Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Biokovo"

NN 66/2001 (20.7.2001.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Biokovo"

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1093

Na teme­lju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94), članka 10. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja nadležan za poslove zaštite prirode, zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »BIOKOVO«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pita­nja zaštite, unapređe­nja i korište­nja Parka prirode »Biokovo« (u da­lj­njem tekstu: Park prirode), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštiva­nje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Park prirode Biokovo« (u da­lj­njem tekstu: Ustanova), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovla­š­tenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na pod­ručju Parka prirode obav­ljaju dopuštenu djelatnost i posjetite­lji Parka prirode dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održava­nju i promica­nju Parka prirode.

Ustanova uprav­lja područjem Parka prirode na teme­lju programa zaštite, održava­nja, očuva­nja, promica­nja i korište­nja Parka prirode sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

II. UNUTARNJI RED U PARKU PRIRODE

1. ZAŠTITA ŽIVE I NEŽIVE PRIRODE

Članak 4.

Radi očuva­nja prostranog prirodnog i dijelom kultiviranog područja Parka prirode, koji ima estetske, ekološke, odgojno-obrazovne, kulturno-povijesne i turističko-rekreacijske vrijednosti, na čitavom ­nje­govom području zabra­njeno je:

– gospodarska uporaba prirodnih dobara koja ugrožava ­nje­­gove bitne značajke i ulogu,

– rad­nje i djelatnosti kojim se uma­njuje vrijednosti prirodnih do­bara, osobito tla, šume, vode i drugih izvornih vrijednosti krša,

– svaki zahvat koji ima štetan učinak na geomorfološku raznolikost, kao preduvjeta razvoja i očuva­nja biološke i krajobrazne raznolikosti, očuva­nje prirodnog genetskog sklada i sklada prirodnih zajednica, te sklada žive i nežive prirode.

1.1. Zaštita nežive prirode

Članak 5.

Radi zaštite geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških, kra­jo­braznih i drugih vrijednosti nežive prirode u Parku prirode za­bra­njeno je:

– svako zadira­nje u tlo kojim se ugrožavaju, oštećuju i uni­š­tavaju izvorne vrijednosti geološke podloge, odnosno prirodnih izdanaka stijena i geoloških struktura, te krških pojava i oblika;

– svako uništava­nje i sakup­lja­nje fosila i fosilnih ostataka, te ukrasa u špi­ljama i drugim speleološkim objektima,

– svako uništava­nje, iznoše­nje i otuđiva­nje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura nađenih u špi­ljama i drugim speleološkim objektima,

– svako mije­nja­nje, oštećiva­nje i uma­nje­nje izvornih i estet­skih vrijednosti prirodnog krajobraza i kulturno-povijesnih građevina.

Iznimno, rad­nje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka doz­vo­ljene su u svrhu znanstveno-istraživačkog rada uz dopušte­nje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo).

Zaštita i očuva­nje geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških i drugih krajobraznih vrijednosti provodi se teme­ljem programa (posebnih projekata, studije i dr.) koje donosi Ustanova uz suglas­nost Ministarstva.

Članak 6.

Na području Parka prirode zabra­njene su rad­nje koje mogu prouzročiti promjene ili ošteće­nja, odnosno kojima se ugrožavaju ­nje­gove bitne značajke i vrijednosti, a posebno prirodni izgled i krajobrazne vrijednosti.

Izgrad­nja novih objekata, puteva, dalekovoda i sl. može se izvoditi uz uvjete zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo.

Odredbe stavka 2. ovoga članka primje­njuju se i na grad­nju i postav­lja­nje privremenih objekata.

Obnova pastirskih kuća i drugih objekata na području Parka prirode dopuštena je u skladu s Prostornim planom, i uz prethodno ishođe­nje uvjeta zaštite prirode.

Unoše­nje i skladište­nje građevnog materijala u Parku prirode dozvo­ljeno je samo za objekte čija je izgrad­nja, odnosno obnova dopuštena.

Članak 7.

Zabra­njeno je vađe­nje mineralnih sirovina, eksploatacija prirodnih izvora ili mije­nja­nje krajobraza, ako se time ugrožavaju značajke Parka prirode.

Zabra­njeno je istraživa­nje i eksploatacija mineralnih sirovina (kamena, š­ljunka i dr.), podiza­nje rudarskih objekata i postroje­nja, te mije­nja­nje i uma­njiva­nje kakvoće krajobraza.

Dozvo­ljena je eksploatacija mineralnih sirovina u svrhu sanacije postojećih napuštenih nesaniranih kopova, opasnih za ­ljude i životi­nje, uz ishođe­nje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 8.

Zabra­njeno je svako onečišće­nje zraka, tla i vode, te izvornih vrijednosti krša, a osobito:

– odlaga­nje svih vrsta otpada (komunalnog, građevinskog, industrijskog, opasnog i dr.)

– sve vrste emisija tvari i energije (zrače­nje, toplina), te mikrobiološko onečišće­nje.

Posjetite­lji Parka prirode dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena i označena mjesta.

Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta za odlaga­nje otpada sukladno ovom Pravilniku.

