Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 65/2001 (18.7.2001.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje

1074

Na osnovi odredbi članka 104. Zakona o zdravstvenom osi­gura­nju (»Narodne novine«, broj 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99., 69/00. i 59/01.) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne no­vine«, broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na izvanrednoj sjednici održanoj 11. srp­nja 2001. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvariva­nja prava iz obveznog zdravstvenog osigura­nja (»Narodne novine«, broj 43/99., 51/99., 52/00. i 77/00.), u članku 6. broj »8« zamje­njuje se brojem »15«.

Članak 2.

U članku 47. stavka 2. mije­nja se i glasi:

»Iznimno od stavke 1. ovog članka na teret sredstava Zavoda osigurava se samo 50%, 75%, odnosno 90% iznosa cijene lijeka iz Liste lijekova i to za lijekove koji su u Listi lijekova iz Odluke o utvrđiva­nju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osi­gu­ra­nje označeni oznakom »R« te slovnom, odnosno brojčanom oznakom postotka, s tim da preostalih 50%, 25%, odnosno 10% iznosa cijene lijeka snosi osigurana osoba.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 16. kolovoza 2001. godine.

Klasa: 025-04/01-01/133
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 11. srp­nja 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.