Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini

NN 82/2001 (26.9.2001.), Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini

HRVATSKI SABOR

 

1408

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O NAJVIŠOJ MIROVINI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2943/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O NAJVIŠOJ MIROVINI

Članak 1.

U Zakonu o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, br. 162/98.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Ovim se Zakonom određuje i najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 108/96.) i Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00.).

(2) Svota najviše mirovine iz stavka 1. ovoga članka ne može biti viša od dvije svote najviše mirovine određene prema odredbama članka 1. i 2. Zakona o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, br. 162/98.) za 40 godina mirovinskog staža.«

Članak 2.

(1) Korisnicima mirovine koji su mirovinu ostvarili do dana primjene ovoga Zakona i kojima je mirovina određena prema zakonima iz članka 1.a stavka 1. ovoga Zakona ili prema drugim propisima na temelju kojih su bili izuzeti od primjene odredbi o ograničenju mirovine do propisane svote najviše mirovine, ponov­no će se odrediti mirovina prema odredbi članka 1.a stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, donijet će novo rješenje o određivanju mirovine, prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

Klasa: 140-01/01-01/04
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.