Pravne ili fizičke osobe koje u Parku prirode obav­ljaju do­puštenu djelatnost dužne su otpad, koji nastane u obav­lja­nju dje­latnosti, iznijeti iz Parka prirode i odložiti na predviđena odla­gališta, ukoliko ga nije moguće zbrinuti u Parku prirode na ekolo­ški prihvat­ljiv način (kompostira­nje i sl.).

1.2. Zaštita žive prirode

1.2.1. Zaštita bi­ljnog svijeta

Članak 9.

Na području Parka prirode zabra­njeno je bra­nje, sakup­lja­nje, ukla­nja­nje sa staništa i oštećiva­nje bi­ljaka bez dopušte­nja Ministarstva.

Sakup­lja­nje bi­ljaka koje nisu posebno zaštićene kao i­ nji­-
hovih dijelova, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa doz­vo­ljeno je uz dopušte­nje Ministarstva, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Članak 10.

Zabra­njeno je unoše­nje i sad­nja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih bi­ljnih vrsta na čitavom području Parka prirode.

Članak 11.

Na području Parka prirode obav­lja­nje tradicionalne po­ljoprivrede je dopušteno.

Koš­nja trave je dopuštena na obrađenim docima i vrtačama, te livadama koje su u privatnom vlasništvu.

Ustanova organizira koš­nju trave na putevima radi protupožarne zaštite i održava­nja livada u državnom vlasništvu, na teme­lju godiš­nje­g programa rada.

Članak 12.

Na otvorenim prostorima Parka prirode zabra­njeno je pa­lje­nje trave i korova.

Članak 13.

Na području Parka prirode sječa, pošum­ljava­nje i korište­nje sporednih šumskih proizvoda dozvo­ljeno je na teme­lju šumsko-gospodarske osnove i uz uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Uvjeti zaštite prirode sastavni su dio šumskogospodarskih osnova.

Na pita­nja gospodare­nja šumama u Parku prirode koja nisu uređena ovim Pravilnikom primje­njuju se propisi koji uređuju način uprav­lja­nja i gospodare­nja šumama.

1.2.2. Zaštita životi­njskog svijeta

Članak 14.

Na području Parka prirode dopušteno je hvata­nje i ubija­nje životi­nja na teme­lju lovno-gospodarskih osnova i uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Uvjeti zaštite prirode sastavni su dio lovnogospodarskih osnova.

U Parku prirode zabra­njeno je rastjerivati, proga­njati, uzne­mi­ravati, hvatati, oz­ljeđivati i ubijati životi­njske vrste koje su zaš­tićene.

Zaštita i očuva­nje posebno zaštićenih životi­njskih i autohtonih vrsta na području Parka prirode provodi se na teme­lju stručne studije i uspostav­ljenog stalnog praće­nja (monitoring), sukladno mjerama zaštite koje propisuje ministar nadležan za poslove zašti­te prirode.

Članak 15.

Zabra­njeno je unoše­nje i pušta­nje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životi­njskih vrsta na području Parka prirode.

Članak 16.

Na području Parka prirode dopuštena je ispaša, kao i kreta­nje stoke.

Ispaša i kreta­nje stoke dopuštena je uz nadzor pastira.

Zabra­njena je ispaša stoke na planinskih rudinama i posebno zaštićenim objektima prirode, kao i na područjima gdje to ne dozvo­ljavaju šumskogospodarske i lovnogospodarske osnove.

Na području Parka prirode zabra­njeno je kreta­nje stoke asfaltiranim prometnicama.

Nije dopušteno bez nadzora kreta­nje domaćih životi­nja koje mogu nanijeti štetu ili oz­ljede posjetite­ljima Parka prirode.

Štetu koju nanesu domaće životi­nje u Parku prirode dužan je otkloniti ili nadoknaditi vlasnik tih životi­nja.

Na području Parka prirode dozvo­ljeno je drža­nje pčela uz dopušte­nje Ustanove.

Članak 17.

U Parku prirode zabra­njeno je tretira­nje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništava­nje štetočina bi­lja.

Uz dopušte­nje Ustanove, koje se izdaje na teme­lju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, mogu se obav­ljati mjere zaštite od štetočina.

Članak 18.

Na području Parka prirode zabra­njeno je sakup­lja­nje puževa i g­ljiva, te bra­nje ­ljekovitog bi­lja u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa bez dopušte­nja Ministarstva.

2. LOV I UZGOJ DIVLJAČI

Članak 19.

Na području Parka prirode uzgoj i lov div­ljači dopušten je uz ishođe­nja uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, i na način propisan člankom 14. ovoga Pravilnika.

Lov je dopušten na području koje je sukladno propisima o zaštiti prirode proglašeno lovištem.

Na pita­nja iz područja lova koja nisu utvrđena ovim Pravilnikom primje­njuju se propisi o lovu.

Članak 20.

Vatreno oružje u Parku prirode mogu nositi i koristiti u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom nadzornici i druge ovlaštene osobe kada obav­ljaju službu, lovočuvari i čuvari, te lovci koji obav­ljaju dopušteni lov na lovištima unutar Parka prirode.

3. ISTRAŽIVANJE

Članak 21.

Park prirode, kao područje višestrukih prirodnih i znanstvenih vrijednosti, namije­njen je i znanstvenom istraživa­nju.

