Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 77/2001 (7.9.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1314

Na teme­lju članka 45. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

Članak 1.

U Pravilniku o mjerite­ljskim zahtjevima za pakovine (»Narodne novine« br. 23/97) u članku 2. alineji tri, ispred riječi »otvara­nja« dodaje se riječ »vid­ljivog«, tako da sada glasi:

»– pakovina – proizvod koji je bez nazočnosti kupca tako zatvoren da mu se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez vid­ljivog otvara­nja ili očevidne preinake.«

Članak 2.

U članku 25. dodaje se stavak (6) koji glasi:

»(6) Mjerni uređaji za ispitiva­nje pakovina nejednakih koli­či­na pu­nje­nja trebaju udovo­ljavati mjerite­ljskim zahtjevima utvrđe­nim u Prilogu 6. ovoga pravilnika.«

Članak 3.

U članku 28. stavak (3) mije­nja se i glasi:

»Pakovine s prehrambenim proizvodom, stočnom hranom, deter­džentima i sredstvima za čišće­nje, gipsom, cementom, sjeme­njem i pićem ne trebaju imati označenu količinu pu­nje­nja ako je količina pu­nje­nja navedena u popratnim dokumentima i pakovine su namije­njene:

1. kraj­njem korisniku koji proizvod upotreb­ljava u svojoj obrtničkoj ili proizvodnoj djelatnosti ili

2. tijelima državne uprave.

Ako pakovine imaju označenu količinu pu­nje­nja, označiva­nje mora biti sukladno odredbama članaka 8., 9., 16. i 17. ovog pravilnika.

Ove pakovine mogu se staviti u promet ako ne­gativno odstu­pa­nje količine pu­nje­nja od nazivne količine pu­nje­nja ne prekora­čuje vrijednosti dopuštenog ne­gativnog odstupa­nja utvrđenog u tablici 6. iz stavka 2. ovog članka.«

U članku 28. stavak (7) dodaje se tekst koji glasi:

»Ove pakovine mogu se staviti u promet ako ne­gativno od­stupa­nje količine pu­nje­nja od nazivne količine pu­nje­nja ne preko­račuje vrijednost dopuštenog ne­gativnog odstupa­nja utvrđe­nog u tablici 6. iz stavka 2. ovog članka.«

Članak 4.

U članku 34. stavak (1), iza članka 5. stavka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti alkoholnih pića (»Narodne novine« br. 53/91) dodaje se novi tekst koji glasi:

»članka 9. stavka 3. i članka 36. stavka 3.«

U članku 34. stavak (2) mije­nja se i glasi:

»Nacionalne vrijednosti obveznih nazivnih količina pu­nje­nja utvrđene u Prilogu 1. mogu se primje­njivati do 31. prosinca 2005. godine.«

Članak 5.

U tablici iz Priloga 1, Obvezatne vrijednosti nazivnih količina pu­nje­nja za pakovine s prehrambenim proizvodima, stupac 1 Prehrambeni proizvodi, redni broj 1.a) Vino od svježe­g grožđa, mošt od svježe­g grožđa kod koje­g je fermentacija zaustav­ljena dodava­njem alkohola, uk­ljučujući i vino dobiveno od nefermentiranog voćnog soka pomiješanog alkoholom, osim vina (tar. br. CT 22.04. 10, 22.04.21 i 22.04.29) kao i likerskih vina (tar. br. CT 22.04) mošt od grožđa djelomično fermentiran ili kod koje­g je fermentacija zaustav­ljena na drugi način a ne dodatkom alkohola (tar. br. CT 22.04.30) u stupcu 4 Dodatne nacionalne vrijednosti, dodaje se brojka:

»0,20 l«

U tablici iz Priloga 1, Obvezatne vrijednosti nazivnih količina pu­nje­nja za pakovine s prehrambenim proizvodima, stupac 1, Prehrambeni proizvodi, redni broj 3.a) Pivo od slada (tar. br. CT 22.03) u stupcu 4 Dodatne nacionalne vrijednosti, dodaje se brojka:

»0,65 l«

U tablici iz Priloga 1, Obvezatne vrijednosti nazivnih količina pu­nje­nja za pakovine s prehrambenim proizvodima, stupac 1, Prehrambeni proizvodi, redni broj 7. Mlijeko, svježe mlijeko nekoncentrirano i ne zaslađeno (tar. br. CT 04.01) osim jogurta, kefira, kiselog mlijeka, sirutke i ostalog fermentiranog ili zakise­ljenog mlijeka, napitci na bazi mlijeka (tar. br. CT 04.03 10 i 04.03.90) u stupcu 4 Dodatne nacionalne vrijednosti, dodaje se brojka:

»0,33 l«

U tablici iz Priloga 1, Obvezatne vrijednosti nazivnih količina pu­nje­nja za pakovine s prehrambenim proizvodima, stupac 1, Prehrambeni proizvodi, redni broj 8.a) Voda, mineralna voda (tar. br. CT 22.01); redni broj 8.b) Limunade, aromatizirane mineralne vode i aromatizirane gazirane vode i ostala bezalkoholna pića koja ne sadrže mliječne masti (tar. br. CT 22.02) osim voćnih i povrtnih sokova (tar. br. CT 20.09) i koncentrata i redni broj 9. Voćni sokovi (uk­ljučujući mošt od grožđa) i povrtni sokovi, sa ili bez dodanog šećera, nefermentirani i bez dodatka alkohola (tar. br. CT 20.09), voćni nektar sukladno smjernici 75/726/EU o voćnim sokovima i sličnim proizvodima, u stupcu 4 Dodatne nacionalne vrijednosti, dodaje se brojka:

»1,25 l«

Članak 6.

U Prilogu 4.a. točka 4. Planovi uzorkova­nja, iza podtočke f) dodaje se nova podtočka g) koja glasi:

g) »Nerazarajuće ispitiva­nje, dvostruko uzorkova­nje, grupe pakovina s nazivnom količinom pu­nje­nja iznad 10 kg (L) navedenih u stavku 5. članka 28. pravilnika«           

N

korak

n1 n2

nk

c1 ck

d1 dk

Neovisno o veličini

grupe (N³20)

1.

2.

10

10


20

0

1

1

2

 

Iza podtočke g) iz prethodnog stavka, u tekstu »Oznake u tablicama« iza podtočke »e)« briše se veznik »i« i dodaje se »i g)«, tako da sada glasi:

»Oznake u tablicama« a), b), d), e), f) i g), ovog priloga imaju ova znače­nja:«

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/03
Urbroj: 558-03/10-01-2
Zagreb, 30. kolovoza 2001.

Ravnate­lj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.