Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra

NN 86/2001 (5.10.2001.), Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

1466

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93, 90/96 i 64/01), ministar za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo donosi

PRAVILNIK

o obliku i naČinu voĐenja Obrtnog registra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa fizičkih osoba u Obrtni registar i način vođenja Obrtnog registra u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, te u Uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarsko tijelo), oblik i sadržaj obrasca prijave za upis u Obrtni registar, oblik i sadržaj omota registarskog uloška, obrazaca registarskih listova, obrasca preg­led­nog lista upisa u registarski uložak, obrasca knjige rednih brojeva omota registarskih uložaka, obrasca izvatka iz Obrtnog registra, te oblik i način vođenja evidencije o trgovačkim druš­tvima koja obavljaju vezane i povlaštene obrte.

Ovim Pravilnikom određuju se mjere, sredstva te uvjeti osiguranja, pohranjivanja, zaštite i prijenosa podataka u sustavu Obrtnog registra vođenog elektroničkim računalom, kao i mjere održavanja i provjere ispravnosti rada računalne, telekomunikacijske i programske opreme, osiguranje radnih prostorija u kojima je smještena ta oprema, osobe ovlaštene za provedbu predviđenih mjera, te osobe odgovorne za nadzor nad provedbom tih mjera.

II. OBLIK I SADRŽAJ OBRTNOG REGISTRA

Članak 2.

Registarsko tijelo vodi Obrtni registar na elektroničkom ra­ču­nalu i u pisanom obliku u registarskim ulošcima.

Ako tijelo nadležno za upis nije opremljeno elektroničkim računalom, obrt se upisuje pisaćim strojem.

Članak 3.

U Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo ustrojava se središnja baza podataka Obrtnog registra koja će biti dostupna tijelima državne uprave i drugim institucijama propisanim Zakonom.

Središnja baza podataka Obrtnog registra sadrži podatke upisane u Obrtnom registru ureda državne uprave u županijama i njihovim ispostavama kao i u Uredu Grada Zagreba.

III. REGISTARSKI ULOŽAK

Članak 4.

Svaki subjekt upisa ima u Obrtnom registru svoj registarski uložak u koji se upisuju propisani podaci.

Svaki registarski uložak označava se posebnim brojem registarskog uloška.

Članak 5.

Registarski uložak subjekta upisa sastoji se od omota registarskog uloška, preglednog lista upisa u registarski uložak, registarskih listova, izvatka iz Obrtnog registra, rješenja o upisu te svih priloga i dokaza uz prijavu.

Članak 6.

Registarski uložak ima aktivni i pasivni dio, koji su među­sobno odvojeni.

U aktivni dio registarskog uloška ulažu se registarski listovi i izvadak iz Obrtnog registra s posljednjim upisanim podacima.

U pasivni dio registarskog uloška ulažu se registarski listovi i izvadak iz obrtnog registra izvađen iz aktivnog dijela nakon upisane posljednje promjene.

Članak 7.

U omotu registarskog uloška povezani su registarski listovi i pregledni list upisa u registarski uložak, izvadak iz Obrtnog registra, rješenja o upisu i svi prilozi i dokazi, tako da čine cjelinu iz koje se mogu izvaditi pojedini dijelovi.

Na omot registarskog uloška upisuje se ime i prezime vlasnika obrta, broj registarskog uloška i tvrtka.

Ako se registarski uložak popuni, otvara se novi omot regis­tarskog uloška pod istim brojem registarskog uloška.

Članak 8.

Pregledni list upisa u registarski uložak služi za upis pro­mjena u registarskom ulošku.

Podbrojevi koji se upisuju u pregledni list upisa u registarski uložak počinju od 1 za svaku promjenu.

Jedan podbroj može sadržavati više vrsta promjena.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka formata je A4, bijele je boje, otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dije­lom.

Članak 9.

Registarski uložak sadrži registarske listove (od broja RL1 do RL3) ovisno o podacima koji se prema rješenju registarskog tijela upisuju u Obrtni registar.

Registarski list RL1 sadrži osnovne podatke o obrtu i registarskom tijelu, vrsti upisa u registar, tvrtci i vlasniku obrta, poslovođi i članstvu u Hrvatskoj obrtničkoj komori, te podatke koji nisu obvezatni: telefon, fax, e-mail.