Znanstvena istraživa­nja na području Parka prirode moraju imati suglasnost Ustanove.

Za istraživa­nje bi­ljnih i životi­njskih vrsta, te obav­lja­nje geo­loških, geomorfoloških, hidrogeoloških i drugih istraživa­nja potrebno je ishoditi dopušte­nje Ministarstva.

U dopušte­nju iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se i uvjeti zaštite prirode.

O dopušte­nju za znanstveno istraživa­nje izvješćuje se Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Pravne i fizičke osobe koje su obavile istraživa­nje dužne su u roku od 60 dana od dana završetka istraživa­nja dostaviti izvješće o istraživa­nju i rezultatima istraživa­nja Ministarstvu.

Članak 22.

Nisu dopuštena znanstvena istraživa­nja koja bi ugrozila iz­vornost prirode i bitne značajke Parka prirode, ili bi dovela do promjene staništa i izgleda krajobraza ili znatnog uništava­nja geo­lo­ških, geomorfoloških i drugih vrijednosti, ili znatnog ugrožava­nja bi­ljnih i životi­njskih vrsta.

Članak 23.

Ustanova je dužna prekinuti istraživačke radove u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta utvrđenih u dopušte­nju ili posebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraživa­nja, te ako istraživači svojom djelatnošću i rad­njama nanesu štetu Par­ku prirode.

Istraživači su dužni prekinuti istraživa­nja ako ta istraživa­nja prekine Ustanova pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Po žalbi istraživača o prekidu istraživa­nja odlučuje Ministarstvo.

4. POSJEĆIVANJE, RAZGLEDAVANJE I REKREACIJA

4.1. Posjetite­lji

Članak 24.

Park prirode kao područje s naglašenim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim i turističko-rekreativnim vr­i­jed­nostima namije­njen je posjećiva­nju i razgledava­nju.

Ustanova donosi program (model) posjećiva­nja i razgledava­nja kojim se pobliže uređuju dopušten način i mjesta posjećiva­nja i razgledava­nja, istovremeni broj posjetite­lja, i organizira­nje prezentacijskog centra Ustanove.

Članak 25.

Posjetite­lji Parka prirode mogu u ­nje­ga ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Park prirode.

Za ulaz u Park prirode plaća se naknada Ustanovi pod uvje­tom i na način propisan ovim Pravilnikom i odlukom Upravnog vijeća.

Plaća­nje naknade može se propisati samo za posjećiva­nje ko­je se obav­lja u ci­lju razgledava­nja pojedinih lokaliteta (prirodnih vrijednosti) unutar Parka prirode, za ostvariva­nje rekreacijskih aktivnosti, kao i za vozilo odnosno drugo prometno sredstvo (motor, bicikl) koje se koristi u obilasku Parka prirode.

Visinu naknade za ulaz u Park prirode utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Za vrijeme boravka u Parku prirode posjetite­lji su dužni sačuvati ulaznicu.

Sredstva naknade naplaćene za uporabu vozila i drugih prometnih sredstava koristit će se prvenstveno za održava­nje prometnica unutar Parka prirode, kao i za ­nje­govu zaštitu i promica­nje.

Ustanova i Javno poduzeće »Hrvatske šume« međusobnim sporazumom utvrđuju način naplate i korište­nje sredstava ostvarenih od naknada za prometova­nje vozila i drugih prometnih sredstava unutar Parka prirode.

Članak 26.

Unutar granica Parka prirode dozvo­ljeno je kreta­nje posjetite­ljima samo na područjima i stazama koje su označene i namije­njene razgledava­nju i posjećiva­nju.

Pravce kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće označeni i sigurni za posjetite­lje.

Članak 27.

Kreta­nje posjetite­lja izvan područja i staza iz članka 26. ovoga Pravilnika dozvo­ljeno je samo uz prat­nju zaposlenika Ustanove ili osobe koju je ovlastila Ustanova.

Članak 28.

Odredbe članka 24. do 27. ovog Pravilnika ne odnose se na službene i ovlaštene osobe, na vlasnike i ovlaštenike prava na nekretninama u Parku prirode, na zaposlenike pravih osoba koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost u Parku prirode, te na lovce koji posjeduju dopušte­nje za lov izdano od strane ovlaštenika prava na lov.

Članak 29.

Na području Parka prirode zabra­njeno je slobodno kreta­nje pasa.

Psi se moraju držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

Lovački psi smiju se kretati Parkom prirode suglasno propisu koji uređuje pita­nja lovnog reda lovoovlaštenika.

4.2. Prijevoz putnika, promet i parkira­nje

Članak 30.

Prijevoz posjetite­lja radi organiziranog razgledava­nja ili oba­v­lja­nja rekreacijskih aktivnosti organizira Ustanova.

Ustanova može povjeriti organizira­nje prijevoza posjetite­lja i razgledava­nje Parka prirode drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na teme­lju provedenog natječaja.

O obav­lja­nju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Ustanova izdaje dopušte­nje.

Individualni posjet Parku prirode radi razgledava­nja ili obav­lja­nja rekreativnih aktivnosti u skladu s ovim Pravilnikom dopušten je.

Članak 31.

