Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

NN 85/2001 (2.10.2001.), Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA

1450

Na teme­lju točke 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osniva­nju Posebnog računa za kreditira­nje razvitka i obnove po­ljoprivrede (»Narodne novine«, br. 54/96., 51/97. i 89/00.), na prijedlog Vijeća za financira­nje razvitka po­ljoprivrede, ministar po­ljoprivrede i šumarstva i ministar financija donose

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način korište­nja, te namjena sredstava za kreditira­nje razvitka i obnove po­ljoprivrede s posebnog računa u okviru Državnog proračuna (razdjel 060 – Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva).

Članak 2.

Sredstva Posebnog računa koristit će se kao sredstva za kreditira­nje razvojnih programa i programa obnove po­ljoprivrede Republike Hrvatske sukladno Programu kreditira­nja razvitka koji donosi Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva (u da­lje­njm tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Pravo korište­nja sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika imaju fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici po­ljoprivrednog zem­ljišta i gospodarskih objekata koje se bave po­ljoprivrednom proizvod­njom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje udovo­ljavaju uvjetima iz ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ministarstvo na prijedlog Vijeća za financira­nje razvitka po­ljoprivrede (u da­lj­njem tekstu: Vijeće) može određeni dio sredstava namije­njenih za kreditira­nje razvitka i obnove po­ljoprivrede za tekuću godinu posebnim ugovorom prenijeti na županije.

Kriteriji za utvrđiva­nje udjela sredstava Ministarstva u pojedinoj županiji su: udio po­ljoprivrednog pučanstva županije u ukupnom po­ljoprivrednom pučanstvu, udio po­­ljoprivrednih povr­šina županije u ukupnim po­­ljoprivrednim površinama, područje s otežanim uvjetima gospodare­­nja i visina sredstava koje ulaže županija.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuje se nakon korište­­nja sredstava sukladno Programu iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Odluku o odobre­­nju kredita iz sredstava koja se ne prenose županijama donosi ministar na prijedlog Vijeća.

Odluku o odobre­­nju kredita iz sredstava koja se prenose županijama donosi župan na prijedlog Županijskog povjerenstva za odabir programa kreditira­­nja po­­ljoprivrede (u da­­lj­­njem tekstu: Županijsko povjerenstvo). Županijska povjerenstva osnivaju župani sukladno Programu iz članka 2. ovog Pravilnika.

Na osnovi odluke Vijeća o odobre­­nju kredita, ovlaštena poslovna banka, koja je sklopila ugovor o obav­­lja­­nju poslova u ime i za račun Ministarstva, s korisnikom kredita zak­­ljučuje ugovor o kreditu.

Na osnovi odluke Županijskog povjerenstva o odobre­­nju kredita ovlaštena poslovna banka, koja je sklopila ugovor o obav­­lja­­nju poslova u ime i za račun županije, s korisnikom kredita zak­­ljučuje ugovor o kreditu.

Članak 6.

Sredstvima iz članka 2. ovog Pravilnika kreditirat će se s­­lje­deće namjene:

a) Stočarska proizvod­­nja:

1. uzgoj i nabava uzgojno va­­ljanih grla stoke domaće­g pod­rijetla, te iznimno nabava rasplod­­njaka iz uvoza namije­­njenih korište­­nju putem umjetnog osjeme­­njiva­­nja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra;

2. proizvod­­nja mlijeka;

3. proizvod­­nja mesa;

4. proizvod­­nja jaja i meda.

b) Voćarstvo i vinogradarstvo;

c) Proizvod­­nja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru;

d) Sjemenarstvo i rasadničarska proizvod­­nja;

e) Akvakultura i gospodarski ribolov;

f) Po­­ljoprivredna oprema i mehanizacija;

g) Čuva­­nje i prerada po­­ljoprivrednih proizvoda i prerada ribe;

h) Programi razvitka turizma na obite­­ljskim po­­ljoprivrednim gospodarstvima.

Članak 7.

Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti programa može iznositi:

1. za uzgoj i nabavu uzgojno va­­ljanih grla stoke do 100%;

2. za sve ostale namjene do 70%.

Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti programa na strateškim područjima u smislu Zakona o po­­ljoprivredi (»Na­rod­ne novine«, broj 66/01) može iznositi za sve namjene iz točke 2. ovog članka do 85%.

Članak 8.

Minimalni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 40.000,00 kuna osim za programe:

– nabave uzgojno va­­ljanih rasplod­­njaka gdje je minimalni iznos kredita određen ­­njihovom nabavnom cijenom;

– uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;

– nabave uzgojno va­­ljanih jarica, ši­­lježica i nazimica gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.

Maksimalni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 1.000.000,00 kuna.

Članak 9.