Registarski list RL2 sadrži osnovne podatke o pogonu, nazivu i sjedištu pogona te o poslovođi pogona.

Registarski list RL3 sadrži podatke o djelatnostima u sjedištu obrta ili izdvojenim pogonima te podatke koji nisu obvezatni: podatke o broju zaposlenih, mogućim kapacitetima za iz­voz, proizvodnim kapacitetima, zainteresiranost za ulaganje te poznavanje stranog jezika.

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka formata su A4, otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom, a podnose se ovisno o vrsti promjene.

Obrasce ispunjava djelatnik registarskog tijela, a ako ih stranka šalje poštom, dužna ih je sama ispuniti.

Obrasce iz stavka 1. ovog članka zainteresirana stranka dobiva u samom registarskom tijelu.

 Članak 10.

Uz Obrtni registar vodi se i knjiga rednih brojeva omota registarskog uloška subjekta upisa.

Knjiga rednih brojeva omota registarskih uložaka subjekta upisa služi za evidenciju brojeva registarskih uložaka subjekata upisa.

Knjiga je ukoričena tvrdim kartonskim koricama, listovi su formata A4 i bijele su boje.

Obrazac za knjigu iz stavka 2. ovoga članka otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

IV. UPISI U OBRTNI REGISTAR

 Članak 11.

Za sve upise u Obrtni registar podnosi se prijava za upis u Obrtni registar na propisanom obrascu.

Obrazac prijave za upis u Obrtni registar formata je A4, bijele je boje, otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Obrazac iz stavka 1. ovog članka zainteresirana stranka dobiva u samom registarskom tijelu.

Članak 12.

Uz prijavu podnose se i odgovarajući registarski listovi iz članka 9. ovoga Pravilnika, koji su sastavni dio prijave i u koje se upisuju podaci za registraciju obrta te ostali podaci važni za obav­ljanje obrta, a na osnovi kojih se donosi rješenje.

Članak 13.

Podaci koji su propisani obrascima RL1, RL2 i RL3 unose se u bazu podataka Obrtnog registra, a zatim se tiska izvadak iz Obrtnog registra koji sadrži sve bitne podatke o obrtu.

Obrazac izvatka iz Obrtnog registra formata je A4, a otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 14.

Podaci uneseni u bazu podataka Obrtnog registra moraju biti takvi da osiguraju naknadni prikaz i tiskanje izvatka iz Obrtnog registra, knjige rednih brojeva omota registarskih uložaka, pre­gled­nog lista upisa u registarski uložak i rješenja, koji oblikom i sadržajem odgovaraju oblicima i sadržajima propisanim ovim Pravilnikom.

Nakon upisa podataka u Obrtni registar svaka nova dopuna ili izmjena podataka mora biti tako izvedena da se prethodni podaci ne brišu, nego se označavaju kao arhivski podaci s naznakom datuma do kada su važili.

Članak 15.

Ako se zbog promjene sjedišta obrta promijeni registarsko tijelo, novo registarsko tijelo na temelju prijave za upis promjene sjedišta obrta od ranijeg registarskog tijela pribaviti će Registarski uložak subjekta upisa i upisati obrt u svoju bazu podataka Obrtnog registra.

Nakon donošenja rješenja o upisu u Obrtni registar novo registarsko tijelo izvijestit će o promjeni sjedišta obrta ranije registarsko tijelo, koje će upisati prestanak obrta iz svog Obrtnog registra s danom upisa u novi Obrtni registar.

Članak 16.

Izvadak iz Obrtnog registra i sadržaj potvrda o podacima iz pasivnog dijela registarskog uloška mogu se izdavati ispisom, a službena osoba dužna ih je na zahtjev stranke ovjeriti potpisom i službenim pečatom.

Podatke koji se moraju dostaviti drugim korisnicima u skladu s odredbama članka 15. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01) dostavit će se na odgovarajućem mag­netskom mediju ili računalno komunikacijskim vezama ako to korisnik zatraži, ili u obliku ovjerenog ispisa iz računala u roku od 3 dana.

V. EVIDENCIJA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA KOJA OBAVLJAJU VEZANE I POVLAŠTENE OBRTE

Članak 17.

