Odluka o opozivu Vice Vukova sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

NN 71/2001 (8.8.2001.), Odluka o opozivu Vice Vukova sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1241

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-01/01-02/53, Urbroj: 50304/2-01-03 od 25. srp­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

VICE VUKOV opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-1088/4
Zagreb, 30. srp­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.