Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

NN 87/2001 (10.10.2001.), Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

1472

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01) ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvat­ske obrtničke komore, a u suglasnosti s ministrom gospodarstva, ministrom unutarnjih poslova, ministrom poljoprivrede i šumarstva, ministrom za javne radove, obnovu i graditeljstvo, ministrom pomorstva prometa i veza, ministrom turizma i ministrom prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA I NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vezani obrti, stupanj i vrsta stručne i školske spreme potrebne za njihovo obavljanje, popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica.

Članak 2.

Popis vezanih i povlaštenih obrta za koje se traži ispit o struč­noj osposobljenosti, vezanih i povlaštenih obrta za koje se traži majstorski ispit, srednja stručna sprema, te srednja školska sprema sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje povlastice podnosi se nadležnom ministarstvu.

Članak 4.

Povlasticu izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta prema obrascu koji je otiskan u propisu kojim se propisuje oblik i sadržaj obrtnice i povlastice za obavljanje obrta.

Članak 5.

Nadležno ministarstvo izdat će povlasticu sukladno ispunjavanju uvjeta za obavljanje povlaštenih obrta prema posebnim propisima.

Članak 6.

Nadležno ministarstvo izdat će povlasticu odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje povlastice u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice.

Članak 7.

Povlastice se izdaju s rokom važenja u skladu s odredbama o prestanku obavljanja djelatnosti prema Zakonu o obrtu i posebnim propisima.

Članak 8.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na trgovačka društva iz čl. 8. stavak 1. Zakona o obrtu.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima (»Narodne novine«, broj 31/95) i Pravilnik načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 101/95).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/01-01/58
Urbroj: 515-06-01-21
Zagreb, 2. listopada 2001.

Ministar
Željko Pecek, v. r.

 

 

POPIS VEZANIH I POVLAŠTENIH OBRTA

I. POPIS VEZANIH OBRTA

                      

 

 

Brojčana ozna-    Naziv vezanog obrta                                                                     Naziv zanimanja               Složenost
ka iz NKD-a                                                                                                                                                             zanimanja+
 (NN 3/97) i do-
datna  oznaka

 

 

 

                       A.    POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO

01122.00        Skupljanje šumskih gljiva                                                                     Sakupljač gljiva                             2

                       D. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

15110.00        Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa                                          Mesar                                              5

15510.00        Prerada mlijeka i proizvodnja sira                                                        Mljekar                                            5

15610.01        Proizvodnja mlinarskih proizvoda

                       – mljevenje žitarica: proizvodnja brašna, drobine, prekrupe ili       Mlinar                                             3
                       kuglica od pšenice, raži, zobi, kukuruza i drugih žitarica                

15810.01        Proizvodnju kruha, peciva                                                                    Pekar                                               5

15810.02        Proizvodnja pekarskih kolača, savijača, pita                                     Slastičar                                          5
                                                                                                                                        Pekar                                               5

15820.00        Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnog peciva i            Pekar                                               5
                       pekarskih kolača                                                                                    Slastičar                                          5

                       DB.  PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA
                               PROIZVODNJA ODJEĆE; DORADA I BOJENJE KRZNA

18100.01        Proizvodnja muške i dječje kožne odjeće, po mjeri                           Krojač muške odjeće                    5

18100.02        Proizvodnja ženske i dječje odjeće, po mjeri                                      Krojač ženske odjeće                    5

18210.01        Proizvodnja muških radnih odijela, po mjeri                                      Krojač muške odjeće                    5

18210.02        Proizvodnja ženskih radnih odijela, po mjeri                                     Krojač ženske odjeće                    5

18222.01        Proizvodnja ostale vanjske odjeće – muške i dječačke, po mjeri    Krojač muške odjeće                    5

18210.02        Proizvodnja ostale vanjske odjeće – ženske i djevojačke, po mjeriKrojač ženske odjeće                   5

18230.00        Proizvodnja rublja, po mjeri                                                                  Krojač ženske odjeće                    5
                                                                                                                                        Krojač muške odjeće                    5

