Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe

NN 68/2001 (27.7.2001.), Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1144

Na temelju članka 157. točka 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI POMOĆNO ZRAKOPLOVNO OSOBLJE METEOROLOŠKOG OSIGURANJA ZRAČNE
PLOVIDBE

Dio prvi

OPĆE ODREDBE

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i načini stjecanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti, te stručna sprema, stručno osposobljavanje, provjere i ispiti, kao i drugi uvjeti kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe, a koji se odnose na poslove:

1. provedbe operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna me­teorološka motrenja, tehničke obrade operativnih meteoroloških po­dataka i prezentacije zrakoplovnih meteoroloških informacija, a ko­jem osoblju pripadaju zrakoplovno-meteorološki tehničari,

2. provedbe operativnih poslova koji sadrže zrakoplovna me­teo­rološka savjetovanja i prognoziranja, a kojem osoblju pripadaju zrakoplovno-meteorološki prognostičari, i

3. pripreme za provedbu operativnih poslova, nadzora provedbe operativnih poslova i nadzora kakvoće zrakoplovnih meteoro­loških informacija, a kojem osoblju pripadaju zrakoplovno-meteoro­loški specijalisti.

POJMOVI

Članak 2.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika, pojmovi koji se upotreb­ljavaju odnose se na pomoćno zrakoplovno osoblje meteo­ro­loš­kog osiguranja zračne plovidbe i imaju sljedeće značenje:

1. dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja (aeronautical assistant personnel licence): dokument kojim se identificira osoba kao stručno osposobljena za poslove pomoćnog zrakoplovnog osoblja, a sadrži osobne podatke, te podatke o stručnoj osposobljenosti, uklju­čujući pojedinosti o ovlaštenjima, posebnim ovlastima ako su propisane, njihovoj valjanosti i trenutnoj sposobnosti za obavljanje odre­đenih poslova i zadaća;

2. ovlaštenje (rating): ovlast upisana ili pridružena dozvoli, koja čini njezin sastavni dio, a kojom su utvrđeni posebni uvjeti i prava koja se odnose na dozvolu;

3. pomoćno zrakoplovno osoblje (aeronautical assistant personnel): osobe koje posjeduju dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osob­lja, valjano ovlaštenje i posebne ovlasti ako su propisane;

4. posebna ovlast (rating endorsement): ovlast upisana ili pridružena ovlaštenju kojom su utvrđeni posebni uvjeti i prava koja se odnose na ovlaštenje te na lokaciju i/ili operativno radno mjesto na kojima imatelj može obavljati poslove i zadaće u skladu s valjanim ovlaštenjem ili ovlaštenjima upisanima u dozvolu;

5. poslodavac: pravna osoba za čije se potrebe pomoćno zrakoplovno osoblje stručno osposobljava, ili kod koje je zaposleno;

6. pripravnik (student aeronautical assistant personnel): osoba na stručnom osposobljavanju do stjecanja dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja uključujući i prvo ovlaštenje;

7. vježbenik (trainee): osoba koja pripada pomoćnom zrakop­lov­nom osoblju u tijeku prijelaznog osposobljavanja do stjecanja dodatnog ovlaštenja i/ili posebne ovlasti i/ili dodatne posebne ovlasti, te promjene razreda dozvole.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADAĆA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 3.

(1) Pomoćno zrakoplovno osoblje, da bi moglo obavljati poslove i zadaće iz članka 1. ovog Pravilnika, mora imati najmanje propisanu stručnu spremu, obavljeno stručno osposobljavanje, dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (u daljnjem tekstu: dozvola), kao i udovoljavati drugim uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.

(2) Imatelj dozvole iz stavka 1. ovoga članka, može obavljati samo one poslove i zadaće, za koje ima valjano ovlaštenje i posebne ovlasti ako su propisane, upisane u dozvolu.

OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 4.

(1) Teorijsko stručno osposobljavanje pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe mogu obav­ljati samo ovlaštene stručne osobe s popisa stručnjaka koji donosi poslodavac.

(2) Praktično osposobljavanje na radnom mjestu može obavljati osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteoro­loškog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućom posebnom ovlasti instruktora i/ili osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe i ima odgova­ra­ju­će ovlaštenje, te dvije godine iskustva na odgovarajućim poslovima i zadaćama. Praktično osposobljavanje na radnom mjestu mora se provoditi u operativnom okruženju na odgovarajućim operativnim radnim mjestima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, teorijsko i praktično osposobljavanje može se obavljati i u drugim stručnim ustanovama i organizacijama ovlaštenim za školovanje i stručno osposobljavanje.

PROGRAMI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti utvrđenih odredbama ovog Pravilnika, obavlja se prema programima za stručno osposobljavanje koje odobri Ministarstvo.

(2) Programe za stručno osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je izraditi i utvrditi poslodavac na način utvrđen odred­bama ovoga Pravilnika, te u skladu s međunarodnim normama i preporučenom praksom. Za bilo kakvu izmjenu ili dopunu odobrenog programa, potrebna je suglasnost Ministarstva.

(3) Na programe prema kojima se obavlja stručno osposobljavanje iz članka 4. stavak 3. ovoga Pravilnika, ako ti programi osiguravaju najmanje jednaku kvalitetu stručnog osposobljavanja kao i programi iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo daje suglasnost.

TIJEK STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 6.

(1) Tijek stručnog osposobljavanja pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe čine:

1. teorijsko osposobljavanje za provedbu operativnih poslova;

2. praktično osposobljavanje za provedbu operativnih poslova;

3. specijalističko osposobljavanje za pripremu i nadzor proved­be operativnih poslova po područjima specijalnosti;

4. prijelazno osposobljavanje za stjecanje dodatnih ovlaštenja, posebnih ovlasti, dodatnih posebnih ovlasti ili promjene razreda dozvole.

(2) Teorijsko osposobljavanje prethodi praktičnom osposobljavanju ili se provodi paralelno.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Članak 7.

(1) Pripravnik za stjecanje dozvole s pripadnim ovlaštenjima za provedbu operativnih poslova, te imatelj dozvole s pripadnim ovla­štenjima i posebnim ovlastima koji obavlja poslove provedbe ope­rativnih poslova, mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvje­tima o općoj radnoj sposobnosti. Udovoljavanje zdravstvenim uvjetima dokazuje se svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti koju u okviru specifične zdravstvene zaštite izdaje medicina rada.

(2) Valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka iznosi 24 mjeseca, osim ako ovlaštena zdravstvena ustanova ne odredi kraći rok valjanosti. Valjanost svjedodžbe o zdrav­stvenoj sposobnosti, počinje teći s istekom roka valjanosti dotadašnje svjedodžbe, ako je liječnički pregled obavljen unutar posljednjih 45 dana prije isteka valjanosti.

(3) Ako postoji opravdana sumnja u zdravstvenu ili psiho-fizičku sposobnost imatelja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, poslodavac može zahtijevati da se isti podvrgne izvanrednom liječ­nič­kom pregledu. Ako imatelj odbije pristupiti izvanrednom pre­gledu, smatra se da ne udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako tijekom valjanosti svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti nastupi smanjenje zdravstvene sposobnosti koje bi moglo umanjiti sposobnost imatelja za obavljanje njegovih poslovnih zadaća, odnosno nesposobnost za obavljanje tih poslova i zadaća, imatelj je obvezan o tome neodložno u pisanom obliku izvijestiti poslodavca i zdravstvenu ustanovu koja je izdala tu svjedodžbu osobito o:

1. hospitalizaciji duljoj od 12 sati;

2. kirurškoj intervenciji ili zahvatu;

3. redovitoj upotrebi lijekova i potrebi korištenja sredstva za korekciju vida;

4. težoj ozljedi ili bolesti u trajanju duljem od 21 dan;

5. potvrdi trudnoće.

(5) U slučaju iz stavka 4. točka 4. i 5. ovoga članka, svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti smatra se privremeno nevažećom dok se liječničkim pregledom ili procjenom na temelju liječničkih nalaza u zdravstvenoj ustanovi, ne utvrdi opseg ili ograničenja zdravstvene sposobnosti imatelja svjedodžbe.

Dio drugi

UVJETI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Glava 1.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DO STJECANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA

STRUČNI I DRUGI UVJETI

Članak 8.

