijske veze za primanje uputa i opću komunikaciju s klijentima putem SWIFTa, telefaksa, telefona i Interneta;

d) pisani postupci i procedure s obrascima za primanje uputa klijenata za raspolaganje vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima;

e) doneseni opći akti banke skrbnika u poslovanju s mirovinskim društvom, sukladno poslovima iz ugovora o obavljanju poslova skrbništva;

f) članstvo u svojstvu skrbnika pri Središnjoj depozitarnoj agenciji, s računalnim terminalom povezanim sa sustavom Sre­diš­nje depozitarne agencije;

g) povezanost banke skrbnika s jednom od međunarodnih depozitarnih institucija;

h) ugovorena poslovna suradnja s jednom od globalnih banaka skrbnika;

i) povezanost banke skrbnika s jednom od informacijskih mreža koja pruža financijske informacije u realnom vremenu.

(3) Pod kadrovskom osposobljenošću posebice se smatra da voditelj i zamjenik organizacijskog dijela moraju imati visoku st­ru­č­nu spremu, jednogodišnje radno iskustvo na poslovima skrbništva ili trogodišnje radno iskustvo u institucijama na financijskom tržištu.

Članak 3.

(1) Banka skrbnik može dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu samo za obavljanje poslova skrbništva nad imovinom mirovinskih fondova koja je uložena u inozemne vrijednosne papire.

(2) Ukoliko banka skrbnik povjeri dio svojih poslova nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu, taj pravni subjekt mora biti registriran za poslove skrbništva i imati sljedeći kreditni rejting:


Fitch IBCA Ltd/Inc

F1

Moody’s Investor Service, Inc

Prime-1

Standard & Poor’s Corp

A-1

 

Članak 4.

(1) Agencija izdaje odobrenje banci za obavljanje poslova skrbništva nad imovinom mirovinskog fonda, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i članka 2. ovoga pravilnika.

(2) Agencija imenuje stručno povjerenstvo koje će izvršiti provjeru organizacijske, tehničke i kadrovske opremljenosti banke za obavljanje poslova skrbništva.

(3) Na temelju nalaza i mišljenja povjerenstva iz stavka 2. ovog članka, Agencija će u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka nalaza i mišljenja, izdati ili odbiti odobrenje banci za obavljanje poslova skrbništva nad imovinom mirovinskog fonda.

Članak 5.

(1) Banka može s mirovinskim društvom sklopiti ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda tek po dobivanju odobrenja Agen­cije.

(2) Primjerak ugovora iz stavka 1. ovog članka, u izvorniku se dostavlja Agenciji.

(3) Agencija će ocijeniti usklađenost ugovora sa Zakonom i ovim Pravilnikom, o čemu će se pismeno očitovati u roku od 15 (petnaest) od dana zaprimljenog izvornika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-02/01-02/07
Urbroj: 5678-06
Zagreb, 16. srpnja 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.