18241.00        Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće,    Krojač ženske odjeće                    5
                       po mjeri                                                                                                    Krojač muške odjeće                    5

18242.01        Proizvodnja pribora za odjeću – proizvodnja šešira i kapa             Klobučar                                         5

18300.00        Proizvodnja proizvoda od krzna                                                          Krznar                                             5

                       DC.  PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE

19200.01        Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica                                       Galanterist                                      3

19302.00        Proizvodnja obuće po narudžbi i u vrlo malim serijama                   Obućar                                            5

                       DD.  PRERADA DRVA I PROIZVODA OD DRVA

20300.01        Proizvodnja građevne stolarije i elemenata – drvenih traverza,     Tesar                                               5
                       greda, i krovnih konstrukcija                                                              

20300.02        Proizvodnja građevne stolarije – vrata prozora, stubišta i sl.         Stolar                                               5

20300.03        Proizvodnja građevne stolarije – proizvodnja parketa                     Parketar                                           2

20501.01        Proizvodnja raznovrsnih jednostavnih proizvoda od drva – drški
       i  dijelova za alat, metli i četki                                                               Drvogalanterist                             2

20510.02       Proizvodnja drvotokarskih proizvoda (drveni kalupi za obuću,      Drvotokar                                       2
       vješalice, figurice, intarzije i dr.)                                                         

                       DE.  PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I KARTONA;
                               PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA; IZDAVAČKA
                               I TISKARSKA DJELATNOST

22150.01        Izrada fotografija, gravura, razglednica, postera, plakata,
reprodukcija umjetničkih fotografija bez voznih redova i                Fotograf                                          5
 obrazaca                                                                                                

25120.00        Protektiranje vanjskih guma                                                                 Vulkanizer                                       2

                       DI.   PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH
                              
MINERALNIH PROIZVODA

26100.00        Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla                                            Staklar                                             5

26700.00        Rezanje, oblikovanje i obrada kamena                                                Klesar                                              5

                       DJ.   PROIZVODNJA METALA I PROZVODA OD METALA

27500.00        Lijevanje metala                                                                                     Ljevač                                             5

28110.00        Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i           Bravar                                             5
                       njihovih dijelova                                                                                    Strojobravar                                   5

28120.00        Proizvodnja građevinske stolarije od metala                                     Bravar                                             5
                                                                                                                                        Strojobravar                                   5

28200.00        Proizvodnja, održavanje i popravak cisterni, rezervoara i sličnih   Kotlar                                              5
                       posuda od metala; proizvodnja radijatora i kotlova za centralno   Bravar                                             5
                       grijanje

28300.01        Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje s Kotlar                                              5
                       toplom vodom                                                                                        Bravar                                             5

28400.00        Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha Kovač                                             5

28520.01        Tokarenje, struganje                                                                             Tokar                                               5

28520.02        Elektrozavarivanje                                                                                 Elektrozavarivač                            2

28520.03        Zavarivanje plinom                                                                                Zavarivač plinom                          2

28520.04        Brušenje alata                                                                                         Brusač alata                                   2

28610.00        Proizvodnja sječiva                                                                               Alatničar                                         3

28620.00        Proizvodnja alata                                                                                   Alatničar                                         5

28630.00        Proizvodnja brava i okova                                                                    Bravar                                             5

28752.01        Proizvodnja raznih proizvoda od metala – žljebova i sl.                  Limar                                               5
                       limarskih proizvoda                                                                              

                       DK.  PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA D.N.

