Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji

NN 67/2001 (24.7.2001.), Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskoj policiji

HRVATSKI SABOR

 

1099

Na teme­­­­­­­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJI

Proglašavam Zakon o prestanku važe­­­­­­­­nja Zakona o financijskoj policiji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. srp­­­­­­­­nja 2001.

Broj: 01-081-01-2323/2
Zagreb, 18. srp­­­­­­­­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJI

Članak 1.

Zakon o financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 89/92., 16/93., 94/93. i 28/94.) prestaje važiti danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje radom Financijska policija.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona uredbom urediti unutar­nje ustrojstvo Ministarstva financija.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutar­njem redu Ministarstva financija prema odredbama uredbe iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana nakon ­njezina donoše­nja.

Članak 4.

Ministarstvo financija preuzet će imovinu, opremu, pismo­hranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava i obveze Financijske policije.

Članak 5.

Ministarstvo financija preuzet će predmete Financijske policije u postupcima koji nisu okončani do stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ministar financija osnovat će povjerenstvo za provedbu odredbi članka 4. i 5. ovoga Zakona, te propisati postupak povrata službenih odora, iskaznica, znački i vatrenog oružja inspektora Financijske policije.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-05/01-01/01
Zagreb, 13. srp­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.