Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

NN 82/2001 (26.9.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

HRVATSKI SABOR

 

1404

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapoš­ljava­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2939/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ZAPOŠLJAVANJU

Članak 1.

U Zakonu o zapošljavanju (»Narodne novine«, br. 59/96.) u članku 17. stavku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- ima blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi do dvije godine života djeteta«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. podstavku 1. riječi: »za blizance, treće i svako sljedeće dijete do 3 godine života djeteta« zamjenjuju se riječima: »blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi do dvije godine života djeteta«.

Članak 3.

U članku 33. stavku 2. točki 2. riječi: »odnosno kada blizanci, treće ili svako sljedeće dijete navrši tri godine života« zamjenjuju se riječima: »odnosno kada blizanci, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi navrše dvije godine života«.

Članak 4.

Postupci za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za porodni dopust započeti prije početka primjene ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Nezaposlena žena koja je prije početka primjene ovoga Zakona otpočela koristiti pravo na novčanu naknadu iz članka 17. stavka 3. podstavka 2., članka 23. stavka 5. i članka 25. stavka 1. podstavka 1. ili pravo na mirovinsko osiguranje iz članka 33. stavka 2. točke 2. Zakona o zapošljavanju može nastaviti koristiti to pravo najduže 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

Klasa: 100-01/01-01/01
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.