Zakon o tržištu električne energije

NN 68/2001 (27.7.2001.), Zakon o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

 

1121

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o tržištu električne energije, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. srp­nja 2001.

Broj: 01-081-01-2393/2
Zagreb, 24. srp­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje energetskih djelatnosti: proizvodnje električne energije, prijenosa električne energije, distribucije električne energije, opskrbe električnom energijom, vo­đenja elektroenergetskog sustava i organiziranja tržišta električ­nom energijom.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji.

(2) U ovom se Zakonu koriste i pojmovi koji u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. operator sustava - energetski subjekt koji obavlja djelatnost vođenja elektroenergetskog sustava,

2. operator tržišta - energetski subjekt koji obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije.

Članak 3.

(1) Energetske djelatnosti: proizvodnja električne energije i opskrba električnom energijom, za povlaštene kupce, obavljaju se prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi, u kojima energetski subjekti slobodno dogovaraju količinu i cijenu isporučene električne energije, sklapanjem kratkoročnih i dugoročnih ugovora ili izravno na organiziranom tržištu.

(2) Energetske djelatnosti: proizvodnja električne energije za tarifne kupce, prijenos električne energije, distribucija električne energije, opskrba električnom energijom za tarifne kupce, vođenje elektroenergetskog sustava i organiziranje tržišta električnom ener­gijom obavljaju se kao javne usluge.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 4.

(1) Objekte, uređaje i mrežu, koji se koriste za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, mogu graditi energetski subjekti koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, pod uvjetima propisanim Zakonom o gradnji, te posebnim tehnič­kim i sigurnosnim uvjetima i uvjetima koji se odnose na zaštitu okoliša, propisanim posebnim propisima.

(2) Energetski subjekti proizvode električnu energiju u objektima, koji su izgrađeni i stavljeni u pogon sukladno odredbama Zakona o energiji, Zakona o gradnji i drugim propisima.

Članak 5.

(1) Troškove priključka novih energetskih subjekata i kupaca na mrežu te troškove u mreži prijenosa ili distribucije koji mogu zbog toga nastati snosi podnositelj zahtjeva za priključak, te ostali korisnici mreže koji imaju korist od zahvata u mreži, u skladu s Mrežnim pravilima.

(2) Uvjeti i način izračuna troškova priključka te njihovoj pod­jeli prema koristi koju imaju korisnici mreže propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

(3) Podaci iz katastra mreže koji su potrebni za priključak novog korisnika na mrežu dostupni su energetskim subjektima i kupcima na njihov zahtjev.

Članak 6.

Operator tržišta, operator sustava, energetski subjekt za prije­nos električne energije i energetski subjekt za distribuciju električ­ne energije dužni su osigurati tajnost povjerljivih poslovnih podataka koje saznaje od drugih energetskih subjekata, osim ako prema posebnom zakonu nisu ovlašteni ili dužni podatke javno objaviti ili ih priopćiti nadležnim državnim tijelima.

A. Proizvodnja električne energije

Članak 7.

(1) Energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije ima pravo:

- u svojim proizvodnim objektima koristiti izvore energije koje smatraju najpovoljnijim, proizvodeći potrebnu energiju, poš­tujući tehničke karakteristike i uvjete zaštite okoliša, koji su utvr­đeni u dozvoli i određeni propisima,

- ugovarati prodaju električne energije pod uvjetima utvrđe­nim ovim Zakonom i drugim propisima,

- pristupa prijenosnim i distribucijskim mrežama.

(2) Energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje elek­trične energije ima obveze:

- poštovati uvjete iz dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

- posjedovati mjerni uređaj koji omogućuje određivanje energije koja dolazi u odgovarajuću mrežu,

- pridržavati se pravila djelovanja tržišta koja je objavio operator tržišta električnom energijom,

- zadovoljavati propisane uvjete zaštite okoliša.

(3) Objekti proizvodnje električne energije moraju zadovoljavati utvrđene kriterije zaštite okoliša i osigurati trajnu kontrolu utjecaja na okoliš.

(4) Za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije, energetski subjekti vlasnici tih objekata plaćaju naknadu jedinicama lokalne samouprave na čijem području su objekti. Vlada Republike Hrvatske propisuje visinu naknade i način njene raspodjele.

Članak 8.

(1) Energetski subjekt koji u pojedinačnom proizvodnom objektu istovremeno proizvodi električnu i toplinsku energiju, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način u skladu s mjerama zaštite okoliša može steći položaj povla­š­tenog proizvođača.

