Pravilnik o priređivanju zabavnih igara

NN 86/2001 (5.10.2001.), Pravilnik o priređivanju zabavnih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

1465

Na teme­lju članka 27. stavak 3. Zakona o financira­nju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine, broj 59/01), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o financira­nju jedinica lokalne samouprave i uprave (u nastavku teksta: Zakon) u dijelu koji se tiče poreza na automate za zabavne igre prema članku 27. Zakona.

II. PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA

Članak 2.

(1) Automate za zabavu može postav­ljati i zabavne igre na automatima za zabavu može priređivati pravna ili fizička osoba koja se bavi priređiva­njem igara na sreću, odnosno priređiva­njem zabavnih igara ili ugostite­ljskom djelatnosti.

(2) Automati za zabavu mogu se postaviti, odnosno zabavne se igre mogu priređivati na automatima za zabavu u posebno uređenim zabavnim klubovima, ugostite­ljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

Članak 3.

(1) Postav­lja­nje automata za zabavu, odnosno priređiva­nje zabavnih igara na automatu ili putem automata, odobrava područ­ni ured Porezne uprave, izdava­njem markice sukladno članku 27. stavak 3. Zakona.

(2) Uz zahtjev za izdava­nje takva odobre­nja porezni obveznik mora priložiti:

1. odobre­nje za obav­lja­nje djelatnosti priređiva­nja zabavnih igara,

2. podatke o broju i vrsti automata za zabavu koje stav­lja u uporabu,

3. podatke o mjestu postav­lja­nja svakog pojedinačnog automata za zabavu,

4. dokaz o vlasništvu ili pravu korište­nja automata za zabavu,

5. dokaz o tehničkoj ispravnosti (certifikat) sukladan Zakonu o normizaciji za određeni tip automata za zabavu,

6. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu sklop­­­ljen s vlasnikom ili korisnikom prostora u kojem se postav­­­lja automat za zabavu,

7. potvrdu o tehničkoj ispravnosti automata za zabavu izdanu od ovlaštene atestne kuće,

8. dokaz o uplati poreza na automate za zabavu sukladno članku 26. Zakona,

9. naziv uvoznika i proizvođača automata za zabavu.

(3) Uz dokaze navedene u članku 3. stavak 3. Pravilnika porezni obveznik mora još priložiti:

1. dokaz o ispu­­­njava­­­nju minimalnih tehničkih uvjeta poslovnog prostora u kojem se postav­­­lja automat za zabavu,

2. deklaraciju proizvođača automata za zabavu, s tehničkim opisom i uputom za rukova­­­nje, održava­­­nje i popravak automata za zabavu,

3. naziv svake igre koja će se priređivati, s podrobno opisanim pravilima.

Članak 4.

(1) Prije stav­­­lja­­­nja u uporabu automati za zabavu moraju proći tehnički pre­gled, o čemu se izdaje potvrda (atest).

(2) Uz zahtjev za izdava­­­nje potvrde o tehničkoj ispravnosti porezni obveznik podnosi dokaz o deklaraciji i jamstvu proiz­vo­đača, s nazivom svake igre i s posebno opisanim pravilima igre.

(3) Pravna osoba ovlaštena za tehnički pre­gled ne smije tehnički pre­gledati automat za zabavu koji nema isprave navedene u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ovlast pravnim osobama za provjeru tehničke ispravnosti automata za zabavu izdaje Ministarstvo financija. Za obav­­­lja­­­nje tehničkog pre­gleda ovlast mogu dobiti samo one pravne ili fizičke osobe koje nisu vlasnici automata za igre na sreću i zabavne igre, koje se ne bave priređiva­­­njem igara na sreću i zabavnih igara, te koje se ne bave proizvod­­­njom i iznajm­­­ljiva­­­njem automata za igre na sreću ili zabavu.

(5) Način obav­­­lja­­­nja tehničkog pre­gleda automata za zabavu, prava i dužnosti ovlaštene osobe, te dava­­­nje ovlasti za obav­­­lja­­­nje tehničkog pre­gleda propisuje ministar financija.

Članak 5.

Tehnički pre­gled automata za zabavu obav­­­lja se i nakon svakog popravka automata ili promjene programske ploče, te pri svakom ponovnom stav­­­lja­­­nju automata za zabavu u uporabu.

III. OZNAČAVANJE AUTOMATA

Članak 6.

(1) U zabavnim klubovima, ugostite­­­ljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postav­­­ljeni samo oni automati za zabavu na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna nadzorna markica s propisanim podacima.

