Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe te utvrđivanja statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 65/2001 (18.7.2001.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe te utvrđivanja statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje

1076

Na osnovi odredbi članka 104. Zakona o zdravstvenom osi­gu­ra­nju (»Narodne novine«, br. 1/97 – pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98, 10/99, 34/99, 69/00 i 59/01) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na izvanrednoj sjednici održanoj 11. srp­nja 2001. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA OSIGURANE OSOBE TE UTVRĐIVANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o prijav­ljiva­nju i odjav­ljiva­nju osigurane osobe te utvrđiva­nju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osigura­nja (»Narodne novine«, broj 57/94 i 89/94), u članku 3. i članku 11. broj »8« zamje­njuje se brojem »15«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 16. kolovoza 2001. godine.

Klasa: 025-04/01-01/131
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 11. srp­nja 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.