Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Vransko jezero"

NN 66/2001 (20.7.2001.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Vransko jezero"

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

1094

Na teme­­­­­lju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novne« br. 30/94 i 72/94), članka 16. stavka 2., Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­­­­­nja donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »VRANSKO JEZERO«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pita­­­­­nja zaštite, unapređe­­­­­nja i korište­­­­­nja Parka prirode »Vransko jezero« (u da­­­­­lj­­­­­njem tekstu: Park prirode), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštiva­­­­­nje odredaba Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero« (u da­­­­­lj­­­­­njem tekstu: Ustanova), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na području Parka prirode obav­­­­­ljaju dopuštenu djelatnost i po­sje­tite­­­­­lji Parka prirode dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održava­­­­­nju i promica­­­­­nju Parka prirode.

Ustanova uprav­­­­­lja područjem Parka prirode na teme­­­­­lju programa zaštite, održava­­­­­nja, očuva­­­­­nja, promica­­­­­nja i korište­­­­­nja Parka prirode sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

Na području Posebnog ornitološkog rezervata (u da­­­­­lj­­­­­njem tekstu: Ornitološki rezervat) provode se mjere zaštite sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

II. UNUTARNJI RED U PARKU PRIRODE

1. ZAŠTITA

1.1. Zaštita neživog svijeta

Članak 4.

Na području Parka prirode zabra­­­­­njene su rad­­­­­nje koje mogu prouzročiti promjene ili ošteće­­­­­nja na ovom zaštićenom dijelu prirode, te rad­­­­­nje koje mije­­­­­njaju prirodni izgled i narušavaju ­­­­­nje­gove krajobrazne vrijednosti, poput izgrad­­­­­nje novih objekata, puteva, dalekovoda, nasipa, kopa­­­­­nje kanala i slično.

Uz dopušte­­­­­nje Ustanove, koje se izdaje na teme­­­­­lju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe­­­­­nja (u da­­­­­lj­­­­­njem tekstu: Ministarstvo), dozvo­­­­­ljena je izgrad­­­­­nja objekata koji služe za zaštitu, održava­­­­­nje i promica­­­­­nje Parka prirode, kao i onih objekata koji ne narušavaju prirodni izgled i krajobrazne vrijednosti toga zaštićenog dijela prirode ako je Prostornim planom Parka prirode »Vransko jezero« (u da­­­­­lje­­­­­njem tekstu »Prostorni plan«) dopuštena ­­­­­njihova izgrad­­­­­nja.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primje­­­­­njuju i na grad­­­­­nju i postav­­­­­lja­­­­­nje privremenih objekata.

Članak 5.

Na području Parka prirode zabra­­­­­njene su sve hidromeliorativ­ne rad­­­­­nje koje mije­­­­­njaju i narušavaju prirodni vodni režim, ili mije­­­­­njaju vodotoke Parka prirode.

Čišće­­­­­nje i održava­­­­­nje Vranskog jezera i drugih vodotoka na području Parka prirode obav­­­­­lja ovlaštena pravna osoba i Ustanova u skladu s programom zaštite, održava­­­­­nja, očuva­­­­­nja i korište­­­­­nja Parka prirode, te propisima koji uređuju zaštitu vodnog dobra.

Na teme­­­­­lju znanstvene studije i uz uvjete zaštite prirode koje utvr­đuje Ministarstvo, dopušteni su hidrotehnički zahvati ako slu­že za očuva­­­­­nje prirodnog vodnog režima Parka prirode.

Članak 6.

Zabra­­­­­njeno je vađe­­­­­nje mineralnih sirovina (pijeska, š­­­­­ljunka i dr.), kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora ili mije­­­­­nja­­­­­nje pejzaža u Parku prirode.

Iznimno, dozvo­­­­­ljeno je vađe­­­­­nje ma­­­­­njih količina pijeska uz dopušte­­­­­nje Ustanove, uz uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 7.

Zabra­­­­­njeno je svako onečišće­­­­­nje vode, tla i zraka, a osobito:

– odlaga­­­­­nje komunalnog, tehnološkog i drugog otpadnog materijala;

– odlaga­­­­­nje građevinskog otpadnog materijala;

– ispušta­­­­­nje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost bi­­­­­ljnog i životi­­­­­njskog svijeta, odnosno onečistiti zrak, tlo i voda.

Posjetite­­­­­lji Parka prirode dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena i označena mjesta.

Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta za odlaga­­­­­nje otpada sukladno ovom Pravilniku.

Pravne i fizičke osobe koje obav­­­­­ljaju doupuštenu djelatnost u Parku prirode, dužne su otpad, koji nastane u obav­­­­­lja­­­­­nju djelatnosti, iznijeti iz Parka prirode.

Članak 8.

Zabra­­­­­njeno je na području Parka prirode upušta­­­­­nje voda lošije kvalitete ne­go što su vode recipijenta.

