Zakon o Poreznoj upravi

NN 67/2001 (24.7.2001.), Zakon o Poreznoj upravi

HRVATSKI SABOR

 

1098

Na teme­­­­­­­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI

Proglašavam Zakon o Poreznoj upravi, koji je donio Hrvat­ski sabor na sjednici 13. srp­­­­­­­­nja 2001.

Broj: 01-081-01-2322/2
Zagreb, 18. srp­­­­­­­­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POREZNOJ UPRAVI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje djelokrug i ustrojstvo Porezne uprave te posebne obveze, odgovornosti i ovlaštenja službenika Porezne uprave.

Članak 2.

(1) Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa.

(2) Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

II. DJELOKRUG POREZNE UPRAVE

Članak 3.

(1) Porezna uprava obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

1. zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza,

2. utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnijetih poreznih prijava,

3. utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,

4. provođenje inspekcijskog nadzora,

5. provođenje ovrhe radi naplate poreza,

6. podnošenje prijava za pokretanje prekršajnoga, prijestupov­­nog i kaznenog postupka,

7. vođenje prvostupanjskoga prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,

8. davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim poreznim predmetima,

9. međunarodnu pravnu pomoć u poreznim stvarima,

10. proučavanje poreznih sustava i suradnju s poreznim tijelima drugih država,

11. praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza,

12. izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju,

13. izgradnju i korištenje poreznoga informacijskog sustava,

14. davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara,

15. izdavanje odobrenja ili markica ili drugih oznaka za obilježavanje, praćenje proizvodnje, prometa i uporabe pojedinih proizvoda, u skladu s posebnim zakonom što uređuje pojedinu vrstu poreza,

16. provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima.

(2) Porezna uprava obavlja i poslove što se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate obveznih doprinosa, te podnošenje prekršajnih prijava i vođenje prekršajnog postupka zbog povrede propisa o plaćanju obveznih doprinosa.

(3) Porezna uprava prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima i obveznim doprinosima i predlaže pro­mje­ne porezne politike i poreznih propisa, te drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i obveznih doprinosa.

(4) Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza što u cijelosti pripadaju jedinicima lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.

(5) Uvjeti i opseg obavljanja poslova iz stavka 4. ovoga članka uređuju se odlukom što je donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno tijelo za druga javna i ostala davanja propisana zakonom uz prethodnu suglasnost ministra financija.

III. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE

Članak 4.

(1) U Poreznoj upravi ustrojavaju se: Središnji ured, po­dručni ured i ispostave područnih ureda.

(2) Ispostava područnog ureda može na području za koje je osnovana, organizirati obavljanje pojedinih poslova izvan sjedišta ispostave.

Članak 5.

(1) Poreznom upravom upravlja ravnatelj s položajem po­moćnika ministra, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu pomoćnici ravnatelja.

(2) Ravnatelja Porezne uprave imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

(3) Službenike Porezne uprave na radna mjesta pomoćnika ravnatelja, pročelnika područnog ureda i voditelja ispostave po­d­ručnog ureda raspoređuje ministar financija na prijedlog ravnatelja, a na temelju provedenog oglasa, odnosno javnog natječaja.

Članak 6.

Središnji ured Porezne uprave obavlja upravne i druge stru­č­ne poslove što se odnose na:

1. predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i obveznih doprinosa,

2. prikupljanje i obradu podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima, danim oslobođenjima i olakšicama,

3. koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda i ispostava te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa,

4. koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora,

5. koordiniranje provođenja ovršnog postupka,

6. izdavanje odobrenja ili markica ili drugih oznaka za obilježavanje, praćenje proizvodnje, prometa i uporabe pojedinih proizvoda, u skladu s posebnim zakonom što uređuje pojedinu vrstu poreza,

7. sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata,

8. predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa,

9. pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave,

10. osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava drugih država i suradnju s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima,

11. pripremanje nacrta ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nadziranje primjene međunarodnih ugovora iz po­d­ručja poreza,

12. izgradnju, razvijanje i korištenje poreznoga informacij­skog sustava,

13. organiziranje stručnog usavršavanja službenika Porezne uprave,

14. davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću i na­grad­nih igara, te koordiniranje provođenja i provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara,