Evidencija o trgovačkim društvima koja obavljaju vezane i povlaštene obrte sastoji se od: tvrtke, sjedišta, matičnog broja (MBS), poreznog broja, djelatnosti koja se obavlja kao obrt, adrese poslovne prostorije izdvojenog pogona gdje se obavlja obrt, izvatka iz sudskog registra te rješenja županijskog ureda da je udovoljeno svim uvjetima iz stavka 1. članka 8. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01), imena i prezimena stručnog djelatnika-poslovođe, njegova JMBG, stručne spreme ili osposobljenosti.

VI. UNOS BROJČANIH OZNAKA

Članak 18.

Matični broj obrta sastoji se od osam znamenki, a dodjeljuje ga županijski Ured za statistiku.

Jednom dodijeljeni matični broj ne smije se ponovo dodijeliti drugoj fizičkoj osobi, osim ako pristupa u zajednički obrt ili ga nasljeđuje.

Članak 19.

Svaka obrtnica sadrži jedinstveni broj obrtnice koji se sastoji od brojčane oznake registarskog tijela koje je izdalo obrtnicu i broja registarskog uloška.

Za potrebe obrtnog registra koristit će se brojčane oznake registarskih tijela prema sljedećoj strukturi:

• prva i druga znamenka označavaju broj županije i Grada Zagreba,

• treća i četvrta znamenka označavaju nadležni ured državne uprave u županiji,

• peta i šesta znamenka označavaju ispostavu ureda državne uprave u županiji.

Članak 20.

Brojčane oznake i nazivi županija, gradova i općina utvrđuju se prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00).

Brojčane oznake i nazivi naselja u Republici Hrvatskoj utvrdio je Državni zavod za statistiku.

Brojčane oznake nadležnog ureda iz članka 19. stavak 2. ovoga Pravilnika jesu:

01 Ured za gospodarstvo

Članak 21.

Brojčanu oznaku ispostave ureda državne uprave u županiji određuje svaki ured državne uprave u županiji samostalno.

Ured državne uprave u županiji dužan je dostaviti nadležnim tijelima iz članka 15. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01) listu ispostava ureda s brojčanim oznakama te i svaku naknadnu dopunu liste brojčanih oznaka.

U svakoj dopuni liste brojčanih oznaka ispostava ureda državne uprave u županiji dodjeljuje se uvijek nova dvoznamenkasta brojčana oznaka i ne smije se dodijeliti već ranije upotrijebljena brojčana oznaka.

Članak 22.

Brojčane oznake upisa novog obrta i ostalih promjena u Obrtnom registru označavaju se na sljedeći način:

Broj.                             Opis promjene

oznaka

01       Upis novog obrta i početak obavljanja obrta

02       Upis novog obrta bez početka obavljanja obrta

03       Upis dana početka obavljanja obrta

04       Promjena sjedišta

06       Promjena naziva tvrtke

07       Upis izdvojenog pogona

08       Prestanak izdvojenog pogona

09       Privremena obustava obrta

10       Prekid privremene obustave obrta

11       Odjava obrta

21       Upis nove djelatnosti

31       Upis stručnog djelatnika

41       Upis poslovođe izdvojenog pogona

43       Upis poslovođe obrta

51       Prestanak obrta bez stručne osobe

52       Prestanak obrta nakon godinu dana

53       Prestanak obrta zbog zaštitne mjere zabrane obavljanja obrta

55       Prestanak obrta odlukom suda časti

56       Prestanak obrta oduzimanjem povlastice

57       Prestanak obrta zbog lažnih isprava

58       Prestanak obrta (članak 8. Zakona o obrtu)

59       Prestanak obrta (članci 3. i 5. Zakona o obrtu)

60       Prestanak obrta smrću

62       Prestanak obrta ako nije imenovan poslovođa

64       Prestanak obrta osudom na kaznu zatvora

66       Prestanak obrta zbog izrečene mjere sigurnosti

67       Prestanak obrta zbog neprijavljivanja obustave obrta du­lje od 30 dana

68       Prestanak obrta zbog ne započinjanja obrta u roku od 30 dana nakon isteka privremene obustave

69       Prestanak obrta zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta (članak 14. Zakona o obrtu)

71       Pristupanje ortaka temeljem ugovora o ortakluku (zajed­nički obrt)

72       Istupanje ortaka temeljem ugovora o ortakluku (zajed­nički obrt)

81       Promjena članstva u udruženju obrtnika

82       Evidencija o trgovačkim društvima koja obavljaju vezane i povlaštene obrte (članak 8. Zakona o obrtu)

83       Evidencija o promjeni stručnog djelatnika

84       Upis vezanog obrta na temelju ostvarenog patentnog prava

90       Ostale nespomenute promjene.

Članak 23.