Ustanova je dužna poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječilo upušta­­­­­nje voda lošije kvalitete od propisom dopuštene.

1.2. Zaštita bi­­­­­ljnog svijeta

Članak 9.

Na području Parka prirode zabra­­­­­njeno je bra­­­­­nje, sakup­­­­­lja­­­­­nje, ukla­­­­­nja­­­­­nje sa staništa i oštećiva­­­­­nje zaštićenih bi­­­­­ljaka, bez dopušte­­­­­nja Ministarstva.

Sakup­­­­­lja­­­­­nje bi­­­­­ljaka koje nisu posebno zaštićene, kao i ­­­­­nji­hovih dijelova, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa doz­vo­­­­­ljeno je uz dopušte­­­­­nje Ministarstva, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Članak 10.

Zabra­­­­­njeno je unoše­­­­­nje i sad­­­­­nja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih bi­­­­­ljnih vrsta na čitavom području Parka prirode.

Članak 11.

Sječa ma­­­­­njih količina trske dozvo­­­­­ljena je na području Parka prirode, izuzev područja Ornitološkog rezervata, u razdob­­­­­lju od 1. studenoga do 31. siječ­­­­­nja s­­­­­ljedeće godine, uz dopušte­­­­­nje Ustanove.

Članak 12.

Ustanova je dužna osigurati redovitu koš­­­­­nju prosjeka i puteva radi protupožarne zaštite na teme­­­­­lju godiš­­­­­nje­g plana rada.

Članak 13.

Na području Parka prirode zabra­­­­­njeno je pa­­­­­lje­­­­­nje trske, trave i korova.

1.3. Zaštita životi­­­­­njskog svijeta

Članak 14.

Na području Parka prirode nije dozvo­­­­­ljeno rastjeriva­­­­­nje, pro­ga­­­­­­nja­­­­­nje, uznemirava­­­­­nje, hvata­­­­­nje, oz­­­­­ljeđiva­­­­­nje i ubija­­­­­nje zaštiće­nih životi­­­­­njskih vrsta.

Uz dopušte­­­­­nje Ministarstva, dozvo­­­­­ljeno je hvata­­­­­nje zaštićenih životi­­­­­njskih vrsta u svrhu znanstvenog proučava­­­­­nja, radi provođe­­­­­nja sanitarnih mjera, te uspostav­­­­­lja­­­­­nja prirodne ravnoteže.

Hvata­­­­­nje ili ubija­­­­­nje životi­­­­­nja, koje nisu posebno zaštićene, u svrhu prerade, trgovine ili drugog prometa dopušteno je uz pret­hod­no ishođe­­­­­nje dopušte­­­­­nja Ministarstva.

Članak 15.

Zabra­­­­­njeno je unoše­­­­­nje i pušta­­­­­nje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životi­­­­­njskih vrsta na području Parka prirode.

Članak 16.

Zabra­­­­­njeno je nadlijeta­­­­­nje letjelica niže od 400 m, osim u svrhu znanstvenog istraživa­­­­­nja, snima­­­­­nja ili praće­­­­­nja životi­­­­­njskog svijeta, uz dopušte­­­­­nje Ministarstva.

Let niže od 400 m dopušten je u službene svrhe, radi gaše­­­­­nja požara te spašava­­­­­nje života i imovine ­­­­­ljudi.

Članak 17.

Na području Parka prirode zabra­­­­­njen je uzgoj div­­­­­ljači u ogra­đenom prostoru.

Članak 18.

Na području Parka prirode, dopuštena je ispaša, kao i kreta­­­­­nje stoke.

Članak 19.

Na području Parka prirode zabra­­­­­njeno je sakup­­­­­lja­­­­­nje žaba, puževa i pijavica.

Iznimno, sakup­­­­­lja­­­­­nje žaba, puževa i pijavica u svrhu prerade, trgo­vine i dr. prometa dopušteno je uz prethodno ishođe­­­­­nje dopu­šte­­­­­nja Ministarstva.

2. POSEBNE MJERE ZAŠTITE U ORNITOLOŠKOM REZERVATU

Članak 20.

U Ornitološkom rezervatu nisu dopuštene rad­­­­­nje koje bi mogle narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom (uzne­mirava­­­­­nje, hvata­­­­­nje i ubija­­­­­nje životi­­­­­nja, unoše­­­­­nje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati, gospodarsko i ostalo korište­­­­­nje područja Ornitološkog rezervata).

Članak 21.

Na području Ornitološkog rezervata zabra­­­­­njena je sječa trske i koše­­­­­nje trave.

Članak 22.

Na području Ornitološkog rezervata zabra­­­­­njena je sječa prirod­nih šumskih sastojina i prirodnih vrsta drveća i grm­­­­­lja.

Članak 23.

