Uredba o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 69/2001 (31.7.2001.), Uredba o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1152

Na teme­lju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Zastup­ničkog doma Hrvatskoga državnoga sabora (»Narodne novine«, broj 97/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srp­nja 2001. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96, 57/96, 124/97, 73/2000 i 87/2000) poglav­lje 7. »PLAĆE U DRŽAVNIM TIJELIMA I JAVNIM SLUŽBAMA«  i članak 19. brišu se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-02/01-01/01
Urbroj: 5030115-01-7
Zagreb, 26. srp­nja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.