Brzina kreta­nja vozila na motorni pogon na putevima u Parku prirode, ograničena je:

– za autobuse i osobna vozila do 30 km/h;

– za teretna i kombi vozila do 30 km/h;

– za traktore, radne strojeve i kultivatore do 20 km/h.

Ograniče­nje iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na prometova­nje vozila Ministarstva i jedinica lokalne uprave i samouprave, te pravnih osoba s javnim ovlastima u obav­lja­nju poslova iz ­njihovog djelokruga, kad je to nužno u obav­lja­nju ­njihove djelatnosti.

Na cestovnom ulazu u Park prirode Ustanova je dužna istaknuti prometni red koji utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 32.

U Parku prirode istovremeno može biti maksimalni broj vozila koliko ima uređenih i organiziranih parkirnih mjesta.

Članak 33.

Parkira­nje vozila na području Parka prirode dozvo­ljeno je na predviđenim i označenim mjestima.

Mjesta za parkira­nje određuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta za parkira­nje budu odgovarajuće označena.

Zabra­njeno je svako parkira­nje i zaustav­lja­nje vozila na prometnicama unutar Parka prirode na mjestima koja nisu za tu svrhu posebno određena i obi­lježena.

Članak 34.

Prometnice u Parku prirode moraju imati ugibališta u naj­dužim razmacima od 300 metara, te odgovarajuće sigurnosne og­rade na mjestima gdje se prometnica znatno uzdiže iznad do­nje razine usjeka ili se nalazi na uzviše­nju.

Članak 35.

Posjetite­lji Parka prirode kao prijevozno sredstvo mogu koristiti i bicikl te druga prijevozna sredstva uz uvjete koje propisuje Ustanova.

4.3. Boravak i noće­nje posjetite­lja

Članak 36.

Boravak i noće­nje posjetite­lja na području Parka prirode dozvo­ljen je samo na za to predviđenim i označenim mjestima.

Mjesta za boravak i noće­nje posjetite­lja određuje Ustanova.

Članak 37.

Na području Parka prirode zabra­njeno je kampira­nje odnosno logorova­nje, osim na mjestima koja su uređena za tu namjenu.

Uz dopušte­nje Ustanove, može se u određenim slučajevima odobriti kampira­nje odnosno logorova­nje mimo uvjeta utvrđenim stavkom 1. ovoga članka (npr. gorska služba spašava­nja, istraživa­nja i sl.).

Članak 38.

Zabra­njeno je lože­nje vatre, kao i uporaba uređaja i naprava s plamenom na otvorenom prostoru u Parku prirode, osim na mjestima koja su uređena i posebno označena za tu namjenu.

4.4. Rekreacija

Članak 39.

Park prirode kao područje s naglašenim rekreativnim vrijednostima namije­njeno je i rekreativnim aktivnostima.

Rekreativne aktivnosti dopuštene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima sukladno uvjetima zaštite prirode.

Ustanova može organizirati razne rekreativne aktivnosti, a posebno fotosafari, planinare­­nje, pe­­nja­­nje, speleologiju, let zmaje­vima i padobranima (paraglajderima).

Let zmajevima i padobranom može se organizirati i odobriti samo na unaprijed određenim i označenim mjestima, i s unaprijed propisanim letnim koridorima.

Nije dopušteno grebensko krstare­­nje zbog uznemirava­­nja životi­­nja.

Organizirane rekreativne aktivnosti provodi Ustanova.

Organizira­­nje rekreativnih aktivnosti Ustanova može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 40.

Let zmajevima i padobranima (paraglajderima), pe­­nja­­nje, spu­šta­­nje u jame i druge speleološke objekte provodi se neposred­no pod nadzorom Ustanove.

Način obav­­lja­­nja rekreativnih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka pobliže se uređuje odlukom Upravnog vijeća Ustanove.

Fotosafari na području lovišta može se organizirati samo uz suglasnost lovoovlaštenika i uz uvjete utvrđene u toj suglasnosti.

Članak 41.

Osobe koje obav­­ljaju rekreativne aktivnosti iz članka 40. dužne su svakodnevno, prilikom ulaska u Park prirode, prijaviti mjesto i vrijeme namjeravane rekreativne aktivnosti, te se pridržavati propisanih pravila u obnaša­­nju tih aktivnosti.

Članak 42.

Ustanova je dužna osigurati službu spašava­­nja za rekreativne aktivnosti iz članka 40. ovoga Pravilnika, ili to povjeriti drugim pravnim ili fizičkim osobama uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ustanova može, ako za to postoje opravdani razlozi, posebno u svezi sigurnosti posjetite­­lja, zabraniti privremeno ili trajno, na određenom dijelu ili na čitavom području obav­­lja­­nje rekreativnih aktivnosti.

Članak 43.

Ustanova može organizirati škole za rekreativne aktivnosti ili to povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

5. RATARSTVO I STOČARSTVO

Članak 44.

Na području Parka prirode dopuštena je tradicionalna po­­ljoprivreda na postojećim po­­ljoprivrednim površinama, kao i uzgoj domaćih bašti­­njenih pasmina.

Dopušteno je obnav­­lja­­nje po­­ljoprivrednih površina, izgrad­­nja i uspostava farmi za uzgoj domaćih i div­­ljih životi­­nja, kao i ostalih po­­ljoprivrednih i stočarskih djelatnosti, uz uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

6. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 45.