Zabra­­­­­njeno je loviti, hvatiti i uznemiravati sve životi­­­­­njske vrste na području Ornitološkog rezervata.

Članak 24.

Na području Ornitološkog rezervata nije dopuštena ispaša, kao ni kreta­­­­­nje stoke.

Članak 25.

Na području Ornitološkog rezervata zabra­­­­­njeno je tretira­­­­­nje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništava­­­­­nje kukaca.

Članak 26.

Zabra­njen je lov na području Ornitološkog rezervata i uz va­nj­ski rub toga rezervata širine pojasa 500 m (mirna zona).

Na području mirne zone nije dopušteno graditi niti postav­ljati lovnogospodarske i lovnotehničke objekte.

Članak 27.

Zabra­njeno je noše­nje i korište­nje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijela, klopke, mreže itd.) na području Ornitološkog rezervata.

Članak 28.

Na području Ornitološkog rezervata nije dopušten ribolov.

Članak 29.

Na području Ornitološkog rezervata kupa­nje nije dopušteno.

Članak 30.

Na području Ornitološkog rezervata zabra­njena je plovidba svih vrsta plovila, osim plovila Ustanove i javnih službi u obav­lja­nju poslova iz svog djelokruga.

Iznimno, na teme­lju znanstvene studije, i uz dopušte­nje Ministarstva, dozvo­ljena je plovidba u Ornitološkom rezervatu u svrhu znanstvenog istraživa­nja i promica­nja zaštite prirode.

3. LOV

Članak 31.

Na području Parka prirode, izuzev područja Posebnog ornito­loškog rezervata i mirne zone, lov je dopušten, osim na ptice mo­čvarice, sukladno uvjetima zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo.

Članak 32.

Ovlaštenici prava lova čija se lovišta nalaze na području Par­ka prirode dužni su lovnogospodarske osnove uskladiti s uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 33.

Vatreno oružje u Parku prirode mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, te lovci koji obav­ljaju dopušteni lov na proglašenim lovištima.

4. RIBOLOV

Članak 34.

Gospodarski ribolov na području Parka prirode nije dopušten.

Članak 35.

Rekreacijsko-športski ribolov dopušten je na području Parka prirode uz uvjete propisane ovim pravilnikom.

Rekreacijsko-športski ribolov smije se obav­ljati na cijelom području Vranskog jezera osim na području Ornitološkog rezervata (sjevernoistočni dio Vranskog jezera) i vodenog pojasa širine 300 m uz va­njski rub vodene granice rezervata (mirna zona).

U ribolovu je dozvo­ljena uporaba najviše 2 (dva) ribolovna pribora (štapa) sa najviše 3 (tri) udice po jednom ribolovnom priboru (štapu).

U ribolovu je dozvo­ljena uporaba svih vrsta mamaca kao i načina lova ribe.

Zabra­njen je noćni ribolov i ribolov na dva različita mjesta istovremeno.

Dozvo­ljena dnevna količina ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu iznosi najviše do 5 kg ribe. U dozvo­ljenu količinu ribe od 5 kg ne ubraja se trofejni ulov jedne ribe koja je teža od 5 kg. Dnevno je dozvo­ljeno uloviti samo jedan primjerak trofejne ribe.

Najma­nje veličine (dužine) ispod kojih se ne smiju loviti ribe su:

– šaran 30 cm

– som 60 cm.

Svi primjerci riba ulov­ljeni ispod određenih minimalnih veličina (dužina) moraju se odmah vratiti u vodu.

U ribolovu je dozvo­ljena uporaba brodice s pogonskim motorom najveće snage do 3,75 kW.

Rekreacijsko-športski ribolov smije se obav­ljati od 15. svib­nja do 1. trav­nja.

Za obav­lja­nje rekreacijsko-športskog ribolova plaća se naknada. Naknada je prihod Ustanove.

Visinu naknade, kao i način plaća­nja utvrdit će Upravno vijeće Ustanove.

Članak 36.

Na pita­nja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a odnose na na ribolov i zaštitu riba, odgovarajuće se primje­njuju odredbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu (opće zabrane i mjere zaštite, vrijeme lovostaja, najma­nja veličina pojedinih vrsta riba i dr.).

5. ISTRAŽIVANJE

Članak 37.

Park prirode, kao područje od posebne prirodne i znanstvene vrijednosti, namije­njen je i znanstvenom istraživa­nju.

Znanstvena istraživa­nja na području Parka prirode moraju imati dopušte­nje Ministarstva.

O dopušte­nju za obav­lja­nje znanstvenog istraživa­nja izvješ­ću­je se Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Nosite­lj istraživa­nja dužan je o istraživa­njima obavijestiti Ustanovu najkasnije 8 dana prije početka istraživa­nja.

O rezultatima znanstvenog istraživa­nja pravna ili fizička osoba koja je obavila znanstvena istraživa­nja dužna je u roku od 60 dana po prestanku istraživa­nja izvijestiti Ministarstvo.