Kraj­­nji rok za korište­­nje kredita je tri mjeseca, a u iznimnim slučajevima i duže, što ovisno o dinamici ulaga­­nja određuje Ministarstvo na prijedlog Vijeća odnosno župan na prijedlog Županijskog povjerenstva.

Članak 10.

Krediti se odobravaju sa s­­ljedećim rokom otplate:

1. za peradarstvo, kunićarstvo, uzgoj krznaša i pčelarstvo – 1,5 godina

2. za uzgoj uzgojno va­­ljanih grla u govedarstvu, za nabavu uzgojno va­­ljanih grla u svi­­njogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu za podiza­­nje ostalih nasada, za sjemenarstvo i rasadničarstvo – 2 godine;

3. za nabavu uzgojno va­­ljanih grla u govedarstvu i ko­­njogojstvu, za adaptaciju i dograd­­nju postojećih objekata – 3 godine;

4. za proizvod­­nju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru – 4 godine

5. za akvakulturu i gospodarski ribolov, za nabavu ostale po­­ljoprivredne opreme i mehanizacije, za programe razvitka turizma na obite­­ljskim po­­ljoprivrednim gospodarstvima – 5 godina

6. za izgrad­­nju objekata i nabavu opreme u stočarstvu za proizvod­­nju mlijeka, za podiza­­nje dugogodiš­­njih nasada, za programe čuva­­nja i prerade po­­ljoprivrednih proizvoda i prerade ribe – 7 godina

7. za nabavu grla za tov:

– junadi – 15 mjeseci

– svi­­nja – 9 mjeseci

Članak 11.

Razdob­­lje početka iznosi:

– za izgrad­­nju objekata i nabavu opreme u proizvod­­nji mlijeka, za podiza­­nje dugogodiš­­njih nasada – 3 godine;

– za nabavu ostale po­­ljoprivredne opreme i mehanizacije, za akvakulturu i gospodarski ribolov, čuva­­nje i preradu po­­ljopri­vre­d­nih proizvoda, preradu ribe, programe razvitka turizma na obite­­lj­skim po­­ljoprivrednim gospodarstvima – 2,5 godine;

– za izgrad­­nju objekata i nabavu opreme za proizvod­­nju go­veđe­g mesa, tov svi­­nja i drža­­nje rasplodnih životi­­nja u svi­­njogoj­stvu, proizvod­­nja peradskog mesa, konzumnih jaja i drža­­nje ma­tič­nog jata peradi, proizvo­­nju u pčelarstvu, kunićarstvu i krznaštvu – 1,5 godina;

– za nabavu uzgojno va­­ljanih rasplodnih grla u govedarstvu, ko­­njogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, podiza­­nje ostalih nasada i proizvod­­nja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima, za adaptaciju i dograd­­nju postojećih objekata – 1 godinu;

– za nabavu uzgojno va­­ljanih rasplodnih grla u peradarstvu, kunićarstvu, uzgoju krznaša, pčelarstvu te nabava rasplodnih nazimica, za nabavu nerastova, za uzgoj rasplodnih junica, nabavu grla za tov goveda i svi­­nja – jednokratni povrat kredita nakon navedenog roka ­­nje­gova traja­­nja;

Razdob­­lje počeka pripisuje se roku otplate kredita iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Kamatna stopa utvrđuje se u visini od 5%, osim za strateška područja iz članka 7. ovog Pravilnika gdje iznosi 3% godiš­­nje.

Kamate za vrijeme korište­­nja kredita i razdob­­lje počeka obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđiva­­nje obroka.

Zatezna kamata za dospjele, a nenaplaćene obveze po kreditu obračunavat će se u visini zakonom propisane.

Krediti se vraćaju u polugodiš­­njim obrocima osim kredita koji se jednokratno vraćaju, a prenose u otplatu 6 (šest) mjeseci prije dospijeća prvog obroka.

Članak 13.

Ukoliko kreditni program predviđa više namjena ulaga­­nja, određuju se rokovi i uvjeti prema pretežitoj namjeni ulaga­­nja iz programa.

Članak 14.

Za pojedine programe Ministarstvo može utvrditi cjenik određenih sastavnica ulaga­­nja (nabava uzgojno va­­ljanih grla stoke, podiza­­nje dugogodiš­­njih nasada i dr.), što će biti jedan od kriterija za pribav­­lja­­nje miš­­lje­­nja Hrvatskog zavoda za po­­ljoprivred­nu savjetodavnu službu (u da­­lj­­njem tekstu: Savjetodavna služba)

Članak 15.

Zahtjev za odobre­­nje kredita iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika podnosi se Ministarstvu putem ovlašte­­ne poslovne banke.

Zahtjev za odobre­­nje kredita iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika podnosi se nadležnoj županiji.

Članak 16.