(2) Položaj povlaštenog proizvođača energetski subjekt iz stavka 1. ovoga članka stječe na temelju rješenja Vijeća za regulaciju u skladu s uvjetima koje propisuje ministar.

Članak 9.

(1) Izgradnja objekata za proizvodnju električne energije za povlaštene kupce je slobodna odluka energetskog subjekta koji ima dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije.

(2) Energetski subjekt može graditi objekte za proizvodnju električne energije za tarifnog kupca na temelju provedenog natje­čaja i odobrenja kojeg izdaje Vijeće za regulaciju.

(3) U natječaju iz stavka 2. ovoga članka mora biti navedeno:

- lokacija na kojoj će se graditi objekt,

- vrsta primarnih energenata koje će objekt koristiti,

- način i uvjeti proizvodnje i preuzimanja električne energije,

- uvjeti koji se odnose na prestanak rada objekta,

- uvjeti koji se odnose na zaštitu okoliša i zaštitu zdravlja građana,

- potrebna energetska učinkovitost,

- uvjeti korištenja općih i javnih dobara.

(4) Vijeće za regulaciju izdat će odobrenje za izgradnju ob­jek­ta za proizvodnju električne energije za tarifnog kupca energetskom subjektu koji ispunjavajući uvjete natječaja ponudi najnižu cijenu proizvedene električne energije.

(5) Vijeće za regulaciju dužno je pisano izvjestiti energetski subjekt o razlozima neprihvaćanja njegove ponude i dostaviti mu odobrenje koje je izdalo na temelju prihvaćene ponude drugoga energetskog subjekta.

(6) Energetski subjekti iz stavka 5. ovoga članka mogu protiv rješenja kojim se odobrava izgradnja objekta podnijeti žalbu Ministarstvu.

B. Prijenos električne energije i distribucija električne energije

Članak 10.

(1) Za, izgradnju, pogon i održavanje prijenosne mreže te dijela proizvodnje jalove električne energije odgovoran je energetski subjekt za prijenos električne energije.

(2) Energetski subjekt za prijenos električne energije izvodi priključak za treće osobe sukladno pravilniku iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 11.

(1) Za razvoj, izgradnju, pogon i održavanje distribucijske mreže odgovoran je energetski subjekt za distribuciju električne energije.

(2) Energetski subjekt za distribuciju električne energije:

- jamči pouzdanost rada distribucijske mreže i održava parametre kvalitete električne energije,

- osigurava usklađeno djelovanje distribucijske mreže sa prijenosnom mrežom te priključenim mrežama i postrojenjima korisnika,

- daje informacije o budućim potrebama za električnom energijom operatoru sustava i operatoru tržišta,

- osigurava pristup distribucijskoj mreži za treće osobe prema utvrđenim uvjetima.

Članak 12.

(1) Operator sustava u suradnji s energetskim subjektom za prijenos električne energije, uz prethodnu suglasnost Vijeća za regulaciju, donosi plan razvoja i izgradnje prijenosne mreže za razdoblje do tri godine.

(2) Energetski subjekt za distribuciju električne energije, uz prethodnu suglasnost Vijeća za regulaciju donosi plan razvoja i izgradnje distribucijske mreže za razdoblje do tri godine.

(3) Planovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka donose se u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i Programa provedbe Strategije energetskog razvitka.

(4) Vijeće za regulaciju na prijedlog energetskog subjekta za prijenos električne energije i energetskog subjekta za distribuciju električne energije utvrđuje iznos naknade za korištenje prijenosne mreže i distribucijske mreže.

(5) Energetski subjekt za distribuciju električne energije ob­vezan je osigurati tajnost povjerljivih poslovnih podataka koje dobije od energetskih subjekata i kupaca, osim ako se posebnim propisom ne zahtijeva da se određeni podaci javno objavljuju ili na zahtjev prosljeđuju nadležnim državnim tijelima.

(6) Naknada za korištenje prijenosne mreže odnosno distribucijske mreže utvrđuje se polazeći i od planova razvoja i izgradnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Operator sustava i/ili energetski subjekt za distribuciju dužan je proizvođačima električne energije i povlaštenim kupcima električne energije omogućiti pristup mreži na nepristran način prema načelu reguliranog pristupa treće strane.

(2) Proizvođač je prije podnošenja zahtjeva za pristup sustavu dužan ispuniti tehničke uvjete iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Povlašteni kupac dužan je od operatora sustava pribaviti suglasnost za priključak na mrežu.

(4) Podaci o mogućnostima korištenja prijenosne, odnosno distribucijske mreže su javni.

Članak 14.