Članak 38.

Nisu dopuštena znanstvena istraživa­nja koja bi ugrozila izvornost prirode ili bi dovela do promjene staništa i izgleda krajobraza ili znatnog uništava­nja ugroženih bi­ljnih vrsta ili rastjeriva­nja, uznemirava­nja, hvata­nja, oz­ljeđiva­nja i ubija­nja životi­njskih vrsta na području Parka prirode.

Članak 39.

Ustanova je dužna prekinuti istraživačke rad­nje u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta utvrđenih u dopušte­nju ili posebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraživa­nja, te ako istraživači svojim rad­njama nanesu štetu Parku prirode.

Istraživači su dužni prekinuti istraživa­nja ako ta istraživa­nja prekine Ustanova pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Po žalbi istraživača o prekidu istraživa­nja odlučuje Ministarstvo.

6. POSJEĆIVANJE, RAZGLEDAVANJE I REKREACIJA

6.1. Posjetite­lji

Članak 40.

Park prirode kao područje s naglašenim estetskim, turističkim i rekreativnim vrijednostima namije­njen je i posjećiva­nju.

Ustanova donosi program (model) posjećiva­nja i razgledava­nja kojim se pobliže uređuju moguća mjesta posjećiva­nja, istovremeni broj posjetite­lja, način posjećiva­nja i organizira­nja prezentacijskog centra Ustanove.

Članak 41.

Za organizirani obilazak pojedinih lokaliteta u Parku prirode, kao i za obav­lja­nje rekreativnih aktivnosti plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade utvrđuje Ustanova.

Za vrijeme boravka na području Parka prirode posjetite­lji su dužni sačuvati potvrdu o plaća­nju naknade (ulaznica).

Članak 42.

Unutar granica Parka prirode dozvo­ljeno je kreta­nje posjetite­ljima samo na područjima i stazama koje su označene i namije­njene posjećiva­nju, razgledava­nju i rekreaciji.

Pravce kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće označeni.

Članak 43.

Kreta­nje posjetite­lja izvan područja i staza iz članka 42. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i u Ornitološkom rezervatu dozvo­ljeno je samo uz prat­nju zaposlenika Ustanove ili osobe koja je Ustanovu ovlastila.

Članak 44.

Na području Parka prirode zabra­njeno je slobodno kreta­nje pasa.

Lovački psi mogu se slobodno kretati samo na lovištu, sukladno propisu koji uređuje pita­nja lovnog reda lovoovlaštenika.

Članak 45.

Odredbe članka 40., 42. i 43. ovoga Pravilnika ne odnose se na ovlaštene osobe u obav­lja­nju službenih dužnosti, stanovnike Parka prirode i vlasnike i ovlaštenike prava na nekretninama u Parku prirode, zaposlenike pravnih osoba i fizičke osobe koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost u Parku prirode.

6.2. Prijevoz posjetite­lja, promet i parkira­nje

Članak 46.

Prijevoz posjetite­lja radi razgledava­nja, posjećiva­nja i rekreacije u Parku prirode organizira Ustanova.

Prijevoz posjetite­lja radi posjećiva­nja i razgledava­nja pojedinih lokaliteta koji su određeni kao odredišta od prirodnog i rekreacijskog značaja Ustanova može povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na teme­lju provedenog natječaja.

Ustanova ne može povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi posjećiva­nje ili razgledava­nje Ornitološkog rezervata.

O obav­lja­nju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Ustanova izdaje dopušte­nje, a s ovlaštenikom obav­lja­nja djelatnosti Ustanova sklapa ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 47.

Prijevoz putnika javnim prometnicama kroz Park prirode dopušten je, i obav­lja se prema uvjetima utvrđenim propisima o obav­lja­nju javnog prometa.

Na putevima koji nisu javne prometnice ograničena je brzina svim vozilima do 40 km.

Članak 48.

Parkira­nje vozila na području Parka prirode je dozvo­ljeno na samo za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Mjesta za parkira­nje određuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta za parkira­nje budu odgovarajuće označena.

6.3. Boravak i noće­nje posjetite­lja (gostiju)

Članak 49.

Boravak i noće­nje posjetite­lja (gostiju) na području Parka prirode dozvo­ljen je samo na za to predviđenim i označenim mjestima.

Članak 50.

U Parku prirode kampira­nje je dopušteno samo na mjestima koja su uređena za tu namjenu.

Članak 51.

Zabra­njeno je lože­nje vatre izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

6.4. Kupa­nje

Članak 52.

U Parku prirode kupa­nje je dopušteno, osim na području Ornitološkog rezervata.

Članak 53.

Kupa­nje u Parku prirode, izvan Ornitološkog rezervata, dopušteno je na mjestima koja su označena za tu namjenu.