15. druge poslove potrebne za provedbu članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Područni uredi i ispostave područnih ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

1. zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate,

2. utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnijetih poreznih prijava,

3. utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju,

4. provođenje inspekcijskog nadzora,

5. provođenje naplate i ovrhe radi naplate poreza i obveznih doprinosa,

6. davanje odobrenja za priređivanje zabavnih igara i provo­đenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara,

7. podnošenje prijava za pokretanje prekršajnoga, prije­stupov­nog i kaznenog postupka,

8. vođenje i rješavanje u prvostupanjskom prekršajnom postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa,

9. izdavanje odobrenja ili markica ili drugih oznaka za obilježavanje, praćenje proizvodnje, prometa i uporabe pojedinih proizvoda, u skladu s posebnim zakonom što uređuje pojedinu vrstu poreza,

10. izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju,

11. provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima,

12. druge poslove potrebne za provedbu članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka područni uredi i ispostave područnih ureda obavljaju na području za koje su osnovani.

(3) Osnivanje i ukidanje područnih ureda i ispostava po­dručnih ureda propisuje se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Mi­nistarstva financija.

(4) Radom područnog ureda upravlja pročelnik.

(5) Radom ispostave područnog ureda upravlja voditelj ispostave.

Članak 8.

Drugostupanjski porezni postupak vodi Služba Ministarstva financija za drugostupanjski upravni postupak.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA

Članak 9.

(1) Službenik Porezne uprave visoke stručne spreme s položenim državnim stručnim ispitom i radnim stažem u struci manjim od tri godine, može biti raspoređen na radno mjesto pomoćnog inspektora, a službenik Porezne uprave visoke stručne spreme s položenim državnim stručnim ispitom i radnim stažem u struci većim od tri, a manjim od pet godina, može biti raspo­ređen na radno mjesto mlađeg inspektora.

(2) Vrijednost koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pomoćnog inspektora iznosi 85%, a radnog mjesta mlađeg inspektora 90% vrijednosti koeficijenta radnog mjesta inspektora utvrđenog Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.

(3) Službenik Porezne uprave visoke stručne spreme s položenim stručnim ispitom i radnim stažem u struci najmanje od osam godina te službenik Porezne uprave više stručne spreme s položenim stručnim ispitom i radnim stažom u struci od najmanje petnaest godina mogu biti raspoređeni na radno mjesto voditelja ispostave.

(4) Ministar financija može na posebno obrazloženi prijedlog ravnatelja, privremeno rasporediti pojedine službenike Porezne uprave na radna mjesta za koja ne ispunjavaju u cijelosti propisane uvjete.

Članak 10.

(1) Službenik Porezne uprave dužan je na temelju naloga nadređenog službenika obavljati službene poslove i duže od punoga radnog vremena ako je to nužno radi uspješnog i pravovremenog obavljanja posla.

(2) Porezna uprava dužna je svojim službenicima i namješ­tenicima pružiti maksimalnu zaštitu na svim poslovima koje obavljaju.

Članak 11.

(1) Ako fizička ili pravna osoba podnese predstavku sma­trajući da su joj nezakonitim postupanjem službenika ili namje­štenika Porezne uprave povrijeđena prava, čelnik ustrojstvene jedinice Porezne uprave koja je zaprimila predstavku, dužan je pred­stavku dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, u roku od tri dana od dana primitka.

(2) Nadležna ustrojstvena jedinica obvezna je provesti postupak provjere navoda iz predstavke i na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja poduzeti propisane mjere, te o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama izvijestiti ministra financija, ravnatelja Porezne uprave i podnositelja predstavke u roku od 60 dana od dana primitka.

Članak 12.

