Pravilnik o marketingu mirovinskih fondova

NN 65/2001 (18.7.2001.), Pravilnik o marketingu mirovinskih fondova

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

 

1072

Na temelju članka 65. i 67. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99; 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 16. srpnja 2001. donio je

PRAVILNIK

O MARKETINGU MIROVINSKIH FONDOVA

OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

• sadržaj oglasa i promidžbenog materijala objavljenog od strane ili u ime mirovinskog društva;

• dodatni uvjeti vezani za prodaju i marketing usluge obveznih mirovinskih fondova;

• postupak davanja suglasnosti Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija) za oglas i promidžbeni materijal mirovinskog društva;

• pravila ponašanja agenata, zaposlenika, povezanih osoba i zaposlenika institucije koja u ime Središnjeg registra osiguranika vrši prijavu osiguranika u obvezni mirovinski fond, u poslovima prodaje i marketinga mirovinskih fondova i

• temeljni kriteriji istraživanja tržišta.

SadrŽaj oglasa i promidŽbenog materijala

Članak 2.

(1) Pod oglasom i promidžbenim materijalom smatraju se sve poruke koje mirovinsko društvo namjerava uputiti javnosti u svezi pozivanja na članstvo u obveznom mirovinskom fondu i to putem tiska, letka, radija, televizije, elektronske pošte, interneta ili u drugom obliku iz kojeg nedvojbeno proizilazi namjera promidžbe i oglašavanja.

(2) Oglas i promidžbeni materijal ne smije sadržavati tvrd­nje, pismene ili usmene izjave i informacije:

• koje stvaraju krivi ili lažni dojam o obveznom mirovinskom fondu ili mirovinskom društvu, sadašnjim ili budućim članovima mirovinskog fonda,

• koje negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge sudionike u mirovinskom sustavu,

• koje su u suprotnosti sa statutom i informativnim prospektom mirovinskog fonda,

• koje sadrže obećanja, procjene i predviđanja određenog postotka budućeg prinosa mirovinskog fonda ili pojedinih vrsta imovine u fondu,

• koje sadrži nerevidirane podatke i pokazatelje o prethodnom financijskom poslovanju mirovinskog fonda i mirovinskog društva,

• koje ne sadrže upozorenje da se prilikom promjene fonda plaća naknada za izlaz s naznakom visine naknade,

• koje u sklopu promidžbe fonda ističu nagrade i priznanja osnivača.

Dodatni uvjeti za oglas i promidŽbeni materijal

Članak 3.

Oglas i promidžbeni materijal, osim uvjeta propisanih član­kom 2. ovog pravilnika, mora udovoljavati Standardima hrvat­skog kodeksa oglašavanja Hrvatskog oglasnog zbora, donesenog 11. lipnja 1995., te ne smije:

• sadržavati neistinite ili netočne tvrdnje koje su ili bi mogle biti od značaja za članove fonda,

• prešućivati ili ispuštati činjenice koje su s obzirom na svoj sadržaj od značaja ili bi mogle biti od značaja za članove fonda,

• sadržavati činjenice koje obmanjuju i dovode u zabludu članove fonda.

Suglasnost

Članak 4.

(1) Za dobivanje suglasnosti na oglas i promidžbeni materijal mirovinskog društva oglašivač je dužan podnijeti Agenciji pismeni zahtjev. Uz zahtjev se prilaže prijedlog oglasa i promidžbenog materijala u izvorniku.

(2) Agencija izdaje pismenu suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva oglašivaču koji udovoljava uvjetima propisanim člancima 2. i 3. ovog Pravilnika.

(3) Ako Agencija smatra da prijedlog oglasa i promidžbenog materijala ima otklonjive nedostatke čijim bi se ispravljanjem mogao prihvatiti sadržaj oglasa i promidžbenog materijala, pozvat će oglašivača da u roku od 15 (petnaest) dana te nedostatke ispravi.

Članak 5.

Mirovinsko društvo može objaviti ili distribuirati samo onaj oglas i promidžbeni materijal za koji je dobilo prethodnu pismenu suglasnost iz članka 4. ovoga Pravilnika i koju obvezno dostavlja mediju ili distributeru prigodom objave ili distribucije.

Članak 6.

(1) Oglas i promidžbeni materijal koji mirovinsko društvo objavi bez prethodne suglasnosti iz članka 4. ovog pravilnika, mora na svoj trošak, po nalogu Agencije, pobiti na isti način i u istom formatu na kojem je i objavljen.

(2) Mirovinsko društvo je dužno pobiti oglas i promidžbeni materijal iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja naloga Agencije.

(3) Ako mirovinsko društvo ne postupi po nalogu Agencije, Agencija će pobiti oglas i promidžbeni materijal na teret mirovinskog društva i pokrenuti postupak zbog učinjenog prekršaja.

(4) Objavljivanje oglasa i promidžbenog materijala bez pret­hodne suglasnosti Agencije može biti razlogom za oduzimanje odo­brenja za rad tom mirovinskom društvu.

Agenti, zaposlenici i povezane osobe mirovinskog druŠtva

Članak 7.

(1) Agentima, zaposlenicima, povezanim osobama mirovinskog društva i bilo kojim drugim osobama nije dozvoljeno u ime budućeg člana fonda dostavljati Središnjem registru osiguranika prijavu o članstvu u mirovinskom fondu.