(1) Opći uvjeti za pristupanje stručnom osposobljavanju za stjecanje dozvole i ovlaštenja pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe su:

1. a) srednja stručna sprema odgovarajućeg usmjerenja za poslove iz čl. 1. točka 1.;

b) visoka stručna sprema odgovarajućeg usmjerenja za poslove iz čl. 1. točka 2. i 3.;

2. zdravstvena sposobnost;

3. znanje engleskog jezika propisane razine.

(2) Uvjet iz stavka 1. točka 3. ovoga članka utvrđen je u Dodacima (1., 2. i 3.) ovoga Pravilnika.

OSPOSOBLJAVANJE ZA PROVEDBU OPERATIVNIH POSLOVA

Članak 9.

Osposobljavanje za provedbu operativnih poslova je osposob­ljavanje iz članka 6., stavak 1., točka 1. i 2. i provodi se u skladu s odredbama članka 4. ovog Pravilnika i Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodataka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

SPECIJALISTIČKO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 10.

(1) Specijalističko osposobljavanje je osposobljavanje iz članka 6., stavak 1., točka 3., a provodi se u skladu s odredbama član­ka 4. i Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka obavlja se i samoosposobljavanjem iz stručne literature koja je u skladu sa Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika.

TRAJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 11.

(1) Trajanje stručnog osposobljavanja pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za stjecanje dozvole i ovlaštenja je:

1. 12 mjeseci za zrakoplovno-meteorološkog tehničara i zrakoplovno-meteorološkog prognostičara;

2. 24 mjeseca za zrakoplovno meteorološkog specijalistu.

(2) Iznimno stavku 1. ovoga članka trajanje stručnog osposob­ljavanja može se skratiti za pripravnika koji je prethodnim školovanjem i/ili radnim iskustvom stekao određena znanja i vještine iz Sadržaja stručnog osposobljavanja u Dodacima 1., 2. i 3. ovoga Pra­vilnika i temeljem njih izvedenih programa stručnog osposobljava­nja. Skraćenje odgovara vremenskom razdoblju u programu stru­č­nog osposobljavanja, predviđenom za stjecanje znanja i vje­ština ko­je se pripravniku priznaju da ih je ranije stekao.

(3) Odluku o skraćenju iz točke 2. ovog članka donosi poslodavac temeljem dokaza koje podnosi pripravnik i pozitivnog mišljenja stručne osobe pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućim posebnim ovlastima.

ISPIT ZA STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Članak 12.

(1) Nakon završenog osposobljavanja pripravnik polaže ispit za stjecanje dozvole i ovlaštenja.

(2) Ispit za stjecanje dozvole i ovlaštenja sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća predmete, u skladu sa Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodataka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ovisno o dozvoli i ovlaštenju koje se stječe. Praktični dio ispita iz Sadržaja u Dodatku 2. ovoga Pravilnika provodi se na radnom mjestu. Praktični dio ispita iz Sadržaja u Dodatku 3. ovoga Pravilnika odnosi se na predstavljanje stručnog rada pripravnika iz područja specijalnosti i njegove primjenjivosti na poslove iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Pitanja za pismeni dio ispita za pomoćno zrakoplovno osob­lje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe izrađuje poslodavac. Programi za stručno osposobljavanje i sadržaji pitanja za pismeni dio ispita su javni.

IZDAVANJE DOZVOLA I OVLAŠTENJA

Članak 13.

(1) Nakon položenog ispita iz članka 12. ovoga Pravilnika, stječu se uvjeti za izdavanje dozvole i ovlaštenja.

(2) Smatra se da osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe ima dozvolu i ovlaštenje od dana kad je položila ispit.

(3) Dozvolu i ovlaštenja izdaje poslodavac. Ovlaštenja se upisuju u dozvolu.

(4) Poslodavac će izdavati novi obrazac dozvole u slučaju promjene osobnih podataka, kada se određene rubrike dozvole za rad popune ili nakon oštećenja ili gubitka dozvole.

VALJANOST DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Članak 14.

(1) Dozvola vrijedi neograničeno, osim ako ne prestane vrijediti u slučajevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako odredbama ovoga Pravilnika nije drugačije propisano ovlaštenja se izdaju s rokom valjanosti od 24 mjeseca.

(3) Ovlaštenja propisana za provedbu operativnih poslova važe uz valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

DOZVOLA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 15.

(1) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja je neprenosiva službena isprava i dokaz stupnja stručne osposobljenosti osobe koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju.

(2) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja mora biti napisana latiničnim pismom i arapskim brojkama, a naslovi i tekst moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispred ili iza naslova rubrike mora biti napisan rimski broj rubrike u okruglim zagradama, npr. (IV).

(3) Promjenjivi podaci mogu biti upisani na odvojivi dio koji s ostalim dijelom pripadajuće dozvole čini cjelinu. Odvojivi dio mora imati isti serijski broj pripadajuće dozvole i na njemu mora biti na hrvatskom i engleskom jeziku naznačeno da je sastavni dio dozvole.

OBVEZNI SADRŽAJ DOZVOLE POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 16.

(1) Stalni podaci, kao obvezni sadržaj dozvole pomoćnog zrako­plovnog osoblja, su:

(I) ime države u kojoj je izdana dozvola i logo poslodavca;

(II) naziv i razred dozvole (masna slova);

(III) serijski broj dozvole;

(IV) ime i prezime imatelja;

(V) datum i mjesto rođenja imatelja;

(VI) državljanstvo imatelja;

(VII) vlastoručni potpis imatelja;

(VIII) naziv poslodavca koji izdaje dozvolu;

(IX) rok valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti;

(X) datum prvog izdavanja i potpis ovlaštene osobe;

(XI) pečat poslodavca koji izdaje dozvolu.

(2) Promjenjivi podaci kao obvezni sadržaj dozvole su:

(XII) ovlaštenje i posebne ovlasti;

(XIII) primjedbe;

(XIV) bilo koja druga pojedinost ili podatak u svezi s dozvolom.

NAZIV I RAZRED DOZVOLE

Članak 17.

Poslodavac izdaje dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe kojoj se, zavisno o razini stručnosti i složenosti poslova, dodaje oznaka razreda:

1. pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za provedbu operativnih poslova »zrakoplovno-me­teorološki tehničar«;

2. pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za provedbu operativnih poslova »zrakoplovno-me­teorološki prognostičar«;

3. pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe za pripremu i nadzor provedbe operativnih poslova »zrakoplovno-meteorološki specijalist«.

VRSTE OVLAŠTENJA

Članak 18.

(1) Dozvoli pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe »zrakoplovno-meteorološki tehničar«, skraćeno ZM tehničar, pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. motritelj glavne MET stanice, skraćeno: motritelj GMS;

2. motritelj obične MET stanice, skraćeno: motritelj OMS;

3. operater MET informacija, skraćeno: MET operater;

4. VOLMET operater;

5. operater MET letne dokumentacije, skraćeno: operater MET dokumentacije.

(2) Ovlaštenje motritelj GMS sadrži i ovlaštenje motritelj OMS.

(3) Dozvoli pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe »zrakoplovno-meteorološki prognosti­čar«, skraćeno ZM prognostičar, pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. aerodromski prognostičar;

2. područni prognostičar;

3. oblasni prognostičar.

(4) Ovlaštenje oblasni prognostičar sadrži i ovlaštenje područni prognostičar, a ovlaštenje područni prognostičar sadrži i ovlaštenje aerodromski prognostičar.

(5) Dozvoli pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe »zrakoplovno-meteorološki specijalist«, skraćeno ZM specijalist, pridružuje se jedno ili više ovlaštenja:

1. Zrakoplovno-meteorološki standardi i kakvoća zrakoplovno--me­teoroloških informacija, skraćeno ZM standardi;

2. Meteorološke pojave opasne za zrakoplovstvo, skraćeno Opasne MET pojave;

3. Zrakoplovno-meteorološka koordinacija, skraćeno ZM koordinacija;

4. Klimatologija i statističke prognoze, skraćeno Klimatologija;

5. Tehnologija motriteljskog sustava;

6. Instrumentalni sustavi motrenja;

7. Tehnologija prognostičkog sustava;

8. Mezometeorologija i postprocesiranje, skraćeno Mezo i post­procesiranje;

9. Nowcasting;

10. Informacijski sustavi zrakoplovne meteorologije, skra­će­no INFO sustavi ZM.

(6) Poslodavac propisuje za svako radno mjesto, na kojem se obavljaju poslovi iz članka 1. ovog Pravilnika, razred dozvole i vrste ovlaštenja iz stavka 1., 3. i 5. ovoga članka.