29100.01        Proizvodnja, održavanje i popravak strojeva za proizvodnju i       Strojobravar                                   5
                       korištenje mehaničke energije                                                             

29110.01        Proizvodnja, održavanje i popravak brodskih motora i                    Brodski mehaničar                        5
                       njihovih dijelova                                                                                   

29200.00        Prozvodnja, popravak i montiranje dijelova, elemenata i sklopova   Strojobravar                               5
                       za strojeve opće namjene                                                                    

29300.00        Proizvodnja, održavanje i popravak strojeva za poljoprivredu i     Mehaničar poljoprivredne
                       šumarstvo                                                                                               mehanizacije                                   5

29540.01        Proizvodnja, održavanje i popravak šivaćih strojeva i njihovih
glava                                                                                                         Precizni mehaničar                       5

29560.01        Proizvodnja, popravak i montiranje strojnih dijelova, elemenata   Strojobravar                                   5
                       i sklopova                                                                                              

29600.01        Proizvodnja, popravak i održavanje lakog vatrenog oružja            Puškar                                             5

29710.00        Proizvodnja, popravak i održavanje električnih aparata za
kućanstvo                                                                                               Elektromehaničar                           5

29720.01        Izrada i montaža peći i kamina                                                              Pećar                                               5

                       DL. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I OPTIČKE OPREME

30010.01        Proizvodnja, popravak i održavanje mehaničkih uredskih strojeva  Precizni mehaničar                     5

30010.02        Proizvodnja, popravak i održavanje električnih uredskih strojeva    Elektroničar mehaničar              5

30020.00        Proizvodnja, popravak i održavanje računala (kompjutora) i druge
                       opreme za obradu podataka                                                                 Elektroničar mehaničar                 5

31200.00        Proizvodnja, popravak i održavanje opreme za distribuciju i          Elektromehaničar                           5
                       kontrolu električne energije                                                                  Elektroinstalater                            5

31620.00        Proizvodnja, popravak i održavanje ostale električne opreme        Elektromehaničar                           5

32000.00        Proizvodnja, popravak i održavanje radiotelevizijskih i                   Elektroničar mehaničar                 5
                       komunikacijskih aparata i opreme                                                      

33100.01        Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za       Elektroničar mehaničar                 5
                       primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe –
                       elektrodijagnostičkih aparata                                                              

33100.02        Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za       Precizni mehaničar                        5
                       primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe –
                       mehaničkih aparata

33100.03        Proizvodnja i popravak ortopedskih cipela                                       Ortopedski obućar                        5

33200.01        Proizvodnja, popravak i održavanje osjetljivih laboratorijskih vaga   Precizni mehaničar                   5

33200.02        Proizvodnja, popravak i održavanje mikroskopa i mjerila za           Precizni mehaničar                        5
                       lom svjetlosti                                                                                         

33200.03        Proizvodnja, popravak i održavanje aparata za mjerenje                 Elektroničar mehaničar                 5
                       električnih veličina

33200.04        Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrbljivanje         Precizni mehaničar                        5
                       vodom, plinom i benzinom

33200.05        Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrbljivanje
strujom                                                                                                     Elektromehaničar                          5

33200.06        Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za       Precizni mehaničar                        5
                       izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – mehanički instrumenti    

33200.07        Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za       Elektroničar mehaničar                 5
                       izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – električni aparati             

33200.08        Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za       Precizni mehaničar                        5
                       mjerenje i provjeru protoka, razine tlaka i drugih promjenjivih
                       veličina tekućina i plinova, mjerača protoka, mjerila razine,
                       manometara, mjerača topline                                                               

33200.09        Proizvodnja, popravak i održavanje raznih mjernih, kontrolnih      Precizni mehaničar                        5
                       mjernih, kontrolnih ili testirajućih instrumenata, aparata ili strojeva,
                       hidrometara, termometara, barometara i sl – mehanički instrumenti                                                      

33200.10        Proizvodnja, popravak i održavanje raznih električnih, mjernih,     Elektroničar mehaničar                 5
                       kontrolnih ili regulacijskih instrumenata, aparata ili uređaja za
                       procesno-instrumentacijske i druge namjene                                   

33200.11        Proizvodnja, popravak i održavanje raznih električnih mjernih, kon-  Elektroničar mehaničar            5
                       trolnih ili regulaciojskih instrumenata, aparata ili uređaja za proces-
                       no-instrumentacijske i druge namjene u protueksplozijskoj zaštiti