 (1) Operator sustava i/ili energetski subjekt za distribuciju može odbiti pristup mreži zbog ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti mreže. Proizvođačima električne energije i po­vla­štenim kupcima električne energije kojima je odbijen pristup mreži moraju se priopćiti razlozi odbijanja pristupa mreži pot­kri­jepljeni pisanim dokazima.

 (2) Proizvođač električne energije, odnosno povlašteni kupac električne energije kojima je odbijen pristup mreži ili su nezadovoljni uvjetima za pristup mogu izjaviti žalbu Vijeću za regulaciju. Rješenje Vijeća za regulaciju je konačno i protiv njega se može podnijeti tužba Upravnom sudu.

Članak 15.

Kada proizvođač električne energije i kupac namjeravaju sklopiti ugovor o isporuci, odnosno o opskrbi električnom energijom a nisu mogli dobiti pristup mreži, mogu izgraditi izravan vod uz suglasnost Vijeća za regulaciju.

Članak 16.

(1) Pogon i način vođenja prijenosne mreže i distribucijske mreže u elektroenergetskom sustavu uređuje se Mrežnim pravilima.

(2) Mrežnim pravilima se posebno propisuju:

- tehnički i drugi uvjeti za priključak korisnika na mrežu,

- tehnički i drugi uvjeti za siguran pogon elektroenergetskog sustava radi pouzdane opskrbe kvalitetnom električnom energijom,

- postupci pri pogonu elektroenergetskog sustava u kriznim stanjima,

- tehnički i drugi uvjeti za međusobno povezivanje i djelovanje mreža.

 (3) Prijedlog Mrežnih pravila utvrđuje operator sustava u suradnji s energetskim subjektom za prijenos električne energije i energetskim subjektom za distribuciju električne energije, a donosi ih ministar, nakon pribavljenog mišljenja Vijeća za regulaciju.

C. Opskrba električnom energijom

Članak 17.

 (1) Opskrba je energetska djelatnost isporuke i/ili prodaje električne energije te je neovisna od djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije, a odnosi se na obradu obračunskih elemenata, radi isporuke električne energije, obračuna potrošnje elek­trične energije, ispostave računa kupcima i naplate obračunate elek­trične energije za svako obračunsko mjesto potrošnje elek­trič­ne energije.

 (2) Svaki energetski subjekt može pružati usluge opskrbe povlaštenim kupcima nakon što pribavi dozvolu za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom.

(3) Energetski subjekt koji ima dozvolu za obavljanje djelatnosti javnih usluga može pružati usluge opskrbe tarifnim kupcima nakon što pribavi dozvolu za obavljanje djelatnosti 

(4) Minimalni udio obnovljivih izvora energije, bez velikih hidroelektrana (iznad 5 MW), koji koristi energetski subjekt koji djelatnost opskrbe električnom energijom obavlja kao javnu uslugu propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 18.

 (1) Opskrba povlaštenih kupaca električnom energijom je djelatnost u kojoj povlašteni kupac i opskrbljivač kojega on izabere slobodno ugovaraju količinu i cijenu električne energije koja je predmet isporuke.

 (2) Opskrbljivač i povlašteni kupac ugovor o opskrbi iz stavka 1. ovoga članka i ugovor s energetskim subjektom za prijenos električne energije i/ili ugovor s energetskim subjektom za distribuciju električne energije dostavljaju operatoru tržišta.

 D. Vođenje elektroenergetskog sustava

Članak 19.

(1) Operator sustava jamči kontinuitet i pouzdanost sustava opskrbe električnom energijom te ispravnu koordinaciju sustava proizvodnje, prijenosa i distribucije.

(2) Operator sustava osigurava usklađeno djelovanje prijenosne mreže sa susjednim mrežama.

(3) Operator sustava mora biti neovisan, kako od proizvodnje, tako i od opskrbe električnom energijom i obavljati svoju funkciju u suradnji s operatorom tržišta, prema načelima razvidnosti i objektivnosti.

(4) Operator sustava ne smije trgovati električnom energijom.

(5) Operator sustava može angažirati proizvodne objekte namijenjene za povremenu uporabu samo u slučajevima:

- većih poremećaja ili ispada u sustavu,

- prilikom kriznih stanja prema Zakonu o energiji.

 Članak 20.

