Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

NN 89/2001 (17.10.2001.), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1513

Na teme­lju članka 54. stavka 1. točka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99.), ministar unutar­njih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VATROGASCE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima moraju imati položen stručni ispit prema programu i na način propisan ovim Pravilnikom ili ga položiti u roku od jedne godine od raspoređiva­nja na te poslove. Ako je osoba zasnovala radni odnos u svojstvu vježbenika, stručni ispit dužna je položiti do isteka vježbeničkog staža.

II. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 2.

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju rješe­njem imenuje ministar unutar­njih poslova (u da­lj­njem tekstu: ministar), prema programu polaga­nja stručnog ispita koji je tis­kan uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastavni dio.

Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i četiri člana. Rješe­njem o imenova­nju predsjednika i članova ispitne komisije određuje se isti broj zamjenika, tajnik, a po potrebi i promje­njivi članovi komisije.

Predsjednik, članovi ispitne komisije, ­njihovi zamjenici i pro­mje­­njivi članovi imenuju se iz redova djelatnika Ministarstva unutar­njih poslova (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo).

Za predsjednika, članove ispitne komisije, ­njihove zamje­nike i promje­njive članove mogu se imenovati samo osobe koje imaju visoku školsku spremu.

Rješe­njem o osniva­nju ispitne komisije i imenova­nju članova određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi ispitne komisije, odnosno promje­njivi članovi.

Članak 3.

Prijavu za polaga­nje stručnog ispita kandidat podnosi Ministarstvu, putem pravne osobe u kojoj djeluje ili je u radnom odnosu.

Prijava za polaga­nje stručnog ispita sadrži:

1. ime i prezime kandidata,

2. datum, mjesto i državu rođe­nja,

3. mjesto prebivališta i adresu stanova­nja,

4. vrstu i stupa­nj stručne spreme,

5. podatke o radnom mjestu odnosno o pravnoj osobi u kojoj djeluje;

6. podatke o iskustvu u struci.

Uz prijavu se prilaže ovjerena preslika ili prijepis svjedo­džbe ili diplome o završenoj spremi, rješe­nje o zasniva­nju radnog odnosa,  te opis poslova koje kandidat obav­lja.

Članak 4.

Ispitna komisija utvrđuje ispu­njava li kandidat uvjete za polaga­nje stručnog ispita i o tome donosi rješe­nje.

Rješe­njem se utvrđuje mjesto i vrijeme polaga­nja stručnog ispita te troškovi ispita.

Kandidat kome je odobreno polaga­nje stručnog ispita, mora biti obaviješten o danu polaga­nja ispita najkasnije 15 dana prije roka određenog za polaganje ispita.

U obavijesti o danu polaga­nja ispita kandidatu se priopćava kojim se pomoćnim sredstvima pri izradi pisanog dijela ispita (u da­lj­njem tekstu: zadaća) može služiti.

Kandidat može odustati od polaga­nja stručnog ispita, ali je obvezan o tome izvijestiti ispitnu komisiju najma­nje 72 sata prije vremena određenog za polaga­nje stručnog ispita.

Polaga­nje stručnog ispita može se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti polaga­nje započetog ispita, o čemu odlučuje ispitna komisija na zahtjev kandidata.

Ako kandidat, bez opravdanog razloga, ne pristupi polaga­nju stručnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 5.

Stručni ispit sastoji se od zadaće i usmenog dijela.

Zadaća sadrži praktična pita­nja iz programa stručnog ispita, a sastav­lja je član ispitne komisije ili promje­njivi član komisije koga odredi predsjednik ispitne komisije.

Vrijeme izrade zadaće određuje ispitna komisija, s time da ne može biti kraće od dva, ili duže od četiri sata.

Zadaća se izrađuje na papiru s otisnutim pečatom Ministarstva.

Članak 6.

Usmenom dijelu ispita kandidat pristupa ukoliko je ispitna komisija zadaću ocijenila ocjenom »zadovo­ljava«.

Ukoliko je zadaća ocije­njena ocjenom »ne zadovo­ljava«, kan­­­didat se upućuje na ponovno polaga­nje stručnog ispita u cije­losti.

Usmeni dio ispita sastoji se od ispitnih pita­nja prema pod­ručjima utvrđenim programom stručnog ispita. Sadržaji pojedinih područja osnova su za oblikova­nje ispitnih pita­nja na stručnom ispitu.

Kandidat polaže ispit tijekom jednog dana.

Usmenom ispitiva­nju nazočni su predsjednik, članovi ispitne komisije, promje­njivi članovi i tajnik kao zapisničar.

