Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

NN 65/2001 (18.7.2001.), Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje

1077

Na osnovi odredbi članka 104. Zakona o zdravstvenom osigura­nju (»Narodne novine«, broj 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99., 69/00. i 59/01.) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na izvanrednoj sjednici održanoj 11. srp­nja 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o sudjelova­nju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 33/97. – pročišćeni tekst i 79/79.), u članku 6. stavka 2. mije­nja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavke 1. ovog članka, osigurane osobe ne sudjeluju u pokriću troškova za lijekove izdane na recept u slučaju kada se osiguranoj osobi, sukladno općem aktu Zavoda, rečeni lijekovi osiguravaju na teret sredstava Zavoda u visini od 50%, 75%, odnosno 90% od cijene lijeka iz Liste lijekova Zavoda.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 16. kolovoza 2001. godine.

Klasa: 025-04/01-01/130
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 11. srp­nja 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.