Uz zahtjev za odobre­­nje kredita obvezatno se prilaže:

I. FiziČke osobe:

1. troškovnik, a za ulaga­­nje čija je predračunska vrijednost veća od 150.000,00 kuna investicijski elaborat;

2. dokaz o vlasništvu odnosno korište­­nju zem­­ljišta;

3. miš­­lje­­nje Savjetodavne službe o opravdanosti traženog ulaga­­nja;

4. potvrdu nadležnog Ureda za obranu za hrvatske branite­­lje koji su u postrojbama proveli najma­­nje tri mjeseca.

II. Pravne osobe:

1. investicijski program u dva primjerka;

2. dokaz o vlasništvu odnosno korište­nju zem­ljišta;

3. bilanca i račun dobiti i gubitka, BON-1 i BON-2;

4. izvod iz re­gistra nadležnog trgovačkog suda;

5. miš­lje­nje ureda državne uprave u jedinici re­gionalne samouprave nadležnog za poslove po­ljoprivrede o opravdanosti traženog ulaga­nja.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 17.

Fizičke osobe koje obav­ljaju po­ljoprivrednu djelatnost na području od posebne državne skrbi uz zahtjev za kredit obvezatno prilažu potvrdu o prebivalištu na tom području.

Članak 18.

Korisnik kredita kod zak­ljučiva­nja ugovora o kreditu prilaže:

A) Dokumente za sklapa­nje ugovora:

I. FizČke osobe:

1. osobnu iskaznicu;

2. dokaz o vlasništvu nekretnina.

II. Pravne osobe:

1. izvod iz re­gistra nadležnog trgovačkog suda;

2. odluku uprave o prihvatu kreditnog zaduže­nja;

3. potpisni karton ovjeren po nadležnoj službi za platni promet;

4. šifru djelatnosti i matični broj subjekta.

B) Instrumente za osigura­nje vraća­nja kredita:

I. FiziČke osobe;

1. izvadak iz zem­ljišne k­njige na kojem ne postoji teret za provedbu založnog prava na nekretnine u korist Ministarstva te procjenu vrijednosti nekretnine odnosno pokretnine na koju se upisuje zalog za iznose kredita veće od 40.000,00 kuna. Za kredite čiji iznos je ma­nji od 40.000,00 kuna ne provodi se založno pravo.

2. četiri bianco mjenice potpisane od korisnika kredita, solidarnog dužnika i dva jamca. Solidarni dužnik i jedan jamac moraju biti:

– re­gistrirani po­ljoprivrednici u sustavu PDV-a ili

– re­gistrirani po­ljoprivrednici u sustavu novčanih poticaja ili

– u radnom odnosu.

II. Pravne osobe:

1. solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke s izjavom »na prvi poziv« u korist Ministarstva koja važi do konačne otplate kredita zajedno sa sporednim potraživa­njima ili založnim pravom na nekretnine;

2. mjenice korisnika kredita.

Za fizičke i pravne osobe, iz stavka 1. ovog članka, koje nisu u mogućnosti osigurati uk­njižbu založnog prava (hipoteke) na vlastitim nekretninama u korist Republike Hrvatske – Ministarstva, a kreditna sredstva ulažu na području od posebne državne skrbi, što je određeno Zakonom o područjima posebne državne skrbi, kao instrument za osigura­nje vraća­nja kredita prihvaća se jamstvo Hrvatske garancijske agencije.

Članak 19.

Korisnik kredita mora pružiti dokaze o osigura­nju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti ulaga­nja tj. osigurati vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaga­nja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo).

Članak 20.

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isk­ljučivo za namjenu za koju su odobrena, a za korište­nje kredita dostav­ljati izvorne dokumente.

Kontrolu namjenskog korište­nja kredita obav­lja po­ljoprivred­na inspekcija u Ministarstvu i ovlaštena poslovna banka.

U slučaju nenamjenskog korište­nja sredstava, prilaga­nja neistinite dokumentacije u svrhu odobre­nja i korište­nja sredstava ili uzastopnog neredovitog vraća­nja tri obroka dospjela na naplatu, Ministarstvo i ovlaštena poslovna banka tražit će povrat cjelokupnog iznosa kredita, sa sporednim potraživa­njima i zateznim kamatama u visini koja je zakonom propisana.

Kredit se otkazuje pismenim putem uz otkazni rok od 30 dana računajući od dana dostave otkaza.

Članak 21.

Danom stupa­nja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu korište­nja sredstava za kreditira­nje razvitka i obnove po­ljoprivrede (»Narodne novine« br. 57/00 i 112/00.)

Članak 22.

Odredbe ovog Pravilnika koje su povo­ljnije za podnosite­lje zahtjeva primje­njivat će se na već zaprim­ljene zahtjeve.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 403-01/01-01/611
Urbroj: 525-05-01-01
Zagreb, 4. rujna 2001.

Ministar po­ljoprivrede i šumarstva                     Ministar  financija         
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.                      dr. sc. Mato Crkvenac, v. r.