33400.01        Proizvodnja, popravak i održavanje optičkih instrumenata i          Precizni mehaničar                        5
                       fotografske opreme

33400.02        Proizvodnja i popravak naočala                                                          Očni optičar                                   5

33500.00        Proizvodnja i popravak satova                                                            Urar                                                 5

                       DM. PROIZVODNJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

35100.01        Gradnja i popravak drvenih brodova i čamaca                                  Graditelj drvenih brodova            5

35100.02        Gradnja i popravak plastičnih brodova i čamaca                              Graditelj plastičnih plovila           5

35100.03        Gradnja i popravak metalnih brodova i čamaca                                Graditelj metalnih brodova          5

                       DN.  OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

36100.01        Proizvodnja i popravak namještaja                                                     Stolar                                               5

36100.02        Tapetiranje i popravak tapetiranog namještaja                                 Tapetar                                           5

36220.00        Proizvodnja i popravak nakita i srodnih proizvoda od                    Zlatar                                               5
                       plemenitih metala

36300.01        Proizvodnja instrumenata sa žicama – trzalačkih glazbenih            Glazbalar za trzalačka glazbala     5
                       instrumenata

36300.02        Proizvodnja instrumenata sa žicama – gudačkih glazbenih            Glazbalar za gudačka glazbala     5
                       instrumenata

36300.03        Proizvodnja orgulja uključujući i harmonije i sl. klavijaturne          Graditelj orgulja                             5
                       instrumente sa slobodnim metalnim piskovima                               

36630.01        Proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje ili numeriranje, ručnih  Graver pečatorezac                      2
                       naprava za otiskivanje natpisa ili gravura                                         

                       F.     GRAĐEVINARSTVO

45211.01        Podizanje zgrada (visokogradnja)                                                       Zidar                                                5

45220.01        Podizanje krovnih konstrukcija                                                           Tesar                                               5

45220.02        Pokrivanje krovnih konstrukcija                                                          Krovopokrivač                              5

45250.01        Armirački radovi – savijanje armatura                                                Armirač                                           2

45250.03        Montaža i demontaža skela i radnih platformi                                   Tesar                                               5
                                                                                                                                        Zidar                                                5

45310.01        Elektroinstalacijski radovi                                                                    Elektroinstalater                            5

45310.02        Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte dizala i                 Elektromehaničar                           5
                       pokretnih stepenica                                                                               Strojobravar                                   5

45320.00        Izolacijski radovi                                                                                    Izolater                                            2

45330.01        Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte vodovodnih       Vodoinstalater                               5
                       instalacija i sanitarne opreme                                                              

45330.02        Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte plinskih instalacija,  Plinoinstalater                         5
                       ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, te
                       održavanje plinskih uređaja                                                                

45330.03        Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte opreme i vodova Instalater grijanja i                       5
                       grijanja, ventilacije, hlađenja te sustava za klimatizaciju i               klimatizacije
                       vlaženje zraka                                                                                        

45410.00        Fasadni i štukaturni radovi                                                                  Fasader                                           5
                                                                                                                                        Zidar                                                5

45430.01        Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih ili                   Keramičar                                       2
                       kamenih pločica                                                                                    

45430.02        Postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga,                     Podopolagač                                  2
                       tapisona, linoleuma

45430.03        Postavljanje podnih i zidnih obloga od teraca, mramora,                Teracer                                            2
                       granita i škriljca                                                                                     

45440.01        Unutrašnje i vanjsko bojenje zgrade i bojenje objekata niskogradnje Soboslikar-ličilac                    5

45440.02        Postavljanje stakala, ogledala...                                                           Građevinski staklar                       2

                       G.     TRGOVINA NA VELIKO I MALO; POPRAVAK
                               MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA
                               ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO

52000.00        Trgovina na malo u specijaliziranoj prodavaonici                            Prodavač                                        3
                                                                                                                                        Ekonomist                                      4
                                                                                                                                        Srednja stručna sprema u           
                                                                                                                                        odgovarajućem zanimanju           3+
                                                                                                                                        Gimnazija                                        4++