U Parku prirode dozvo­­ljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode, odnosno ­­njene bitne značajke i ulogu, uz isho­đe­­nje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Pravne i fizičke osobe koje obav­­ljaju dopuštene djelatnosti na području Parka prirode dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na teme­­lju zakona i ovom Pravilniku.

Za obav­­lja­­nje gospodarskih djelatnosti na području Parka prirode potrebno je dopušte­­nje Ustanove ako zakonom nije drugačije određeno.

Za izdava­­nje dopušte­­nja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova.

Ako Ustanova ustupa obav­­lja­­nje određene djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, provodi se natječajni postupak na način propisan statutom Ustanove.

Članak 46.

Vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Parku prirode Ustanova izdaje godiš­­nju iskaznicu za nesmetano kreta­­nje do nekretnina.

Za kreta­­nje na ostalom području Parka prirode vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama dužni su pribaviti od Ustanove posebno dopušte­­nje.

Stanovnici Parka prirode mogu se kretati po ­­nje­govom području uz uvjete koji se utvrđuju u posebnom dopušte­­nju Ustanove.

U dopušte­­nju iz stavka 2. i 3. ovoga članka određuju se mjesta i područja na kojima nije dopušteno kreta­­nje stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Parku prirode.

Članak 47.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za pro­me­tova­­njem po cestama na kojima je promet ograničen, moraju za prometova­­nje imati dopušte­­nje Ustanove.

U slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometova­­njem po cestama gdje je promet ograničen, ovla­štena osoba Ustanove može usmeno odobriti prometova­­nje.

Članak 48.

Na području Parka prirode nije dozvo­­ljeno snima­­nje ili fo­tografira­­nje u komercijalne svrhe bez dopušte­­nja Ustanove.

Za izdava­­nje dopušte­­nja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnate­­lj Ustanove.

Članak 49.

S pravnim osobama koje obav­­ljaju gospodarsku djelatnost na području Parka prirode Ustanova sklapa ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi sukladno uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo i ovom Pravilniku.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 50.

Protupožarnu zaštitu Parka prirode provodi Ustanova u su­rad­­nji s drugim pravnim osobama koje obav­­ljaju dopuštenu gospodarsku djelatnost na području Parka prirode te jedinicama lokalne i područne (re­gionalne) samouprave.

U ci­­lju ustanov­­lje­­nja preventivnih protupožarnih mjera zajed­nički se organizira i osigurava:

– stalna osmatračko-dojavna služba;

– stalna prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zem­­ljište;

– ispravnost uređaja za gaše­­nje požara i ­­njihovo stalno teh­ničko osuvreme­­njiva­­nje;

– zabrana lože­­nja vatre izvan nase­­lja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite na području Parka prirode dužne su primje­­njivati i provoditi sve pravne i fizičke osobe na tom području.

Članak 51.

Protupožarnu zaštitu u Parku prirode organiziraju i provode pravne osobe koje obav­­ljaju gospodarsku djelatnost u Parku prirode u surad­­nji s Ustanovom.

Protupožarna zaštita na području Parka prirode organizira se i provodi i u surad­­nji s profesionalnim i dobrovo­­ljnim vatrogasnim društvima, te nadležnim tijelima državne uprave i lokalne i pod­ručne (re­gionalne) samouprave.

Radi preventivne zaštite od požara Ustanova u surad­­nji s JP »Hrvatske šume« organizira osmatračko-dojavnu službu sa središ­­njim operativnim centrom.

Sjedište središ­­nje­g operativnog centra utvrđuje se Pravilni­kom o zaštiti od požara odnosno Planom zaštite od požara.

Članak 52.

U ci­­lju osigura­­nja protupožarne zaštite Ustanova i JP »Hrvat­ske šume« uspostav­­ljaju sustav preventivne zaštite od požara, grade i održavaju protupožarne puteve i prosjeke, te osiguravaju od­govarajuću opremu za gaše­­nje požara.

Ustanova neposredno nadzire primjenu propisa u svezi sa zaštitom od požara, te osigurava provođe­­nje potrebitih mjera zaš­tite.

Članak 53.

Ustanova i JP »Hrvatske šume« održavaju prohodnost protupožarnih puteva, staza i prosjeka, te nadziru ­­njihovo uporabno sta­­nje.

Članak 54.

U slučaju požara do dolaska područnog vatrogasnog zapovjednika gaše­­njem požara rukovodi ovlaštena osoba određena odlukom nadležnog tijela ili planom zaštite od požara.

Članak 55.

Pored zabrane lože­­nja vatre na području Parka prirode, osim na za to posebno određenim mjestima, u Parku prirode zabra­­njeno je skladište­­nje i manipulira­­nje zapa­­ljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopušte­­nja Ustanove i poduzima­­nja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite.

IV. OZNAKE UNUTAR PARKA PRIRODE

Članak 56.

Označava­­nja na području Parka prirode obav­­ljaju se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu označava­­nja koje­g donosi Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Jezično označava­­nje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označava­­nje može biti i na nekom drugom stranom jeziku o čemu odlučuje ravnate­­lj Ustanove uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 57.

