Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama

NN 67/2001 (24.7.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama

HRVATSKI SABOR

 

1104

Na teme­­­­­­­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. srp­­­­­­­­nja 2001.

Broj: 01-081-01-2327/2
Zagreb, 18. srp­­­­­­­­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZADRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95.) u članku 32. riječi: »i stambene zadruge« brišu se.

Članak 2.

Stambene zadruge osnovane na teme­lju Zakona o stambenim zadrugama (»Narodne novine«, br. 47/86., 47/89., 35/00., 100/00. i 131/00.) nastav­ljaju radom od dana primjene ovoga Zakona prema odredbama Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95.).

Članak 3.

(1) Stambene zadruge iz članka 2. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje opće akte i poslova­nje s odredbama Zakona o zadrugama u roku od šest mjeseci od dana primjene ovoga Zakona.

(2) Stambena zadruga koja ne uskladi svoje akte u roku iz stavka 1. ovoga članka prestaje radom.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novi­nama«, a primje­njuje se od 31. srp­nja 2001.

Klasa: 326-02/01-01/01
Zagreb, 13. srp­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.