Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 86/2001 (5.10.2001.), Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1459

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/89, Urbroj: 50304/2-01-02 od 17. rujna 2001., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. DRAGOLJUBA KRALJEVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-2974/2
Zagreb, 28. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.