Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 71/2001 (8.8.2001.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1242

Na teme­lju članka 78. stavaka 1. i 2., te članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srp­nja 2001. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001 i 38/2001), u članku 18. u podstavku »a) Položaji I. vrste«, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. glavni konzervator         2,90«

Dosadaš­nja točka 1. postaje točka 2.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/04
Urbroj: 5030104-01-22
Zagreb, 26. srp­nja 2001.

Potpredsjednica
Že­ljka Antunović,
v. r.