Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki

NN 82/2001 (26.9.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki

HRVATSKI SABOR

 

1402

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORODNOM DOPUSTU MAJKI KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I NEZAPOSLENIH MAJKI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obav­ljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21.  rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2937/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORODNOM DOPUSTU MAJKI KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I NEZAPOSLENIH MAJKI

Članak 1.

U Zakonu o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (»Narodne novine«, br. 24/96. i 109/97.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na porodni dopust majke koja obavlja samostalnu profesionalnu ili drugu djelatnost, obrtnice i poljoprivrednice, koja je po osnovi svoga rada obavezno osigurana na mirovinsko i zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: majka koja obavlja samostalnu djelatnost).

(2) Ovim se Zakonom uređuje i pravo na porodni dopust nezaposlene majke i majke na redovitom školovanju koja ima hrvatsko državljanstvo, neprekidno prebivalište u Republici Hr­vat­skoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtijeva za priznanje prava, te zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj.

(3) Pravo na porodni dopust ima nezaposlena majka:

1. ako se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje neprekidno 12 mjeseci koji prethode porodu djeteta za koje se ostvaruje pravo, ili

2. ako se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavila:

- u roku od 90 dana od dana završetka redovnog školovanja,

- u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno službe ili prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.

(4) Pravo na porodni dopust ima nezaposlena majka koja ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(5) Pravo na porodni dopust ima majka na redovitom školovanju na osnovi potvrde o redovitom školovanju.

(6) Pravo iz stavka 2. ovoga članka ne može ostvariti nezaposlena majka kojoj je radni odnos, odnosno služba prestala:

1. zbog toga što je otkazala ugovor o radu, odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,

2. pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, odnosno službe.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Majka blizanaca, trojki, četvorki, odnosno više djece jednake dobi koja obavlja samostalnu djelatnost ima pravo na porodni dopust do dvije godine života djeteta.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nezaposlena majka i majka na redovitom školovanju ima pravo na porodni dopust od dana rođenja djeteta do navršenog šestog mjeseca života djeteta.«

Članak 3.

U članku 5. iza riječi: »djelatnost« briše se veznik »i«, a iza riječi: »majka« dodaju se riječi: »majka na redovitom školovanju, nezaposlena majka korisnica invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i majka s blizancima, trojkama, četvorkama, odnosno više djece jednake dobi koja obavlja samostalnu djelatnost«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Majci koja obavlja samostalnu djelatnost vrijeme korištenja obveznoga porodnog dopusta i porodnog dopusta do jedne godine života djeteta, priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja u jednostrukom trajanju.«

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za vrijeme korištenja obveznoga porodnog dopusta i porodnog dopusta do šest mjeseci, odnosno do godine dana djetetova života, korisnik ima pravo na novčanu naknadu, prema posebnim propisima.«

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« brišu se, a riječi: »odredbama članka 25. stavka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju« zamjenjuju se riječima: »posebnim propisima«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Majci korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, isplaćuje se razlika novčane naknade za porodni dopust ukoliko prima invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu manjem od iznosa novčane naknade za porodni dopust.«

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. riječi: »stavka 1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 2. i 3.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 2. riječi: »i za vrijeme korištenja porodnog dopusta do navršene treće godine djetetova života« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »majkama« dodaju se riječi: »i majkama na redovitom školovanju«.

Članak 7.

(1) Nezaposlena žena koja je otpočela koristiti pravo na porodni dopust prije početka primjene ovoga Zakona nastavlja koristiti to pravo do navršenih šest mjeseci djetetova života.

(2) Pravo na porodni dopust u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruje nezaposlena žena, majka na redovitom školovanju i nezaposlena majka korisnica invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja na dan početka primjene ovoga Zakona ima dijete koje nije navršilo šest mjeseci života.

(3) Majka s blizancima, trojkama, četvorkama, odnosno više djece jednake dobi koja obavlja samostalnu djelatnost koja je otpočela koristiti pravo na porodni dopust prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja koristiti to pravo do navršene dvije godine života djeteta.

Članak 8.

Postupci za ostvarivanje prava na porodni dopust započeti prije početka primjene ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.

Korisnik koji je prije početka primjene ovoga Zakona otpočeo koristiti pravo na porodni dopust iz članka 3. stavka 2., 3. i 4. Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (»Narodne novine«, br. 24/96. i 109/97.) može nastaviti koristiti to pravo najduže 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovlašćuje se ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donese provedbeni propis o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu nezaposlenih majki i majki – korisnica mirovina, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 11.

Do donošenja propisa iz članka 10. ovoga Zakona primjenjivat će se Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za porodni dopust nezaposlene majke koja je stekla pravo na naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i majke koja je korisnica mirovine (»Narodne novine«, br. 1/98.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

Klasa: 113-04/01-03/01
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.