(1) Operator sustava odgovoran je za:

- vođenje elektroenergetskog sustava,

- osiguravanje pristupa mreži za treće osobe na reguliranoj osnovi,

- suradnju s energetskim subjektom za prijenos i energetskim subjektom za distribuciju u utvrđivanju i razgraničenju troškova nastalih prijenosom električne energije,

- osiguravanje usluga elektroenergetskog sustava,

- usklađivanje odstupanja nabave i potreba za električnom energijom u odnosu na ugovorene količine na organiziranom trži­štu, te izdavanje potvrde o izvodljivosti programa,

- davanje informacija o budućim potrebama za električnom energijom u suradnji s operatorom tržišta te ostalih informacija pot­rebnih Vijeću za regulaciju,

- davanje potrebnih uputa za pravilan rad sustava za pro­izvod­nju i prijenos u skladu s kriterijima pouzdanosti i sigurnosti u skladu s mrežnim pravilima, te upravljanje tržištem dopunskih usluga koje su potrebne u tu svrhu,

- obavješćivanje proizvođača o stvarnom pogonu, te o potrebama raspoloživosti proizvodnih kapaciteta za svako vremensko razdoblje.

(2) Operator sustava izvješćuje Vijeće za regulaciju o prigovorima na svoj rad i o njihovom rješavanju.

E. Organiziranje tržišta električne energije

Članak 21.

(1) Operator tržišta odgovoran je za organiziranje tržišta elek­trične energije.

(2) Operator tržišta odgovoran je za gospodarsko upravljanje sustavom i upravljanje sustavom kupnje i prodaje električne energije prema uvjetima određenim zakonom.

(3) Operator tržišta obavlja svoju zadaću uz poštovanje nače­la razvidnosti, objektivnosti i neovisnosti, pod nadzorom Vijeća za regulaciju.

Članak 22.

(1) Operator tržišta je odgovoran za:

- evidentiranje svih ugovornih obveza između subjekata na tržištu električne energije,

- prikupljanje i izbor ponuda za zadovoljenje potreba za električnom energijom u određenom vremenskom razdoblju do zadovoljenja potražnje, po rastućem nizu cijena iz ponuda,

- izvještavanje subjekata na tržištu i operatora sustava o rez­ul­tatima usporedbe ponuda, te planiranje pristupa sustavu kao po­sljedice usporedbe ponuda i cijene preostale ponuđene električne energije,

- prijam povratnih informacija od operatora sustava glede potrebnih usklađivanja zbog tehničkih mogućnosti i izuzetnih situacija u prijenosnoj ili distribucijskoj mreži,

- utvrđivanje konačne cijene električne energije za svako određeno vremensko razdoblje i obavješćivanje subjekata na tržištu o istom,

- uspostavu sustava obračuna prodaje električne energije po konačno utvrđenoj cijeni,

- javno objavljivanje cijena za vremensko razdoblje koje odredi Vijeće za regulaciju,

- vođenje evidencije povlaštenih kupaca.

(2) Prilikom izbora ponude operator tržišta dat će prednost ponudama:

- povlaštenih proizvođača,

- proizvođača koji koriste izvore domaćih sirovina za proizvodnju električne energije u iznosu koji ne prelazi 15% od ukupno korištenih sirovina u kalendarskoj godini za proizvodnju električne energije, prema energetskoj bilanci Republike Hrvatske.

(3) Operator tržišta dužan je osigurati otkup ukupno proizvedene električne energije od povlaštenih proizvođača najmanje pod jednakim uvjetima koji trenutno važe na organiziranom energetskom tržištu.

(4) Operator tržišta električnom energijom objavit će pravila djelovanja tržišta električnom energijom uz prethodnu suglasnost Vijeća za regulaciju.

III. POVLAŠTENI KUPAC

Članak 23.

(1) Povlašteni kupac može slobodno izabrati dobavljača elek­trične energije.

(2) Dobava električne energije za povlaštenog kupca može biti iz uvoza posredstvom tržišnog posrednika ili zastupnika ili iz domaćega opskrbnog sustava.

(3) Danom primjene ovoga Zakona svi kupci s godišnjom potrošnjom iznad 40 GWh stječu položaj povlaštenog kupca.

(4) Vlada može propisati snižavanje potrošnje iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Povlašteni kupac ne može izgubiti svoj položaj dok zadržava potrošnju na temelju koje mu je odobren položaj povlaš­tenog kupca.

IV. TARIFNI KUPAC

Članak 24.

(1) Tarifni kupac opskrbljuje se električnom energijom u sustavu obveze javne usluge po cijenama iz tarifnog sustava za električnu energiju.

(2) Potrebnu električnu energiju za tarifne kupce osigurava operator tržišta:

- od povlaštenih proizvođača,

- iz objekata proizvodnje ugovorno vezanih u sustavu obveza javne usluge i

- sa tržišta električne energije.