Granice Parka prirode označavaju se informativnim pločama s natpisom: Park prirode »Biokovo«, i to na mjestima gdje prometnice i putevi ulaze u Park prirode.

U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobi­čajenim šumskim oznakama na stablima, na stijenama ili na drugi prikladan način.

Članak 58.

Putovi i staze označavaju se uobičajenim planinarskim oznakama.

Na području Parka prirode Ustanova može postav­­ljati putokaze, informativne ploče s oznakama vrhova, vidikovaca, mjesta, planinarskih i drugih objekata, lovišta, planinarskih staza, speleo­loških objekata, botaničkih i drugih zaštićenih objekata prirode, kao i informativne ploče s kartom ili edukativnim tekstom, informativne ploče sa znakovima zabrane ili dopušte­­nja pojedinih rad­­nji, te prometne oznake.

Informativne ploče i oznake, osim standardiziranih oznaka (prometni znakovi) trebaju biti estetski oblikovani i izrađeni od prirodnog materijala (kamen, drvo).

Zabra­­njeno je skida­­nje ili mije­­nja­­nje informativnih ploča i znakova bez dopušte­­nja Ustanove, kao i bilo kakvo ­­njihovo ošte­ćiva­­nje.

Članak 59.

Na području Parka prirode nije dozvo­­ljeno postav­­lja­­nje informativnih ploča s imenima tvrtki, reklamnih i drugih panoa bez dopušte­­nja Ustanove i ishođe­­nja uvjeta zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo.

Za drža­­nje informativnih ploča i panoa iz stavka 1. ovog članka plaća se godiš­­nja naknada koju utvrđuje Ustanova.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 60.

Nadzor nad provođe­­njem ovoga Pravilnika obav­­lja Ustanova te nadležna tijela Ministarstva u sklopu svoje nadležnosti.

Članak 61.

Neposrednu zaštitu u Parku prirode obav­­ljaju nadzornici.

Članak 62.

Nadzornik Parka prirode ima službenu iskaznicu koju izdaje Ustanova.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Pred­nja strana iskaznice u gor­njem desnom dijelu sadrži znak i naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽ­BE­NA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu pred­nje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika«.

Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst: »OVLAST ZA OBA­VLJANJE POSLOVA NADZORNIKA PARKA PRIRODE žBIO­KOVOž«, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izda­va­nja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnate­lja Ustanove.

Članak 63.

O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdava­nja Službene iskaznice, te odje­ljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnate­lja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnate­lju Ustanove.

Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je, nakon prestanka radnog odnosa ili nakon razrješe­nja, Službenu iskaznicu predati ravnate­lju Ustanove.

Članak 64.

Nadzornik Parka prirode ima propisanu odoru na kojoj je znak Parka prirode.

Izgled i boju odore propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 65.

Nadzornik Parka prirode smije za vrijeme obav­lja­nja službe nositi kratko oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme noše­nja oružja za vrijeme obav­lja­nja službe određuje ravnate­lj Ustanove u skladu sa zakonom.

Članak 66.

Ako se nadzorniku prilikom provođe­nja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 67.

Nadzornik je u obav­lja­nju nadzora odgovoran ravnate­lju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili rad­nje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnate­lja Ustanove odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima i nepravilnostima koje je utvrdio u provođe­nju nadzora u Parku prirode.

Članak 68.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obav­lja rad­nje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Parka prirode, pored ovlašte­nja iz članka 69. i 70. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 69.

U obav­lja­nju nadzora nadzornik Parka prirode ovlašten je:

– zatražiti od posjetite­lja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na teme­lju koje se može utvrditi identitet posjetite­lja;

– pre­gledati prt­ljagu i prijevozno sredstvo posjetite­lja;

– pre­gledati ulov i sredstva za lov radi utvrđiva­nja da li je lov obav­ljen u skladu s ovim Pravilnikom;

– zatražiti predoče­nje dopušte­nja za obav­lja­nje određene djelatnosti ili za kreta­nje po Parku prirode kada je to propisano ovim Pravilnikom;

– pre­gledati osobu ako se osnovano sum­nja da nosi oružje na području Parka prirode protivno odredbama ovoga Pravilnika;

– poduzimati i druge rad­nje i mjere potrebite za provođe­nje reda u Parku prirode propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 70.

Nadzornik Parka prirode ovlašten je:

– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obav­lja­nju nedopuštenih aktivnosti u Parku prirode tom opremom;

– privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja, te ako je osoba zatečena u krivolovu;

– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio žive i nežive prirode koji pripadaju Parku prirode, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvaja­nje;

– zabraniti prodaju robe koja se na području Parka prirode prodaje bez dopušte­nja Ustanove;

– privremeno oduzeti robu koja se na području Parka prirode prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta vož­nju osobi koja ne posjeduje propisano dopušte­nje odnosno ulaznicu;

– zabraniti na licu mjesta obav­lja­nje prijevozničke usluge koja se obav­lja bez dopušte­nja Ustanove;

– zabraniti na licu mjesta obav­lja­nje rekreacijskih i drugih aktivnosti koje se organiziraju i provode suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta kopa­nje, odnosno odvođe­nje kamena, š­ljunka, pijeska i zem­lje, koje se obav­lja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov i druge aktivnosti koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti ukla­nja­nje objekata koji su postav­ljeni bez dopušte­nja ili protivno dopušte­nju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti izvrše­nje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obav­ljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti obav­lja­nje rad­nji i djelatnosti koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– naplatiti novčanu kaznu.