52100.00        Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama                 Prodavač                                        3
                                                                                                                                        Ekonomist                                      4
                                                                                                                                        Gimnazija                                        4++

52100.01        Prodaja robe u kiosku                                                                           Pomoćni prodavač                        2

50200.01        Održavanje i mehanički popravci motornih vozila                            Automehaničar                              5

50200.02        Održavanje i električarski popravci motornih vozila                         Autoelektričar                                5

50200.03        Održavanje i popravak karoserija                                                        Autolimar                                       5

50200.04        Prskanje i bojenje motornih vozila                                                      Autolakirer                                     5

50200.05        Popravci vanjskih i unutrašnjih guma te podešavanje i zamjena guma  Vulkanizer                             2

50404.00        Održavanje i popravak motocikala i njihovih dijelova i pribora      Automehaničar                              5

52740.01        Popravak bicikla                                                                                     Mehaničar za bicikle                     2

                       H.     UGOSTITELJSTVO

55110.00        Hotel, Hotelsko naselje, Aparthotel, Apartmansko naselje, Hotelsko  Kuhar                                      5
                       – apartmansko naselje, Apartmani, Motel, Pansion, Omladinski   Natkonobar                                    5
                       hotel, Omladinski hostel, s restoranom                                              Hotelijersko-turistički tehničar    4
                                                                                                                                        Hotelijer – ugostitelj                     4

55120.00        Hotel, Hotelsko naselje, Aparthotel, Apartmansko naselje,           Natkonobar                                    5
                       Hotelsko – apartmansko naselje, Apartmani, Motel, Omladinski Hotelijersko-turistički tehničar    4
                       hotel, Omladinski hostel, bez restorana                                             Hotelijer – ugostitelj                     4
                                                                                                                                        Kuhar                                              3

55210.01        Omladinski hotel i hostel s restoranom                                              Kuhar                                              5
                                                                                                                                        Natkonobar                                    5
                                                                                                                                        Hotelijersko-turistički tehničar    4
                                                                                                                                        Hotelijer – ugostitelj                     4

55210.02        Omladinski hotel i hostel bez restorana                                             Kuhar                                              5
                                                                                                                                        Natkonobar                                    5
                                                                                                                                        Hotelijersko-turistički tehničar    4
                                                                                                                                        Hotelijer – ugostitelj                     4

55220.01        Kamp s restoranom                                                                               Kuhar                                              5
                                                                                                                                        Natkonobar                                    5
                                                                                                                                        Hotelijersko-turistički tehničar    4
                                                                                                                                        Hotelijer – ugostitelj                     4

55220.02        Kamp bez restorana                                                                               Konobar                                         3
                                                                                                                                        Hotelijersko-turistički tehničar    4
                                                                                                                                        Hotelijer – ugostitelj                     4

55300.01        Restoran, Gostionica                                                                             Kuhar                                              5

55300.02        Zdravljak, Zalogajnica                                                                          Priprematelj jednostavnih            2
                                                                                                                                         jela i slastica                                  

55300.03        Pečenjarnica                                                                                           Pečenjar                                          2

55300.04        Objekti brze prehrane (fast food)                                                        Priprematelj jednostavnih            2
                                                                                                                                        jela i slastica                                  

55300.05        Pizzeria                                                                                                     Priprematelj bureka i pizza            2

55300.06        Slastičarnica u kojoj se priprema i uslužuju slastice                         Slastičar                                          5

55300.07        Slastičarnica u kojoj se priprema i uslužuje sladoled                       Slastičar                                          3

55300.08        Slastičarnica u kojoj se samo uslužuju slastice                                 Poslužitelj jela i pića                      2

55400.01        Buffet, Pivnica                                                                                        Poslužitelj jela i pića                      2
                                                                                                                                        Priprematelj jednostavnih            2
                                                                                                                                        jela i slastica