Članak 7.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocje­njuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Kandidat se ocje­njuje ocjenom »položio« ako je zadaća ocije­njena ocjenom »zadovo­ljava« a svi predmeti ocije­njeni ocje­nom »položio«.

Predsjednik ispitne komisije kandidatu usmeno, po završet­ku ispita, priopćuje ocjenu.

Članak 8.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocije­njen ocjenom »nije položio« iz jednog ili dva predmeta, može polagati popravni ispit iz tih predmeta u roku koji odredi ispitna komisija, a koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od četiri mjeseca.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocije­njen ocje­nom »nije položio« iz tri ili više predmeta, upućuje se na ponovno polaga­nje ispita u cijelosti. Rok za ponovno polaga­nje ispita ne može biti kraći od četiri mjeseca, niti duži od šest mjeseci.

Prijava za polaga­nje popravnog ili ponovnog ispita sadrži podatke iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaga­nju popravnog ispita, ili odustane od započetog polaga­nja popravnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Ako kandidat ne položi popravni ispit, upućuje se na ponovno polaga­nje ispita u cijelosti, ali ne prije isteka šest mjeseci od dana polaga­nja popravnog ispita.

Članak 9.

O tijeku ispita vodi se zapisnik u koji se unosi:

1. sastav ispitne komisije,

2. ime i prezime promje­njivih članova komisije,

3.  ime i prezime kandidata,

4. datum polaga­nja stručnog ispita,

5. pita­nja postav­ljena kandidatu,

6. odluka ispitne komisije o uspjehu kandidata.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi ispitne komisjie i promje­njivi članovi.

Članak 10.

Kandidatu koji je položio stručni ispit, Ministarstvo izdaje uvjere­nje o položenom stručnom ispitu koje potpisuju nadležni pomoćnik ministra i predsjednik ispitne komisije, a dostav­lja se pravnoj osobi u kojoj kandidat djeluje ili je u radnom odnosu.

Članak 11.

Ispitna komisija obvezna je voditi evidenciju o stručnim ispitima, u koju se unose podaci o kandidatu (ime i prezime, datum, mjesto i država rođe­nja, stručna sprema), naziv pravne osobe u kojoj kandidat djeluje ili je u radnom odnosu, datum polaga­nja stručnog ispita i ocjena.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka čuva se u Ministarstvu.

Članak 12.

Predsjednik i članovi ispitne komisije, promje­njivi članovi i tajnik imaju pravo na naknadu za rad u ispitnoj komisiji.

Naknada se određuje po kandidatu, posebno za predsjednika, članove ispitne komisije i promje­njive članove, a posebno za tajnika ispitne komisije.

Ministar rješe­njem određuje troškove stručnog ispita te visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Troškove stručnog ispita snosi pravna osoba koja je kandidata uputila na ispit ili kandidat osobno.

Rad ispitne komisije je javan.

Članak 13.

Provjera zna­nja, propisana člankom 21. stavak 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99), obav­lja se prema odredbama ovoga Pravilnika.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na osobe koje su položile stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima prema odredbama Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 40/1994.).

Članak 15.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 40/1994.) u dijelu koji se odnosi na djelatnike s posebnim ovlašte­njima i odgovornostima u profesionalnim vatrogasnim postrojbama.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-70817/1-01
Zagreb, 27. rujna 2001.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

PROGRAM
stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

1. Predmet: VATROGASNA TEHNIKA, UREĐAJI I                                     OPREMA

• vatrodojavni uređaji, općenito,

• vrste automatskih jav­ljača požara,

• sustavi radio veza u vatrogastvu,

• ručni i prijevozni aparati za gaše­nje požara,

• podjela i tehničke karakteristike usisnih i tlačnih cijevi,

• podjela vatrogasnih armatura za vodu, osnovne tehničke karakteristike,

• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, osnovne tehničke karakteristike,

• vatrogasne pumpe, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• vatrogasna vozila, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• zrakoplovi za gaše­nje požara osnovne tehničke karakteristike,

• hidrantska mreža, osnovne tehničke karakteristike,

• stabilni uređaji za gaše­nje požara, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• aparati za zaštitu organa za disa­nje, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• uređaji i oprema za spašava­nje, pe­nja­nje i rad na visini, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• pneumatski podizači tereta, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• uređaji za mjere­nje koncentracija plinova i para – eksplozimetar,

• pumpe za pretaka­nje agresivnih materija, osnovne tehničke karakteristike,

• koloture i koloturja,

• održava­nje, ispitiva­nje i certificira­nje opreme i sredstava za dojavu i gaše­nje požara.