U Obrtni registar upisuju se na odgovarajuće mjesto nazivi i brojčane oznake djelatnosti obrta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), koju objavljuje Državni zavod za statistiku i prema Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima.

 Članak 24.

Oznaka zanimanja za potrebe Obrtnog registra sastoji se od naziva zanimanja i složenosti zanimanja:

Složenost zanimanja označava

2     Stručna osposobljenost prema Programu ispita o stručnoj os­posobljenosti (»Narodne novine« ,broj 101/95)

2*   Stručna osposobljenost prema posebnim propisima

3     Srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju

3+   Srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju i osposobljavanje za trgovačko poslovanje

4     Srednja stručna sprema i srednja školska sprema u četvero­godišnjem trajanju (KV, SSS, SŠS)

4++      Srednja školska sprema u četverogodišnjem trajanju i osposobljavanje za trgovačko poslovanje i poznavanje robe

5     Majstorski ispit

VII. SUSTAV OBRTNOG REGISTRA VOĐENOG ELEKTRONIČKIM RAČUNALOM I OSOBE OVLAŠTENE ZA PRISTUP SUSTAVU

Članak 25.

Sustav za vođenje Obrtnog registra vođenog elektroničkim računalom (u daljnjem tekstu: sustav Obrtnog registra) informacijski je sustav koji se sastoji od računalne, telekomunikacijske i programske opreme, te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose. Taj se sustav sastoji od podsustava za vođenje Obrtnog registra u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama te u Uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarsko tijelo), te od podsustava središnjeg obrtnog registra u Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Članak 26.

Osoba ovlaštena za vođenje Obrtnog registra službenik je ili namještenik registarskog tijela, kojeg rasporedom poslova odre­đuje predstojnik ureda, odnosno voditelj ispostave (registarskog tijela).

Interni korisnik podataka Obrtnog registra službenik je ili namještenik registarskog tijela ili Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, koji nije ovlašten za vođenje Obrtnog registra, ali ima ovlaštenje za uvid u bazu podataka Obrtnog registra.

Ovlašteni vanjski korisnik podataka Obrtnog registra osoba je zaposlena u tijelu državne uprave ili obrtničkoj komori, zatim odvjetnik, javni bilježnik ili druga osoba koja ima ovlaštenja za uvid u bazu podataka Obrtnog registra, prema uvjetima i na način koji odredi i objavi Ministarstvo za obrt, malo i srednje podu­zetništvo.

Ostali vanjski korisnici podataka Obrtnog registra osobe su koje pristupaju onim podacima Obrtnog registra koji su dostupni preko Interneta.

Ovlašteni stručnjak osoba je zadužena za razvoj i održavanje sustava za vođenje Obrtnog registra, koju odredi Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo. Ovlašteni stručnjaci postoje za pojedina područja razvoja i održavanja sustava za vođenje Obrtnog registra (strojna oprema, programska oprema, komunikacije, školovanje itd.).

Administrator baze podataka Obrtnog registra osoba je ovlaštena brinuti se o bazama podataka sustava Obrtnog registra, o središnjoj bazi podataka Obrtnog registra, o svim oblicima prije­nosa, zaštite, osiguranja i pohranjivanja podataka, o autorizaciji korisnika te o održavanju zajedničkih šifranika sustava Obrtnog registra.

Administrator računalnog sustava Obrtnog registra osoba je ovlaštena brinuti se o računalnoj, programskoj i telekomunikacijskoj opremi, pristupnim putovima, mreži, telefonskim i drugim vezama sustava Obrtnog registra.

VIII. PRISTUP I PROVJERA ULASKA U TELEKOMUNIKACIJSKI I RAČUNALNI SUSTAV

Članak 27.