(2) Mirovinsko društvo obvezno je mjesečno dostavljati Agenciji ažurirani popis agenata, zaposlenika i povezanih osoba s kojima je sklopilo ugovor ili ih je ovlastilo na informativni kontakt s budućim članovima obveznog fonda.

(3) Popis iz stavka 2. ovog članka mora sadržati:

• ime i prezime osobe zadužene za informativni kontakt,

• JMBG,

• adresu prebivališta/boravišta,

• zanimanje,

• odnos s mirovinskim društvom/oglašivačem.

Članak 8.

(1) Agencija je ovlaštena nadzirati rad agenata, zaposlenika i povezanih osoba s kojima je mirovinsko društvo sklopilo ugovor ili ih ovlastilo na informativni kontakt s budućim članovima obveznog fonda.

(2) Svaka zainteresirana stranka u postupku marketinga mirovinskih fondova ima pravo podnijeti Agenciji prijavu protiv agenta, povezane osobe ili zaposlenika mirovinskih društava koji u postupku prodaje i marketinga i oglašavanja mirovinskog fonda postupa protivno odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskom fondovima (u daljnjem tekstu Zakon) i ovog pravilnika.

(3) Prijave se podnose Agenciji u pisanoj formi i moraju biti potpisane. Agencija neće uzimati u obzir nepotpisane i anonimne prijave.

(4) Ako Agencija, postupajući po potpisanoj i neanonimnoj prijavi, utvrdi da su agenti, zaposlenici i povezane osobe mirovinskih društava u postupku prodaje i marketinga mirovinskog fonda prekršili odredbe Zakona i ovog pravilnika, o tome će upozoriti mirovinsko društvo koje ih je angažiralo.

(5) Učestalo kršenje odredbi o prodaji ili marketingu mirovinskih fondova, od strane agenata, povezanih osoba ili zaposlenika nekog mirovinskog društva, može biti razlogom za oduzimanje odobrenja za rad tog mirovinskog društva.

Prijava

Članak 9.

(1) U službenim prostorijama institucije u kojoj se u ime Središnjeg registra osiguranika vrši prijava osiguranika u obvezni fond, nije dozvoljeno bilo kakvo oglašavanje, prodaja i marketing mirovinskih fondova.

(2) Radnicima institucije iz prethodnog stavka nije dozvo­ljeno na bilo koji način utjecati na osiguranike kako bi pristupili određenom obveznom fondu.

(3) Radi potpunog uvida i obavješćivanja osiguranika, u službenim prostorijama institucije iz stavka 1. ovog članka, može se javno izvjesiti samo plakat ili letak Agencije, kojim će na jednak način i u istom formatu biti nabrojana mirovinska društva koja su osnovana radi upravljanja obveznim mirovinskim fondovima.

IstraŽivanje trŽiŠta

Članak 10.

(1) Istraživanja tržišta koja se odnose na mirovinsku reformu, mogu provoditi pravne osobe koje su registrirane za istraživanja tržišta i koje se tom djelatnošću bave najmanje tri godine.

(2) Uzorak istraživanja mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

• sadržavati najmanje tisuću ispitanika, zaposlenih osoba iz Republike Hrvatske;

• reprezentativnost uzorka mora se izraziti u proporciji izme­đu broja ispitanika i zaposlenih osoba po županijama, gradovima i naseljima.

(3) Istraživanja se mogu provoditi metodama osobnog ili telefonskog istraživanja.

(4) Anketni upitnik treba sadržavati sljedeće podatke o ispitanicima:

• dob,

• spol,

• obrazovanje,

• radni staž,

• radno mjesto,

• kategoriju osobnih primanja,

• poznavanje mogućnosti odabira obveznih fondova,

• spremnost na odluku o izboru fonda,

• članstvo u prethodnom fondu,

• razlozi raspuštanja prethodnog fonda.

(5) Rezultati istraživanja tržišta vezanih za mirovinsku reformu, moraju se prije javnog predstavljanja i objavljivanja dati na uvid i odorenje Agenciji, u izvorniku.

(6) Agencija će utvrditi jesu li istraživanja tržišta vjerodostojna i provedena na način i pod uvjetima iz stavka 1. do 4. ovog članka Pravilnika.

(7) Ako Agencija utvrdi da su istraživanja tržišta provedena u skladu s ovim Pravilnikom, dat će suglasnost za njihovo javno objavljivanje. U suprotnom, ako Agencija utvrdi da istraživanja tržišta nisu provedena u skladu s ovim Pravilnikom, odbit će dati suglasnost na njihovo objavljivanje.

(8) Agencija će u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno zaprimljenih i kompletiranih rezultata istraživanja tržišta, dati suglasnost za javno predstavljanje i objavljivanje rezultata istra­ži­vanja tržišta.

(9) U javnoj objavi rezultata istraživanja potrebno je uključiti izjavu kojom se izrekom istiće da ti rezultati ne služe kao preporuka ili savjet za izbor fonda niti su ti rezultati garancija istovjetnih kretanja u budućnosti.

(10) Javno obavljivanje i predstavljanje rezultata istraživanja tržišta ne može biti objavljeno bez suglasnosti Agencije.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-02/01-02/07
Urbroj: 5679-06
Zagreb, 16. srpnja 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.