Odluka o postavljenju dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvat

NN 79/2001 (14.9.2001.), Odluka o postavljenju dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvat

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1337

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske, Klasa: 080-01/01-01/28, Urbroj: 50304/2-01-02 od 29. kolovoza 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvat­ske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. IVANA GRDEŠIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedi­njenim Američkim Državama, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedi­njenim Meksičkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-2805/2
Zagreb, 10. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.