Uredba o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima

NN 70/2001 (3.8.2001.), Uredba o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1218

Na temelju članka 2. stavka 2. Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, broj 32/96), članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 79/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001) i članka 34. stavka 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 43/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine donijela

UREDBU

o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ureda za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima (u daljnjem tekstu: Ured), naziv, djelokrug, te način upravljanja unutarnjih ustrojstvenim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, te financiranje Ureda.

Ured se osniva kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, koja za Vladu Republike Hrvatske obavlja stručne i upravne poslove u vezi poslovima suradnje Vlade Republike Hrvatske s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima.

Članak 2.

Ured neposredno obavlja poslove iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, prati, usklađuje i usmjerava poslove državnih tijela nadležnih za suradnju sa Sudovima te drugih pravnih osoba čiji je rad od važnosti za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima.

Članak 3.

Pri obavljanju svojih poslova Ured surađuje s nadležnim državnim tijelima, jedinicama lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave te drugim pravnim osobama čiji je rad od interesa za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima.

Članak 4.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda koji je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Predstojnik ima, u odnosu na Ured i njegove djelatnike, prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Predstojnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda. Zamjenik je za svoj rad odgovoran predstojniku Ureda i Vladi Republike Hrvatske.

Predstojnik ima pomoćnika koji mu pomaže u obavljanju poslova, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda. Pomoćnik je za svoj rad odgovoran predstojniku Ureda.

Predstojnika Ureda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade.

Zamjenika i pomoćnika predstojnika Ureda imenuje i raz­rješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda.

Članak 5.

Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu.

Ured djeluje pri Vladi Republike Hrvatske koja, putem svojih stručnih službi, obavlja poslove materijalno-financijskog poslovanja Ureda.

Članak 6.

Radi davanja mišljenja i prijedloga Vladi Republike Hrvatske o pitanjima u vezi poslova suradnje s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima, te davanja smjernica za rad Ureda, osniva se Savjet za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima (u daljnjem tekstu: Savjet). Savjet može donositi i odluke o pitanjima suradnje s Među­narodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima na koje ga ovlasti Vlada Republike Hrvatske.

Savjet radi u užem i proširenom sastavu. U proširenom sastavu priprema odluke i mišljenja te zauzima stajališta oko pravnih pitanja. Odluke, mišljenja i prijedloge Vladi, te smjernice za rad Ureda Savjet donosi u užem sastavu.

Sjednice Savjeta saziva i vodi potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade, koji je ujedno i predsjednik Savjeta, ili član Savjeta kojeg on ovlasti. Savjet se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Savjet u užem sastavu čine potpredsjednik, zamjenik pred­sjednika Vlade, ministar vanjskih poslova, ministar obrane, ministar unutarnjih poslova, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Savjet u širem sastavu čine, pored članova užeg Savjeta i istaknuti pravni stručnjaci, te druge osobe koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. Članovi Savjeta koji nisu državni dužnosnici dobivaju za svoj rad naknadu u visini koju odredi Vlada Republike Hrvatske.

Savjet može odlučiti da njegovim sjednicama prisustvuju i druge osobe.

Članak 7.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 8.

Broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih radnih mjesta, osnovnih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad tijela državne uprave koja nisu uređena ovom Uredbom utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojeg donosi predstojnik Ureda, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka predstojnik Ureda obvezan je donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Državni službenici i namještenici Ureda nastavljaju obavljati dosadašnje poslove i zadatke do rasporeda na radno mjesto, temeljem Pravilnika iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

Predstojnik Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika u roku od 30 dana od dana donošenja Pravilnika.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i međuna­rodnim kaznenim sudovima (»Narodne novine«, broj 10/2001).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/33

Urbroj: 5030118-01-1

Zagreb, 26. srpnja 2001.

Potpredsjednica
Željka Antunović, v. r.