Znakove i natpise te označava­nje granica kupališta iz stavka 1. ovoga članka postav­lja Ustanova.

Za organizirana kupališta plaća se naknada. Naknadu za takva kupališta utvrđuje Ustanova.

6.5. Rekreacija

Članak 54.

Park prirode kao područje s naglašenim rekreativnim vrijednostima namije­njeno je rekreativnim aktivnostima, osim na području Ornitološkog rezervata.

Rekreativne aktivnosti dozvo­ljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Ustanova, uz suglasnost Ministarstva, propisuje tip dozvo­ljenih rekreativnih aktivnosti i mjesta predviđena za rekreativne aktivnosti.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za rekreaciju budu odgovarajuće označena.

7. RATARSTVO I STOČARSTVO

Članak 55.

Na području Parka prirode dozvo­ljeno je obav­lja­nje tradicionalne po­ljoprivrede na postojećim po­ljoprivrednim površinama, kao i uzgoj domaćih bašti­njenih pasmina.

Na području Parka prirode zabra­njena je uspostava novih po­ljoprivrednih površina, te izgrad­nja i uspostava novih farmi za uzgoj domaćih ili div­ljih životi­nja.

8. PLOVIDBA I PRIVEZ PLOVILA

Članak 56.

Na području Vranskog jezera, osim na području Ornitološkog rezervata, plovidba je dozvo­ljena uz uvjete propisane ovim Pravil­nikom.

Članak 57.

Privez plovila dozvo­ljen je samo na za to unaprijed pred­viđenim i označenim mjestima.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za privez plovila budu odgovarajuće označena.

Za stalni privez plovila koji organizira Ustanova plaća se naknada koju utvrđuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 58.

Na području Vranskog jezera zabra­njeno je izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama, osim na mjestima predviđenim Prostornim planom Parka prirode Vransko jezero.

9. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 59.

U Parku prirode dopušteno je obav­lja­nje gospodarskih i drugih djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode, odnosno ­nje­gove bitne značajke i uloge, uz uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Pravne i fizičke osobe koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost na području Parka prirode dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na teme­lju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obav­lja­nje djelatnosti na području Parka prirode potrebno je i dopušte­nje Ustanove.

Za izdava­nje dopušte­nja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Upravno vijeće Ustanove.

Ako Ustanova ustupa obav­lja­nje djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, provodi se natječajni postupak na način propisan statutom Ustanove.

Članak 60.

Ustanova je dužna stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Parku prirode, kao i drugim službenim osobama izdati iskaznice za nesmetano kreta­nje do nekretnina, odnosno po Parku prirode.

U dopušte­nju iz stavka 1. ovoga članka određuju se mjesta i područja na kojima nije dopušteno kreta­nje u Parku prirode.

Članak 61.

Na području Parka prirode nije dozvo­ljeno snima­nje ili foto­grafira­nje u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove.

Za izdava­nje dopušte­nja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

Članak 62.

S pravnim osobama koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost na području Parka prirode, i koje koriste prirodna dobra, ugovorom između Ustanove i tih pravnih osoba uređuju se međusobni odnosi prema uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 63.

Protupožarnu zaštitu u Parku prirode provodi Ustanova u surad­nji s drugim pravnim i fizičkim osobama koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost na području Parka prirode, te u ci­lju preventivnih protupožarnih mjera skrbi o organizira­nju i osiguravaju:

– stalne osmatračno-dojavne službe, koju obav­ljaju zaposlenici Ustanove;

– stalnu prohodnost puteva i staza;

– ispravnost uređaja za gaše­nje požara i ­njihovo stalno tehničko osuvreme­njiva­nje;

– zabranu lože­nja vatre izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Parka prirode zaposlenici Ustanove provode u skladu s općim aktom i planom mjera zaštite od požara.

Mjere protupožarne zaštite na području Parka prirode dužne su provoditi i primje­njivati sve pravne i fizičke osobe na tom području.

IV. OZNAKE UNUTAR PARKA PRIRODE

Članak 64.

Označava­nje na području Parka prirode obav­ljaju se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu označava­nja koje­g donosi Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Jezično označava­nje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označava­nje može biti i na nekom drugom stranom jeziku o čemu odlučuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 65.

Granice Parka prirode označavaju se informativnim pločama s natpisom: Park prirode »Vransko jezero«, i to na mjestima gdje prometnice ulaze u Park prirode, gdje ceste čine granicu tog zaštićenog dijela prirode i na mjestima gdje su drugi ulazi u Park prirode.

Na drugim predjelima Parka prirode označava­nje se obav­lja postav­lja­njem oznaka na najprikladniji način.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 66.

Nadzor nad provođe­njem ovoga Pravilnika obav­lja Ustanova te nadležna tijela Ministarstva u sklopu svoje nadležnosti.

Članak 67.

Neposrednu zaštitu u Parku prirode obav­ljaju nadzornici.