Glava 2.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE DODATNIH OVLAŠTENJA, POSEBNIH OVLASTI, DODATNIH POSEBNIH OVLASTI I PROMJENE RAZREDA DOZVOLE

PRIJELAZNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 19.

(1) Prijelaznim osposobljavanjem iz članka 6. stavak 1. točka 4. smatra se osposobljavanje imatelja dozvole pomoćnog zrakoplov­nog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s valjanim ovlaštenjima, a poradi:

1. stjecanja dodatnog ovlaštenja, koje za imatelja dozvole nije obvezno za radno mjesto na koje je raspoređen;

2. stjecanja posebne ovlasti, koja je za imatelja dozvole obvezna za radno mjesto na koje je raspoređen;

3. stjecanja dodatne posebne ovlasti, koja za imatelja dozvole nije obvezna za radno mjesto na koje je raspoređen;

4. promjene razreda dozvole s pripadnim ovlaštenjima.

(2) Prijelazno osposobljavanje iz stavka 1. točka 4. ovoga članka koje se odnosi na promjenu razreda dozvole ZM specijalist u razred ZM prognostičar sadrži samo praktično osposobljavanje za provedbu operativnih poslova.

(3) Prijelazno osposobljavanje se provodi u okolnostima:

1. promjene operativnih sustava i operativnih postupaka;

2. razmještaja ili planiranog razmještaja imatelja dozvole na drugo radno mjesto;

3. potrebe poslodavca za izvršiteljem s određenim posebnim ovlastima i/ili dodatnim posebnim ovlastima.

(4) Prijelazno osposobljavanje provodi se u skladu s odredbama iz članka 4. ovoga Pravilnika i Sadržajem stručnog osposobljavanja iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika.

(5) Odredbe o trajanju stručnog osposobljavanja iz članka 11., o polaganju ispita iz članka 12. i o izdavanju iz članka 13. ovoga Pravilnika, odgovarajuće se primjenjuju na stavak 1. i 2. ovog članka.

(6) Tijekom osposobljavanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe smatra se vježbenikom.

VRSTE POSEBNIH OVLASTI

Članak 20.

(1) Posebna ovlast OJT (On-the-job training) instruktor pridružuje se dozvoli:

1. ZM tehničar;

2. ZM prognostičar.

(2) Posebna ovlast instruktor - predavač pridružuje se dozvoli:

1. ZM prognostičar;

2. ZM specijalist.

(3) Posebna ovlast glavni instruktor pridružuje se dozvoli:

1. ZM specijalist.

(4) Posebne ovlasti iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka imaju značenje:

1. OJT instruktor podrazumijeva osposobljenost za obnašanje stručnog osposobljavanja na radnom mjestu iz područja ovlaštenja;

2. instruktor predavač podrazumijeva osposobljenost za preda­vača i ispitivača za predmete iz područja ovlaštenja;

3. glavni instruktor podrazumijeva osposobljenost za preda­vača, ispitivača i koordinatora za sve vidove stručnog osposobljavanja pomoćnog zrakoplovnog osoblja i kontrolora zračnog prometa.

(5) Poslodavac propisuje vrste posebnih ovlasti koje su obvezne na pojedinim radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi iz članka 1. ovog Pravilnika.

UVJETI ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE POSEBNIH OVLASTI I DODATNIH POSEBNIH OVLASTI

Članak 21.

Uvjeti za pristupanje osposobljavanju za stjecanje posebnih ovlasti i dodatnih posebnih ovlasti su:

1. za posebnu ovlast OJT instruktor, odgovarajuća dozvola i dvije godine radnog iskustva na poslovima iz područja ovlaštenja;

2. za posebnu ovlast instruktor predavač, odgovarajuća dozvola i dvije godine radnog iskustva na poslovima iz područja ovlaštenja;

3. za posebnu ovlast glavni instruktor, dozvola zrakoplovno-
-me­teorološki specijalist i tri godine radnog iskustva kao instruktor predavač.

UVJETI ZA PROMJENU RAZREDA DOZVOLE

Članak 22.

Uvjeti za osposobljavanje za promjenu razreda dozvole po­moć­nog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe su:

1. ispunjenje uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika;

2. potrebe poslodavca iz članka 19. stavak 3. točka 2. ovoga Pravilnika.

Dio treći

ODRŽAVANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

PRESTANAK VALJANOSTI DOZVOLE

Članak 23.

Valjanost dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteoro­loškog osiguranja zračne plovidbe prestaje:

1. ako su oduzeta sva ovlaštenja; ili

2. ako je valjanost ovlaštenja istekla.

OBNAVLJANJE DOZVOLE

Članak 24.

(1) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe koja je prestala vrijediti u skladu s od­red­bama članka 23. točka 2. može se obnoviti po potrebi poslodavca na zahtjev imatelja i uz pozitivno mišljenje stručne osobe pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućim posebnim ovlastima, polaganjem praktičnog dijela ispita prema odredbama članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe koja je prestala vrijediti u skladu s od­red­bom članka 23. točka 1. može se obnoviti polaganjem cijelog ispita prema odredbama članka 12. ovoga Pravilnika.

ODRŽAVANJE OVLAŠTENJA, POSEBNIH OVLASTI I DODATNIH POSEBNIH OVLASTI

Članak 25.

(1) Ovlaštenja iz članka 18. stavak 1. i 3. ovoga Pravilnika, produžavaju se na rok od 24 mjeseca ako je OJT instruktor utvrdio na operativnom radnom mjestu da je imatelj ovlaštenja stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano. Ako OJT instruktor utvrdi da imatelj ovlaštenja nije stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano, pokreće postupak izvanredne provjere.

(2) Ovlaštenja iz članka 18. stavak 5. ovoga Pravilnika produžavaju se na rok od 24 mjeseca ako povjerenstvo od tri člana ocijeni da je imatelj ovlaštenja stručno sposoban obavljati poslove i zadaće za koje je ovlaštenje izdano. Dva člana povjerenstva moraju imati dozvolu istog razreda kao imatelj dozvole kojem se produžava ovlaštenje, a svaki član povjerenstva barem jednu posebnu ovlast iz članka 20. stavak 2. ili 3. ovoga Pravilnika. Sposobnost se utvrđuje ocjenom izvješća o obavljenim poslovima na području ovlaštenja u prethodnom razdoblju valjanosti ovlaštenja. Imatelj dozvole koji produžava ovlaštenje podnosi izvješće u pisanom obliku, a po zahtjevu povjerenstva daje potrebna usmena pojašnjenja. Postupak ocjenjivanja odgovara praktičnom dijelu ispita za stjecanje ovlaš­tenja.

(3) Posebne ovlasti iz članka 20., stavak 1. smatraju se valjanima sve dok su valjana odgovarajuća ovlaštenja pridružena dozvoli i ako je imatelj dozvole u vremenskom razdoblju od 5 godina bez utvrđenih propusta u radu obavljao poslove i zadaće za koje su ovlaštenja i posebne ovlast izdani

(4) Posebne ovlasti iz članka 20., stavak 2. i 3. smatraju se valjanima sve dok su valjana odgovarajuća ovlaštenja pridružena dozvoli i ako je imatelj dozvole u vremenskom razdoblju od 5 godina bez utvrđenih propusta u radu obavljao poslove predavača, sudjelovao u radu ispitnih povjerenstava ili pohađao dopunsko struč­no osposobljavanje koje se odnosi na obavljanje poslova i zadaća instruktora.

PROVJERA STRUČNE SPOSOBNOSTI IMATELJA OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 26.

(1) Provjera stručne sposobnosti imatelja ovlaštenja i posebnih ovlasti može biti redovna i izvanredna. Provjera može biti u pismenom i usmenom obliku i/ili provjera stručne sposobnosti i vještine na radnom mjestu.

(2) Redovna provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u utvrđenim redovitim rokovima tijekom stručnog osposobljavanja, odnosno unutar posljednjih 45 dana prije isteka valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti.