2. Predmet: VATROGASNA TAKTIKA

• ustrojstvo vatrogasne službe

• definicija i klasifikacije požara,

• klasifikacija požara prema vrsti zapa­ljive tvari,

• klasifikacija požara po fazama razvoja,

• klasifikacija požara zavisno o mjestu nastanka,

• klasifikacija požara po obujmu i veličini,

• razvoj i šire­nje požara, čimbenici,

• taktičko djelova­nje vatrogasnih formacija pri gaše­nju požara,

• primjena sredstava za gaše­nje (voda, pjena, prah, ug­ljični dioksid, haloni, priručna sredstva),

• proračun količine sredstava za gaše­nje,

• opasnosti pri gaše­nju i mjere zaštite,

• gaše­nje požara u gospodarstvu,

• gaše­nje požara pojedinog dijela objekta,

• gaše­nje požara na cestovnim vozilima, zrakoplovima i brodovima,

• gaše­nje šumskih požara,

• rukovođe­nje i zapovijeda­nje složenijim vatrogasnim intervencijama,

• taktičko djelova­nje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima,

• identifikacija opasnih tvari pri akcidentima,

• simboli u zaštiti od požara,

• opskrba vodom na požaru,

• relejna dobava vode,

• osnove kartografije i topografije.

3. Predmet: TEORIJA PROCESA GORENJA I GAŠENJA

• uvjeti i proces gore­nja, oksidacija, vrste oksidacija,

• gore­nje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

• zapa­ljive i eksplozivne smjese,

• uvjeti za gore­nje i šire­nje požara,

• toplina i temperatura

• toplinska i električna energija potrebna za gore­nje,

• izvori topline za izaziva­nje i nastaja­nja gore­nja i požara,

• mjere i postupci za sprečava­nje ili nastaja­nja neže­ljenog gore­nja,

• produkti gore­nja zapa­ljivih i opasnih tvari,

• produkti gore­nja sintetskih (plastičnih) tvari,

• produkti gore­nja polivinilklorida i drugih kloriranih (halogeniranih) sintetskih tvari,

• produkti gore­nja sirove nafte, naftnih derivata i nehalogeniranih poliolefina (polietilen, polipropilen itd.),

• produkti gore­nja polimeriziranih aromatskih ug­ljikovodika (polistiren, polifenoli i sl.),

• produkti gore­nja poliuretana, poliakrila, vune i svile,

• opasnosti za zdrav­lje i život ­ljudi prilikom procesa gore­nja i gaše­nja,

• opasne tvari,

• sredstva za gaše­nje požara i podjele.

4. Predmet: NORMATIVNO REGULIRANJE ZAŠTITE                    OD POŽARA I VATROGASTVA

• zakoni, norme, pravilnici, planovi i odluke – općenito,

• sadržaj plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije,

• sadržaj općinskih planova i odluka o zaštiti od požara,

• općinske odluke i planovi o zaštiti od požara,

• planovi zaštite od požara pri elementarnim nepogodama,

• izrada prosudbe ugroženosti od požara i eksplozija, sadržaj prosudbe,

• sadržaj planova zaštite od požara u pravnim osobama ili stručnim službama,

• donoše­nje propisa iz područja zaštite od požara,

• provođe­nje propisa iz područja zaštite od požara,

• upoznava­nje uposlenih djelatnika s mjerama zaštite od po­ža­ra,

• nadzor nad provođe­njem mjera zaštite od požara,

• osniva­nje vatrogasnih postrojbi,

• planira­nje i pobo­ljša­nja u provođe­nju mjera zaštite od po­žara,

• obveze pravnih osoba i stručnih službi u gaše­nju požara,

• što je vatrogasna djelatnost,

• vatrogasne postrojbe koje obav­ljaju vatrogasnu djelatnost,

• vatrogasci s posebnim ovlastima,

• vatrogasni zapovjednici,

• ovlasti zapovjednika vatrogasne intervencije,

• vatrogasne intervencije,

• nadzor vatrogastva,

• financira­nje vatrogastva,

• međusobni odnosi vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama.

5. Predmet: KAZNENOPRAVNE I PREKRŠAJNE                           SANKCIJE

• zakonski i podzakonski propisi kojima su utvrđeni prekršaji i kaznena djela u području zaštite od požara,

• prekršaji iz općinskih odluka i planova,

• prekršaji iz općih akata,

• prekršaji iz zakona,

• kaznena djela iz zakona,

• odgovornost fizičke i odgovorne osobe u pravnoj osobi,

• kazne zbog neprovođe­nja propisanih i naređenih mjera zaš­tite od požara,

• kaznena djela opće sigurnosti ­ljudi i imovine,

• kaznena djela protiv službene dužnosti.