Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 12. srpnja 2001.

NN 65/2001 (18.7.2001.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 12. srpnja 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1078

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, dopredsjednik Suda, te suci Marijan Hra­njski, Petar Klarić, Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrko­njić, Že­ljko Potoč­njak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 12. srp­nja 2001. godine, donio je

ODLUKU

1. Produ­ljuje se rok odgode prestanka važe­nja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96), ukinutih Odlukom i rješe­njem Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­nja 1999. godine, objav­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99.

2. Određuje se novi rok prestanka važe­nja ukinutih zakonskih odredaba iz točke I. ove izreke, tako da one prestaju važiti na dan 31. prosinca 2001. godine.

Obrazlože­nje

1. Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostav­ljen je 29. lip­nja 2001. godine podnesak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 943-01/01-01/01, urbroj: 5030109-01-8 od 28. lip­nja 2001. godine, pod nazivom »Prijedlog za produ­lje­nje roka za donoše­nje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine«.

Iz sadržaja podneska razvidno je da se radi o trećem prijedlogu Vlade Republike Hrvatske za odgodu prestanka važe­nja pojedinih odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, u da­lj­njem tekstu: Zakon), koje je Ustavni sud ukinuo svojom Odlukom i rješe­njem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­nja 1999. godine, objav­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99 (u da­lj­njem tekstu: Odluka Ustavnog suda).

2. U podnesku kojim predlaže produ­lje­nje roka prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona, Vlada navodi da se u ovom trenutku Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona nalazi na prvom čita­nju u Hrvatskom saboru. Nada­lje ističe da su o Prijedlogu prethodno rasprav­ljali Odbor za pravosuđe, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za po­ljoprivredu i šumarstvo i Odbor za ­ljudska prava i ma­njine Hrvatskoga sabora.

Predlagate­ljica nada­lje navodi da izvješća s rasprave spomenutih saborskih odbora sadrže zak­ljučak da se radi o iznimno složenoj materiji, jer se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona predviđa prošire­nje kruga ovlaštenika s pravom na naknadu, pri čemu se mora voditi računa i o ekonomskim potencijalima države, što zahtijeva dodatnu stručnu raspravu kako bi konačno usvojeni tekst Zakona sadržajno doprinosio ostvariva­nju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, što je kao bitna odrednica navedena u prethodnoj odluci Ustavnog suda o odgodi prestanka važe­nja pojedinih odredbi Zakona.

Niz prijedloga i primjedbi iznesenih na odborima Hrvatskoga sabora trebaju biti deta­ljno razrađeni do novog čita­nja koje bi se moglo odrediti tek za 21. srp­nja 2001. godine, dakle, nakon 15. srp­nja 2001. do kada je donijeta zad­nja Odluka o produ­lje­nju roka prestanka važe­nja ukinutih odredbi Zakona.

Složenost materije o kojoj treba deta­ljno i kompetentno raspraviti podrazumijeva potrebu za da­lj­njim razumnim rokom odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona, pa Vlada predlaže da taj rok Ustavni sud produ­lji do 31. prosinca 2001. godine.

Prijedlog je osnovan.

3. Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukom i rješe­njem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­nja 1999. godine objav­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99, ukinuo pojedine odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. U točki 3. izreke te Odluke, Ustavni sud je odredio da ukinute odredbe Zakona, navedene pod točkom 1. a), b) i c) izreke, prestaju važiti stupa­njem na snagu zakona kojim će (tadaš­nji) Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne (1) godine od dana objave te Odluke u »Narodnim novinama«, to jest do 23. trav­nja 2000. godine.

Na prijedlog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 20. trav­nja 2000. godine, a objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 43/2000, produ­ljio rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona do 31. prosinca 2000. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlu­kom pod istim brojem, donesenom 20. prosinca 2000. godine, a objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 131/2000, iznova pro­du­ljio rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona do 31. ožujka 2001. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlu­kom pod istim brojem, donesenom 28. ožujka 2001. godine, a objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 27/2001, iznova pro­du­ljio rok odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona do 15. srp­nja 2001. godine.

4. Ocje­njujući sve okolnosti slučaja važne za donoše­nje odluke o ovom ustavnosudskom predmetu, Ustavni sud je utvrdio da je opravdanost ponovnog produ­lje­nja odgodnog roka prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona vezana uz iznimnu složenost i važnost građe koja se novim zakonom treba urediti, u okolnostima koje u prijedlogu navodi Vlada Republike Hrvatske.

Ocje­njujući opravdanost ponovnog produ­lje­nja odgodnog roka prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona, Ustavni sud je uzeo u obzir i či­njenicu da je Prijedlog Zakona o izmjenama i do­pu­nama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u postupku donoše­nja u Hrvat­skom saboru (prvo čita­nje), te da su u prethodnoj raspravi nadležni odbori Hrvatskoga sabora iznijeli mnoštvo primjedbi i prijedloga, o kojima je potrebno provesti da­lj­nju stručnu raspravu s ci­ljem usuglašava­nja stavova o preostalim spornim pita­njima.

Budući da bi u navedenim okolnostima prestanak važe­nja ukinutih odredaba Zakona s danom 15. srp­nja 2001. godine doveo do nesagledivih pravnih i faktičkih pos­ljedica u pravnom poretku Republike Hrvatske, Ustavni sud je prijedlog ocijenio osnovanim, a ponovno produ­lje­nje roka opravdanim.

5. Iz navedenih razloga, teme­ljem članka 53. stavka 2. Ustav­nog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 12. srp­nja 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik Suda
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.