55400.02        Kavana                                                                                                    Slastičar                                          3
                                                                                                                                        Konobar                                         3
                                                                                                                                        Kuhar                                              3

55400.03        Konoba, Krčma, Klet                                                                             Priprematelj jednostavnih            2
                                                                                                                                        jela i slastica
                                                                                                                                        Poslužitelj jela i pića                      2

55400.04        Noćni klub, Noćni bar, Disco club, Disco bar, Caffe bar                 Priprematelj jednostavnih            2
                                                                                                                                        jela i slastica
                                                                                                                                        Poslužitelj jela i pića                      2

55400.05        Bistro                                                                                                       Kuhar                                              3

55520.00        Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering) – pripremnica
obroka                                                                                                      Kuhar                                             3

                       K.     POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE
                               I POSLOVNE USLUGE

74120.01        Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi                                    Ekonomist                                      4

74700.01        Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje,    Dimnjačar                                       5
                       kotlova, ventilacijskih ispušnih cijevi                                               

93010.00        Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda                   Kemijski čistač                               5

93020.01        Frizerski saloni                                                                                       Frizer                                               5

93020.02        Pedikerski saloni                                                                                    Pediker                                            5

93020.03        Kozmetički saloni                                                                                   Kozmetičar                                     5

93040.01        Masaža tijela                                                                                           Maser                                              2

93050.01        Cvjećarsko aranžerske usluge                                                             Cvjećar aranžer                              2

93050.02        Pismoslikarske usluge                                                                           Pismoslikar                                     5

 

 

I. POPIS POVLAŠTENIH OBRTA

 

 

Brojčana ozna-   Posebna oznaka i naziv povlaštenog obrta                                    Naziv zanimanja                       Složenost
ka iz NKD-a i                                                                                                                                                                         zanimanja
dodatna oznaka


                       B.     RIBARSTVO

05011.00        Oceanski i morski ribolov                                                                     Morski ribar                                   2*

05012.00        Slatkovodni ribolov                                                                               Slatkovodni ribar                           2*

05021.00        Morska mrijestilišta i ribnjaci                                                               Uzgajivač morskih riba i školjaka2*

05022.00        Slatkovodna mrijestilišta i ribnjaci                                                      Uzgajivač slatkovodne ribe         2*

                       C.     RUDARSTVO

14100.01        Vađenje kamena

                       – jednostavni rudarski radovi                                                              Rudar površinskog kopa             3

14100.02        Vađenje kamena

                       – složeni rudarski radovi                                                                      Rudarski tehničar                          4

14200.01        Vađenje šljunka, pijeska i gline

                       – jednostavni rudarski radovi                                                              Rudar površinskog kopa             3

14200.02        Vađenje šljunka, pijeska i gline

                       – složeni rudarski radovi                                                                      Rudarski tehničar                          4

                       D.     PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

29600.01        Proizvodnja, popravak i održavanje lakog vatrenog oružja            Puškar                                             5

                       F. GRAĐEVINARSTVO

45310.01        Elektroinstalacijski radovi                                                                    Elektroinstalater                            5

                       *Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte
                       telekomunikacijskih sustava                                                               

                       G.     TRGOVINA NA VELIKO I MALO, POPRAVAK
                       MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA
                       ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO

52487.01        Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama,         Puškar                                             5
                       specijalizirana na malo oružjem i streljivom                                       Prodavač                                        3
                                                                                                                                        Ekonomist                                      4
                                                                                                                                        Gimnazija                                        4++

 

 

Složenost zanimanja označava:

2      stručna osposobljenost prema Programu ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 101/95)

2*   stručna osposobljenost prema posebnim propisima

3      srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju

3+   srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju i osposobljavanje za trgovačko poslovanje

4      srednja stručna sprema i srednja školska sprema u četverogodišnjem trajanju (KV, SSS i SŠS)

4++ srednja školska sprema u četverogodišnjem trajanju i osposobljavanje za trgovačko poslovanje i poznavanje robe

5      majstorski ispit