(3) U sklopu posebnog gospodarskog i društvenog interesa Vlada Republike Hrvatske može, u dijelu proizvodnje, utvrditi popuste na cijenu električne energije za pojedinu kategoriju tarifnih kupaca.

V. NAČELO UZAJAMNOSTI

Članak 25.

Na prijedlog proizvođača električne energije ili Ministarstva, operator sustava može odbiti pristup sustavu proizvođaču iz drža­ve u kojoj je otvorenost tržišta manja no što je u Republici Hrvatskoj.

VI. TRANZIT

Članak 26.

(1) U skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, operator sustava mora obaviti tranzit električne energije kroz prijenosnu mrežu pod uvjetima i na način određen ovim ugovorima.

(2) Pristup prijenosnoj mreži za obavljanje tranzita određuje se u skladu s odredbama koje se odnose na pristup povlaštenih kupaca prijenosnoj mreži.

VII. NADZOR

Članak 27.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbe ovoga Zakona obavlja Državni inspektorat.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj energetski subjekt koji:

- ne održava prijenosnu mrežu (članak 10. stavak 1.),

- ne postupa sukladno odredbi članka 10. stavka 2. ovoga Zakona,

- ne održava distribucijsku mrežu (članak 11. stavak 1.).

- ne postupa sukladno odredbi članka 11. stavka 2. ovoga Zakona,

- ne izrađuje planove razvoja i izgradnje (članak 12. stavak 1. i 2. ),

- planove razvoja i izgradnje ne izrađuje u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije (članak 12. stavak 3.),

- odbije pristup mreži protivno odredbi članka 13. odnosno odredbi članka 14. ovoga Zakona,

- pristupi izgradnji izravnog voda bez suglasnosti Vijeća za regulaciju (članak 15.),

- ne primjenjuje Mrežna pravila (članak 16.),

- pruža usluge opskrbe povlaštenim kupcima bez dozvole Vijeća za regulaciju (članak 17. stavak 2.),

- ne dostavi ugovor o opskrbi operatoru tržišta (članak 18. stavak 2.),

- angažira proizvodne objekte protivno odredbi članka 19. stavka 5. ovoga Zakona,

- ne izvješćuje Vijeće za regulaciju o prigovorima na svoj rad i o njihovom rješavanju (članak 20. stavak 2.),

- prilikom izbora ponude ne postupi u skladu s odredbom članka 22. stavka 2. ovoga Zakona,

- ne osigurava otkup električne energije proizvedene od povlaštenih proizvođača pod jednakim uvjetima (članak 22. stavak 3.),

- objavi pravila djelovanja tržišta bez suglasnosti Vijeća za regulaciju (članak 22. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba energetskog subjekta.

(3) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjektu koji je počinio više prekršaja ili u roku od godine dana ponavlja prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti u trajanju do godinu dana, a odgovornoj osobi u energetskom subjektu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja istih poslova u trajanju do godinu dana.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Od dana primjene ovoga Zakona Hrvatska elektroprivreda d.d. nastavlja obavljati svoju djelatnost kao javne usluge za električnu energiju u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatska elektroprivreda d.d. sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka obavlja djelatnosti:

- proizvodnje električne energije za tarifne kupce,

- prijenosa električne energije,

- distribucije električne energije,

- opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca,

- vođenje energetskog sustava,

- organiziranja tržišta električnom energijom.

(3) Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je uskladiti svoju organizaciju s odredbama Zakona o energiji i odredbama ovoga Zakona tako da će pojedine djelatnosti obavljati povezana pravno samostalna društva (HEP grupa) u roku od 6 mjeseci od dana početka primjenjivanja ovoga Zakona.

(4) U roku iz stavka 3. ovoga članka pravne osobe iz HEP grupe trebaju pribaviti od Vijeća za regulaciju odobrenje za obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

(5) Hrvatska elektroprivreda d.d. će do dana početka primjene ovoga Zakona, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske osnovati trgovačko društvo koje će obavljati djelatnosti vođenja energetskog sustava i organiziranja tržišta električne energije.

(6) Hrvatska elektroprivreda d.d. će u roku od 12 mjeseci od dana osnivanja trgovačkog društva iz stavka 5. ovoga članka prenijeti dionice, odnosno poslovne udjele u tom trgovačkom društvu na Republiku Hrvatsku.

Članak 30.

Danom početka primjenjivanja ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o elektroprivredi (»Narodne novine«, br. 31/90., 47/90., 61/91. 26/93., 78/94., 105/99., 111/99. i 51/01.).

Članak 31.

    Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 310-02/01-01/02

Zagreb, 19. srpnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.