(3) Izvanredna provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se:

1. nakon svakog prekida u radu osoblja iz članka 18., stavak 1. ili 3., koji je trajao duže od 2 mjeseca;

2. ako se opravdano posumnja u stručnu sposobnost imatelja ovlaštenja, ako je imatelj ovlaštenja svojim ponašanjem ili postupcima mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa;

3. nakon svakog naprednog stručnog osposobljavanja, obnav­ljanja, osvježenja ili proširenja znanja i stručnih sposobnosti, te pri promjeni radnih operativnih sustava i operativnih radnih postupaka.

(4) Izvanredna provjera iz stavka 3. ovoga članka provodi se na zahtjev stručne osobe pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološ­kog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućom posebnom ovlasti ili na prijedlog neposrednog rukovoditelja. Izvanrednu provjeru iz stavka 3. točka 2. može narediti zrakoplovni inspektor.

(5) Redovnu provjeru, te izvanrednu provjeru iz stavka 3. točke 1. ovoga članka obavlja OJT instruktor. Izvanrednu provjeru iz stav­ka 3. točka 2. i 3. ovog članka obavlja povjerenstvo od tri člana. Članovi povjerenstva moraju imati dozvolu istog ili višeg razreda u odnosu na imatelja dozvole za kojeg se obavlja izvanredna provjera.

PRIVREMENI PRESTANAK VALJANOSTI OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 27.

(1) Valjanost ovlaštenja i posebnih ovlasti privremeno prestaje:

1. ako je provjerom utvrđeno da imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti nije stručno sposoban;

2. ako je imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti svojim pona­šanjem ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa;

3. ako imatelj ovlaštenja i posebnih ovlasti propisanih za provedbu operativnih poslova nema valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Privremeni prestanak valjanosti ovlaštenja i posebne ovlasti traje sve do prestanka razloga zbog kojih je privremeni prestanak valjanosti nastupio. Tijekom privremenog prestanka valjanosti ovlaštenja i posebne ovlasti, imatelj može samo pod nadzorom ovlaštene osobe iz članka 4. stavak 2. ovoga Pravilnika obavljati poslove i zadaće za koje su ovlaštenja ili posebne ovlasti izdane.

ODUZIMANJE I PRESTANAK VAŽENJA OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 28.

Ovlaštenja i posebne ovlasti oduzet će se osobi koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe:

1. ako se provjerom iz članka 25. ovog Pravilnika utvrdi da nije sposobna obavljati poslove i zadaće za koja su joj ovlaštenja i posebne ovlasti izdane;

2. ako se utvrdi da je psihički nesposobna za obavljanje poslova i zadaća za koje su ovlaštenja i posebne ovlasti izdane;

3. ako je protiv nje izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih poslova dok te mjere traju.

OBVEZE POSLODAVCA

Članak 29.

(1) Poslodavac je dužan voditi evidenciju o valjanosti svih do­zvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti.

(2) Poslodavac je dužan voditi knjigu osposobljavanja. Izgled, sadržaj i način vođenja knjige osposobljavanja utvrđuje poslodavac.

(3) Poslodavac je dužan voditi osobnik kao službeni dokument u koji se upisuje svako osposobljavanje pomoćnog zrakoplovnog osoblja. Izgled, sadržaj i način vođenja osobnika utvrđuje poslodavac.

(4) Ovlaštena osoba poslodavca dužna je osigurati da sve osobe koje pripadaju pomoćnom zrakoplovnom osoblju meteorološkog osiguranja zračne plovidbe imaju dozvolu, valjana ovlaštenja i posebne ovlasti koje je po radnim mjestima propisao poslodavac.

Dio četvrti

POPIS STRUČNJAKA

Članak 30.

Imatelji dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteo­ro­loš­kog osiguranja zračne plovidbe s posebnim ovlastima »instruktor – predavač« i »glavni instruktor« moraju biti na Popisu stručnjaka poslodavca, koji se dostavlja Ministarstvu na uvid.

ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 31.

(1) Ispiti propisani odredbama ovoga Pravilnika polažu se pred ispitnim povjerenstvom imenovanim s Popisa stručnjaka iz članka 30. ovoga Pravilnika, koje imenuje poslodavac.

(2) Ispitno povjerenstvo uvijek mora imati neparan broj članova, a najmanje tri. Svako ispitno povjerenstvo u svom sastavu mora imati predsjednika. Jedan od predavača koji je stručno osposobljavao pripravnika ili vježbenika, mora biti član ispitnog povjerenstva.

POSTUPAK PROVOĐENJA ISPITA I PROVJERA

Članak 32.

(1) Pripravnik ili vježbenik koji ispunjava uvjete za polaganje ispita mora biti obaviješten u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita o danu i mjestu polaganja ispita. Dan polaganja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana prijama obavijesti, osim ako pripravnik ili vježbenik izričito zatraži polaganje ispita prije toga roka.

(2) Ispiti i provjere nisu javni. O rokovima polaganja ispita poslodavac je dužan izvijestiti Ministarstvo koje može odrediti svojega predstavnika koji će prisustvovati ispitu.

(3) O ispitu se mora voditi zapisnik koji se prilaže ispitnoj dokumentaciji. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi članovi povjerenstva. Predstavnik Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka može u zapisnik unijeti svoje primjedbe.

(4) Ispiti se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio ispita pripravnik ili vježbenik polaže pismeno prema gradivu za polaganje ispita utvrđenom odredbama ovoga Pravilnika. Poslije položenog teorijskog dijela ispita, pripravnik ili vježbenik polaže praktični dio ispita koji se sastoji od provjere stručne sposobnosti i vještine na operativnom radnom mjestu, ili pisanog predstavljanja osobnog doprinosa na poslovima iz članka 1. stavak 3. ovoga Pravilnika.

OCJENA ISPITA I PROVJERA

Članak 33.

(1) Povjerenstvo ocjenjuje ukupan uspjeh pripravnika ili vježbenika na ispitu, odnosno provjeri, ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

(2) Ispit se smatra položenim ako pripravnik ili vježbenik u svakom dijelu teorijskog i praktičnog dijela ispita postigne uspjeh utvrđen programima za stručno osposobljavanje propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

PONAVLJANJE ISPITA I PROVJERA

Članak 34.

(1) Pripravnik ili vježbenik koji ne položi najviše dva predmeta iz teorijskog dijela ispita ili praktični dio ispita, može pristupiti ponovnom polaganju tih predmeta ili praktičnog dijela ispita, unutar roka kojega odredi predsjednik ispitnog povjerenstva, a koji ne smije biti kraći od 10 ni dulji od 30 dana od dana polaganja ispita.

(2) Pripravnik ili vježbenik koji ne položi tri ili više predmeta iz teorijskog dijela ispita, ponavlja ispit.

(3) Imatelj dozvole koji ne zadovolji na provjeri može pristupiti ponovnoj provjeri unutar roka iz stavka 1. ovoga članka kojeg odredi stručna osoba pomoćnog zrakoplovnog osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe s odgovarajućom posebnom ovlasti.

(4) Ispit ili provjera se može polagati 2 puta.

(5) Rok između polaganja i ponavljanja ispita ne smije biti kraći od 1 mjeseca niti dulji od 3 mjeseca računajući od dana prvog polaganja ispita.

(6) Rokovi se mogu iznimno produžiti u slučaju bolovanja.

ISPITNA DOKUMENTACIJA

Članak 35.

(1) Pripravniku ili vježbeniku se nakon završetka ispita ili provjere, na njegov zahtjev, moraju dati na uvid njegovi pismeni odgovori iz teorijskog dijela ispita.

(2) Ispitnu dokumentaciju čine pismeni odgovori iz teorijskog dijela ispita i, kada je predviđeno, pisani rad praktičnog dijela ispita, te Zapisnik o polaganju ispita koji vodi ispitno povjerenstvo tijekom ispita.

(3) Ispitna dokumentacija čuva se 5 godina.

