Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 89/2001 (17.10.2001.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1505

Na teme­lju članka 78. stavka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2001. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001., 38/2001 i 71/2001) u članku 14., podstavku a) Položaji I. vrste, riječi iza točke 6.: »Stručni uvjeti za točke 1-6: kao za više­g inspektora, više­g upravnog savjetnika ili više­g informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima«, brišu se.

U stručnim uvjetima iza točke 7. riječi: »za točku 7.«, zamje­njuju se riječima: »za točke 1-7«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/04
Urbroj: 5030109-01-29
Zagreb, 12. listopada 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.