Teške povrede službene i radne dužnosti, osim povreda ut­vrđenih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima su:

1. krivotvorenje, preinačavanje, unošenje ili potvrđivanje neistinitih podataka u službenim ispravama ili u informacijskom sustavu,

2. vođenje poslovnih knjiga poreznim obveznicima, te sastav­ljanje poreznih prijava, zahtjeva za povrat poreza, prigovora, žalbi i tužbi poreznim obveznicima u poreznom postupku,

3. dolazak na posao u alkoholiziranom stanju ili pod utje­cajem narkotičnog sredstva ili konzumiranje alkohola ili narko­tičnog sredstva tijekom radnog vremena,

4. odbijanje testova radi utvrđivanja prisutnosti alkohola ili narkotičnog sredstva u organizmu,

5. nesavjesno obavljanje službenih dužnosti uslijed čega je nastala ili mogla nastati šteta za poreznog obveznika ili tijelo državne vlasti,

6. zlouporaba službene iskaznice ili značke,

7. poduzimanje ili nepoduzimanje bilo koje radnje u cilju onemogućavanja ili otežavanja pravodobnoga, pravilnog i zakonitog rada Porezne uprave.

Članak 13.

Prijedlog za pokretanje postupka zbog lake povrede službene i radne dužnosti podnosi nadređeni službenik, a postupak vodi i odluku donosi ravnatelj Porezne uprave.

Članak 14.

Prijedlog za pokretanje postupka zbog teške povrede službene i radne dužnosti nadležnom službeničkom sudu, podnosi ravnatelj Porezne uprave.

V. OVLAŠTENJA SLUŽBENIKA

Članak 15.

(1) Službenici Porezne uprave ovlašteni su provoditi postupke i radnje u skladu s odredbama Općega poreznog zakona, zakona što uređuju pojedine vrste poreza i obvezne doprinose, te drugih zakona što se odnose na oporezivanje.

(2) Službenici koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora osim ovlasti iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni su i:

1. privremeno oduzeti predmete, novac, vrijednosnice i dokumentaciju što mogu u prekršajnom, prijestupovnom ili kaznenom postupku poslužiti kao dokaz,

2. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem postrojenja, opreme, ili prostorija u kojima se obavlja djelatnost, u skladu s posebnim zakonima.

(3) Službenici koji obavljaju poslove na otkrivanju poreznih kaznenih djela osim ovlasti iz stavka 1. i 2. ovoga članka ovlašteni su i:

1. u postupanju na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku kada postupaju po nalogu Istražnog suca ili Državnog odvjetništva,

2. pregledavati dobra i provjeravati podrijetlo dobara,

3. pregledavati prostore u kojima se obavlja djelatnost,

4. zaustavljati i pregledavati vozila na javnim cestama i plovila, te pregledavati vlakove i zrakoplove,

5. poduzimati i druge radnje i postupke propisane posebnim zakonima, u cilju prikupljanja podataka i dokaza što mogu poslužiti u svrhu otkrivanja i sankcioniranja poreznih kaznenih djela.

Članak 16.

(1) Ovlasti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora, otkrivanja poreznih kaznenih djela i ovrhe daju se u obliku služ­b­ene iskaznice i značke.

(2) Službenu iskaznicu potpisuje ministar financija.

(3) Oblik i sadržaj službene iskaznice i značke propisuje ministar financija pravilnikom.

Članak 17.

Službenici Ministarstva unutarnjih poslova, na zahtjev čelnika ustrojstvene jedinice Porezne uprave dužni su pružiti službenicima potrebnu pomoć i zaštitu pri obavljanju poslova iz djelokruga rada Porezne uprave.

VI. SREDSTVA ZA RAD

Članak 18.

(1) Sredstva ostvarena obavljanjem poslova iz članka 3. stav­ka 4. ovoga Zakona kao i sredstva što ih Porezna uprava ostvari prema posebnim zakonima, prihod su državnog prora­čuna.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za informatizaciju i unapređenje rada Porezne uprave.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Do ustroja i početka rada Službe Ministarstva financija za drugostupanjski upravni postupak, drugostupanjki porezni postupak vodit će Središnji ured Porezne uprave.

Članak 20.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom uskladiti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija prema odredbama uredbe iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana nakon njenog donošenja.

Članak 21.

Pravilnik iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona donijet će ministar financija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Prostorije i opremu što ih je koristila do stupanja na snagu ovoga Zakona, Porezna uprava nastavlja koristiti pod istim uvjetima.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 75/93. i 71/99.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/01-01/06
Zagreb, 13. srpnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.