Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 82/2001 (26.9.2001.), Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

 

1403

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2938/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97., 27/01. i 59/01.) u članku 16. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Visina pomoći za uzdržavanje za korisnika koji ostvaruje doplatak za djecu može iznositi uračunavajući i iznos toga doplatka u postotku od osnovice iz stavka 1. ovoga članka najviše za:

- obitelj do šest članova                                          800% osnovice,

- obitelj od sedam do devet članova 1000% osnovice,

- obitelj od deset i više članova 1200% osnovice.

(5) Kao iznos doplatka za djecu iz stavka 4. ovoga članka uzima se mjesečni iznos doplatka koji je korisniku isplaćen za mjesec koji prethodi mjesecu za koji se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje.

(6) Iznosi utvrđeni prema stavku 4. ovoga članka povećavaju se za iznose za koje je uvećan doplatak za djecu u postocima utvrđenim propisima o doplatku za djecu i za sveukupan iznos doplatka utvrđenog za djecu s težim oštećenjima zdravlja.«

Članak 2.

O ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje u skladu s ovim Zakonom odlučit će centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti u roku od 30 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 3.

Postupci ostvarivanja prava na pomoć za uzdržavanje započeti prije početka primjene ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

Klasa: 550-01/01-01/03
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.