Članak 68.

Nadzornik Parka prirode ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Pred­nja strana iskaznice u gor­njem desnom dijelu sadrži naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽBENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu pred­nje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleđina službene iskaznice sadrži tekst »OVLAST ZA OBA­VLJANJE POSLOVA NADZORNIKA PARKA PRIRODE žVRANSKO JEZEROž«, evidencijski broj Službene iskaznice, da­tum, izdava­nja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnate­lja Ustanove.

Članak 69.

O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdava­nja Službene iskaznice, te odje­ljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnate­lja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnate­lju Ustanove.

Nadzorniku kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi, ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon razrješe­nja Službenu iskaznicu predati ravnate­lju Ustanove.

Članak 70.

Nadzornik Parka prirode ima propisanu odoru na kojoj je znak Parka prirode.

Izgled i boju odore i znaka propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 71.

Nadzornik Parka prirode smije za vrijeme obav­lja­nja službe nositi kratko oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme noše­nja oružja za vrijeme obav­lja­nja službe određuje ravnate­lj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 72.

Ako se nadzorniku prilikom provođe­nja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 73.

Nadzornik je u obav­lja­nju nadzora odgovoran ravnate­lju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili rad­nje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnate­lja odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođe­nju nadzora u Parku prirode.

Članak 74.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obav­lja rad­nje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Parka prirode, pored ovlašte­nja iz članka 75. i 76. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti prekršajnu prijavu, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 75.

U obav­lja­nju nadzora nadzornik Parka prirode ovlašten je:

– zatražiti od posjetite­lja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na teme­lju koje se može utvrditi identitet posjetite­lja;

– pre­gledati prt­ljagu i prijevozno sredstvo posjetite­lja;

– pre­gledati ulov i sredstva za lov i ribolov radi utvrđiva­nja da li je lov i ribolov obav­ljen u skladu s ovim Pravilnikom;

– zatražiti predoče­nje odobre­nja za obav­lja­nje određene djelatnosti ili za kreta­nje po Parku prirode kada je to propisano ovim Pravilnikom;

– pre­gledati osobu ako se osnovano sum­nja da nosi oružje na području Parka prirode protivno odredbama ovoga Pravilnika;

– poduzimati i druge rad­nje i mjere potrebne za provođe­nje reda u Parku prirode propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 76.

Nadzornik Parka prirode ovlašten je:

– privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u rekreacijskom ribolovu odnosno u gospodarskom ribolovu bez dozvole;

– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obav­lja­nju nedopuštenih aktivnosti u Parku prirode tom opremom;

– privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobre­nja, te ako je osoba zatečena u krivolovu;

– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog ili neživog svijeta koji pripadaju Parku prirode, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvaja­nje;

– zabraniti prodaju robe koja se na području Parka prirode prodaje bez odobre­nja Ustanove;

– privremeno oduzeti robu koja se na području Parka prirode prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano odobre­nje;

– zabraniti na licu mjesta obav­lja­nje prijevozničke usluge koja se obav­lja bez odobre­nja Ustanove;

– zabraniti na licu mjesta kopa­nje, odnosno odvođe­nje kamena, š­ljunka, pijeska i zem­lje, koje se obav­lja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov, ribolov i druge aktivnosti koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti ukla­nja­nje objekata koji su postav­ljeni bez odobre­nja ili protivno odobre­nju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti izvrše­nje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obav­ljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

  zabraniti obav­lja­nje rad­nji i djelatnosti koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– naplatiti novčanu kaznu.

Članak 77.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješe­nju nadzornika Parka prirode donesenom u obav­lja­nju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvrše­nje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješe­nju.

Članak 78.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 76. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donoše­nja rješe­nja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

Iznimno, nadzornik može privremeno oduzeti i plovilo kada je osoba koja je vlasnik, ili koja uprav­lja plovilom, ponovno zatečena u izvrše­nju prekršaja.

O privremenom oduzima­nju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održava­nje i čuva­nje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 79.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa uči­njen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom obav­lja­nja nadzora.

Članak 80.

U postupku provođe­nja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješe­nje.

Žalba protiv rješe­nja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjav­ljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvrše­nje rješe­nja.

Članak 81.

Nadzornik je dužan rješe­nje iz članka 80. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika.

Protiv rješe­nja nadzornika o određiva­nju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješe­nja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjav­ljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješe­njem zamijenio rješe­nje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješava­nje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješe­nje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 82.

Zak­ljučak o dozvoli izvrše­nja rješe­nja nadzornik je dužan donijeti bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješe­nje postalo izvršno.

Troškove izvrše­nja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 83.

Na vođe­nje postupka u svezi izrica­nja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primje­njuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 84.

