Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu pripisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

NN 65/2001 (18.7.2001.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu pripisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje

1075

Na osnovi odredbi članka 104. Zakona o zdravstvenom os­i­gura­nju (»Narodne novine«, broj 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99., 69/00. i 59/01.) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na izvanrednoj sjednici održanoj 11. srp­nja 2001. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA, IZDAVANJA I NAPLAĆIVANJA LIJEKOVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisiva­nja, izdava­nja i naplaćiva­nja lijekova (»Narodne novine«, broj 31/99., – pročišćeni tekst, 51/99. i 93/00.), u članku 21. dodaju se nove stavke 2. i 3. koje glase:

»Djelatnik ­ljekarne prilikom izdava­nja lijekova na recept ob­vezno naplaćuje osiguranoj osobi novčani iznos u visini od 50%, 25%, odnosno 10% cijene lijeka iz Liste lijekova koji su ozna­čeni oznakom »R« te slovnom, odnosno brojčanom oznakom postotka, a koji prema općem aktu Zavoda obvezno snosi osigurana osoba.

Prilikom podiza­nja lijekova na recept iz stavke 2. ovog član­ka osigurana osoba nije obvezna snositi dio troškova zdravstvene zaštite iz stavke 1. ovog članka«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 16. kolovoza 2001. godine.

Klasa: 025-04/01-01/132
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 11. srp­nja 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc.  Ivan Drpić, v. r.