Pristup podacima Obrtnog registra u registarskom tijelu do­pušten je osobama ovlaštenim za vođenje Obrtnog registra, internim korisnicima podataka Obrtnog registra, administratoru baze podataka, administratoru računalnog sustava i ovlaštenim struč­njacima.

Članak 28.

Pristup podacima središnjeg Obrtnog registra dopušten je osobama ovlaštenim za vođenje Obrtnog registra, internim koris­nicima podataka Obrtnog registra i ovlaštenim stručnjacima, te ovlaštenim vanjskim korisnicima podataka Obrtnog registra.

Članak 29.

Ulazak u telekomunikacijski, računalni i aplikacijski sustav Obrtnog registra, te fizički pristup podacima Obrtnog registra u registarskom tijelu i središnjem Obrtnom registru dopušten je ovlaštenim osobama uz uporabu programa koje odredi Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, te uz uporabu odgovarajućih korisničkih imena i zaporki.

Ukinuto korisničko ime ne smije se dodijeliti drugoj osobi.

Uz korisničko ime, novom se korisniku dodjeljuje i zaporka za jednokratnu uporabu, koju je novi korisnik dužan promijeniti prilikom prve prijave za ulazak u sustav.

Sustav mora osigurati samostalnu promjenu zaporke od strane korisnika.

Korisničko ime i pripadna zaporka ne smiju se odati i dati na uporabu drugoj osobi.

Članak 30.

 Sadržaj te način, učestalost i uvjete izdavanja skupova podataka iz Obrtnog registra odredit će Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo u dogovoru sa zainteresiranim državnim tijelima, obrtničkom komorom i drugim institucijama.

Članak 31.

Za svaki pristup i davanje skupova podataka iz središnjeg obrtnog registra vanjskim korisnicima moraju se zabilježiti podaci o pojedinim vrstama uporabljenih računalnih, telekomunikacijskih i drugih sredstava (procesorsko vrijeme, upotreba memorijskog prostora, trajanje pristupa, trajanje telekomunikacijskog priključka, vrsta odnosno količina danih podataka, vrsta i količina prenosivog magnetskog ili optičkog medija, količina potrošenog papira i sl.).

Članak 32.

Pristup podacima Obrtnog registra koji su dostupni preko Interneta javan je i besplatan. Vanjskim je korisnicima preko Interneta dopušten uvid u posljednje zabilježeno stanje svakog subjekta upisa u Obrtni registar, koje je preneseno u središnju bazu podataka Obrtnog registra.

Podaci o svakom pojedinom subjektu upisa dostupni preko Interneta sadržajem odgovaraju podacima koji su sadržani u iz­vat­ku iz Obrtnog registra.

Otisnuta kopija tih podataka ne zamjenjuje ovjereni izvadak iz Obrtnog registra.

Članak 33.

Svaki pristup telekomunikacijskom i računalnom sustavu te središnjoj bazi podataka Obrtnog registra mora biti automatski zabilježen korisničkim imenom, nadnevkom i vremenom prijave i odjave.

Svaki pokušaj neovlaštenog pristupa sustavu Obrtnog registra mora biti automatski zabilježen korisničkim brojem, nadnev­kom i vremenom, a ako je to moguće i mjestom s kojeg je takav pristup pokušan.

Administrator baze podataka, administrator računalnog sustava i ovlašteni stručnjak dužni su obavijestiti predstojnika ureda odnosno voditelja ispostave (registarskog tijela) o svakom poku­šaju neovlaštenog pristupa sustavu u registarskom tijelu.

IX. OPREMA I PROSTORIJE SUSTAVA OBRTNOG REGISTRA – TEHNIČKI PREDUVJETI

Članak 34.

Registarsko računalo svako je računalo u registarskom tijelu na kojem je instalirana programska oprema za vođenje Obrtnog registra ili na kojem su pohranjeni podaci Obrtnog registra.

Računalo središnjeg obrtnog registra svako je računalo u Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo na kojem je instalirana programska oprema za upravljanje i administraciju sustava ili podaci središnje baze Obrtnog registra. Središnja baza Obrtnog registra služi kao središnje mjesto pohranjivanja registarskih podataka svih registarskih tijela u Republici Hrvatskoj.

Članak 35.

Priključenje računalne, telekomunikacijske i druge opreme sustava obrtnog registra na električnu mrežu obavlja se prema uputama proizvođača te opreme, u skladu s važećim tehničkim normama.