Nadzornik Parka prirode ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 88. i 89. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršite­lj iz bilo koje­g razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je uči­njen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđiva­nja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbija­nju plaća­nja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Članak 85.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obav­ljenim pre­gledima i poduzetim mjerama.

Način vođe­nja očevidnika propisuje ravnate­lj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 86.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako:

1. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez uvjeta zaštite prirode i dopušte­nja Ustanove (članak 4. stavak 2. i 3.);

2. obav­lja hidrotehničke zahvate bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode (članak 5. stavak 1. i 3.);

3. vadi mineralne sirovine, (pijesak, š­ljunak i dr.) te obav­lja drugu eksploataciju prirodnih izvora ili mije­nja­nje pejzaža (članak 6. stavak 1);

4. vadi pijesak bez dopušte­nja Ustanove i uvjeta zaštite prirode (članak 6. stavak 2.);

5. onečišćava zrak, tlo i vodu (članak 7. stavak 1);

6. upušta vode  lošije kvalitete ne­go što su vode recipijenata (članak 8., stavak 1.);

7. bere, sakup­lja, ukla­nja sa staništa i oštećuje bi­ljke, osobito ugroženih vrsta (članak 9);

8. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane bi­ljne vrste (članak 10.);

9. sječe trsku u nedopušteno vrijeme ili bez dopušte­nja Ustanove (članak 11.);

10. pali trsku, trave i korov (članak 13.);

11. rastjeruje, proga­nja, uznemirava, hvata, oz­ljeđuje i ubija zaštićene životi­njske vrste (članak 14. stavak 1.);

12. hvata zaštićene životi­njske vrste u svrhu znanstvenoga proučava­nja, radi provođe­nja sanitarnih mjera, te uspostav­lja­nja prirodne ravnoteže bez dopušte­nja Ministarstva (članak 14. stavak 2.)

13. hvata ili ubija životi­nje, koje nisu posebno zaštićene, u svrhu prerade, trgovine ili drugog prometa bez dopušte­nja Ministarstva (članak 14. stavak 3.)

14. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane vrste na području Parka prirode (članak 15.);

15. organizira ili obav­lja nadlijeta­nje Parka prirode niže od 400 m, osim pod uvjetima propisanim Pravilnikom (članak 16.);

16. uzgaja div­ljač u ograđenom prostoru (članak 17.);

17. sakup­lja žabe, puževe i pijavice bez dopušte­nja Ministarstva (članak 19.);

18. obav­lja nedopuštene rad­nje u Ornitološkom rezervatu (članak 20.);

19. siječe trsku i kosi travu na području Ornitološkog rezervata (članak 21.);

20. siječe prirodne sastojine i posebne vrste drveća i grm­lja u Ornitološkom rezervatu (članak 22.);

21. lovi, hvata i uznemirava sve životi­njske vrste na području Ornitološkog rezervata (članak 23.);

22.  obav­lja ispašu i omogućava kreta­nje stoke na području Ornitološkog rezervata (članak 24.);

23. obav­lja tretira­nje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništava­nje kukaca (članak 25.);

24. organizira ili obav­lja lov na području Ornitološkog rezervata ili uz va­njski rub tog rezervata širine pojasa 500 m (članak 26. stavak 1.);

25. na području mirne zone gradi ili postav­lja lovnogospodarske i lovnotehničke objekte (članak 26. stavak 2.);

26. nosi i koristi vatreno oružje, kao i druga sredstva pogodna za lov na području Ornitološkog rezervata (članak 27.);

27. obav­lja ribolov na području Ornitološkog rezervata (članak 28.);

28. obav­lja nedopuštenu plovidbu na području Ornitološkog rezervata (članak 30.);

29. obav­lja lov na ptice močvarice, ili obav­lja lov u Parku prirode protivno uvjetima zaštite prirode (članak 31.);

30. ne usuglase lovnogospodarske osnove s izdanim uvjetima zaštite prirode (članak 32.);

31. neovlašteno nose vatreno oružje u Parku prirode (članak 33.);

32. obav­lja gospodarski ribolov (članak 34.);

33. obav­lja rekreacijsko-športski ribolov na nedopuštenim područjima Parka prirode i suprotno propisanim uvjetima (članak 35. stavak 1. do 10.);

34. obav­lja noćni ribolov i ribolov na dva različita mjesta istovremeno (članak 35. stavak 5.);

35. obav­lja rekreacijsko-športski ribolov bez plaća­nja naknade (članak 35. stavak 11.);

36. obav­lja znanstvena istraživa­nja bez dopušte­nja Ministarstva i suglasnosti Ustanove (članak 37. stavak 2. i 4.);

37. ne izvijesti Ministarstvo o rezultatima znanstvenog istraživa­nja u propisanom roku (članak 37. stavak 5.);

38. ne prekine istraživa­nje na teme­lju odluke Ustanove ako je utvrđeno da znanstvena istraživa­nja mogu ugroziti izvornost prirode, promijeniti staništa i izgled krajobraza i dr. (članak 38. i 39.);