Članak 71.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješe­nju nadzornika Parka prirode donesenom u obav­lja­nju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvrše­nje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješe­nju.

Članak 72.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 70. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donoše­nja rješe­nja o izvr­š­enom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

O privremenom oduzima­nju predmeta nadzornik izdaje pot­vrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održava­nje i čuva­nje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 73.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa uči­njen prek­r­šaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka, odnosno pri­ja­vu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom obav­lja­nja nadzora.

Članak 74.

U postupku provođe­nja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješe­nje.

Žalba protiv rješe­nja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjav­ljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvrše­nje rješe­nja.

Članak 75.

Nadzornik je dužan rješe­nje iz članka 74. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika.

Protiv rješe­nja nadzornika o određiva­nju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješe­nja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjav­ljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješe­njem zamijenio rješe­nje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješava­nje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješe­nje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 76.

Zak­ljučak o dozvoli izvrše­nja nadzornik je dužan donijeti bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješe­nje postalo izvršno.

Troškove izvrše­nja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 77.

Na vođe­nje postupka u svezi izrica­nja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primje­njuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 78.

Nadzornik Parka prirode ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 82. i 83. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršite­lj iz bilo koje­g razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je uči­njen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđiva­nja prekršajne odgovornosti su­klad­no ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbija­nju plaća­nja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Ako se strani držav­ljani zateknu u prekršaju provodi se hitni postupak propisan zakonom.

Članak 79.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obav­ljenim nadzorima i poduzetim mjerama.

Način vođe­nja očevidnika utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 80.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako:

1. gradi objekte, puteve, dalekovode i sl. bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode (članak 6.),

2. vadi mineralne sirovine, obav­lja eksploataciju prirodnih izvora ili mije­nja krajobraz na način da ugrožava značajke Parka prirode (članak 7. stavak 1. i 2.),

3. onečišćava zrak, tlo i vodu te izvorne vrijednosti krša, te ako u obav­lja­nju dopuštene djelatnosti nastali otpad ne iznese ili ne odloži na predviđena odlagališta (članak 8. stavak 1. i 4.),

4. bere, sakup­lja, ukla­nja sa staništa i oštećuje bi­ljke bez dopušte­nja Ministarstva (članak 9. stavak 1.),

5. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane bi­ljne vrste (članak 10.),

6. pali travu i korov (članak 12.),

7. obav­lja sječu, pošum­ljava­nje i korište­nje sporednih šum­skih proizvoda bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode,

8. ne ugradi uvjete zaštite prirode u šumskogospodarske osnove (članak 13. stavak 2.),

9. hvata i ubija životi­nje suprotno lovnogospodarskim osnovama i uvjetima zaštite prirode (članak 14. stavak 1. i 2.),

10. rastjeruje, proga­nja, uznemirava, hvata, oz­ljeđuje i ubija životi­njske vrste koje su zaštićene (članak 14. stavak 3.),

11. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane životi­nj­ske vrste na području Parka prirode (članak 15.),

12. obav­lja ispašu stoke na planinskim rudinama i posebno zaštićenim objektima prirode, kao i na područjima gdje to ne dozvo­ljavaju šumskogospodarske i lovnogospodarske osnove (članak 16. stavak 3.),

13. obav­lja mjere zaštite od štetočina bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode (članak 17. stavak 2.),

14. sakup­lja puževe i g­ljive, te bere ­ljekovito bi­lje u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa bez dopušte­nja Ministarstva (članak 18.),

15. uzgaja i lovi div­ljač bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode ili na nedopuštenom području (članak 19. stavak 1. i 2.),

16. omogućava, odnosno nosi ili koristi vatreno oružje bez ovlašte­nja odnosno dopušte­nja (članak 20.),

17. obav­lja istraživa­nja bez ishođe­nja dopušte­nja Ministarstva (članak 21. stavak 3.),

18. ne postupi po odluci Ustanove o prekidu istraživa­nja (članak 23. stavak 1. i 2.),

19. organizira ili obav­lja rekreativne aktivnosti bez dopušte­nja ili na nedopuštenim mjestima (članak 39.),

20. organizira i obav­lja let zmajevima i padobranima (paraglajderima), pe­nja­nje, spušta­nje u jame i druge speleološke objekte bez nadzora Ustanove i suprotno odluci Upravnog vijeća (članak 40. stavak 1. i 2.),

21. organizira fotosafari na području lovišta bez suglasnosti lovoovlaštenika ili suprotno uvjetima utvrđenim u toj suglasnosti (članak 40. stavak 3.),

22. ne prijavi mjesto i vrijeme namjeravane rekreativne aktiv­nosti ili se ne pridržava propisanih pravila u obnaša­nju tih aktivnosti (članak 41.),

23. ne osigura službu spašava­nja za rekreaktivne aktivnosti u Parku prirode (članak 42. stavak 1.),

