Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-646/2001 od 9. srpnja 2001.

NN 65/2001 (18.7.2001.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-646/2001 od 9. srpnja 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

1080

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću petorice za odlu­čiva­­nje o ustavnim tužbama, u sastavu dopredsjednik Suda Petar Klarić, kao predsjednik Vijeća te suci Jurica Malčić, Ivan Matija, Agata Račan i Milan Vuković, kao članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi Z., V. i D. Č., koje zastupa Z. Z. B., odvjetnica iz Z., na sjednici Vijeća održanoj 9. srp­­nja 2001. godine, donio je jednoglasno s­­ljedeću

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja te se ukida:

– rješe­­nje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-1153/1996 od 29. kolovoza 2000. godine.

II. Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak i odlučiva­­nje.

Obrazlože­nje

1. Podnosite­­lj, zastupani od Z. Z. B., odvjetnice iz Z. podnijeli su ustavnu tužbu i dopunu protiv rješe­­nja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-1153/1996 od 29. kolovoza 2000. godine, kojim je kao nepravovremena odbačena revizija podno­si­te­­lja izjav­­ljena protiv presude-rješe­­nja Županijskog suda u Gradu Z., broj: Gž-3777/94-2 od 17. siječ­­nja 1995. godine.

Obrazlože­­njem naznačenog rješe­­nja o odbaciva­­nju revizije podnosite­­lja, Vrhovni sud Republike Hrvatske ističe da su podnositelji svoju reviziju podnijeli 31. dana, računajući od datuma primitka navedene presude-rješe­­nja Županijskog suda u Gradu Z., a što upućuje na zak­­ljučak da je ­­njihova revizija nepravovremena.

2. Ustavnom tužbom podnosite­­lji ističu da je Vrhovni sud Republike Hrvatske, donoseći osporeno rješe­­nje, pogrešno pro­tumačio datum kada su oni podnijeli svoju reviziju.

Smatraju da im je, u postupku odlučiva­­nja o ­­njihovoj reviziji, kao i donoše­­njem osporenog rješe­­nja, Vrhovni sud Republike Hrvatske povrijedio ustavna prava iz članka 16. (ograniče­­nje sloboda i prava), iz članka 18. (jamči se pravo na pravni lijek) i iz članka 19. stavka 1. (pojedinačni akt državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti mora biti uteme­­ljen na zakonu), kao i načela iz članka 117. stavka 3. (sudovi sude na teme­­lju Ustava i zakona) Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba je osnovana.

3. Odredbom članka 382. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91, 91/92 i 112/99, u da­­lj­­njem tekstu: Zakon) propisano je da protiv pravomoćne presude, donesene u drugom stup­­nju, stranke mogu izjaviti reviziju u roku od 30 dana od dana dostave prijepisa presude.

Odredbom članka 113. stavka 2. istog Zakona propisano je da ako je podnesak upućen preko pošte preporučenom poši­­ljkom ili tele­grafski, dan predaje pošti smatra se danom predaje sudu kojemu je upućen.

4. Za potrebe ustavnosudskog postupka zatražen je na uvid predmet Općinskog suda u Z., broj: Pn-178/92.

Razvidno je iz spisa predmeta da su presudu-rješe­­nje Županijskog suda u Gradu Z., broj: Gž-3777/94-2 od 17. siječ­­nja 1995. godine, podnosite­­lji primili putem svoje odvjetnice 24. ve­­ljače 1995. godine. Budući da je rok od 30 dana za izjav­­ljiva­­nje revizije protiv navedene drugostupa­­njske presude-rješe­­nja isticao 26. ožujka 1995. godine te kako je 26. ožujka 1995. godine bila nedje­­lja, zad­­nji dan roka bio je ponedje­­ljak 27. ožujka 1995. godine.

Svoju reviziju podnosite­­lji su preporučenom poši­­ljkom, predali Općinskom sudu u Z. (kao prvostupa­­njskom sudu) dana 27. ožujka 1995. godine (zad­­nji dan roka), što je i razvidno iz otiska poštanskog pečata na omotnici kojom je revizija podnosite­­lja upućena prvostupa­­njskom sudu.

S­­ljedeće­g dana, 28. ožujka 1995. godine, podnesci, upućeni poš­tom dan ranije, provedeni su kroz Prijemni ured Općinskog suda u Z. (zavedeni u K­­njigu prim­­ljene pošte).

Na reviziji podnosite­­lja prijemnim pečatom prvostupa­­njskog suda zabi­­lježeno je da je revizija stigla preporučenom poši­­ljkom 28. ožujka 1995. godine, a predana na poštu dan ranije 27. ožujka 1995. godine.

5. Slijedom navedenog, proizlazi da su podnosite­­lji svoju reviziju protiv naznačene presude–rješe­­nja Županijskog suda u Gradu Z. (u smislu odredbe članka 113. stavka 2. Zakona) podnijeli u roku propisanom odredbom članka 382. stavka 1. Zakona o parničnom postupku.

Stoga, u konkretnom slučaju, Sud smatra da je podnosite­­ljima osporenim rješe­­njem Vrhovnog suda Republike Hrvatske povrijeđeno ustavno pravo kojim se jamči korište­­nje pravnog lijeka (pa i izvanrednog, kao što je to revizija), propisano odred­bom članka 18. Ustava Republike Hrvatske.

6. Ova odluka, kojom je Sud usvojio ustavnu tužbu pod­nosite­­lja, donesena je pozivom na odredbe članaka 69. i 72. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99).

Broj: U-III-646/2001
Zagreb, 9. srp­­nja 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Petar Klarić, v. r.