Članak 36.

Računala središnjeg obrtnog registra priključuju se na elek­tričnu mrežu preko uređaja za neprekidno napajanje, koji u slučaju prekida ili nestanka električne energije omogućava nesmetan nastavak rada računala i druge opreme kroz određeno kratko vrijeme, tako da se poslovi u tijeku mogu završiti bez opasnosti za cjelovitost informacija koje se tim računalom i opremom obrađuju, a računalo i druga oprema u tom vremenu uredno is­klju­čiti.

Članak 37.

Telefonski priključci namijenjeni isključivo prijenosu podataka Obrtnog registra ne objavljuju se u telefonskim imenicima i ne smiju biti dostupni preko službe za davanje telefonskih bro­jeva.

Članak 38.

Registarska računala i računalnu mrežu smješta, postavlja i ugrađuje stručna osoba uz odobrenje administratora računalnog sustava Obrtnog registra, te predstojnika ureda odnosno voditelja ispostave (registarskog tijela), u skladu s važećim normama, standardima i tehničkim uputama, prema projektnoj dokumentaciji.

Računala središnjeg obrtnog registra i računalnu mrežu smješta, postavlja i ugrađuje stručna osoba uz odobrenje pomoć­nika ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nadležnog za Obrtni registar, te administratora računalnog sustava Obrtnog registra, u skladu s važećim normama, standardima i tehničkim uputama, prema projektnoj dokumentaciji.

Po jedan primjerak projektne dokumentacije iz stavka 1. i 2. ovog članka čuva se u Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo, na sigurnom mjestu.

Članak 39.

Prostorije u kojima se nalaze registarska računala moraju se zaključavati uvijek kada u njima nije prisutna osoba ovlaštena za vođenje Obrtnog registra.

Računalna i telekomunikacijska oprema središnjeg obrtnog registra postavlja se i ugrađuje u prostorije posebno zaštićene od neovlaštenog pristupa. Osobe koje smiju ulaziti u te prostorije određuje pomoćnik ministra za obrt, malo i srednje poduzet­ništvo, nadležan za Obrtni registar.

X. MJERE ZAŠTITE PROSTORIJA U KOJIMA JE SMJEŠTNA RAČUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA SUSTAVA

Članak 40.

Računalna i telekomunikacijska oprema središnjeg obrtnog registra mora biti smještena u prostorijama koje imaju uređaje za otkrivanje požara i automatsku dojavu o izbijanju požara.

Prostorije u kojima je smještena oprema iz stavka 1. ovoga članka moraju imati uređaje za automatsko gašenje požara (temeljene na uporabi plina halona i sl.), a u blizini, ispred tih prostorija i u njima na vidljivim i lako uočljivim mjestima moraju biti izvješene upute o postupcima u slučaju izbijanja požara.

Članak 41.

U blizini računalne i telekomunikacijske opreme ne smije biti izvora jakog električnog ili magnetskog polja.

Članka 42.

U blizini računalne i telekomunikacijske opreme ne smije biti izvora ionizirajućeg zračenja.

Čanak 43.

U blizini opreme osjetljive na elektrostatički elektricitet ne smije biti izvora takva elektriciteta.

Članak 44.

U prostorijama u kojima je smještena računalna i telekomunikacijska oprema mora se održavati relativna vlažnost zraka između 20 i 80 % i temperatura između 5 i 30 °C.

Članak 45.

U prostorijama i u blizini prostorija u kojima je smještena oprema sustava ne smiju se nalaziti nagrizajuće i lako hlapljive tekućine, eksplozivna sredstva i slične opasne ili štetne tvari.

Članak 46.

U prostorijama u kojima su smještena računala ne smiju se nalaziti uređaji koji u zrak ispuštaju čestice prašine. Uređaji osjetljivi na prašinu moraju biti propisno zaštićeni. Filtri i usisni kanali uređaja koji se hlade zrakom, moraju se redovito čistiti, prema uputama proizvođača.

Članak 47.

U slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda, rata i neposredne ratne opasnosti predstojnik ureda odnosno voditelj ispostave (registarskog tijela) dužan je odredit premještanje računalno – komunikacijske opreme na za to predviđeno mjesto, koje određuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

XI. ZAŠTITNO POHRANJIVANJE PODATAKA OBRTNOG REGISTRA

Članak 48.