24. ne postupi sukladno odluci Ustanove o privremenoj ili trajnoj zabrani obav­lja­nja rekreativne aktivnosti na određenom području (članak 42. stavak 2.),

25. obnav­lja po­ljoprivredne površine, gradi i uspostav­lja farme za uzgoj domaćih i div­ljih životi­nja bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode (članak 44. stavak 2.),

26. obav­lja djelatnost bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode (članak 45. stavak 1.9),

27. ne ishodi dopušte­nje Ustanove za obav­lja­nje gospodarske djelatnosti (članak 45. stavak 3.),

28. prometuju u Parku prirode bez dopušte­nja Ustanove (članak 47. stavak 1.),

29. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja (članak 48.),

30. ne organizira i provodi protupožarnu zaštitu na način propisan zakonom i ovim Pravilnikom (članak 51., 52. i 53.),

31. skladišti i manipulira zapa­ljivim eksplozivnim sredstvima bez dopušte­nja Ustanove i poduzima­nja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (članak 55.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 700,00 do 5.000,00 kn.

Članak 81.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. obav­lja ispašu i dopusti kreta­nje stoke bez nadzora pastira (članak 16. stavak 2.),

2. dopusti kreta­nje stoke asfaltiranim prometnicama (članak 16. stavak 4.),

3. drži pčele bez dopušte­nja Ustanove (članak 16. stavak 7.),

4. obav­lja istraživa­nja bez suglasnosti Ustanove (članak 21. stavak 2.),

5. o dopuštenom znanstvenom istraživa­nju ne podnese izvješ­će (članak 21. stavak 5. i 6.),

6. ulazi u Park prirode na mjestima gdje to nije određeno ili ne plati propisanu naknadu (članak 25. stavak 1. i 2.),

7. se kreće izvan dopuštenih područja i staza (članak 26. stavak 1. i 2. i članak 27.),

8. dopusti slobodno kreta­nje pasa, ili pse ne  drži vezane, u ograđenom prostoru ili ih ne vodi na uzici (članak 29.),

9. prekorači dopuštenu brzinu (članak 31. stavak 1.),

10. parkira i zaustav­lja vozila na prometnicama i na mjestima koja nisu za tu svrhu posebno određena i obi­lježena (članak 33. stavak 4.),

11. boravi i noći izvan predviđenih mjesta (članak 36.),

12. obav­lja nedopušteno grebensko krstare­nje (članak 39. stavak 5.),

13. kampira odnosno logoruje na mjestima koja nisu uređena za tu namjenu, ili  bez dopušte­nja Ustanove (članak 37.),

14. se kreću Parkom prirode bez pribav­ljenog dopušte­nja (članak 46. stavak 2. i 3.),

15. prometuje bez usmenog odobre­nja (članak 47. stavak 2.),

Članak 82.

Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. odlaže otpatke na mjestu na kojem nije predviđeno i ozna­čeno za odlaga­nje (članak 8. stavak 2.),

2. se kreće stokom asfaltiranom prometnicom (članak 16. stavak 4.),

3. ulazi u Park prirode na mjestu koje nije određeno kao ulaz (članak 25. stavak 1.),

4. uđe u Park prirode bez plaća­nja naknade (ulaznice), ili se zatekne u Parku prirode bez sačuvane ulaznice,

5. kreće se Parkom prirode izvan dopuštenih staza i područja, ili bez prat­nje zaposlenika Ustanove (članak 26. i 27.),

6. kreće se nedopuštenom brzinom (članak 31. stavak 1.),

7. parkira ili zaustav­lja vozilo na prometnicama unutar Parka prirode na mjestima koja nisu za tu svrhu posebno određena i obi­lježena (članak 33. stavak 4.),

8. boravi ili noći izvan predviđenih i označenih mjesta (članak 36. stavak 1. i 2.),

9. prometuje bez dopušte­nja Ustanove (članak 47.),

Članak 83.

Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. nosi vatreno oružje bez ovlašte­nja (članak 20.),

2. kampira ili logoruje na mjestima koja nisu određena za tu namjenu (članak 37.),

3. loži vatru, ili uporab­ljuje uređaje i naprave s plamenom na otvorenom prostoru (članak 38.),

4. obav­lja rekreativne aktivnosti na mjestima koja za to nisu određena i na nedopušten način (članak 39. stavak 2. i 5.),

5. obav­lja let zmajevima i padobranima (paraglajderima), pe­nja­nje, spušta­nje u jame i druge speleološke objekte bez nadzora Ustanove, (članak 40. stavak 1.),

6. obav­lja fotosafari na području lovišta bez suglasnosti lovoovlaštenika (članak 40. stavak 3.).

Članak 84.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promica­nje Parka prirode.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Ovlaštena tijela Ustanove donijet će akte propisane ovim Pra­vil­nikom u roku 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravil­nika.

Ustanova će u roku 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označava­nje na području Parka prirode sukladno ovom Pravilniku.

Članak 86.

Pravne i fizičke osobe koje na području Parka prirode obav­ljaju gospodarsku ili drugu dopuštenu djelatnost, te vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Parku prirode dužni su svoju djelatnost i rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Članak 87.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/00-14/0011
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 15. lip­nja 2001.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.