39. uspostav­lja nove po­ljoprivredne površine, te gradi i uspostav­lja nove farme za uzgoj domaćih ili div­ljih životi­nja (članak 55. stavak 2.);

40. organizira i obav­lja plovidbu na području Ornitološkog rezervata (članak 56.);

41. obav­lja privez plovila na mjestu na kojem to nije dozvo­ljeno i gdje nije unaprijed predviđen i označen mogući privez (članak 57. stavak 1. i 2.);

42. gradi pristupe obali, lučice, vezove i druge pristane na mjestima gdje to nije predviđeno Prostornim planom (članak 58.);

43. obav­lja gospodarsku djelatnost bez ishođe­nja uvjeta zaštite prirode i dopušte­nja Ustanove (članak 59. stavak 1. i 3.);

44. obav­lja snima­nje ili fotografira­nje u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove (članak 61.);

45. ne provodi mjere protupožarne zaštite (čalank 63. stavak 3.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Članak 87.

Novčanom kaznom od 700,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. ne iznese otpad koji je nastao u obav­lja­nju djelatnosti iz Parka prirode (članak 7. stavak 4.)

2. se kupa na području Ornitološkog rezervata (članak 29.)

3. nosi vatreno oružje bez dopušte­nja (članak 33.)

4. obilazi pojedine lokalitete ili obav­lja rekreativne aktivnosti bez plaća­nja naknade (članak 41.)

5. kreće se Parkom prirode na područjima i stazama gdje to nije dopušteno ili bez prat­nje zaposlenika Ustanove (članak 42. i 43.)

6. pusti slobodno kreta­nje psa (članak 44.)

7. obav­lja prijevoz posjetite­lja radi posjećiva­nja i razgledava­nja bez dopušte­nja Ustanove (članak 46.)

8. vozi nedopuštenom brzinom ili parkira na nedopušteno mjesto (članak 47. i 48.)

9. boravi i noći na nedopuštenom mjestu (članak 49.)

10. kampira na nedopuštenom mjestu (članak 50.)

11. loži vatru izvan nase­lja i na nedopuštenom mjestu (članak 51.)

12. se kupa u Parku prirode izvan Ornitološkog rezervata na nedopuštenom mjestu (članak 53.)

13. obav­lja rekreativne aktivnosti na mjestima koja nisu predviđena i označena za tu namjenu (članak 54. stavak 2.).

Članak 88.

Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. odlaže otpatke na mjestu na kojem nije predviđeno i označeno za odlaga­nje (članak 7. stavak 2.),

2. lovi ribu ispod određenih minimalnih veličina (dužina) ili ih ne vraća u vodu (članak 35. stavak 7. i 8.),

3. se zatekne u obav­lja­nju obilaska Parka prirode bez potvrde o plaćenoj naknadi (ulaznici) (članak 41.),

4. kreće se Parkom prirode izvan dopuštenih staza i područja, ili bez prat­nje zaposlenika Ustanove (članak 42. i 43.),

5. kreće se nedopuštenom brzinom (članak 47. stavak 2.),

6. parkira vozilo na mjestima koja nisu predviđena i označena za tu namjenu (članak 48.),

7. boravi ili noći izvan predviđenih i označenih mjesta (članak 49.),

8. se kupa na području Parka prirode na nedopuštenom mjestu izvan Ornitološkog rezervata (članak 52.).

Članak 89.

Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. se kupa u Ornitološkom rezervatu (članak 29.),

2. nosi vatreno oružje bez ovlašte­nja (članak 33.),

3. lovi ribu ispod određene minimalne veličine (dužine) ili je ne vraća u vodu (članak 34. stavak 6. i 7.),

4. se zatekne u obav­lja­nju rekreacijskog-športskog ribolova bez plaća­nja naknade (članak 35. stavak 11.),

5. kampira na mjestima koja nisu uređena za tu namjenu (članak 50.),

6. loži vatru izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu (članak 51.),

7. obav­lja rekreativne aktivnosti bez dopušte­nja ili na mjestima koja za to nisu određena (članak 54.),

8. obav­lja privez plovila na mjestu koje nije predviđeno i označeno za tu namjenu (članak 57. stavak 1. i 2.),

9. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja (članak 61.).

Članak 90.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promica­nje Parka prirode.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.

Ovlaštena tijela Ustanove donijet će akte propisane ovim Pravilnikom u roku 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravil­nika.

Ustanova će u roku 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označava­nje na području Parka prirode sukladno ovom Pravilniku.

Članak 92.

Pravne i fizičke osobe koje na području Parka prirode obav­ljaju gospodarsku ili drugu dopuštenu djelatnost, te vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Parku prirode dužni su svoju djelatnost i rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Članak 93.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/00-11/0008
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 15. lip­nja 2001.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.