Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu

NN 82/2001 (26.9.2001.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu

HRVATSKI SABOR

 

1405

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RADU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2940/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RADU

Članak 1.

U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95. i 17/01.) u članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za blizance, trojke, četvorke, odnosno više djece jednake dobi zaposlena žena može koristiti porodni dopust do navršene druge godine djetetova života.«

U stavku 5. na kraju teksta dodaje se rečenica koja glasi: »Pravo na obvezni porodni dopust utvrđen prema odredbama ovoga Zakona koristi se u neprekinutom trajanju.«

Članak 2.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kad je obvezni porodni dopust iz članka 58. stavaka 5. ili 6. ovoga Zakona prošao, radnica ima pravo raditi polovicu rad­noga vremena do navršene jedne godine djetetova života.«

Članak 3.

Radnik koji je prije početka primjene ovoga Zakona otpočeo koristiti pravo na porodni dopust iz članka 58. stavka 4. ili pravo na rad s polovicom radnoga vremena do navršene treće godine djetetova života iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95. i 17/01.) može nastaviti koristiti to pravo najduže 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

Klasa: 110-01/01-01/01
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.