Dio peti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Osoblju koje, danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ima dozvolu s ovlaštenjima izdanu na temelju Pravilnika o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad osoblja meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (»Narodne novine«, br. 53/91 i 132/98), a obavlja poslove iz članka 1. točka 1. ili 2. ovoga Pravilnika, priznaje se odgovarajuća dozvola i ovlaštenja, koja su u skladu s odredbom članka 17. točka 1. i 2., članka 18. stavak 1. i 3. ovog Pravilnika i posebne ovlasti koje su u skladu s odredbama iz članka 20. stavak 1. ovoga Pravilnika. Temeljem toga izdat će se dozvola u skladu sa člankom 17. točka 1. ili 2. i upisati odgovarajuća ovlaštenja i posebne ovlasti.

(2) Osoblju koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, uspješno obavlja poslove iz članka 1. točka 3. ovoga Pravilnika, priznat će se stručna osposobljenost za poslove koje obavlja i izdati dozvola s propisanim ovlaštenjima u skladu sa člankom 17. točka 3. i člankom 18. stavak 5. ovoga Pravilnika.

(3) Osoblju, koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspješno obavlja poslove iz područja posebnih ovlasti iz članka 20. stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika tri godine ili duže, priznat će se i upisati posebna ovlast.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 37.

(1) Stručno osposobljavanje pripravnika, koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, završit će se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno prema postojećim odobrenim programima.

(2) Ispiti osoba iz stavka 1. ovoga članka, obavit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a prema programima iz stavka 1. ovoga članka.

PROGRAMI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 38.

Poslodavac je dužan utvrditi i izraditi propisane programe za stručno osposobljavanje, u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

ISPITNA PITANJA

Članak 39.

Poslodavac je dužan izraditi pitanja za pismeni dio ispita iz članka 12. stavak 3. u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

IZDAVANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA
I POSEBNIH OVLASTI

Članak 40.

Poslodavac će u roku 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika utvrditi činjenice iz članka 36. i sastaviti pismeno izvješće kao temelj za izdavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

ISPRAVA DOZVOLE

Članak 41.

Zamjena isprava dozvola za rad izdanih prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog Pravilnika, ispravama dozvola propisanih odredbama ovog Pravilnika, započet će u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, prilikom produžavanja ovlaštenja.

DODACI PRAVILNIKU

Članak 42.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čine Dodaci 1., 2., 3. i 4.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravil­nik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad osoblja mete­orološkog osiguranja zračne plovidbe.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/88
Urbroj: 530-01-01–1
Zagreb, 17. srpnja 2001.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, dipl. ing., v. r.

 

DODATAK 1.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 8.) ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

SADRŽAJ TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH POSLOVA

A) ZRAKOPLOVNO-METEOROLOŠKI TEHNIČAR

1.   Zrakoplovni meteorološki propisi i standardi

Međunarodne zrakoplovne i meteorološke organizacije (ICAO, WMO) i ugovori

Struktura i funkcioniranje ICAO-a i WMO-a

Svjetski sustav meteorološkog bdijenja -WWW (GOS- GTS-GDPS)

Međunarodni i nacionalni propisi i standardi koji se odnose na ZM

Tehničke publikacije ICAO i WMO značajne za funkcioniranje ZM

AIP-osnovna struktura - MET dio

2.   Osnove zrakoplovne meteorologije

Atmosfera, sastav, struktura, ICAO-standardna atmosfera

Osnovne meteorološke varijable atmosfere

Tlak, temperatura, vlaga i vjetar

Osnovni meteorološki procesi u atmosferi

Procesi stvaranja oblaka i oborina

Vrste oblaka i oborina

Motrenje i izvješćivanje oblaka i oborina u zrakoplovstvu

Osnovne meteorološke pojave u atmosferi

Osnovne sinoptičkoskalne tvorevine u atmosferi

Osnovne mezoskalne tvorevine u atmosferi

Meteorološke pojave opasne za zrakoplovstvo

Uzroci nastanka opasnih pojava i čestina u FIR-u Zagreb

Zrakoplovna meteorološka izvješća i karte

3.   Osnove analize vremena

Osnovni termobarički sustavi u atmosferi - sinoptički i mezoskalni

Analiza polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

Analiza izvedenih meteoroloških polja

Prizemna analiza meteoroloških polja

Visinska analiza meteoroloških polja

Analiza fronti, ciklona i anticiklona

Priprema i analiza podataka za ulaz u numeričke modele

4.   Osnove prognoze vremena

Temeljni principi prognoze vremena

Subjektivna prognoza vremena

Objektivna prognoza vremena

Dugoročne prognoze vremena

Kratkoročne prognoze vremena

Lokalne prognoze vremena

5.   Osnove fizike oblaka

Energija atmosfere

Zračenje Sunca, Zemlje i atmosfere

Procesi stvaranja oblaka

Mehanizmi dizanja zraka u atmosferi

Vlaga u atmosferi

Nestabilnost atmosfere

Vrste oblaka i fizikalni procesi koji ih generiraju u atmosferi

Vrste oborina i procesi stvaranja oborina

6.   Meteorološka motrenja i informacijski distribucijski sustavi na aerodromima

Meteorološka motrenja na aerodromima

Osnovni principi rada klasičnih meteoroloških instrumenata

Osnovni principi rada automatskih meteoroloških postaja

Motrenje oblaka i oblačnih sustava

Motrenje meteoroloških pojava

Obrada meteoroloških podataka i prikaz

Arhiviranje mjerenih aerodromskih meteoroloških parametara

Arhiviranje klimatoloških informacija

7.   Međunarodni meteorološki kodovi

Alfanumerički kodovi u meteorologiji

SYNOP-TEMP-PILOT

8.   Temelji klimatologije zračnih luka i zračnih puteva

Klima našeg područja (FIR-Zagreb)

Klima zračnih luka u FIR Zagreb

Klima zračnih puteva u FIR Zagreb

Statistika značajnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

Statistika pojavljivanja opasnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

9.   Fundamentalna znanja iz zrakoplovstva

Osnovni pojmovi i definicije

Zračna plovidba, sudionici u procesu zračnog prometa

Zrakoplovni propisi

Osnovni pojmovi iz navigacije i aerodinamike

Aerodromi

Zračni prostori Služba KL

Zrakoplovno informiranje i zrakoplovne komunikacije

10. ZM informacije i frazeologija

Oblici ZM informacija za razne korisnike

- za službe traganja i spasavanja

- za TWR, APP kontrolu i FIR

Komunikacijski protokoli i razmjene informacija MET službi i ATS službi

Oblici informacija koje se razmjenjuju između APP/TWR i MET postaja

Oblici informacija između ACC/FIC i MWO

11. Zrakoplovna meteorološka dokumentacija

Zrakoplovna meteorološka izvješća

   METAR-SPECI-TAF

   SIGMET-AIRMET

   GAMET-SNOWTAM

Zrakoplovne meteorološke karte

SWC-karte, karte visinskih vjetrova

12. Engleski jezik

Niža srednja razina znanja općeg jezika (»pre-intermediate level«)

Stručna terminologija iz područja MET

Zrakoplovna meteorološka frazeologija

B) ZRAKOPLOVNO-METEOROLOŠKI PROGNOSTIČAR

1.   Zrakoplovni meteorološki propisi i standardi

Međunarodne zrakoplovne i meteorološke organizacije (ICAO, WMO) i ugovori,

Struktura i funkcioniranje ICAO-a

Struktura i funkcioniranje WMO-a

Svjetski sustav meteorološkog bdijenja -WWW-(GOS-GTS-GDPS)

Međunarodni propisi i standardi koji se odnose na ZM

Nacionalna tijela i organizacije značajni u funkcioniranju ZM

Nacionalni standardi i propisi i odstupanja od me­đu­narodnih

Tehničke publikacije ICAO-a i WMO- a značajne za funkcioniranje ZM

AIP-osnovna struktura - MET dio

2.   Zrakoplovna meteorologija

Značaj meteorologije u zrakoplovstvu

Zrakoplovne nesreće i meteorologija

Utjecaj meteoroloških polja na odvijanje zrakoplovnih operacija

Problemi određivanja visine zrakoplova kod varijabilnih meteoroloških polja

Dužina piste i meteorološki čimbenici

Utjecaj meteoroloških procesa na odvijanje zrakoplovnih operacija

Utjecaj meteoroloških pojava na zrakoplovne operacije

3.  Analiza i dijagnoza vremena

Sinoptički i mezoskalni termo-barički sustavi u atmosferi

Analiza polja tlaka, temperature, vlage i vjetra u sinoptičkim i mezorazmjerima

Analiza izvedenih meteoroloških polja

Prizemna i visinska analiza meteoroloških polja

Analiza fronta - sinoptičkih i mezoskalnih u atmosferi

Priprema i analiza podataka za ulaz u numeričke modele

4.   Prognoza vremena

Fizikalni temelji analize i prognoze vremena

Objektivna i subjektivna prognoza vremena

Primjena sinoptičke i mezoskalne meteorologije u prognozi za zrakoplovstvo

Prognoza vremena na sinoptičkoj i mezo skali

Mezoskalno prognoziranje i »nowcasting«

Temelji numeričke prognoze vremena

Numerički modeli za prognozu vremena

»Nowcasting« i davanje upozorenja AIRMET, SIGMET i TREND prognoza

Metode prognoze pojava opasnih za zrakoplovstvo

Upotreba radara i satelita u dijagnozi i prognozi mete­oroloških parametara za zrakoplovstvo