Zaštitno pohranjivanje podataka postupak je izrade i pohra­njivanja sigurnosne kopije podataka na prenosive magnetske ili optičke medije, za slučaj gubitka, oštećenja ili uništenja podataka.

Povrat pohranjenih podataka postupak je vraćanja podataka u prethodno stanje sa sigurnosne kopije nakon gubitka, oštećenja ili uništenja podataka, pri čemu tako vraćen skup podataka mora biti u posljednjem sukladnom stanju i bez gubitka informacija.

Obnavljanje rada računalnog sustava skup je postupaka za povratak računalnog sustava i svih započetih poslova u posljednje sukladno stanje tog sustava.

Ponovno uključivanje sustava u rad skup je postupaka za uklju­čivanje računalnog sustava u rad nakon neuobičajenog pre­ki­da rada tog sustava.

Članak 49.

Zaštitno pohranjivanje podataka u registarskom tijelu obavlja se prema planu koji izrađuje administrator baze podataka, a ovjerava predstojnik ureda odnosno voditelj ispostave (registarskog tijela), koji je odgovoran i za izvršenje toga plana.

Zaštitno pohranjivanje podataka u središnjem obrtnom registru obavlja se prema planu koji izrađuje i provodi administrator baze podataka, a ovjerava pomoćnik ministra za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo, nadležan za Obrtni registar.

Plan zaštitnog pohranjivanja podataka određuje datume provedbe zaštitnog pohranjivanja podataka, imena osoba zaduženih za provedbu zaštitnog pohranjivanja podataka, mjesta primanja medija te podatke o obavljanju zaštitnog pohranjivanja podataka.

 Članak 50.

Zaštitno pohranjivanje podataka obavlja se dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje, nakon završetka svih poslova vođenja Obrtnog registra.

Dnevno pohranjivanje podataka Obrtnog registra obavlja se u onoliko dnevnih primjeraka koliko ima radnih dana u tjednu.

Tjedno pohranjivanje podataka Obrtnog registra obavlja se posljednji radni dan u tjednu, nakon provedbe dnevnog pohranjivanja podataka. Podaci sustava pohranjuju se u onoliko primjeraka koliko u mjesecu ima posljednjih radnih dana u tjednu (4 ili 5).

Mjesečno pohranjivanje podataka sustava provodi se pos­ljednji radni dan u mjesecu, za svaki mjesec posebice.

Godišnje pohranjivanje podataka sustava provodi se pos­ljednji radni dan u godini. Svaki primjerak godišnje pohranjenih podataka čuva se trajno.

Ako se za dnevno, tjedno i mjesečno pohranjivanje podataka rabe prenosivi magnetski mediji, oni se ciklički izmjenjuju.

Svaki primjerak pohranjenih podataka na prenosivom magnetskom mediju ili optičkom mediju mora biti označen brojem, vrstom (dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje), nadnevkom pohra­njivanja te imenom osobe koja je pohranjivanje provela.

 Članak 51.

Nakon obavljenog zaštitnog pohranjivanja podataka, osoba zadužena za zaštitno pohranjivanje podataka dužna je provjeriti sadržaj medija sa sigurnosnom kopijom podataka, te u slučaju nekakvih nedostataka ponoviti postupak zaštitnog pohranjivanja na istom ili drugom mediju.

XII. SPREMANJE PRENOSIVIH MEDIJA SA SIGURNOSNIM KOPIJAMA PODATAKA OBRTNOG REGISTRA

Članak 52.

Prenosivi mediji sa sigurnosnim kopijama podataka Obrtnog registra spremaju se na mjesto sigurno od neovlaštenog pristupa, požara ili elementarnih nepogoda (sef ili slično), dovoljno uda­ljeno od prostorija u kojima je smještena računalna i telekomunikacijska oprema.

Članak 53.

Osoba zadužena za zaštitno pohranjivanje podataka dužna je provjeriti magnetski medij prije svake njegove treće uzastopne uporabe te ga zamijeniti ako je oštećen.

Članak 54.

Procedure zaštitnog pohranjivanja podataka i čitljivost sigurnosnih kopija podataka provjeravaju se najmanje jednom godiš­nje u svakom registarskom tijelu i u središnjem obrtnom registru, a provjerava ih ovlašteni stručnjak.