(2) Svaki automat za zabavu bez propisane mjesečne nadzorne markice bit će privremeno oduzet.

Članak 7.

Mjesečna nadzorna markica mora sukladno članku 3. stavak 1. Pravilnika sadržavati:

1. naziv ovlaštenog tijela uprave koje izdaje mjesečnu nadzornu markicu,

2. grb Republike Hrvatske,

3. ovjeru i potpis odgovorne osobe ovlaštenog tijela,

4. serijski broj markice, s datumom izdava­­­nja,

5. oznaku mjeseca i godine za koju se markica izdaje,

6. podatke o automatu za zabavu (vrsta, tip, proizvođač, godina proizvod­­­nje, tvornički broj i serijski broj),

7. naziv, adresu i matični broj priređivača,

8. oznaku mjesta na kojem se automat za zabavu postav­­­lja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo financija tiska­­­nje će mjesečnih nadzornih markica, u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave roba i usluga te o ustupa­­­nju radova, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja može osigurati ­­­njihovu zaštitu i sigurnost.

(2) Ministarstvo financija raspisat će natječaj o povjerava­­­nju poslova prema stavku 1. ovoga članka uz uvjete pod kojima se ti poslovi povjeravaju određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. O ispu­­­njava­­­nju uvjeta iz natječaja odlučuje povjerenstvo koje imenuje ministar financija.

(3) Ugovorom između Ministarstva financija i pravne ili fizičke osobe kojoj se povjeravaju poslovi tiska­­­nja mjesečnih nad­zornih markica uredit će se oblik markica, ­­­njihova jedinična cijena, vrsta papira, za tiska­­­nje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručene količine markica, mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija te vođe­­­nje evidencija u tiskari.

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija, koje zastupa rukovodite­­­lj glavnog trezora, preuzima mjesečne nadzorne markice od tiskare i pohra­­­njuje ih u glavni trezor Središ­­­nje­g ureda Porezne uprave, a odatle se isporučuju u pomoćne trezore područnih ureda Porezne uprave, o čemu se vode evidencije.

(2) Izdava­­­nje i preuzima­­­nje markica između glavnog i po­moć­nog trezora obav­­­ljaju rukovodite­­­lji trezora prema ovlasti ravnate­­­lja Porezne uprave.

Članak 10.

(1) Priređivači zabavnih igara posebnu će mjesečnu nadzornu markicu, na vlastiti zahtjev, uz prethodnu dostavu dokaza sukladno članku 3. Pravilnika, moći podići u područnom uredu Porezne uprave na čijem je području automat za zabavu postav­­­ljen.

(2) Za svaku izdanu markicu porezni obveznik mora platiti naknadu u iznosu od 5,00 kuna.

(3) Evidencije koje područni uredi Porezne uprave vode o izdanim mjesečnim nadzornim markicama za automate za zabavu obvezno moraju sadržavati:

1. redni broj upisnika,

2. naziv i sjedište priređivača,

3. naziv automata s oznakom mjesta o postav­­­lja­­­nju,

4. serijski broj markice,

5. mjesec i godinu za koju markica vrijedi,

6. potpis odgovorne osobe priređivača.

Članak 11.

(1) Priređivači zabavnih igara ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

(2) Proizvođači automata za zabavne igre dužni su Ministarstvu financija mjesečno dostav­­­ljati podatke o prodanim automatima za zabavu.

IV. PRAVILA IGRE

Članak 12.

(1) Uvjeti priređiva­­­nja pojedine zabavne igre utvrđuju se pravilima igre, koja za svaku igru donosi priređivač. Pravila igre moraju biti sastav­­­ljena na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, te prevedena najma­­­nje na jedan od svjetskih jezika, a moraju biti i trajno javno istaknuta i uvijek dostupna igračima na mjestu na kojem se zabavna igra priređuje.

(2) Pravilima igre utvrđuje se osobito:

1. naziv i sjedište priređivača,

2. naziv, opis i traja­­­nje igre,

3. svrha igre,

4. uvjeti za sudjelova­­­nje u igri,

5. jedinična cijena i

6. rezultati igre.

(3) Pravila igre ne mogu se mije­­­njati u tijeku traja­­­nja igre, a započeta igra mora se odigrati prema istim pravilima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Pravilnik stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­­­njuje se od 1. siječ­­­nja 2002. godine.

Klasa: 461-01/01-01/340
Urbroj: 513-07/01-1
Zagreb, 25. rujna 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.