5.   Mezoskalna meteorologija i kratkoročno prognoziranje

Fizikalni temelji mezoskalne meteorologije

Osnovne mezoskalne cirkulacije

Atmosferska konvekcija, osnovna teorija razvoja

Izolirana i organizirana vlažna duboka konvekcija, mehanizmi odgovorni za razvoj

Motrenje i mjerenje izolirane suhe i vlažne konvekcije i mezoskalno organiziranje duboke vlažne konvekcije

Prognoziranje mezoskalno organizirane vlažne duboke konvekcije

Gravitacijski valovi kao temeljna gibanja mezoskale

Osnovna teorija gravitacijskih valova i veza s opasnim meteorološkim pojavama

Vrste mezoskalnih nestabilnosti i veza s mezoprocesima

Prediktabilnost mezoskalnih meteoroloških cirkulacija

Kratkoročno prognoziranje mezoskalnih procesa i fenomena

Nowcasting mezoprocesa važnih za zrakoplovstvo

Mezoskalni numerički modeli (MNM)

6.   Satelitska meteorologija

Temeljni principi upotrebe satelitskih slika u dijagnozi i prognozi vremena

Upotreba konceptualnih modela u dijagnozi opasnih meteoroloških pojava

Vrste satelitskih slika i osnovni principi interpretacije VIS, IR i WV slika

Interpretacija osnovnih sinoptičkoskalnih meteoro­loš­kih tvorevina na satelitskim slikama

Interpretacija mezoskalnih meteoroloških tvorevina na satelitskim slikama

Interpretacija meteoroloških fenomena opasnih za zrakoplovstvo na satelitskim slikama

7.   Radarska meteorologija

Osnovni principi rada meteoroloških radara i upotreba u dijagnozi i prognozi meteoroloških procesa i pojava

Identifikacija procesa i pojava značajnih za zrakoplovstvo pomoću meteoroloških radara

Dopplerovi radari-osnovni principi rada

Upotreba Dopplerovih radara u dijagnozi i prognozi meteoroloških fenomena opasnih za zrakoplovstvo

8.   Meteorološka motrenja i informacijski distribucijski sustavi na aerodromima

Meteorološka motrenja na aerodromima

Standardi za postavljanje instrumenata na aerodromima

Principi rada klasičnih meteoroloških instrumenata

Principi automatskih sustava mjerenja i motrenja me­te­­oroloških parametara

Temeljni principi »remote sensing« tehnike i upotreba u ZM

Arhiviranje mjerenih aerodromskih meteoroloških parametara

Kontrola kvalitete mjerenih podataka

9.   Međunarodni meteorološki kodovi

Alfanumerički kodovi u meteorologiji

SYNOP-TEMP-PILOT

Binarni kodovi -GRIB-BUFR

10. Klimatologija zračnih luka i zračnih puteva

Fizikalni temelji klime općenito-primjena na FIR Zagreb

Osnove dinamičke klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

Osnove sinoptičke klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

Osnove mezo klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

Osnove mikro klimatologije- primjena na FIR-Zagreb

Statističke metode obrade podataka u klimatologiji

Klima zračnih luka, puteva i područja FIR Zagreb

Statistika opasnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

Statistika značajnih meteoroloških pojava u FIR-u Zagreb

Metode verifikacije zrakoplovnih prognoza

11. Fundamentalna znanja iz zrakoplovstva

Osnovni pojmovi i definicije

Zračna plovidba-sudionici u procesu zračnog prometa

Zrakoplovni propisi

Osnovni pojmovi iz navigacije i aerodinamike

Aerodromi

Zračni prostori Služba KL

Zrakoplovno informiranje i zrakoplovne komunikacije

12. Zrakoplovna meteorološka dokumentacija

Zrakoplovna meteorološka izvješća i karte

METAR-SPECI-TAF

GAMET-SIGMET-AIRMET

SNOWTAM

SWC-karte i karte visinskih vjetrova

13. Opasni meteorološki fenomeni

Fizika razvoja opasnih meteoroloških fenomena

Meteorološki procesi odgovorni za razvoj opasnih meteoroloških fenomena

Lokalni uvjeti odgovorni za razvoj opasnih meteoro­loš­kih fenomena

Fizikalni parametri kao indikatori opasnih meteoro­loških fenomena

Dijagnoza opasnih meteoroloških fenomena iz sino­pti­čko-skalnih podataka

Dijagnoza opasnih meteoroloških fenomena iz mezoskalnih podataka

Prognoza opasnih meteoroloških fenomena iz mezoskalnih numeričkih modela

Prognoza opasnih meteoroloških fenomena »nowcasting« metodama

14. Engleski jezik

Srednja razina znanja općeg jezika (»intermediate level«)

Stručna terminologija iz područja MET

Zrakoplovna meteorološka frazeologija

DODATAK 2.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 8. i članak 17.) –––––––––––––––––––––––––––––

SADRŽAJ PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH POSLOVA

A) DOZVOLA ZM TEHNIČAR S PRIPADNIM OVLAŠTENJIMA

 I) ovlaštenje: motritelj GMS

1.   Mjerenje i motrenje meteoroloških parametara atmosfere

a)          Specijalna mjerenja i motrenja meteoroloških parametara za zrakoplovstvo

b)          Mjerenja i motrenja meteoroloških parametara za potrebe WMO (WWW) GOS-a

Mjerenja tlaka, postupci i kriteriji točnosti

Određivanje QNH, QFE

Mjerenja temperature, postupci i kriteriji točnosti

Mjerenja vlage, postupci i kriteriji točnosti

Mjerenja vjetra, postupci i kriteriji točnosti

Mjerenja vidljivosti, postupci i kriteriji točnosti

Motrenje oblaka

Motrenje meteoroloških pojava

2.   Vođenje meteoroloških dnevnika

Vođenje dnevnika glavne meteorološke postaje

Vođenje klimatološkog dnevnika

Vođenje dnevnika SYNOP postaje

Vođenje dnevnika QAM izvješća za zračnu luku

3.   Rukovanje automatskom meteorološkom postajom

4.   Operativno održavanje meteoroloških instrumenata

II) ovlaštenje: motritelj OMS

1.   Mjerenje i motrenje meteoroloških parametara atmosfere

a)          Specijalna mjerenja i motrenja meteoroloških parametara za zrakoplovstvo

Mjerenja vidljivosti, postupci i kriteriji točnosti

Mjerenja tlaka, postupci i kriteriji točnosti

Motrenje oblaka

Motrenje meteoroloških pojava

2. Rukovanje automatskom meteorološkom postajom

3. Operativno održavanje meteoroloških instrumenata

III) ovlaštenje: MET operater

1.   Priprema zrakoplovno meteorološke dokumentacije za potrebe procesa prognoze i potrebe zrakoplovnih korisnika

Pripremanje svih vrsta meteorološkog materijala potrebnog za proces prognoziranja

Pripremanje zrakoplovnih meteoroloških karata (S­W­C­­-LL, SWC-ML, Karte vjetrova)

Pripremanje zrakoplovnih izvješća METAR, SPECI, TAF, GAMET, AIRMET, SIGMET

2.   Komunikacija sa ZM bazom podataka

Punjenje baze podataka potrebnim sadržajima za aerodrome FIR-a Zagreb

Snimanje sadržaja grafičkih i alfanumeričkih informacija i slanje prema programu korisnicima