Ta provjera nužno sadrži i postupak povrata podataka sustava pohranjenih na prenosivi medij tako da vraćeni podaci budu u cijelosti raspoloživi sustavu, bez gubitka informacija.

XIII. ODGOVORNE OSOBE

Članak 55.

Predstojnik ureda odnosno voditelj ispostave (registarskog tijela) odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za ažurno vođenje Obrtnog registra na elektroničkom računalu te za urednu provedbu mjera osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka Obrtnog registra koji se nalaze kod tog registarskog tijela.

On rasporedom poslova određuje:

- osobe odgovorne za vođenje Obrtnog registra,

- osobe odgovorne za osnovnu administraciju sustava u registarskom tijelu, što uključuje dodjeljivanje i ukidanje korisničkih imena,

- osobe odgovorne za provjeru rada sustava za vođenje Obrtnog registra u registarskom tijelu, što uključuje evidentiranje i prijavu kvarova, traženje pomoći i intervencija, te nadzor nad radom ovlaštenih stručnjaka, administratora baze podataka i administratora računalnog sustava u registarskom tijelu,

- osobe odgovorne za zaštitno pohranjivanje i povrat podataka Obrtnog registra koji se nalaze kod tog registarskog tijela,

- osobe odgovorne za iznošenje podataka sustava pohra­njenih na prenosivim magnetskim i optičkim medijima iz prostorija registarskog tijela, radi spremanja na udaljeno sigurno mjes­to, i vraćanje tih podataka u prostorije registarskog tijela.

 Članak 56.

Za uredno obavljanje poslova vezanih uz središnji obrtni registar te za provedbu mjera osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka središnjeg obrtnog registra odgovoran je pomoćnik ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nadležan za Obrtni registar.

On rasporedom poslova određuje:

- administratore baze podataka,

- administratore računalnog sustava,

- osobe ovlaštene i odgovorne za iznošenje podataka sustava pohranjenih na prenosivim magnetskim i optičkim medijima iz prostorija središnjeg Obrtnog registra, radi spremanja na udaljeno sigurno mjesto, i vraćanje tih podataka u prostorije središnjeg obrtnog registra,

- osobe ovlaštene i odgovorne za izdavanje skupova podataka iz središnjeg obrtnog registra vanjskim korisnicima, telekomunikacijskim putem ili na prenosivim magnetskim i optičkim medijima.

XIV. ODRŽAVANJE SUSTAVA OBRTNOG REGISTRA

Članak 57.

Računalnu, programsku, telekomunikacijsku i drugu opremu sustava u jamstvenom roku održava i popravlja osoba određena ugovorom o nabavci opreme.

Članak 58.

Računalnu, programsku, telekomunikacijsku i drugu opremu sustava u jamstvenom roku održava i popravlja osoba određena ugovorom o održavanju, koji Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo zaključuje s isporučiteljem opreme ili drugom osobom ovlaštenom za održavanje. Tim se ugovorom određuje predmet i opseg održavanja, način pružanja usluga održavanja i jamstva, način komuniciranja između Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, korisnika sustava i isporučitelja usluga održavanja, cijena i uvjeti pružanja usluga, odgovornosti ugovornih strana, nadzor nad održavanjem i sl.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ovlašteni službenik Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo ovlašten je nadzirati rad ureda državne uprave u županijama ili njihovih ispostava te utvrditi jesu li ispunjeni propisani uvjeti za vođenje Obrtnog registra elektroničkim računa­lom.

Članak 60.

Registarska tijela dužna su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti način vođenja Obrtnog registra te mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 61.

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo preuzet će podatke o upisu obrtnika u Obrtni registar koje su vodili uredi za turizam, te opremu i ostalu imovinu koja je bila u funkciji vođenja Obrtnog registra.

Članak 62.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (»Narodne novine«, broj 11/95) te Pravilnik o vođenju evidencije o trgo­vačkim društvima i djelatnicima koji obavljaju obrt (»Narodne novine«, broj 101/95).

 Članak 63.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/01-01/83

Urbroj: 515-03-01-1

Zagreb, 2. listopada 2001.

Ministar
Željko Pecek, v. r.