3.   Komunikacija sa AFTN mrežom podataka

IV) ovlaštenje: VOLMET operater

Prosljeđivanje međunarodnih VOLMET emisija prema propisanom programu za potrebe međunarodnih letova

Prosljeđivanje nacionalnih VOLMET emisija prema propisanom programu za potrebe nacionalnih letova u FIR-u Zagreb

V) ovlaštenje: operater MET dokumentacije

Tehnička interpretacija zrakoplovno meteorološke dokumentacije posadama prije polijetanja

Tehnička interpretacija svih vrsta zrakoplovnih mete­oroloških izvješća putem telefona, FAX-a i drugih komu­nikacijskih sredstava

Svladana vještina upotrebe frazeologije i stručnih me­te­oroloških termina na engleskom jeziku

B) DOZVOLA ZM PROGNOSTIČAR S PRIPADNIM

 

I) ovlaštenje: aerodromski prognostičar

1.   Prognoziranje meteoroloških parametara za zračnu luku

Izrada TAF prognoza (FC, FT) za zračne luke FIR-a Zagreb

Analiza lokalnih meteoroloških uvjeta

Upotreba klimatoloških podataka (monografije)

Kombiniranje i analiziranje izlaznih polja numeričkih modela, lokalnih motrenja, satelitskih i radarskih mjerenja

Analiza parametara nestabilnosti u području zračnih luka

Upotreba metoda prognoze za jednu točku

Kriteriji za izdavanje AMD prognoza

2.   Briefing

Priprema letne dokumentacije i savjetovanje (»briefing«)

   – nacionalnih posada

   – inozemnih posada (na engleskom jeziku)

   – predstavnika zrakoplovnih tvrtki

   – generalne avijacije

3.   Analiza meteoroloških uvjeta na zračnim lukama

Postupci dobivanja izlaznih polja numeričkih modela

Postupci dobivanja analiza sinoptičkih i mezo karata

Interpretacija izlaznih polja numeričkih modela

Analiza osnovnih polja: polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

Analiza izvedenih polja: polja divergencije, vrtložnosti, deformacije, smicanja

Analiza parametara atmosferske nestabilnosti

Analiza parametara konvektivne nestabilnosti

Analiza parametara nekonvektivne nestabilnosti

Analiza indikatora opasnih meteoroloških fenomena

4.   Metode kratkoročnog prognoziranja za potrebe letenja

Primjena nowcasting metoda u prognoziranju meteo uvjeta za zračnu luku

Primjena znanja lokalnih zemljopisnih uvjeta koji utječu na modifikaciju meteoroloških polja i met. parametara u području zračne luke

Primjena poznatih fizikalnih relacija između svakog meteorološkog fenomena značajnog i opasnog za zrakoplovstvo i dinamičkih parametara atmosfere

Primjena metoda kratkoročnog prognoziranja svih fenomena značajnih za avijaciju koji se pojavljuju u zoni zračne luke

5.   Prognoziranje meteoroloških parametara za planiranje letenja

Prognoziranje uvjeta za letenje za 2-3 dana unaprijed

Korištenje prognostičkog materijala LAM numeričkih modela i izrada prognoza

Korištenje prognostičkih materijala GM numeričkih modela za “long-range” letove i izrada prognoza

6.   Prognoziranje meteoroloških parametara za VFR letove

Analiziranje lokalnih uvjeta za područja VFR letova

Primjena znanja o mezo i mikro procesima za savjetovanje VFR letova

II) ovlaštenje: područni prognostičar

1.   Prognoziranje meteoroloških parametara za zračne luke

Izrada TAF prognoza (FC, FT) za zračne luke FIR-a Zagreb

Analiza lokalnih meteoroloških uvjeta

Upotreba klimatoloških podataka (monografije)

Kombiniranje i analiziranje izlaznih polja numeričkih modela, lokalnih motrenja,

satelitskih i radarskih mjerenja

Analiza parametara nestabilnosti u području zračnih luka

Upotreba metoda prognoze za jednu točku

Kriteriji za izdavanje AMD prognoza

2.   Prognoziranje meteoroloških parametara za dio FIR-a Zagreb

Izrada GAMET prognoze za dio FIR-a Zagreb

Izrada AIRMET upozorenja za FIR-a Zagreb

3. Briefing

Priprema letne dokumentacije i savjetovanje (»briefing«)

– nacionalnih posada

– inozemnih posada (na engleskom jeziku)

– predstavnika zrakoplovnih tvrtki

– generalne avijacije

4. Analiza meteoroloških uvjeta na zračnim lukama i dijelovima FIR-a Zagreb

Postupci dobivanja izlaznih polja numeričkih modela

Postupci dobivanja analiza sinoptičkih i mezo karata

Interpretacija izlaznih polja numeričkih modela

Analiza osnovnih polja: polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

Analiza izvedenih polja: polja divergencije, vrtložnosti, deformacije, smicanja

Analiza parametara atmosferske nestabilnosti

Analiza konvektivnih parametara nestabilnosti

Analiza nekonvektivnih parametara nestabilnosti

Analiza indikatora opasnih meteoroloških fenomena

5. Metode kratkoročnog prognoziranja za potrebe

Primjena nowcasting metoda u prognoziranju meteo uvje­­ta za zračnu luku

Primjena znanja lokalnih zemljopisnih uvjeta koji utječu na modifikaciju meteoroloških polja i met. parametre u području zračne luke

Primjena poznatih fizikalnih relacija između svakog meteorološkog fenomena značajnog i opasnog za zrakoplovstvo i dinamičkih parametara atmosfere

Primjena metoda kratkoročnog prognoziranja svih fenomena značajnih za avijaciju koji se pojavljuju u zoni zračne luke i dijelu FIR-a

6. Prognoziranje meteoroloških parametara za

Prognoziranje uvjeta za letenje za 2-3 dana unaprijed

Korištenje prognostičkog materijala LAM i MM numeričkih modela i izrada prognoza

Korištenje prognostičkih materijala GM numeričkih modela za »long-range« letove i izrada prognoza

7.   Prognoziranje meteoroloških parametara za VFR letove

Analiziranje lokalnih uvjeta za područja VFR letova

Primjena znanja o mezo i mikro procesima za savjetovanje VFR letova

III) ovlaštenje: oblasni prognostičar

1.   Prognoziranje meteoroloških parametara za zračne luke

Izrada TAF prognoza (FC, FT) za zračne luke FIR-a Zagreb

Analiza lokalnih meteoroloških uvjeta

Upotreba klimatoloških podataka (monografije)

Kombiniranje i analiziranje izlaznih polja numeričkih modela, lokalnih motrenja, satelitskih i radarskih mje­renja

Analiza parametara nestabilnosti u području zračnih luka

Upotreba metoda prognoze za jednu točku

Kriteriji za izdavanje AMD prognoza

2.   Prognoziranje meteoroloških parametara za FIR Zagreb

Izrada SWC karte za FIR Zagreb za sloj atmosfere do 10000 ft

Izrada SIGMET upozorenja za FIR Zagreb

Izrada GAMET prognoze za dio FIR-a Zagreb

Izrada AIRMET upozorenja za dio FIR-a Zagreb

3.   Briefing

Priprema letne dokumentacije i savjetovanje (»briefing«)

   – nacionalnih posada

   – inozemnih posada (na engleskom jeziku)

   – predstavnika zrakoplovnih tvrtki

   – generalne avijacije

4.   Analiza meteoroloških uvjeta na zračnim lukama i dijelovima FIR-a Zagreb

Postupci dobivanja izlaznih polja numeričkih modela

Postupci dobivanja analiza sinoptičkih i mezo karata

Interpretacija izlaznih polja numeričkih modela

Analiza osnovnih polja: polja tlaka, temperature, vlage i vjetra

Analiza izvedenih polja: polja divergencije, vrtložnosti, deformacije, smicanja

Analiza parametara atmosferske nestabilnosti

Analiza parametara konvektivne nestabilnosti

Analiza parametara nekonvektivne nestabilnosti

Analiza indikatora opasnih meteoroloških fenomena

5.   Metode kratkoročnog prognoziranja za potrebe letenja

Primjena nowcasting metoda u prognoziranju meteo uvjeta za FIR-Zagreb

Primjena znanja lokalnih zemljopisnih uvjeta koji utječu na modifikaciju meteoroloških polja i met. parametre u području FIR-a Zagreb

Primjena poznatih fizikalnih relacija između svakog meteorološkog fenomena značajnog i opasnog za zrakoplovstvo i dinamičkih parametara atmosfere

Primjena metoda kratkoročnog prognoziranja svih fenomena značajnih za avijaciju koji se pojavljuju u FIR-u Zagreb

6.   Prognoziranje meteoroloških parametara za planiranje letenja

Prognoziranje uvjeta za letenje za 2-3 dana unaprijed

Korištenje prognostičkog materijala LAM i MM numeričkih modela i izrada prognoza

Korištenje prognostičkih materijala GM numeričkih modela za »long-range« letove i izrada prognoza

7.   Prognoziranje meteoroloških parametara za VFR letove

Analiziranje lokalnih uvjeta za područja VFR letova

Meteorološko osiguranje svih VFR letova u zoni FIR-Zagreb i susjednim FIR-ovima

DODATAK 3.

––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 9. i članak 17.) –––––––––––––––––––––––––––––––

SADRŽAJ SPECIJALISTIČKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PRIPREMU I NADZOR PROVEDBE OPERATVNIH POSLOVA PO PODRUČJIMA SPECIJALNOSTI

DOZVOLA ZM SPECIJALIST S PRIPADNIM OVLAŠTENJIMA

I) ovlaštenje: ZM standardi

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Međunarodni i nacionalni propisi i standardi relevantni za ZM

Primjena standarda, preporuka i propisa u radu ZMS

ICAO i WMO propisi značajni za ZMS

Nacionalni propisi značajni za ZMS

Aktualna odstupanja od standarda i preporuka ZM u RH

Definiranje metoda za ocjenu kakvoće zrakoplovnih meteoroloških informacija

II) ovlaštenje: Opasne MET pojave

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Fizika razvoja opasnih meteoroloških fenomena

Opservacijski, dinamički, sinoptički, mezoskalni, statistički i klimatološki aspekti opasnih meteoroloških pojava

Konceptualni modeli i dijagnosticiranje opasnih meteo­ro­loških pojava na satelitskim i radarskim slikama

Definiranje metoda za prognoziranje opasnih meteoro­loš­kih fenomena

III) ovlaštenje: ZM koordinacija

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka A) i Dodatka 2. Točka A)

Prezentacija ZM informacija zrakoplovnim operatorima i pilotima

Prezentacija ZM informacija jedinicama kontrole letenja

MET u AIS i AIP

Nestandardne ZM informacije

Automatski sustavi zrakoplovno- meteorološkog informiranja

IV) ovlaštenje: Klimatologija

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Temeljni principi i metode statističke obrade podataka u meteorologiji

Fizikalni temelji sinoptičke, mezo i mikro klimatologije za potrebe avijacije

Principi mjerenja meteoroloških parametara za potrebe klimatskih prikaza

Obrada klimatskih podataka za potrebe zrakoplovne meteorologije

Metode izrade klimatskih monografija za zračne luke

Metode organiziranja klimatskih baza podataka

Izrada klimatskih prikaza značajnih i opasnih mete­or­oloških fenomena u FIR-u Zagreb

Izrada statističkih prognoza i metoda verifikacije TAF-ova i upozorenja

V) ovlaštenje: Tehnologija motriteljskog sustava

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Definiranje tehnologije motrenja u ZMS

Prilagodba novih tehnologija motrenja u ZMS

Temeljni principi satelitske meteorologije

Temeljni principi radarske meteorologije

Automatski sustavi motrenja u zrakoplovnoj meteorologiji

VI) ovlaštenje: Instrumentalni sustavi motrenja

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Temeljni principi mjerenja meteoroloških varijabli atmosfere

Instrumenti za mjerenje meteoroloških parametara, osnovne karakteristike i granice točnosti

Standardi mjerenja meteoroloških parametara za avijaciju

Baždarenje i testiranje metoroloških instrumenata

Izvori grešaka mjerenja meteoroloških instrumenata u avi­jaciji

Postavljanje meteoroloških instrumenata na zračnim lukama

VII) ovlaštenje: Tehnologija prognostičkog sustava

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Temeljni principi osnovnih tehnoloških sustava koji se primjenjuju u prognoziranju za avijaciju

Prilagodba novih tehnologija prognoziranja u ZMS

Definiranje meteoroloških baza podataka za zrakoplovstvo

Definiranje i izrada rutinskih procedura za primjenu u zrakoplovnoj prognozi

Grafički prikazi i vizualizacija meteoroloških podataka

VIII) ovlaštenje: Mezo i postprocesiranje

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Fizikalni temelji mezoskalne meteorologije

Dijagnostički, prognostički, dinamički i statistički aspekti mezometeoroloških procesa

Lokalni utjecaji i mezoskalni meteorološki procesi

Definiranje metoda dijagnosticiranja mezometeoroloških procesa i pojava

Definiranje metoda prognoziranja mezometeoroloških procesa i pojava

Mezometeorologija i tehnike kratkoročnog prognoziranja u zrakoplovstvu

IX) ovlaštenje: Nowcasting

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Principi nowcastinga i primjena u zrakoplovnim prognozama

Umjetna inteligencija i ekspertni sustavi u zrakoplovnim prognozama

Definiranje principa objedinjavanja podataka iz različitih opservacijskih sustava

Principi interpretacije informacija iz satelitskih, radarskih, mezoskalnih opservacijskih mreža i numeričkih modela

Struktura i algoritmi automatskih nowcastera za prognozu značajnih meteoroloških pojava za zrakoplovstvo

Principi »fuzzy« logike u funkcioniranju nowcastera za avijaciju

Definiranje metoda interpretacije kombiniranih podataka za davanje prognoza i upozorenja u zrakoplovstvu

X) ovlaštenje: Info sustavi ZM

Svi sadržaji iz Dodatka 1. Točka B) i Dodatka 2. Točka B)

Procesiranje i prijenos meteoroloških podataka

Izrada softvera iz algoritama za prediktore i indikatore značajnih i opasnih meteoroloških fenomena za zrakoplovstvo

Softveri i operativni sustavi koji se koriste u procesiranju i komunikaciji meteoroloških podataka za potrebe prognoze u zrakoplovstvu

Manipulacija s izlaznim poljima numeričkih modela

Izrada grafičkog prikaza raznih meteoroloških osnovnih i izvedenih polja za rutinsku upotrebu u operativnoj zrakoplovnoj prognozi

Organizacija i telekomunikacijske procedure za razmjenu meteoroloških podataka

Baze podataka, alfanumerički i binarni meteorološki kodovi (GRIB, BUFR)

DODATAK 4.

–––––––––––––––––––––––––––––––– (Članak 18. i članak 19.) –––––––––––––––––––––––––––––––

SADRŽAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE POSEBNIH OVLASTI

1.   Posebna ovlast: OJT instruktor

Osvježenje sadržaja iz Dodatka 2. A) ili B)

Vježbanje održavanja nastavnih jedinica iz sadržaja Dodatka 2 A) ili B).

2.   Posebna ovlast: instruktor predavač

Osvježenje znanja prema sadržaju iz Dodatka 1. A) i B) i specijalističkih područja iz Dodatka 3.

Vježbanje održavanja predavanja iz sadržaja Dodatka 1 A) i B) i specijalističkih područja iz Dodatka 3.

3.   Posebna ovlast: glavni instruktor

Osvježenje i produbljenje znanja prema sadržaju iz Dodatka 1, 2 i 3.

Stjecanje iskustva održavanja predavanja iz sadržaja Dodatka 1 i 3.

Stjecanje iskustva koordiniranja i vođenja svih vidova stručnog osposobljavanja.

Stjecanje iskustva kreiranja programa stručnog osposobljavanja.

Stjecanje iskustva kreiranja ispitnih testova i provo­đe­nja ispita pomoćnog zrakoplovnog meteorološkog i ne­meteorološkog osoblja i zrakoplovnog osoblja kontrolora zračnog prometa.

Stjecanje iskustva stručnog vođenja pripravnika do stjecanja dozvole.

Stjecanje iskustva u kreiranju i prilagodbi predavanja predmeta »Zrakoplovna meteorologija« za sve vrste pomoćnog zrakoplovnog osoblja i zrakoplovnog osob­ lja kontrolora zračnog prometa.